Po prasto ketvirto kėlinio nusileista svečiams iš Prienų

"Šiau­lių" krep­ši­nin­kai sa­vo žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je ne­su­ge­bė­jo pa­lauž­ti sve­čių iš Prie­nų "CBet".
Sek­ma­die­nį Šiau­liuo­se Prie­nų "CBet" (10 per­g., 12 pra­l.) krep­ši­nin­kai ne kar­tą tu­rė­jo per­sva­rą, ne kar­tą ją iš­lei­do, ta­čiau le­mia­mu me­tu su­žai­dė tiks­liau ir "Betsafe–LKL" čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo per­ga­lę, įveik­da­mi "Šiau­lius" (6 per­g., 16 pra­l.) 87:74 (23:14, 16:23, 23:22, 25:15).

Tai bu­vo jau penk­to­ji šių ko­man­dų akis­ta­ta vi­suo­se tur­ny­ruo­se šia­me se­zo­ne, Prie­nų krep­ši­nin­kai lai­mė­jo ant­rą kar­tą ir pir­mą kar­tą tai pa­da­rė iš­vy­ko­je.

Po šios per­ga­lės "CBet" dar la­biau įsi­tvir­ti­no šeš­to­je len­te­lės vie­to­je. "Šiau­liai" – de­vin­ti.

Įdo­mu tai, jog sve­čiai per­ga­lę iš­ko­vo­jo ro­ta­ci­jo­je nau­do­da­mi vos aš­tuo­nis žai­dė­jus, nors pro­to­ko­le bu­vo įra­šy­ta de­šimt pa­var­džių.

Pir­mo­je rung­ty­nių da­ly­je Prie­nų ko­man­da ne kar­tą ban­dė pa­bėg­ti, bet šiau­lie­čiai vis ras­da­vo prieš­nuo­džių ir priar­tė­da­vo.

Po per­trau­kos "Šiau­liai" net ir su­ge­bė­jo iš­si­verž­ti į prie­kį (57:53), o tai jiems pa­da­ry­ti pa­dė­jo tre­čia­me kė­li­ny­je į aikš­te­lę žen­gęs Ei­man­tas Stan­ke­vi­čius. Snai­pe­ris šo­vė tris tri­taš­kius, iš vi­so per kė­li­nį su­rin­ko 11 taš­kų ir taip ban­dė lai­ky­ti sa­vo ko­man­dą rung­ty­nė­se.

Ta­čiau vė­liau An­ta­no Si­rei­kos auk­lė­ti­niai puo­li­me su­sto­jo, lei­do įsi­svai­dy­ti opo­nen­tų to­lia­šau­dei ar­ti­le­ri­jai ir ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je vėl tu­rė­jo dvi­ženk­lį de­fi­ci­tą (66:77).

Šei­mi­nin­kai ke­lis kar­tus dar ban­dė spur­tuo­ti, ta­čiau to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko, tad su per­ga­le na­mo iš­vy­ko Prie­nų krep­ši­nin­kai.

Vie­nu pa­grin­di­nių "CBet" per­ga­lės fak­to­rių bu­vo tri­taš­kiai – sve­čiai jų me­tė daug, ta­čiau ne­ma­žai ir pa­tai­kė (14/33, 42 pro­c.).

"Šiau­liams" Be­nas Gri­ciū­nas pel­nė 18 taš­kų (7 atk. kam., 26 naud.), Ke­ro­nas Des­hield­sas – 14, Eval­das Šau­lys ir Ei­man­tas Stan­ke­vi­čius – po 11.

"CBet" gre­to­se re­zul­ta­ty­viau­sias bu­vo praei­ta­me se­zo­ne "Šiau­lių" marš­ki­nė­lius vil­kė­jęs Lau­ry­nas Bi­ru­tis. Jis su­rin­ko 18 taš­kų (7 atk. kam., 26 naud.). Lu­kas Ulec­kas ir Mar­ty­nas Var­nas pel­nė po 15, Ar­nas Ve­lič­ka – 13 taš­kų.