Dar kartą įveikti "Žalgirio" nepavyko

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­liai" pir­mo­sio­se "Ci­ta­de­le" KMT ket­virt­fi­na­lio rung­ty­nė­se at­kak­liai prie­ši­no­si Kau­no "Žal­gi­riui" bet įveik­ti kaip prieš ke­lias die­nas ne­pa­vy­ko – nu­si­leis­ta vos 6 taš­kais.
Ant­ra­die­nį Šiau­liuo­se pra­si­dė­ju­sia­me "Ci­ta­de­le" Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės (KMT) ket­virt­fi­na­ly­je Kau­no "Žal­gi­ris" ne­leng­vo­je ko­vo­je 85:79 (20:15, 17:25, 26:16, 22:23) pa­lau­žė at­kak­liai be­si­prie­ši­nu­sius "Šiau­lius".

"Šiau­lių" eki­pai ne­pa­ka­ko įspū­din­gą pa­si­ro­dy­mą su­ren­gu­sio Ro­ko Gus­čio in­dė­lio. An­ta­no Si­rei­kos auk­lė­ti­nis su­žai­dė ge­riau­sias sa­vo rung­ty­nes Šiau­liuo­se: su­rin­ko 22 taš­kus, at­ko­vo­jo 16 ka­muo­lių ir pel­nė 37 nau­din­gu­mo ba­lus.

Lie­tu­vis pa­ge­ri­no "Ci­ta­de­le" KMT at­ko­vo­tų ka­muo­lių re­kor­dą, o vi­sa "Šiau­lių" ko­man­da pa­ge­ri­no at­ko­vo­tų ka­muo­lių puo­li­me re­kor­dą. Anks­čiau jis pri­klau­sė Aly­taus "Sin­tek-Dzū­ki­jai" (25). Šiau­lie­čiai su­grie­bė net 26 ka­muo­lius po var­žo­vų krep­šiu.

Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je "Žal­gi­ris" nu­prau­sė var­žo­vus po šal­tu du­šu – su­si­kro­vė 10 taš­kų pra­na­šu­mą ir at­ro­dė, jog pro­švais­čių ga­li ne­lik­ti jau iki il­go­sios per­trau­kos.

"Šiau­liai" nė ne­ke­ti­no pa­si­duo­ti ir pa­nai­ki­nę skir­tu­mą su­ge­bė­jo iš­si­verž­ti į prie­kį. Eval­das Šau­lys, kaip ir sek­ma­die­nį, tem­pė ko­man­dą į prie­kį. Iki per­trau­kos gy­nė­jas su­rin­ko 11 taš­kų. Jam ge­rai tal­ki­no ir R. Gus­tys, ku­ris bu­vo tik­ra uo­la po krep­šiu – iki per­trau­kos at­ko­vo­jo 6 ka­muo­lius, o vi­sa "Šiau­lių" ko­man­da po 20 mi­nu­čių ko­vos su­grie­bė net 11 ka­muo­lių puo­li­me.

Pa­ly­gi­ni­mui, sek­ma­die­nio "Betsafe–LKL" dvi­ko­vo­je šiau­lie­čiai per vi­sas rung­ty­nes puo­li­me at­ko­vo­jo 9 ka­muo­lius.

"Žal­gi­ris" vėl rung­ty­nes pra­dė­jo su Ro­ku Jo­ku­bai­čiu star­to pen­ke­te, ta­čiau Ša­rū­no Ja­si­ke­vi­čiaus pla­ną su­jau­kė "Šiau­lių" su­grį­ži­mas į rung­ty­nes. Tai at­spin­dė­jo, jog Tho­mas Wal­ku­pas į aikš­tę žen­gė jau ant­ro­jo kė­li­nio pra­džio­je.

Po per­trau­kos "žal­gi­rie­čiai" pa­da­rė rei­kia­mas iš­va­das. Skir­tu­mas grei­tai iš­tir­po, o ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je "Žal­gi­ris" tu­rė­jo dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą (71:61). Nuo to mo­men­to šei­mi­nin­kai vėl ver­tė aik­čio­ti skep­ti­kus. R. Gus­tys it tan­kas lau­žė "Žal­gi­rio" bau­dos aikš­te­lę ir li­kus 2 mi­nu­tėms re­zul­ta­tas jau bu­vo ly­gus (75:75).

"Žal­gi­rį" iš­gel­bė­jo Ed­ga­ras Ula­no­vas ir Ni­ge­las Haye­sas. Puo­lė­jai smei­gė po tri­taš­kį ir nu­spren­dė rung­ty­nių baig­tį.

Itin svar­bų vaid­me­nį puo­li­me užė­mė N. Haye­sas. Ame­ri­kie­tis pa­tai­kė vi­sus ke­tu­ris mes­tus tri­taš­kius, pri­dė­jo 5 dvi­taš­kius ir su­rin­ko 24 nau­din­gu­mo ba­lus. N. Haye­sas su­žai­dė re­zul­ta­ty­viau­sias ir nau­din­giau­sias sa­vo rung­ty­nes Kau­no "Žal­gi­ry­je".

"Šiau­liams" 14 taš­kų pel­nė Ke­ron Des­hields, 13 – E. Šau­lys, 9 – Akee­mas Wrigh­tas, 8 – Ke­vi­nas Har­dy.

"Žal­gi­riui" N. Haye­sas pel­nė 22 taš­kus (24 naud. bal.), E. Ula­no­vas – 21 (23 naud. bal.), Za­chas Le­Day – 10 taš­kų.

Po rung­ty­nių A. Si­rei­ka apie fe­no­me­na­lų R. Gus­čio pa­si­ro­dy­mą sa­kė: "Aš džiau­giuo­si, bet nie­ka­da ne­no­riu gir­ti. Se­zo­no pra­džio­je bu­vo toks ma­lo­nus, tvir­tas vy­ras. Ne­no­riu ap­kal­bė­ti, bet no­riu, jog taip žais­tų vi­sa­da. Tai tik­rai ne­bu­vo pa­ti ge­riau­sia jo ver­si­ja. Yra da­ly­kų, ku­riuos jis ga­li da­ry­ti ge­riau."

Pri­me­na­me, kad sek­ma­die­nį "Betsafe–LKL" pir­me­ny­bė­se "Šiau­liai" Kau­ne nu­ga­lė­jo "Žal­gi­rį" 86:83.

"Per­ga­lė tik­rai ne­sal­di. Ne­ma­lo­nu, jog du kar­tus per tris die­nas mus ap­stum­dė ir no­rė­jo la­biau lai­mė­ti, ge­res­nį krep­ši­nį žai­dė už mus. Rei­kia pri­pa­žin­ti, jog ir ge­riau tre­ni­ruo­ti bu­vo. Ge­rai, kad lai­mė­jo­me, bet yra pra­lai­mė­ji­mai, ku­rie džiu­gi­na ir yra per­ga­lių, ku­rios ne­džiu­gi­na. Tik­riau­siai tai bu­vo pa­sta­ra­sis va­rian­tas", – rung­ty­nes re­ziu­ma­vo Kau­no eki­pos stra­te­gas Š. Ja­si­ke­vi­čius.

"Šiau­lių" klu­bas pa­ge­ri­no "Ci­ta­de­le" KMT tur­ny­ro ket­virt­fi­na­lio eta­po lan­ko­mu­mo re­kor­dą – ant­ra­die­nį rung­ty­nes su "Žal­gi­riu" Šiau­lių are­no­je ste­bė­jo 4200 žiū­ro­vų. Tai ge­riau­sias re­zul­ta­tas ket­virt­fi­na­lio eta­pe penk­tus me­tus ren­gia­mo tur­ny­ro is­to­ri­jo­je.

Iki šiol re­kor­das taip pat pri­klau­sė "Šiau­lių" klu­bui – prieš me­tus taip pat pir­mas ket­virt­fi­na­lio rung­ty­nes su "Žal­gi­riu" Šiau­lių are­no­je žiū­rė­jo 3800 žiū­ro­vų.

Ab­so­liu­tus tur­ny­ro re­kor­das fik­suo­tas per­nai fi­na­le – Vil­niaus "Ry­to" per­ga­lę prieš "Žal­gi­rį" Vil­niaus "Sie­mens" are­no­je ste­bė­jo 9350 žiū­ro­vų.At­sa­ko­mo­sios "Ci­ta­de­le" KMT ket­virt­fi­na­lio rung­ty­nės tarp "Žal­gi­rio" ir "Šiau­lių" vyks Kau­ne va­sa­rio 12 die­ną.