Rokas Gedminas grįžta rungtyniauti į Šiaulius

FA "Šiau­liai" nuo­tr.
Į Šiau­lius po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos rung­ty­niau­ti grįž­ta Ro­kas Ged­mi­nas. "Šiau­lių" eki­po­je A ly­go­je jis de­biu­ta­vo 2013 m.
Ne­nu­mal­do­mai ar­tė­jant 2020 me­tų LFF I ly­gos se­zo­nui FA "Šiau­liai" su­lau­kė so­li­daus pa­stip­ri­ni­mo – į Šiau­lius po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos rung­ty­niau­ti grįž­ta Ro­kas Ged­mi­nas.

Nuo pat ma­žens Šiau­liuo­se su fut­bo­lo ka­muo­liu užau­gęs Ro­kas čia ir pra­dė­jo sa­vo pro­fe­sio­na­lo kar­je­rą, kai 2013 me­tais de­biu­ta­vo "Šiau­lių" eki­po­je A ly­go­je. Šiau­liuo­se R. Ged­mi­nas rung­ty­nia­vo bei žiū­ro­vus sa­vo rei­dais ir įvar­čiais džiu­gi­no iki 2015 me­tų se­zo­no pa­bai­gos, po ku­rio pri­si­jun­gė prie Klai­pė­dos "At­lan­to".

Klai­pė­do­je šiau­lie­tis pra­lei­do du se­zo­nus, o vė­liau R. Ged­mi­nas pa­si­ra­šė su­tar­tį su FK "Tra­kais" (dab. FK "Ri­te­riai"). Šio­je eki­po­je Ro­kas pra­lei­do 2018 me­tų se­zo­ną, ta­čiau šiau­lie­čiui eki­po­je įsi­tvir­tin­ti truk­dė trau­mos, to­dėl bu­vo pri­vers­tas kiek lai­ko pra­leis­ti be fut­bo­lo.

26-erių Ro­kas Ged­mi­nas džiau­gia­si su­grį­žęs rung­ty­niau­ti į Šiau­lius.

"Džiau­giuo­si, kad po ne­sėk­min­go eta­po vėl su­grį­žo mo­ty­va­ci­ja žais­ti fut­bo­lą. Džiau­giuo­si su­grį­žęs ten, kur pra­dė­jau pir­mus žings­nius fut­bo­le ir pro­fe­sio­na­laus fut­bo­li­nin­ko ke­lią. Iš­vy­kęs iš Šiau­lių vi­sa­da se­kiau si­tua­ci­ją čia bei ma­čiau, kaip ko­man­da užau­go ir da­rė tei­sin­gus žings­nius. Ko­man­do­je daug jau­ni­mo, ta­čiau sve­ti­mas ne­pa­si­jau­čiau nei mi­nu­tės – su daug kuo iš eki­pos pa­lai­kė­me ry­šius ir jau­čiuo­si grį­žęs na­mo. As­me­niš­kai, bū­tų ma­lo­nu su­grį­žus į Šiau­lius, eki­pai pa­dė­ti pa­tek­ti į A ly­gą bei jau­ni­mui dar la­biau at­si­skleis­ti", – sa­kė fut­bo­li­nin­kas.