Nesėkmių serija tęsiasi – "Šiauliai" nusileido "Sintek–Dzūkijai"

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­liai" ket­vir­ta­me kė­li­ny­je bu­vo per­svė­rę re­zul­ta­tą, bet le­mia­mo­mis mi­nu­tė­mis pra­lai­mė­jo.
Sek­ma­die­nį "Šiau­lių" krep­ši­nin­kai na­muo­se "Betsafe–LKL" pir­me­ny­bė­se po dra­ma­tiš­kos ko­vos 71:73 (4:14, 24:20, 23:16, 20:23) nu­si­lei­do Aly­taus "Sin­tek-Dzū­ki­jai". Prieš sa­vai­tę dzū­kai taip pat pa­sku­ti­niu me­ti­mu iš­plė­šė per­ga­lę.
Ši per­ga­lė aly­tiš­kiams lei­do pa­kil­ti į sep­tin­tą­ją vie­tą tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je, "Šiau­liai" – pa­sku­ti­niai, de­šim­ti.

"Dzū­ki­ja" pa­ma­tus per­ga­lei pa­si­klo­jo jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je. Be ko­man­dos ka­pi­to­no An­ta­no Ud­ro tre­čias rung­ty­nes iš ei­lės žai­dę "Šiau­liai" puo­li­me ne­ra­do ke­lių krep­šio link ir per pir­mą­sias 10 mi­nu­čių su­krapš­tė vos 4 taš­kus.

Na­mų ko­man­da pir­ma­ja­me ket­vir­ty­je pa­tai­kė vos 2 me­ti­mus iš 13 (14 pro­c.) ir ne­pa­tai­kė nė vie­no tri­taš­kio iš ke­tu­rių ban­dy­mų.

Sun­kias rung­ty­nes iš­gy­ve­no "Šiau­lių" vi­du­rio puo­lė­jas Be­nas Gri­ciū­nas. Aukš­taū­gis iki per­trau­kos tris kar­tus sto­jo prie bau­dų me­ti­mų li­ni­jos ir vi­sus kar­tus ver­tė keik­tis Šiau­lių aist­ruo­lius – ne­pa­tai­kė 6 bau­dos me­ti­mų.

Ko­man­di­nę dva­sią de­monst­ra­vu­si "Sin­tek-Dzū­ki­ja" ra­do nau­jų ly­de­rių. Iki per­trau­kos aly­tiš­kių vie­su­las Chaun­cey Col­lin­sas pel­nė 2 taš­kus, ta­čiau at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Ge­riau­siai jo do­va­nė­les iš­pa­ka­vo Ga­be De­Voe, iki per­trau­kos su­rin­kęs 10 taš­kų.

Ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je rung­ty­nės pa­sie­kė kul­mi­na­ci­jos taš­ką. "Šiau­liai" pa­nai­ki­no 13 taš­kų skir­tu­mą ir vie­nu me­tu tu­rė­jo 3 taš­kų pra­na­šu­mą. Sve­čiai ėmė gel­bė­tis tri­taš­kiais – po vie­ną įme­tė G. De­Voe, Ch. Col­lin­sas ir Ar­tū­ras Jo­man­tas, o du sun­kius tri­taš­kius pa­tai­kė Pau­lius Da­ni­se­vi­čius.

Pra­si­dė­jus pa­sku­ti­nei mi­nu­tei dzū­kai bu­vo prie­ky­je 73:70 ir abiems eki­poms pa­si­kei­tus ne­taik­liais me­ti­mais "Šiau­liai" ban­dė gel­bė­tis pra­žan­gų tak­ti­ka, bet ne­sėk­min­gai.

"Šiau­liams" Eval­das Šau­lys pel­nė 21 taš­ką, Ke­ro­nas Des­hield­sas – 12, B. Gri­ciū­nas – 10 taš­kų, Ei­man­tas Stan­ke­vi­čius – 7.

"Sin­tek-Dzū­ki­jai" G. De­Voe pel­nė 19 taš­kų (5 atk.kam., 16 naud. bal.), Egi­di­jus Dim­ša – 14, C. Col­lin­sas – 11.