"Šiaulių" komandos sudėtis stiprinama legionieriumi iš JAV

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­lių" klu­bo marš­ki­nė­lius nuo šiol vil­kės 25 me­tų 196 cm ūgio gy­nė­jas iš JAV De­met­rius Den­zel-Dy­so­nas.
Sie­kian­tis ko­vo­ti dėl vie­tos at­krin­ta­mo­sio­se "Bet­sa­fe-LKL" čem­pio­na­to var­žy­bo­se "Šiau­lių" klu­bas stip­ri­na su­dė­tį. Gel­to­nus marš­ki­nė­lius, pa­žy­mė­tus 22 nu­me­riu, vil­kės 25 me­tų 196 cm ūgio gy­nė­jas De­met­rius Den­zel-Dy­so­nas.

Ame­ri­kie­tis stu­di­jų me­tais pir­mus du se­zo­nus pra­lei­do Am­hers­to uni­ver­si­te­te Ma­sa­čiu­set­se, ta­čiau ten tre­ne­rių pa­si­ti­kė­ji­mo ne­su­lau­kė, to­dėl per­si­kė­lė į Sam­for­do uni­ver­si­te­tą NCAA I di­vi­zio­ne, ku­ria­me pa­vy­ko pui­kiai at­si­skleis­ti.

Krep­ši­nin­kas pa­sku­ti­nį se­zo­ną aikš­tė­je pra­lei­do vi­du­ti­niš­kai po 30,8 mi­nu­tės, per ku­rias rin­ko po 15,2 taš­ko, tri­taš­kius mes­da­mas 42 pro­c. taik­lu­mu, at­ko­vo­jo po 5 ka­muo­lius bei at­li­ko po 1,1 rez. per­da­vi­mo per rung­ty­nes ir ži­niask­lai­dos bu­vo iš­rink­tas į ant­rą­ją Sout­hern kon­fe­ren­ci­jos sim­bo­li­nę rink­ti­nę.

Po stu­di­jų 2018 m. D. De­zel-Dy­so­nu su­si­do­mė­jo In­dia­na "Pa­cers", pa­si­ra­šy­da­ma su juo su­tar­tį, bet ne­tru­kus su­tar­tis bu­vo nu­trauk­ta, ta­čiau to­kiu bū­du NBA klu­bas už­si­tik­ri­no tei­ses į šį žai­dė­ją bei iš­siun­tė jį į sa­vo duk­te­ri­nę ko­man­dą G ly­go­je – Fort Vei­no "Mad Ant".

De­biu­ti­nia­me praė­ju­sia­me se­zo­ną G ly­go­je D. De­zel-Dy­so­nas vi­du­ti­niš­kai rin­ko po 6,7 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 2,7 ka­muo­lio ir at­lik­da­vo po 0,6 rez. per­da­vi­mo per 17,7 mi­nu­tės, iš to­li ata­kuo­da­mas 41 pro­c. taik­lu­mu. Ta­čiau šį se­zo­ną krep­ši­nin­kas iš­kri­to iš ro­ta­ci­jos, su­žai­dė vos 7 rung­ty­nes ir gruo­dį nu­trau­kė su­tar­tį su klu­bu.

"Re­gu­lia­rus čem­pio­na­tas ar­tė­ja į pa­bai­gą ir pra­si­de­da svar­biau­sios ko­vos dėl pa­te­ki­mo į at­krin­ta­mą­sias. No­rė­da­mi pa­siek­ti la­bai rei­ka­lin­gų per­ga­lių, tu­ri­me pa­ge­rin­ti įvai­rius žai­di­mo ele­men­tus. Ko­man­dai vi­sų pir­ma la­bai trūks­ta pa­tai­kan­čio iš to­li žai­dė­jo. Rin­ko­je at­si­ra­dus to­kiam krep­ši­nin­kui nu­spren­dė­me pa­si­stip­rin­ti. De­met­rius, ga­lin­tis žai­sit tiek gy­nė­jo, tiek puo­lė­jo po­zi­ci­jo­se, tu­ri taik­lią ran­ką, taip pat dėl sa­vo fi­zi­nių sa­vy­bių ge­rai ko­vo­ja dėl at­šo­ku­sių ka­muo­lių, to­dėl pa­dės ko­man­dai ir gy­ny­bo­je", – apie nau­ją­jį le­gio­nie­rių kal­bė­jo klu­bo spor­to di­rek­to­rius Min­dau­gas Žu­kaus­kas.

Ar­ti­miau­sias rung­ty­nes "Šiau­liai" sa­vo are­no­je žais ko­vo 1 d. su tur­ny­ro len­te­lės kai­my­nu Kė­dai­nių "Ne­vė­žiu".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.