Fantastiška "Šiaulių" pergalė Kaune

bcsiau­liai.lt inf.
Rung­ty­nė­se su "Žal­gi­riu" šiau­lie­čius į prie­kį ve­dė Eval­das Šau­lys. Jis su­rin­ko 20 taš­kų, at­ko­vo­jo 6 ka­muo­lius, at­li­ko 4 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus ir iš vi­so su­rin­ko 26 nau­din­gu­mo ba­lus bei ta­po šios sa­vai­tės "Betsafe–LKL" nau­din­giau­siu krep­ši­nin­ku.
Slo­giai star­ta­vęs, var­žo­vus į prie­kį pa­lei­dęs bei jų taip ir ne­pa­ga­vęs Kau­no "Žal­gi­ris" (17 per­g./ 2 pra­l.) pa­ty­rė sa­vo pir­mą­ją "Bet­sa­fe-LKL" ne­sėk­mę na­muo­se.
Ša­rū­no Ja­si­ke­vi­čiaus auk­lė­ti­nius nu­ste­bi­no An­ta­no Si­rei­kos va­do­vau­ja­mi "Šiau­liai" (6 per­g./ 13 pra­l.), ku­rie sve­čiuo­se iš­ko­vo­jo sen­sa­cin­gą per­ga­lę 86:83 (17:23, 26:14, 20:20, 23:26).

Be trau­muo­to Akee­mo Wrigh­to žai­du­sius nu­ga­lė­to­jus į prie­kį ve­dė Eval­das Šau­lys, ku­ris le­mia­mu me­tu smei­gė tris tri­taš­kius, o iš vi­so su­rin­ko 20 taš­kų, at­ko­vo­jo 6 ka­muo­lius ir at­li­ko 4 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus ir iš vi­so su­rin­ko 26 nau­din­gu­mo ba­lus. Ge­riau­sias se­zo­no rung­ty­nes su­žai­dęs E. Šau­lys ta­po šios sa­vai­tės "Betsafe–LKL" nau­din­giau­siu krep­ši­nin­ku.

Re­zul­ta­ty­viau­sią kar­je­ros LKL ma­čą žai­dęs Au­ri­mas Ur­bo­nas pri­dė­jo 17 taš­kų ir 17 nau­din­gu­mo ba­lų, o šei­mi­nin­kų gre­to­se iš­si­sky­rė 18 taš­kų (6/10 trit.) įme­tęs Ar­tū­ras Mi­lak­nis.

Du kė­li­nius taš­kas į taš­ką su fa­vo­ri­tais žai­dę "Šiau­liai" po per­trau­kos pra­dė­jo juos ste­bin­ti bei įgi­jo dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą 54:43, ku­rį iš­sau­go­jo iki ket­vir­to­jo kė­li­nio.

Nors le­mia­mo ket­vir­čio vi­du­ry­je "Žal­gi­ris" pa­si­vi­jo 68:70, įsi­siau­tė­jęs ir tris di­de­lės svar­bos tri­taš­kius pa­tai­kęs Eval­das Šau­lys at­kū­rė dvi­ženk­lę sve­čių per­sva­rą 81:70.

A. Mi­lak­nio to­li­mais me­ti­mais kau­nie­čiai ko­vo­jo iki ga­lo ir per dvi mi­nu­tes priar­tė­jo 78:81, ta­čiau pa­sku­ti­nė­mis se­kun­dė­mis "Šiau­liai" iš­sau­go­jo dra­ma­tiš­ką per­ga­lę Jus­to Fur­ma­na­vi­čiaus tri­jų taik­lių bau­dų me­ti­mų dė­ka.

Ant­rą kar­tą per du LKL ma­čus su­klu­pę ša­lies čem­pio­nai ko­vą dėl at­šo­ku­sių ka­muo­lių pra­lai­mė­jo 29:41, o ma­žes­nis klai­dų skai­čius (15:20) iš­si­gel­bė­ti ne­pa­dė­jo.

"Šiau­liams" be jau mi­nė­tų krep­ši­nin­kų Ro­kas Gus­tys (10 atk. kam.) ir An­ta­nas Ud­ras pel­nė po 14 taš­kų, Jus­tas Fur­ma­na­vi­čius – 10, Be­nas Gri­ciū­nas – 8 (8 atk. kam.).

"Žal­gi­riui", be jau mi­nė­to A. Mi­lak­nio, 17 taš­kų pel­nė Za­chas Le­Day, Ed­ga­ras Ula­no­vas – 15 (8 atk. kam.), Pau­lius Jan­kū­nas ir K.C. Ri­ver­sas – po 8.

"La­bai džiu­gu, se­niai bu­vo­me lai­mė­ję. To­kias stip­res­nes ar ge­res­nes rung­ty­nes. La­bai džiau­giuo­si už tuos vy­rus, ku­rie ko­vė­si aikš­te­lė­je, ku­rie pa­ti­kė­jo. Kaip sa­kiau prieš rung­ty­nes, dau­giau spin­du­liuo­ki­me gė­rio, vie­nas ki­tam lin­kė­ki­me ge­ro, taip ga­li­ma pri­si­jau­kin­ti tą For­tū­ną", – sėk­mės prie­žas­tis aiš­ki­no "Šiau­lių" tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka."Tu­riu pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę kaip ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris, – sa­kė "žal­gi­rie­čių" tre­ne­ris Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius, – Ne­pa­ruo­šiau ko­man­dos, jau ei­lę kar­tų į LKL rung­ty­nes mes žiū­ri­me pro pirš­tus. Tai yra lo­giš­ka, nes mums ge­riau se­ka­si Eu­ro­ly­go­je, žai­dė­jai pa­si­jun­ta, kad kaž­ku­riuo mo­men­tu yra la­bai ge­ri. Vaiz­das aikš­te­lė­je mo­men­tais tik­rai bu­vo krau­pus."