Apmaudus pralaimėjimas Pasvalyje

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
Rung­ty­nė­se su "Pie­no žvaigž­dė­mis" Akee­mas Wrigh­tas "Šiau­liams" pel­nė 14 taš­kų.
Šeš­ta­die­nį iš­vy­ko­je "Šiau­lių" krep­ši­nin­kai pa­ty­rė ap­mau­dų pra­lai­mė­ji­mą. Ne­pai­sant to, kad Pas­va­lio "Pie­no žvaigž­dės" rung­ty­nia­vo be vy­riau­sio­jo tre­ne­rio ir pa­grin­di­nio sun­kio­jo kraš­to puo­lė­jo, na­mų tvir­to­vę su­ge­bė­jo ap­gin­ti ir nu­ga­lė­jo šiau­lie­čius 80:73 (17:13, 23:29, 21:19, 19:12).

Ši per­ga­lė lei­do pa­sva­lie­čiams bent lai­ki­nai iš­si­krapš­ty­ti iš tur­ny­ri­nės len­te­lės dug­no.

"Šiau­liai" ga­vo stai­gų niuk­są. Nors šiau­lie­čiai tu­rė­jo 6 taš­kų pra­na­šu­mą, ta­čiau pa­sva­liš­kiai grei­tai su­grį­žo į rung­ty­nes, o ant­ro­jo kė­li­nio pra­džio­je jau di­di­no pra­na­šu­mą iki 7 taš­kų. Ta­da se­kė rung­ty­nių tėk­mę pa­kei­tęs veiks­mo tri­le­ris.

Mi­ke Brue­se­witz už­si­dir­bo tre­čią­ją as­me­ni­nę pra­žan­gą, o už gin­čus su tei­sė­jais ga­vo ir tech­ni­nę nuo­bau­dą. Taip aukš­taū­gis bu­vo pri­vers­tas sės­tis ant suo­lo la­bai il­gam lai­kui. Neišt­vė­ręs ti­ra­dą į tei­sė­jus pa­lei­do ir "Pie­no žvaigž­džių" vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ge­di­mi­nas Pet­raus­kas.

Tech­ni­ne pra­žan­ga nu­baus­tas na­mų ko­man­dos tre­ne­ris vė­liau spy­rė į rek­la­mi­nį sten­dą ir tei­sė­jai G. Pet­raus­ko vėl ne­gai­lė­jo – nu­bau­dė ant­rą­ją tech­ni­ne pra­žan­ga ir iš­va­rė iš aikš­tės. Nuo ant­ro­jo kė­li­nio vi­du­rio Pas­va­lio eki­pai va­do­va­vo Vir­gi­ni­jus Sir­vy­dis.

Iki ket­vir­to­jo kė­li­nio pa­bai­gos eki­pos žai­dė taš­kas į taš­ką. Daž­niau­siai be­si­ve­jan­čių vaid­me­ny­je bu­vu­sios "Pie­no žvaigž­dės" le­mia­mu me­tu ki­lo į štur­mą. 10:0 spur­tas ir triuš­ki­nan­tys Pau­liaus Pet­ri­le­vi­čiaus bei Tre­vo­ro Thomp­so­no ju­de­siai po krep­šiu žlug­dė "Šiau­lius".

Ne­ga­na to, 5 as­me­ni­nes pra­žan­gas už­si­dir­bo "Šiau­lių" ly­de­ris Eval­das Šau­lys bei Ke­ro­nas Des­hield­sas.

Li­kus 90 se­kun­džių iki rung­ty­nių pa­bai­gos "Pie­no žvaigž­dės" tu­rė­jo 4 taš­kų pra­na­šu­mą, ku­rio neiš­bars­tė iki fi­na­li­nio švil­pu­ko.

"Pie­no žvaigž­dės" šeš­ta­die­nį aikš­tė­je pa­si­ro­dė stip­riai nu­krau­ja­vu­sios. Ko­man­dai ne­ga­lė­jo pa­dė­ti du svar­būs ro­ta­ci­jos žai­dė­jai Ar­vy­das Šikš­nius ir Lai­mo­nas Ki­sie­lius.

"Šiau­liams" E. Šau­lys pel­nė 16 taš­kų, Akee­mas Wrigh­tas – 14, Ke­ro­nas Des­hield­sas – 10, Au­ri­mas Ur­bo­nas ir An­ta­nas Ud­ras – po 8.

"Pie­no žvaigž­dėms" T. Thomp­so­nas (12 atk. kam., 29 naud. bal.) ir P. Pet­ri­le­vi­čius (8 atk. kam.) pel­nė po 16 taš­kų, Joh­nas Gil­lo­nas – 13 (6 rez. per­d.) taš­kų.

"Vis­kas pa­pras­ta: žai­džia­me su pir­ma ko­man­da – lai­mi­me, o su pa­sku­ti­ne – pra­lai­mi­me. Ne­ma­tau kaž­ko­kio tech­ni­nio su­kly­di­mo ar ki­tų da­ly­kų. Pap­ras­čiau­siai tai yra psi­cho­lo­gi­ja. Ko­le­gos sa­kė, jog 39 taš­kus lei­do­me pel­ny­ti po klai­dų. Man tai bu­vo ne ne­gra­žus krep­ši­nis, o bai­sus", – sa­vo ko­man­dos pa­si­ro­dy­mą ko­men­ta­vo "Šiau­lių" tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka.