Pasiektos pergalės "Swiss-Open 2019" kiokušin karatė turnyre

As­me­ni­nė nuo­tr.
Iš kai­rės: Ju­lius Si­mo­no­vi­čius, To­mas Mi­tu­zas, Val­de­ma­ras Mit­kus, Mė­ta Sa­ly­gai­tė, Rai­gar­das Sa­ly­ga, Ti­tas Čer­niaus­kas.

Ge­gu­žės 18 die­ną, Švei­ca­ri­jo­je vy­ko "Swiss-Open 2019" tarp­tau­ti­nis kio­ku­šin ka­ra­tė tur­ny­ras. Ja­me da­ly­va­vo 5 "Kur­šė­nų Kyo­kus­hin ka­ra­tė klu­bo DAO" ir Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

Šios var­žy­bos iš­skir­ti­nės ir ypa­tin­gos tuo, kad vi­si spor­ti­nin­kai ko­vo­jo pa­gal suau­gu­sių­jų tai­syk­les – pil­nu kon­tak­tu. Tur­ny­re iš­ko­vo­tos dvi pir­mo­sios vie­tos ir vie­na tre­čio­ji vie­ta. Čem­pio­nais ta­po Mė­ta Sa­ly­gai­tė (lai­mė­tos 3 ko­vos) ir To­mas Mi­tu­zas (lai­mė­tos 3 ko­vos). Bron­zą iš­ko­vo­jo Rai­gar­das Sa­ly­ga (lai­mė­ta 1 ko­va). Ju­liui Si­mo­no­vi­čiui ir Ti­tui Čer­niaus­kui ne­pa­vy­ko iš­ko­vo­ti pri­zi­nių vie­tų.

Spor­ti­nin­kus var­žy­boms pa­ruo­šė ir į jas ly­dė­jo tre­ne­ris Val­de­ma­ras Mit­kus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.