Vilties kovos Klaipėdoje

Val­de­ma­ro MIT­KAUS nuo­tr.
Ko­vo­ja Kor­ne­li­jus Ka­vec­kas.
Klai­pė­do­je "Švy­tu­rio" are­no­je vy­ku­sio­se Bal­ti­jos tau­rės "Vil­ties ko­va-2019" var­žy­bo­se da­ly­va­vo be­veik 1 300 ka­ra­tė spor­ti­nin­kų iš 8 ša­lių.

Šios ma­siš­kiau­sios ka­ra­tė var­žy­bos iš­skir­ti­nės tuo, kad vi­si jo­se da­ly­vau­jan­tys spor­ti­nin­kai yra pri­zi­nin­kai, o ren­gi­nio idė­ja – vie­ny­tis ko­vai su on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis. Šio ren­gi­nio su­ren­ka­ma da­ly­vio mo­kes­čio da­lis ski­ria­ma pa­rem­ti Šv. Pran­cič­kaus on­ko­lo­gi­jos cent­rą. Ren­gi­nio glo­bė­jas – bro­lis Be­ne­dik­tas.

No­rint iš­ko­vo­ti tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lą rei­kė­jo lai­mė­ti dvi ko­vas, tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti net 12 Kur­šė­nų ka­ra­tė klu­bo DAO ir spor­to mo­kyk­los spor­ti­nin­kų: Be­nui Sprin­džiu­kui, Ga­bi­jai Vit­ke­vi­čiū­tei, Ka­jui Jo­nai­čiui, Ker­niui Le­liu­kui, Mė­tai Sa­ly­gai­tei, No­jui Grikš­tui, Pat­ri­ci­jai Leš­čins­kai­tei, Rad­vi­lui Luk­šui, Ša­rū­nui Ne­ver­daus­kui, Tau­rui Pu­ga­čiui, Ti­tui Čer­niaus­kui ir Vid­man­tei Pet­ru­lio­ny­tei.

Ant­ras vie­tas iš­ko­vo­jo 8 spor­ti­nin­kai: Aro­nas Pra­naus­kas, Ie­va Pieš­ku­tė, Jo­nas Spu­ris, Kor­ne­li­jus Ka­vec­kas, Os­ka­ras De­gu­tis, Rai­gar­das Sa­ly­ga, To­mas Mi­tu­zas ir Va­ka­ris Ka­vec­kas.

Tre­čios vie­tos ati­te­ko 9 spor­ti­nin­kams: Ed­var­dui Jab­lons­kiui, Graž­vy­dui Tin­te­riui, Ju­liui Si­mo­no­vi­čiui, Kip­rui Min­taus­kui, Kris­ti­jo­nui Po­ciui, Lu­kui Da­nie­liui Ra­ma­naus­kui, Pi­jui Blan­kui, Sil­vi­jui Že­mec­kui ir Teo­do­rai Ka­vec­kai­tei.

Tai bu­vo pa­sku­ti­nės var­žy­bos dau­gu­mai spor­ti­nin­kų šiais moks­lo me­tais. Lie­tu­vos rink­ti­nės na­riai Lu­kas Nei­man­tas ir Gvi­das Rim­kus dar da­ly­vaus Eu­ro­pos U-16 čem­pio­na­te, ku­ris vyks atei­nan­tį sa­vait­ga­lį Pra­ho­je. Lie­pos ir rugp­jū­čio mė­ne­siais vi­si no­rin­tys ka­ra­tis­tai ga­lės pra­leis­ti va­sa­rą ka­ra­tė sto­vyk­lo­se ir ruoš­tis ar­tė­jan­čiam nau­jam se­zo­nui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.