Pirmuosius sezono medalius iškovojo Vilniaus karatė lygoje

Da­ly­vių nuo­tr.
Jau­nie­ji Kur­šė­nų ka­ra­tė spor­ti­nin­kai Vil­niaus ka­ra­tė ly­gos var­žy­bo­se pel­nė auk­so, si­dab­ro ir bron­zos me­da­lių.
Nau­ja­sis ka­ra­tis­tų se­zo­nas star­ta­vo spa­lio 6 die­ną Vil­niaus ka­ra­tė ly­gos (VKL) I eta­po var­žy­bo­mis. Jau įpras­ta, kad šio­se var­žy­bo­se sve­čių tei­sė­mis da­ly­vau­ja ir kur­šė­niš­kiai.

Pir­ma­me eta­pe (iš tri­jų) da­ly­va­vo 34 spor­ti­nin­kai. Iš jų net vie­nuo­li­kai pa­vy­ko tap­ti šio eta­po nu­ga­lė­to­jais. Auk­so me­da­lius už­si­ka­bi­no Ga­bi­ja Vit­ke­vi­čiū­tė, Jo­nas Spu­ris, Ju­lius Si­mo­no­vi­čius, Mė­ta Sa­ly­gai­tė, Tau­ras Pu­ga­čius, Kris­ti­jo­nas Po­cius, Rad­vi­las Luk­šas, Pat­ri­ci­ja Leš­čins­kai­tė, No­jus Grikš­tas, Ti­tas Čer­niaus­kas ir Li­nas Aukš­čio­nis.

Ant­rų­jų vie­tų lai­mė­to­jais ta­po Be­nas Sprin­džiu­kas, Rai­gar­das Sa­ly­ga, Lu­kas Da­nie­lius Ra­ma­naus­kas, Aro­nas Pra­naus­kas, Mig­lė Mi­siu­ly­tė, To­mas Mi­tu­zas, Ker­nius Le­liu­kas, Lu­kas Jo­nai­tis, Ka­jus Jo­nai­tis, Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas, Pau­li­na Ba­ris­tai­tė ir Jo­ris Ba­ris­ta.

Tre­čias vie­tas iš­ko­vo­jo Ie­va Pieš­ku­tė, Ša­rū­nas Ne­ver­daus­kas, Kip­ras Min­taus­kas, Ar­man­das Mic­ke­vi­čius, Jo­kū­bas Jo­nai­tis, Ed­var­das Jab­lons­kis, Os­ka­ras De­gu­tis ir Ig­nas Dam­kus.

Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Val­de­ma­ras Mit­kus.

Vi­si pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­ję spor­ti­nin­kai su­rin­ko taš­kų, ku­rie su­muo­sis ir po tri­jų eta­pų lems VKL lai­mė­to­jus ir pri­zi­nin­kus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.