Karatistai sudalyvavo Vilniaus karatė lygos antrame etape

Da­ly­vių nuo­tr.
Ko­vo­ja nu­ga­lė­to­ju ta­pęs kur­šė­niš­kis Aro­nas Pra­naus­kas (kai­rė­je).
Gruo­džio 8 die­ną įvy­ko Vil­niaus ka­ra­tė ly­gos 2 eta­po var­žy­bos, ku­rio­se ir vėl pui­kiai pa­si­ro­dė Kur­šė­nų ka­ra­tis­tai. Tarp 650 da­ly­vių ko­vė­si 24 Val­de­ma­ro Mit­kaus auk­lė­ti­niai, ku­rių pa­stan­gų dė­ka Kur­šė­nų ko­man­da po var­žy­bų pui­ka­vo­si tur­ny­ri­nės len­te­lės tre­čio­je vie­to­je.

Šio eta­po nu­ga­lė­to­jais ta­po ir dau­giau­siai taš­kų su­rin­ko 13 spor­ti­nin­kų: Pat­ri­ci­ja Leš­čins­kai­tė, Aro­nas Pra­naus­kas, Ga­bi­ja Vit­ke­vi­čiu­tė, Jo­kū­bas Jo­nai­tis, Rad­vi­las Luk­šas, Lu­kas Jo­nai­tis, Jo­ris Ba­ris­ta, Tau­ras Pu­ga­čius, Lu­kas Nei­man­tas, Va­ka­ris Ka­vec­kas, Teo­do­ra Ka­vec­kai­tė, Lu­kas Da­nie­lius Ra­ma­naus­kas ir Ti­tas Čer­niaus­kas.

Ant­ras vie­tas iš­ko­vo­jo 5 spor­ti­nin­kai: Be­nas Sprin­džiu­kas, Ge­ral­das Dva­rio­nas, Kor­ne­li­jus Ka­vec­kas, Rai­gar­das Sa­ly­ga ir No­jus Grikš­tas. Tre­ti li­ko taip pat 5 spor­ti­nin­kai: Ed­var­das Jab­lons­kis, Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas, Kris­ti­jo­nas Po­cius, Mig­lė Mi­siu­ly­tė ir Jo­nas Spu­ris.

Po pui­kių var­žy­bų vi­sa ko­man­da ap­la­kė sos­ti­nė eg­lu­tę ir Ka­lė­dų mu­gę.

Nors me­tai ir bai­gia­si, ta­čiau kur­šė­niš­kiai tem­po ne­ma­ži­na ir ruo­šia­si ka­lė­di­niam tur­ny­rui "Ip­pon cup" ir Lat­vi­jos at­vi­ram 2019 me­tų čem­pio­na­tui, ku­riuo­se ti­ki­si pa­čių ge­riau­sių re­zul­ta­tų.

Da­ly­vių nuo­tr.
Po var­žy­bų vi­sa ko­man­da ap­la­kė sos­ti­nė eg­lu­tę ir Ka­lė­dų mu­gę.