Kuršėniškiai – tarp pajėgiausių Lietuvos kiokušin karatė moksleivių

"Dao" nuo­tr.
Kur­šė­niš­kiai pri­zi­nin­kai (iš kai­rės) Ti­tas Čer­niaus­kas, Mig­lė Mi­siu­ly­tė, No­jus Grikš­tas, Va­ka­ris Ka­vec­kas, Ša­rū­nas Ne­ver­daus­kas, Kor­ne­li­jus Ka­vec­kas, Jo­nas Spu­ris, Mė­ta Sa­ly­gai­tė, Teo­do­ra Ka­vec­kai­tė, Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas.
Lapk­ri­čio 24 die­ną į Kė­dai­nių are­ną su­si­rin­ko 832 spor­ti­nin­kai iš 46 Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė klu­bų da­ly­vau­ti 2019 me­tų Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė moks­lei­vių tau­rės var­žy­bo­se. Šio­se var­žy­bo­se spor­ti­nin­kai ko­vo­jo ne tik dėl as­me­ni­nių re­zul­ta­tų, bet ir ko­man­di­nių, kai var­žy­bų pa­bai­go­je bu­vo su­rei­tin­guo­ti klu­bai ir mies­tai.

Į vie­ną iš di­džiau­sių kio­ku­šin ka­ra­tė ren­gi­nių nu­vy­ko 16 Val­de­ma­ro Mit­kaus tre­ni­ruo­ja­mų Kur­šė­nų kyo­kus­hin ka­ra­te klu­bo "Dao" ir Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los spor­ti­nin­kų. Ne­pai­sant to, kad dau­ge­lio ki­tų mies­tų ko­man­dos bu­vo daug gau­ses­nės, ko­vin­gi kur­šė­niš­kiai pui­kiai at­sto­va­vo sa­vo kraš­tui ir bend­ro­je len­te­lė­je ri­kia­vo­si 7 vie­to­je.

Tam, kad iš­ko­vo­ti čem­pio­no ti­tu­lą, dau­ge­liui spor­ti­nin­kų sa­vo pra­na­šu­mą te­ko įro­dy­ti 4–5 ko­vo­se. Tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti ke­tu­riems kur­šė­niš­kiams: Teo­do­rai Ka­vec­kai­tei, Au­gus­ti­nui Dva­rio­nui, No­jui Grikš­tui ir Ti­tui Čer­niaus­kui. Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Va­ka­ris Ka­vec­kas, o tre­čią­sias vie­tas – Mė­ta Sa­ly­gai­tė, Mig­lė Mi­siu­ly­tė, Jo­nas Spu­ris, Ša­rū­nas Ne­ver­daus­kas ir Kor­ne­li­jus Ka­vec­kas. Tai­gi, iš Lie­tu­vos moks­lei­vių tau­rės var­žy­bų į Kur­šė­nus grį­žo 10 pri­zi­nin­kų.

Nors tai bu­vo pa­sku­ti­nės aukš­čiau­sio ly­gio var­žy­bos šiais me­tais, spor­ti­nin­kai to­liau kaups pa­tir­tį dar ke­tu­riuo­se tur­ny­ruo­se. Ar­ti­miau­sias jų – tarp­tau­ti­nis kio­ku­šin ka­ra­tė tur­ny­ras"Kur­šė­nų tau­rė-2019", ku­ris lapk­ri­čio 30 die­ną pir­mą kar­tą vyks Kur­šė­nuo­se, Sta­sio Ang­lic­kio pro­gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je. Var­žy­bų pra­džia 11 val. Kvie­čia­mi vi­si at­vyk­ti ir pa­lai­ky­ti Kur­šė­nų ko­man­dą ir su­si­pa­žin­ti su šio­mis ry­tų ko­vos dvi­ko­vo­mis bei ge­rai pra­leis­ti lai­ką. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.