Kuršėniškiai iškovojo karatė varžybų komandinę taurę

DAO nuo­tr.
Vi­du­rio Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė tau­rės var­žy­bo­se pir­mą­ją ko­man­di­nę vie­tą lai­mė­jo kur­šė­niš­kiai. Ant aukš­čiau­sio­sios pa­ky­los su tau­re – Kur­šė­nų kyo­kus­hin ka­ra­tė klu­bo DAO ir Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los ko­man­dos tre­ne­ris Val­de­ma­ras Mit­kus.
Spa­lio 26 die­ną kio­ku­šin ka­ra­tė klu­bas "Ku­mi­te Jur­bar­kas" su­ren­gė Vi­du­rio Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė tau­rės-2019 var­žy­bas. Į jas su­si­rin­ko per 300 spor­ti­nin­kų nuo 6 iki 18 me­tų am­žiaus, at­sto­vau­jan­čių 14-ai Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė klu­bų. Tarp jų bu­vo ir 29 spor­ti­nin­kų Kur­šė­nų kyo­kus­hin ka­ra­tė klu­bo DAO ir Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los ko­man­da.

Val­de­ma­ro Mit­kaus tre­ni­ruo­ja­mi kur­šė­niš­kiai iš­ko­vo­jo pir­mą­ją ko­man­di­nę vie­tą. Ant­rą­ją ko­man­di­nę vie­tą iš­ko­vo­jo Kau­no klu­bas "Fu­dos­hin" (tre­ne­ris Ne­ri­jus Ge­di­mi­nas), o tre­čią­ją – Lau­ry­no Kas­pe­ra­vi­čiaus tre­ni­ruo­ja­mi "Mo­hi­ka­no" klu­bo auk­lė­ti­niai iš Aly­taus.

La­biau­siai prie kur­šė­niš­kių per­ga­lės pri­si­dė­jo net 18 spor­ti­nin­kų, ta­pu­sių sa­vo gru­pė­se čem­pio­nais: Ga­bi­ja Vit­ke­vi­čiū­tė, Os­ka­ras De­gu­tis, Rad­vi­las Luk­šas, Aro­nas Pra­naus­kas, Pat­ri­ci­ja Leš­čins­kai­tė, Jo­kū­bas Jo­nai­tis, Ar­man­das Mic­ke­vi­čius, Mė­ta Sa­ly­gai­tė, Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas, No­jus Grikš­tas, Ti­tas Čer­niaus­kas, Lu­kas Jo­nai­tis, Ker­nius Le­liu­kas, Vid­man­tė Pet­ru­lio­ny­tė, Rai­gar­das Sa­ly­ga, Kris­ti­jo­nas Po­cius, Ge­ral­das Dva­rio­nas ir Lu­kas Nei­man­tas.

Ant­rą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Do­man­tas Pekš­tys, Ed­var­das Jab­lons­kis, Be­nas Sprin­džiu­kas, Va­ka­ris Ka­vec­kas, To­mas Mi­tu­zas ir Ro­kas Jan­kaus­kis. Bron­zos spal­vos me­da­liais pa­si­puo­šė Kip­ras Min­taus­kas, Tau­ras Pu­ga­čius ir Ša­rū­nas Ne­ver­daus­kas.

Sa­vait­ga­lį prieš tai Olan­di­jo­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me kio­ku­šin ka­ra­tė "Wa­ter­poort cup-2019" tur­ny­re, ku­ria­me da­ly­va­vo be­veik 300 da­ly­vių iš še­šių Eu­ro­pos ša­lių, sėk­min­gai var­žė­si ir ke­tu­ri kur­šė­niš­kiai.

Tur­ny­ro čem­pio­nais ta­po net trys spor­ti­nin­kai: vai­kų am­žiaus gru­pė­je Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 40 kg ir To­mas Mi­tu­zas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 75 kg, lai­mė­ję po tris ko­vas, ir Lu­kas Nei­man­tas, jau­nių am­žiaus gru­pė­je at­vi­ro­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jęs vi­sas ke­tu­rias ko­vas. Ie­va Pieš­ku­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 50 kg vai­kų am­žiaus gru­pė­je lai­mė­jo vie­ną ko­vą ir užė­mė ant­rą­ją vie­tą.

Vy­riau­siu ta­ta­mio re­fe­ri dir­bo tarp­tau­ti­nę tei­sė­jo ka­te­go­ri­ją tu­rin­tis kur­šė­niš­kių tre­ne­ris V. Mit­kus, o nau­jos pa­tir­ties tei­sė­jau­jant tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re įgi­jo klu­bo DAO spor­ti­nin­kas Gvi­das Rim­kus.

Spor­ti­nin­kai ne tik įgi­jo tarp­tau­ti­nės var­žy­bų pa­tir­ties, bet ir ap­lan­kė Pran­cū­zi­jos sos­ti­nę Pa­ry­žių, pra­mo­ga­vo at­rak­cio­nų ir van­dens par­kuo­se.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.