Baigiantis metams – iššūkis karatistams Latvijoje

As­me­ni­nė nuo­tr.
Net 7 kur­šė­niš­kiai li­po ant ap­do­va­no­tų­jų pa­ky­los.
Gruo­džio 21 die­ną "Lat­vi­jas ko­tak­ta ka­ra­te ly­ga" (LKKL) or­ga­ni­za­vo tarp­tau­ti­nį tur­ny­rą "Op­pen LKKL cham­pions­hip 2019", ku­ria­me da­ly­va­vo ko­vo­to­jai iš Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Ru­si­jos, Uk­rai­nos ir Lat­vi­jos.
Lie­tu­viams bu­vo tik­ras iš­šū­kis kau­tis su pa­jė­giais už­sie­nio ko­vo­to­jais pa­gal šei­mi­nin­kų nu­sta­ty­tas tai­syk­les. Jos sky­rė­si tuo, kad vai­kai tu­rė­jo rung­ty­niau­ti pa­gal pil­no kon­tak­to (suau­gu­sių­jų) tai­syk­les.

Šį iš­šū­kį priė­mė 9 ko­vo­to­jai iš Kur­šė­nų ir pa­pil­dė 36 ko­vo­to­jų iš Ak­me­nės, Kė­dai­nių, Ma­ri­jam­po­lės ko­man­dą.

Net 7 kur­šė­niš­kiai li­po ant ap­do­va­no­tų­jų pa­ky­los. Čem­pio­nais ta­po Mė­ta Sa­ly­gai­tė ir Gvi­das Rim­kus. Gvi­dui už įspū­din­gą smū­gį įteik­tas spe­cia­lus, ge­riau­sios tech­ni­kos vy­rų tar­pe, pri­zas.

Ant­rą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Do­man­tas Pekš­tys ir Teo­do­ra Ka­vec­kai­tė. Teo­do­ra pra­lai­mė­jo la­bai at­kak­lio­je kur­šė­nie­tiš­ko fi­na­lo ko­vo­je Mė­tai Sa­ly­gai­tei.

Po pra­lai­mė­ji­mų pus­fi­na­liuo­se vi­siems ko­vo­to­jams rei­kė­jo su­si­kau­pi ir kau­tis ko­vo­se dėl tre­čio­sios vie­tos. Tai sėk­min­gai pa­vy­ko pa­da­ry­ti Rai­gar­dui Sa­ly­gai, Mig­lei Mi­siu­ly­tei ir No­jui Grikš­tui.

Iš­ko­vo­ju­si 6 auk­so me­da­lius, lie­tu­vių ko­man­da li­ko 3 vie­to­je, ant­ri – uk­rai­nie­čiai, ne­pra­len­kia­mi bu­vo lat­viai. Vi­si tur­ny­ro pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti įspū­din­gais tro­fė­jais ir gau­sy­be rė­mė­jų pri­zų.

LKKL to­kį tur­ny­rą or­ga­ni­za­vo pir­mą kar­tą.

Šiuos me­tus ka­ra­tis­tai už­bai­gė su aukš­tai pa­kel­to­mis gal­vo­mis, nes ap­žvel­gus nu­veik­tus dar­bus yra kuo pa­si­di­džiuo­ti. Per me­tus su­da­ly­vau­ta 15 tur­ny­rų Lie­tu­vo­je ir 4 – už­sie­ny­je, or­ga­ni­zuo­tos trys sto­vyk­los, su­da­ly­vau­ta 7-io­se, pir­mą kar­tą suor­ga­ni­zuo­tas tarp­tau­ti­nis tur­ny­ras Kur­šė­nuo­se.

Per vi­sas var­žy­bas į Kur­šė­nus par­vež­ti 298 me­da­liai, iš jų net 144 auk­so spal­vos. 2 si­dab­ro me­da­liai iš­ko­vo­ti U-16, Eu­ro­pos čem­pio­na­te, Pra­ho­je. Vi­sa tai Kur­šė­nų kyo­kus­hin ka­ra­te klu­bo DAO, Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mų ir ži­no­ma pa­čių svar­biau­sių vai­kų ir jų tė­ve­lių dar­bo vai­siai, ku­riuos nu­raš­kius ga­li­ma ir pail­sė­ti. Pail­sė­jus, Nau­jų 2020 me­tų tre­ni­ruo­tės pra­si­dės nuo sau­sio 6 die­nos, kur ka­ra­tis­tų lauks nau­ji tiks­lai ir iš­šū­kiai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.