Penkiolikmetis tapo pasaulio čempionu

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pen­kio­lik­me­tis šiau­lie­tis Ro­kas Ba­ne­vi­čius ta­po SKDUN pa­sau­lio šo­to­kan ka­ra­tė čem­pio­nu.
Če­ki­jo­je, Kar­lo­vi Va­ruo­se, tris die­nas vy­ko 27-asis SKDUN pa­sau­lio šo­to­kan ka­ra­tė čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 1 300 spor­ti­nin­kų iš 37 ša­lių. Da­ly­viai, nuo 8 me­tų iki sen­jo­rų, var­žė­si ant de­šim­ties ta­ta­mių. Iš Šiau­lių į čem­pio­na­tą vy­ko trys klu­bo "Sau­lė Fight Gym" spor­ti­nin­kai – bro­liai Ro­kas ir Be­nas Ba­ne­vi­čiai bei Do­vy­das Bal­čiū­nas ir jų tre­ne­ris 6 Dan Ze­no­nas Bud­rai­tis. Pen­kio­lik­me­tis Ro­kas Ba­ne­vi­čius ta­po pa­sau­lio čem­pio­nu ku­mi­tė rung­ty­je.

"Iš vieš­bu­čio iš­va­žiuo­da­vo­me 7–8 va­lan­dą ry­to, o grįž­da­vo­me pir­mą nak­ties. Tai bu­vo ir fi­zi­nio, ir psi­cho­lo­gi­nio pa­si­ren­gi­mo pa­tik­ri­ni­mas", – sa­ko šiau­lie­čių tre­ne­ris Z. Bud­rai­tis.

Ku­mi­tė rung­ty­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 60 kg, ku­rio­je var­žė­si Ro­kas, da­ly­va­vo 18 spor­ti­nin­kų. Šiau­lie­čiui te­ko ke­tu­rios ne­leng­vos ko­vos. Pir­mo­je ko­vo­je nu­ga­lė­tas len­kas. Ypač su­dė­tin­ga bu­vo ant­ro­ji ko­va su šei­mi­nin­ku če­ku. Var­žo­vas ne­leis­ti­nai smū­gia­vo ir Ro­kas pa­ty­rė nok­dau­ną. Var­žo­vas bu­vo įspė­tas, o at­si­ga­vęs šiau­lie­tis pra­tę­sė ko­vą ir ją lai­mė­jo. Ne ma­žiau su­dė­tin­ga bu­vo ir ki­ta ko­va, taip pat su če­ku, dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą. Ro­kui pa­vy­ko nu­ga­lė­ti ir šį kar­tą. Fi­na­le šiau­lie­tis su­si­ko­vė su bul­ga­ru ir 2:1 jį nu­ga­lė­jo bei ta­po pa­sau­lio čem­pio­nu.

Prieš tre­jus me­tus R. Ba­ne­vi­čius taip pat da­ly­va­vo pa­sau­lio čem­pio­na­te ir tą­kart grį­žo su bron­zos me­da­liu.

Pa­sak tre­ne­rio, R. Ba­ne­vi­čius šį­kart tu­rė­jo šan­sų lai­mė­ti me­da­lį ir ka­ta rung­ty­je, ta­čiau tei­sė­jai bu­vo per daug griež­ti ir už ma­žą klai­de­lę pa­ša­li­no iš ko­vos dėl me­da­lių.

"Ku­mi­tė rung­ty­je 15 me­tų am­žiaus pa­sau­lio čem­pio­no Šiau­liai dar ne­tu­rė­jo ir ne­ži­nia, ka­da grei­tai vėl tu­rės", – auk­lė­ti­nio pa­sie­ki­mu džiau­gia­si tre­ne­ris 6 Dan Z. Bud­rai­tis.

Čem­pio­na­tui spor­ti­nin­kas in­ten­sy­viai ruo­šė­si du mė­ne­sius, kas­dien, iš­sky­rus sek­ma­die­nius, tre­ni­ruo­da­vo­si po pu­sant­ros va­lan­dos.

R. Ba­ne­vi­čius spor­tuo­ja jau 10 me­tų, nuo pen­ke­rių, yra ab­so­liu­tus Lie­tu­vos čem­pio­nas. Per tuos me­tus iš­ko­vo­ta jau 111 me­da­lių.

"Kaž­ka­da bu­vo tiks­las lai­mė­ti šim­tą me­da­lių, o da­bar jau ne­be­ži­nau. Šim­tą­jį me­da­lį lai­mė­jau Lie­tu­vos čem­pio­na­te per­nai. Per se­zo­ną su­da­ly­vau­ju 12–14 var­žy­bų ir be­veik vi­sa­da lai­miu me­da­lį", – sa­ko Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos pir­mo­kas Ro­kas.

Ne­daug nuo bro­lio at­si­lie­ka ir Be­nas Ba­ne­vi­čius, sa­vo krai­tė­je tu­rin­tis 101 me­da­lį.

Šį­kart pa­sau­lio čem­pio­na­te dvy­li­ka­me­tis Be­nas li­ko be ap­do­va­no­ji­mų, bet sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ne­bu­vo pa­sku­ti­nis, šeš­tas. Pa­na­šiai se­kė­si ir de­šimt­me­čiui Do­vy­dui Bal­čiū­nui.

Čem­pio­na­te var­žė­si ir ve­te­ra­nai. Šį kar­tą Z. Bud­rai­tis pa­ts ne­da­ly­va­vo var­žy­bo­se, bet ža­da ki­tą kar­tą su­da­ly­vau­ti.

"Vi­so­se rung­ty­se bu­vo daug da­ly­vių, vi­du­ti­niš­kai 15–18. Kad nu­ga­lė­tų, spor­ti­nin­kams sėk­min­gai rei­kė­jo įveik­ti tris ke­tu­rias ko­vas. Tai nė­ra leng­va", – sa­ko tre­ne­ris.

Vis­gi Z. Bud­rai­tis sa­ko, kad ne me­da­liai yra svar­biau­sia, o užau­gin­ti tik­rus ka­ra­tė meist­rus, draus­min­gus, pa­gar­bius, kant­rius.

Ka­ra­tė spor­to klu­bas "Sau­lė" gy­vuo­ja nuo 1991 me­tų ir užau­gi­no jau ne vie­ną ka­ra­tė meist­rą, da­bar jie jau at­ve­da į klu­bą sa­vo vai­kus. "Grei­tai anū­kus ves", – šyp­so­si Z. Bud­rai­tis.

Klu­be šiuo me­tu tre­ni­ruo­ja­si net pen­kios šei­mos – vai­kai su tė­vais. Taip prieš de­šimt me­tų į klu­bą atė­jo ir Ba­ne­vi­čių šei­ma – ma­ma su tri­mis sū­nu­mis. Vy­riau­sias Ig­nas – jau stu­den­tas, ma­ma – juo­do dir­žo meist­rė.

"Man vie­no­dai sma­gu tre­ni­ruo­ti bet ko­kio am­žiaus spor­ti­nin­kus. Dir­bu jau 40 me­tų, jie man vi­si my­li­mi ir bran­gūs", – sa­ko tre­ne­ris.

Po pa­sau­lio čem­pio­na­to poil­siui lai­ko nė­ra, sa­lė­je ver­da dar­bas – jau­nie­ji spor­ti­nin­kai ruo­šia­si jau šį sa­vait­ga­lį vyk­sian­čioms var­žy­boms Kau­ne, po to – Ry­go­je.F

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ka­ra­tė tre­ne­ris 6 Dan Ze­no­nas Bud­rai­tis sa­ko, kad ka­ra­tė vai­kus mo­ko draus­mės, pa­gar­bos ir kant­ry­bės.