Šiauliečiai Klaipėdoje gerino Lietuvos rekordus

"Del­fi­no" nuo­tr.
Eri­ka Pa­sa­kins­kai­tė (kai­rė­je) 200m pe­te­liš­ke rung­ty­je iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą, 100 m peteliške - antrąją vietą ir pa­ge­ri­no mer­gai­čių iki 13 me­tų Lie­tu­vos re­kor­dus. Ant­rą­ją vie­tą šio­je rung­ty­je pel­nė Gied­rė Skro­de­ny­tė (pir­ma iš de­ši­nės).
Klai­pė­do­je vy­ku­sia­me at­vi­ra­me Lie­tu­vos jau­ni­mo (U-23) čem­pio­na­te Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai ne tik iš­ko­vo­jo me­da­lių, bet ir pa­ge­ri­no du Lie­tu­vos re­kor­dus.

12 me­tų ir vy­res­nių ber­niu­kų gru­pė­je Nei­las Vai­čiu­lis (tre­ne­ris Egi­di­jus Šiaut­ku­lis) 200 m krū­ti­ne rung­tį įvei­kė per 2 mi­nu­tes 44,95 se­kun­dės, iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą tarp 16 da­ly­vių ir pa­ge­ri­no ber­niu­kų iki 13 me­tų Lie­tu­vos re­kor­dą.

To pa­ties am­žiaus mer­gai­čių gru­pė­je du mer­gai­čių iki 13 me­tų Lie­tu­vos re­kor­dus pa­ge­ri­no Eri­ka Pa­sa­kins­kai­tė (tren. E. Šiaut­ku­lis). Ji 200 m pe­te­liš­ke nu­plau­kė per 2 mi­nu­tes 27,9 se­kun­dės ir iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą tarp 7 da­ly­vių. Tuo pa­čiu sti­liu­mi plauk­da­ma 100 m, dis­tan­ci­ją įvei­kė per 1 mi­nu­tę 7,02 se­kun­dės ir bu­vo ant­ra tarp 13 da­ly­vių.

Po du me­da­lius iš­ko­vo­jo ir ki­ti Šiau­lių plau­ki­kai. Val­das Aba­likš­ta nu­ga­lė­jo 100 m krū­ti­ne rung­ty­je (1 min. 4,47 sek.; 23 dal.), o 200 m rung­ty­je tuo pa­čiu sti­liu­mi bu­vo ant­ras tarp 16 da­ly­vių (2 min. 23,06 sek.).

Ro­man Po­ka­lo (tren. Do­vi­lė Po­cie­nė) bu­vo ne­pra­len­kia­mas 400 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je (4 min. 19,5 sek.; 23 dal.). To­kį pat nuo­to­lį komp­lek­su Ro­man nu­plau­kė per 4 mi­nu­tes 48,59 se­kun­dės ir iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą tarp 10 da­ly­vių.

Ema Gu­zai­tė (tren. D. Po­cie­nė) ta­po nu­ga­lė­to­ja 50 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je, ku­rią įvei­kė per 27,3 se­kun­dės ir ap­len­kė net 45 da­ly­ves. Tuo pa­čiu sti­liu­mi 100 m Ema nu­plau­kė per 1 mi­nu­tę 0,31 se­kun­dės ir bu­vo tre­čia tarp 42 da­ly­vių.

Gied­rė Skro­de­ny­tė (tren. Kęs­tu­tis Jan­ke­vi­čius) pel­nė ant­rą­ją vie­tą, plauk­da­ma 200 m pe­te­liš­ke (2 min. 37,13 sek.; 7 dal.), ir tre­čią­ją vie­tą, plauk­da­ma tuo pa­čiu sti­liu­mi 100 m (1 min. 7,99 sek.; 13 dal.).

Miš­rio­je es­ta­fe­tė­je 4x100 komp­lek­su šiau­lie­čių ko­man­da tarp sep­ty­nių ko­man­dų bu­vo tre­čia. Rung­tį šiau­lie­čiai įvei­kė per 4 mi­nu­tes 18,46 se­kun­dės. Var­žė­si Jo­kū­bas Jan­kaus­kas (tren. And­rius Bič­kus), Jus­tas Jan­kaus­kas (tre­ne­rė D. Po­cie­nė), G. Skro­de­ny­tė ir E. Gu­zai­tė.

"Del­fi­no" nuo­tr.
Nei­las Vai­čiu­lis pa­ge­ri­no ber­niu­kų iki 13 me­tų Lie­tu­vos re­kor­dą 200 m krū­ti­ne rung­ty­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.