Plau­ki­kai var­žė­si Aly­tu­je ir Ute­no­je

"Del­fi­no" nuo­tr.
Aly­tu­je "Del­fi­no" auk­lė­ti­nis Nei­las Vai­čiu­lis pa­ge­ri­no Lie­tu­vos re­kor­dą (iki 13 m.).

Aly­tu­je vy­ku­sia­me at­vi­ra­me Lie­tu­vos jau­nu­čių ir jau­nių plau­ki­mo čem­pio­na­te var­žė­si ir plau­ki­kai iš Šiau­lių.

11 me­tų ir vy­res­nių ber­niu­kų gru­pė­je Nei­las Vai­čiu­lis (tre­ne­ris Egi­di­jus Šiaut­ku­lis) bu­vo ne­pa­ve­ja­mas 200 m krū­ti­ne rung­ty­je. Nuo­to­lį jis įvei­kė per 2 mi­nu­tes 46,15 se­kun­dės, ap­len­kė 23 da­ly­vius ir pa­ge­ri­no Lie­tu­vos re­kor­dą tarp plau­ki­kų iki 13 me­tų.

100 m krū­ti­ne Nei­las nu­plau­kė per 1 min. 18,69 sek. ir bu­vo tre­čias tarp 30 da­ly­vių.

10 me­tų ir vy­res­nių mer­gai­čių gru­pė­je Eri­ka Pa­sa­kins­kai­tė (tren. E. Šiaut­ku­lis) bu­vo ne­pra­len­kia­ma plauk­da­ma 100 m ir 200 m pe­te­liš­ke. Pir­mą­ją rung­tį ji įvei­kė per 1 min. 8,7 sek. ir ap­len­kė 18 da­ly­vių, o ant­rą­ją (8 da­ly­vės) – per 2 min. 31,18 sek. ir pa­ge­ri­no Lie­tu­vos re­kor­dą iki 13 me­tų.

Pir­mą­ją vie­tą Eri­ka iš­ko­vo­jo plauk­da­ma ir 200 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu (2 min. 36,48 sek., 25 da­ly­vės). 400 m lais­vu sti­liu­mi šiau­lie­tė nu­plau­kė per 5 min. 5,27 sek. ir bu­vo tre­čia tarp 20 da­ly­vių.

10–15 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je Gied­rė Skro­de­ny­tė (tren. Kęs­tu­tis Jan­ke­vi­čius) iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą plauk­da­ma 200 m pe­te­liš­ke (2 min. 37,82 sek., 12 da­ly­vių).

Eri­ka Pa­sa­kins­kai­tė (tren. E. Šiaut­ku­lis) pel­nė tre­čią­ją vie­tą plauk­da­ma 100 m pe­te­liš­ke (1 min. 7,75 sek., 19 da­ly­vių). Ji pa­sie­kė ge­riau­sią ša­lies re­zul­ta­tą tarp 13-me­čių. 200 m pe­te­liš­ke rung­ty­je Eri­ka ap­len­kė Gied­rę ir bu­vo ant­ra (2 min. 31,18 sek.).

Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai praei­tą sa­vai­tę var­žė­si ir XI tarp­tau­ti­nė­se plau­ki­mo var­žy­bo­se "Olim­pie­čių tau­rė-2019" Ute­no­je.

2005–2006 me­tais gi­mu­sių ber­niu­kų gru­pė­je N. Vai­čiu­lis iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą plauk­da­mas 100 m krū­ti­ne (1 min. 17,93 sek., 8 da­ly­viai). Kris­tu­pas Kvit­ko (tren. E. Šiaut­ku­lis) taip pat bu­vo tre­čias tik 100 m pe­te­liš­ke rung­ty­je (1 min. 12,21 sek., 10 da­ly­vių).

2007 me­tais gi­mu­sių ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je Ug­nė Šiaut­ku­ly­tė pel­nė tre­čią­ją vie­tą 50 m krū­ti­ne rung­ty­je (40,28 sek., 17 da­ly­vių).

2005–2006 me­tais gi­mu­sių mer­gai­čių gru­pė­je Ug­nė Ne­meik­šy­tė ta­po nu­ga­lė­to­ja 100 m krū­ti­ne rung­ty­je (1 min. 22,45 sek., 10 da­ly­vių). Ug­nė Ta­ku­še­vi­čiū­tė 100 m lais­vu sti­liu­mi at­plau­kė ant­ra (1 min. 4,31 sek., 11 da­ly­vių). Vi­sų tri­jų mer­gai­čių tre­ne­ris – E. Šiaut­ku­lis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.