Plaukikai pergalių siekė Klaipėdoje

"Del­fi­no" nuo­tr.
Klai­pė­dos mies­to jau­ni­mo ir vai­kų plau­ki­mo čem­pio­na­te re­zul­ta­ty­viai pa­si­ro­dė Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Kęs­tu­čio Jan­ke­vi­čiaus.

Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me Klai­pė­dos mies­to jau­ni­mo ir vai­kų plau­ki­mo čem­pio­na­te re­zul­ta­ty­viai pa­si­ro­dė Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Kęs­tu­čio Jan­ke­vi­čiaus.

13–14 me­tų ber­niu­kų gru­pė­je du me­da­lius pel­nė Nei­tas Vi­žin­gis. 100 m pe­te­liš­ke šiau­lie­tis įvei­kė per 1 mi­nu­tę 19,17 se­kun­dės ir bu­vo tre­čias tarp 6 da­ly­vių, o 200 m tuo pa­čiu sti­liu­mi įvei­kė per 3 mi­nu­tes 17,29 se­kun­dės ir pel­nė ant­rą­ją vie­tą tarp 3 da­ly­vių.

Pau­lius Per­ve­nec­kas bu­vo ant­ras plauk­da­mas 200 m nu­ga­ra (2 min. 32,55 sek.; 3 dal.). Ma­tas Rei­vy­tis iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą 400 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je (5 min. 4,34 sek.; 2 dal.).

14 me­tų ir vy­res­nių mer­gai­čių gru­pė­je net tris me­da­lius iš­ko­vo­jo Dei­man­tė Dum­py­tė. 200 m lais­vu sti­liu­mi mer­gai­tė at­plau­kė per 2 mi­nu­tes 29,02 se­kun­dės ir iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą tarp 6 da­ly­vių. 400 m tuo pa­čiu sti­liu­mi Dei­man­tė at­plau­kė pir­ma tarp tri­jų da­ly­vių (5 min. 10,19 sek.). To­kį pat at­stu­mą komp­lek­si­niu plau­ki­mu šiau­lie­tė nu­plau­kė per 5 mi­nu­tes 59,87 se­kun­dės ir bu­vo ant­ra.

Ur­tė Anu­čaus­ky­tė iš­ko­vo­jo vi­sų tri­jų spal­vų me­da­lius. Auk­so me­da­lis jai ati­te­ko 200 m pe­te­liš­ke rung­ty­je (3 min. 15,51 sek.), si­dab­ro – 100 m tuo pa­čiu sti­liu­mi rung­ty­je (1 min. 25,97 sek.), o bron­za – 200 m lais­vu sti­li­mi rung­ty­je (2 min. 42,67 sek.; 6 dal.).

Su tri­mis me­da­liais (du auk­so, vie­nas si­dab­ro) grį­žo ir Ger­da Jo­ciū­tė. Šiau­lie­tė ne­pra­len­kia­ma bu­vo 100 m ir 200 m nu­ga­ra rung­ty­se. Pir­mą­ją rung­tį įvei­kė per 1 mi­nu­tę 17,31 se­kun­dės, o ant­rą­ją – per 2 mi­nu­tes 43,27 se­kun­dės. Abie­jo­se rung­ty­se ap­len­kė ke­tu­rias var­žo­ves. 100 m krū­ti­ne Ger­da nu­plau­kė per 1 mi­nu­tę 33,05 se­kun­dės ir bu­vo ant­ra tarp 4 da­ly­vių.

Au­rė­ja Bud­ry­tė iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą plauk­da­ma 100 m krū­ti­ne (1 min. 36,11 sek.; 4 dal.).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.