Iš Telšių ir Kauno – su medaliais

"Del­fi­no" nuo­tr.
Kau­ne vy­ku­sia­me Lie­tu­vos čem­pio­na­te mo­te­rų es­ta­fe­tė­je 4x100 m lais­vu sti­liu­mi tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo šiau­lie­tės (iš kai­rės) Ka­ro­li­na Mi­liaus­kai­tė, Ema Gu­zai­tė, Me­da Po­ce­vi­čiū­tė ir Ug­nė Ta­ku­še­vi­čiū­tė.

At­vi­ro­se Tel­šių mies­to vai­kų plau­ki­mo var­žy­bo­se "Auk­si­nė žu­ve­lė-2019" pui­kiai se­kė­si Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kams.

10–11 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po Lie­pa Plei­ky­tė (50 m nu­ga­ra; 45,91 sek.; 22 da­ly­vės) ir Ur­tė Ra­gaus­kai­tė (50 m pe­te­liš­ke; 43,52 sek.; 5 dal.), ant­rą­ją vie­tą pel­nė Rus­nė Vit­kaus­kai­tė (50 m pe­te­liš­ke; 45,64 sek.).

10–11 me­tų ber­niu­kų gru­pė­je Liu­tau­ras Tuo­mė­nas ta­po nu­ga­lė­to­ju dvie­jo­se rung­ty­se: 50 m krū­ti­ne (48,47 sek.; 10 dal.) ir 50 m lais­vu sti­liu­mi (36,13 sek.; 29 dal.).

9 me­tų ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je plauk­da­ma 25 m lais­vu sti­liu­mi pir­ma bu­vo Vy­tė Vit­kaus­kai­tė (18,2 sek.; 3 dal.).

Plau­ki­kus var­žy­boms ruo­šė tre­ne­rė Ema Vie­la­vi­čiū­tė.

Kau­ne vy­ku­sia­me Lie­tu­vos čem­pio­na­te vy­rų gru­pė­je 1500 m lais­vu sti­liu­mi ne­pra­len­kia­mas bu­vo Ro­man Po­ka­lo (17 min. 16,01 sek.; 7 dal.). Ala­nas Taut­kus 100 m nu­ga­ra rung­ty­je pel­nė tre­čią­ją vie­tą (57,23 sek.; 32 dal.). Ai­nis Že­lio­nis bu­vo ant­ras plauk­da­mas 200 m pe­te­liš­ke (2 min. 8,62 sek.; 15 dal.).

Mo­te­rų gru­pė­je 200 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ema Gu­zai­tė (2 min. 13,19 sek.; 39 dal.).

Vi­sus šiuos spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja tre­ne­rė Do­vi­lė Po­cie­nė.

Gied­rė Skro­de­ny­tė (tre­ne­ris Kęs­tu­tis Jan­ke­vi­čius) pel­nė du si­dab­ro ap­do­va­no­ji­mus: 200 m pe­te­liš­ke (2 min. 36,95 sek.; 5 dal.) ir 100 m pe­te­liš­ke (1 min. 6,75 sek.; 19 dal.).

Mo­te­rų es­ta­fe­tė­je 4x100 m lais­vu sti­liu­mi (4 min. 13,62 sek.) tre­čią­ją vie­tą tarp 7 ko­man­dų iš­ko­vo­jo šiau­lie­tės E. Gu­zai­tė, Ka­ro­li­na Mi­liaus­kai­tė (tren. D. Po­cie­nė), Ug­nė Ta­ku­še­vi­čiū­tė (tren. Egi­di­jus Šiaut­ku­lis), Me­da Po­ce­vi­čiū­tė (tren. And­rius Bič­kus).

Miš­rio­je es­ta­fe­tė­je 4x100 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu (4 min. 9,58 sek.) tap pat tre­čią­ją vie­tą tarp 6 ko­man­dų pel­nė šiau­lie­čiai A. Taut­kus, Jus­tas Jan­kaus­kas (tren. D. Po­cie­nė), G. Skro­de­ny­tė, E. Gu­zai­tė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.