Plaukikų pasiekimai namų baseine

"Del­fi­no"nuotr.
Šiau­lių plau­ki­mo cent­re "Del­fi­nas" vy­ku­sio­se tarp­tau­ti­nė­se plau­ki­mo var­žy­bo­se "Vai­kų plau­ki­mo fies­ta-2019" pui­kiai se­kė­si šei­mi­nin­kams.

Šiau­lių plau­ki­mo cent­re "Del­fi­nas" vy­ko tarp­tau­ti­nės plau­ki­mo var­žy­bos "Vai­kų plau­ki­mo fies­ta-2019". Pui­kiai var­žy­bo­se se­kė­si šei­mi­nin­kams.

10 m. ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je Ra­sa La­pe­tins­kai­tė nu­ga­lė­jo 50 m nu­ga­ra rung­ty­je (40,31 sek.), ku­rio­je var­žė­si 40 da­ly­vių. 100 m nu­ga­ra rung­ty­je plau­ki­kė bu­vo ant­ra tarp 30 da­ly­vių (1 min. 24,44 sek.). Tre­čias vie­tas Ra­sa pel­nė plauk­da­ma 50 m ir 100 m lais­vu sti­liu­mi. Trum­pes­nį nuo­to­lį šiau­lie­tė įvei­kė per 34,14 sek. (46 da­ly­vės), il­ges­nį – per 1 min. 15,76 sek. (21 da­ly­vė).

Ga­bi­ja Ga­li­naus­kai­tė pel­nė tris bron­zos ap­do­va­no­ji­mus: plauk­da­ma 50 m krū­ti­ne (47,42 sek.; 12 dal.), 100 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu (1 min. 33,09 sek.; 15 dal.) ir 100 m krū­ti­ne (1 min. 39,18 sek.; 19 dal.).

Ur­tė Ra­gaus­kai­tė bu­vo tre­čia tarp 8 da­ly­vių 50 m pe­te­liš­ke rung­ty­je (42,38 sek.).

Es­ta­fe­tės 4x50 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je G. Ga­li­naus­kai­tė, U. Ra­gaus­kai­tė, Vy­tė Vit­kaus­kai­tė, R. La­pe­tins­kai­tė iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą (2 min. 33,75 sek.) tarp 8 ko­man­dų.

Es­ta­fe­tės 4x50 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu ta pa­ti ko­man­da taip pat bu­vo tre­čia tarp 7 ko­man­dų.

Plau­ki­kių tre­ne­rė Ema Vie­la­vi­čiū­tė.

11 m. ir jau­nes­nių ber­niu­kų gru­pė­je Ai­das Alek­sand­ra­vi­čius pel­nė net ke­tu­ris si­dab­ro ap­do­va­no­ji­mus. Ant­ras jis at­plau­kė 100 m nu­ga­ra (1 min. 19,65 sek.; 19 dal.), 100 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu (1 min. 20,78 sek.; 23 dal.), 50 m lais­vu sti­liu­mi (30,97 sek.; 80 dal.) ir 50 m nu­ga­ra (38,02 sek.; 50 dal.).

Es­ta­fe­tės 4x50 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je šiau­lie­čių ko­man­da (A. Alek­sand­ra­vi­čius, No­jus Žva­gi­nis, Jo­nas Nos­tis ir Kas­pa­ras Min­cius) iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą tarp 7 ko­man­dų (2 min. 16,2 sek.).

Es­ta­fe­tė­je 4x50 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu šiau­lie­čiai A. Alek­sand­ra­vi­čius, N. Žva­gi­nis, Emi­lis Ši­ma ir Nag­lis Stan­kai­tis taip pat bu­vo ant­ri tarp 7 ko­man­dų (2 min. 40,62 sek.).

Ber­niu­kų tre­ne­ris Ro­ber­tas Šui­pis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.