Šiauliečių pergalės "Auksiniame pajūryje"

"Del­fi­no" nuo­tr.
Klai­pė­do­je vy­ku­sio­se VI vai­kų plau­ki­mo var­žy­bo­se "Auk­si­nis pa­jū­ris" daug ap­do­va­no­ji­mų iš­ko­vo­jo Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai.

Klai­pė­do­je vy­ko VI vai­kų plau­ki­mo var­žy­bos "Auk­si­nis pa­jū­ris", ku­rio­se ne­ma­žai ap­do­va­no­ji­mų su­si­žė­rė Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai.

9 me­tų ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je du auk­so me­da­lius pel­nė Vy­tė Vit­kaus­kai­tė (tre­ne­rė Ema Vie­la­vi­čiū­tė). Ji pir­ma at­plau­kė 50 m lais­vu sti­liu­mi (40,59 sek., 20 da­ly­vių) ir 100 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu (1 min. 43,27 sek.; 3 dal.).

Ati­na Vens­lo­vai­tė ta­po nu­ga­lė­to­ja 50 m nu­ga­ra rung­ty­je (48,52 sek.), ku­rio­je var­žė­si 21 da­ly­vė. Ug­nė Pet­raus­kai­tė šio­je rung­ty­je pel­nė tre­čią­ją vie­tą (50,01 sek.). Abi plau­ki­kes tre­ni­ruo­ja Ro­ber­tas Šui­pis.

10 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je dvie­jų rung­čių nu­ga­lė­to­ja ta­po Ra­sa La­pe­tins­kai­tė. Ji pir­ma įvei­kė 50 m pe­te­liš­ke (41,65 sek.; 4 dal.) ir 100 m nu­ga­ra (1 min. 30,14 sek.; 14 dal.). Pir­mo­jo­je rung­ty­je ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ur­tė Ra­gaus­kai­tė (42,29 sek.), o pa­sta­ro­jo­je – Lie­pa Plei­ky­tė pel­nė tre­čią­ją vie­tą (1 min. 40,83 sek.). Ga­bi­ja Ga­li­naus­kai­tė bu­vo ne­pra­len­kia­ma plauk­da­ma 100 m krū­ti­ne (1 min. 44,97 sek.; 14 dal.), o 100 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu at­plau­kė tre­čia (1 min. 39,86 sek.; 8 dal.). Vi­sas mer­gai­tes tre­ni­ruo­ja E. Vie­la­vi­čiū­tė.

11 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je dviem si­dab­ro me­da­liais pa­si­puo­šė Ug­nė Šiaut­ku­ly­tė (tren. Egi­di­jus Šiaut­ku­lis): 100 m krū­ti­ne (1 min. 30,67 sek.; 5 dal.) ir 100 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu (1 min. 24,78 sek.; 6 dal.).

To pa­ties am­žiaus ber­niu­kų gru­pė­je Ai­das Alek­sand­ra­vi­čius bu­vo ne­pra­len­kia­mas 100 m rung­ty­je komp­lek­si­niu plau­ki­mu (1 min. 20,92 sek.; 16 dal.), o plauk­da­mas 100 m lais­vu sti­liu­mi bu­vo ant­ras (1 min. 11,57 sek.; 30 dal.). Jo­nas Nos­tis šioje rung­ty­je pel­nė tre­čią­ją vie­tą (1 min. 16,65 sek.). Abu tre­ni­ruo­ja R. Šui­pis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.