Medžių pjūties Savivaldybė neatsisako

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­čių pro­tes­tas prieš bul­va­ro lie­pų pjū­tį ne­pa­da­rė jo­kio įspū­džio mies­to val­džiai. Lie­pos 15 die­ną tu­ri bū­ti išar­dy­tos lau­ko ka­vi­nės, o ta­da su­zvimbs ir pjūk­lai.
Šiau­liuo­se pro­tes­to pi­ke­to prieš me­džių pjū­tį da­ly­viai užre­gist­ra­vo Sa­vi­val­dy­bė­je re­zo­liu­ci­ją, rei­ka­lau­jan­čią iš­sau­go­ti Vil­niaus gat­vės bul­va­ro lie­pas. Bet Sa­vi­val­dy­bė­je ne­ke­ti­na­ma pro­jek­to ko­re­guo­ti. Lie­pos 15 die­ną bul­va­ras tu­ri bū­ti ati­duo­tas sta­ty­bai.

Sa­vi­val­dy­bė­je yra užre­gist­ruo­ta ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio pi­ke­to re­zo­liu­ci­ja. Pi­ke­te ne­da­ly­vavo nė vie­nas iš Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų. Nei me­ras, nei vi­ce­me­rai, nei Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai neišd­rį­so akis į akį su­si­tik­ti su ža­lio­sios mies­to ap­lin­kos gy­nė­jais.

"Aš tos re­zo­liu­ci­jos dar ne­ma­čiau, bet jei­gu at­ne­šė, tai šian­dien pa­teiks ir ma­no ad­re­su", – sa­kė va­kar An­ta­nas Bar­tu­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

"Šiau­lių kraš­tas" klau­sė, ko­kia bus Sa­vi­val­dy­bės reak­ci­ja, nes di­rek­to­rius ne­nei­gė ži­nąs apie pi­ke­tą dėl lie­pų iš­sau­go­ji­mo.

"Rea­li si­tua­ci­ja yra to­kia – vi­sos eks­per­ti­zės pa­si­bai­gę, vi­si spren­di­mai yra priim­ti, pa­si­bai­gę, ran­go­vo ko­kur­sas, ran­gos su­tar­tis su­da­ry­ta, – sa­kė di­rek­to­rius. – To­kia­me eta­pe ne­bė­ra ga­li­my­bių dis­ku­tuo­ti, ku­rį me­dį pa­lik­ti ne­pa­lik­ti. Ir tei­siš­kai mes ne­be­ma­to­me to­kių ga­li­my­bių."

Ko­dėl pa­si­kei­tė me­ro A. Vi­soc­ko pa­ža­das, duo­tas dar 2017 me­tais,kad bul­va­ro lie­pos bus sau­go­mos?

"2017 me­tais jei­gu bu­vo to­kia nuo­mo­nė, tai bu­vo dar pra­di­nė pro­jek­ta­vi­mo si­tua­ci­ja, taip bu­vo toks lū­kes­tis, – gy­nė me­rą di­rek­to­rius. – Bet kai bu­vo pa­da­ry­tos dend­ro­lo­gų iš­va­dos, tai to lū­kes­čio at­si­sa­ky­ta."

A. Bar­tu­lis įvar­di­jo svar­biau­sią "prin­ci­pą" – bul­va­ras es­te­tiš­kai tu­rįs bū­ti vien­ti­sas, de­rė­ti su prieš 10 me­tų re­konst­ruo­ta da­li­mi.

"Vien­ti­sas ir me­džia­giš­ku­mo pra­sme, ir me­džių – tai ir­gi ver­ty­bė, ku­ri bu­vo gi­na­ma, – tvir­ti­no di­rek­to­rius. – Pui­kiai ma­to­me, jog tai pa­pras­tos miš­ko lie­pos, po­ka­riu pa­so­din­tos. Tik lip­čius la­ša ant suo­liu­kų, ant švies­tu­vų, ant grin­di­nio. Tai tu­rė­tų keis­tis."

A. Bar­tu­lis pa­ti­ki­no, jog ir pro­tes­tuoto­jams duos "ar­gu­men­tuo­tą at­sa­ky­mą". Ko­dėl ne­sklei­dė pla­čiau ži­nios apie pro­jek­tą, ku­ris ir vė­la­vo, ir bu­vo ko­re­guo­tas?

"Šim­tas tūks­tan­čių gy­ven­to­jų tu­ri tei­sę ma­ty­ti pro­jek­tus, bet jų nė vie­no į pri­sta­ty­mus ne kvie­čia­me, – aiš­ki­no di­rek­to­rius. – Yra nu­sta­tya vie­ši­ni­mo tvar­ka, mes ją iš­pil­dė­me, o jei­gu kas jos ne­pas­te­bė­jo ar lai­kė, kad rei­kia pa­kvies­ti in­di­vi­dua­liai, tai jau jų su­si­reikš­mi­ni­mo ly­gis."

Komentarai

Ar turetu?    Ant, 2019-07-09 / 11:02
Demokratija yra tada, jei mazumas ir tas, kuris labiausia ir garsiausia sauks, gaus savo teise. Bet tai nereiskia, kad tai yra daugumos nuomenes ir kad ta nuomene/pocizija yra teisinga.
Nupjauk medzius    Ant, 2019-07-09 / 11:06
Tie protestuotojai labiau sukapuotu zmogu, nei nupjauti medi. Man tai primina i sovietusajungos tvarka- tas kas buvo apacioje, buvo pakelta i virsu, o kas buvo virsuje buvo sunaikinta. Del jusu medziu, jus taip pat istremptumete zmones i Sibira. Per paskutine 50 metu nieko daug nepasikeiti pas jus - jus iki siol esate homo sovietikai.
Klausimas    Ant, 2019-07-09 / 11:53
Ka sitas senelis, kaip jis dar karta vadinasi - Valentinas Mazuronis - dar veikia? Kada jam gana? Kas galejo uz ji dar balsuoti - tik homo sovietikai - Ka jis padre del "Rail Balticos", kad pereitu per Siaulius? Nieko!!! Ka jis padare del Siauliu LEZ? Nieko!!! Ka jis padare del Siauliu orouosto? Nieko!!! Ka jis padare del miesto centre atjaunimo per paskutinis 5 metus? Nieko, tik trukdo!!! Kur jis gyvena? Ar Siauluose? Ne!! UZ ka jis gauna pinigu Seime? Uz vieta!!! Mums jo ir jo iniciatyvos tikria nereikia. Tegul jis eina geriau i pensija!!!!!! Ponas Mazuronai, viskas turi savo laiko. Jusu laikas Siauluose tikriai pasibaige. Jus senai nebe esate Siaulietis. Jus tik Seimietis ir labiau intresuoti is laikyti posta ir statusa quo, nei i Siauliu miesto pletimo ir gerima. Jus irgi homo sovietikus.
Fariu    Ant, 2019-07-09 / 12:15
Ka jus, Aleksandro Ivanausko-Faros, cia dar veiketi? Kam jums reikejo prisijungti prie protestuotojus? Norejote sugadinti savo varda? Juk jus senai nebe gyvenate Siauluose. Slokite pries savo kiema ir nekiskites i kitu miestu reikalu, ypac kai nesuprantate situacijos.
na tai taip    Ant, 2019-07-09 / 15:02
išpjaukim medžius - žmonės patys išsivaikščios. Miesto kapinėse taip pat stebima tendencija - prakutę emigrantai aklinai užbetonuoja artimųjų kapus. Priežiūra paprastesnė ir ESTETIŠKA. Riba tarp kapinių ir miesto nyksta. Ant kiekvieno kampo po monumentą ir daaaaaug betono.
Kur miršta medžiai, žūsta ir žmogus    Ant, 2019-07-09 / 15:08
Žalioj būties pastogėj ir amžių tankmėse girdžiu aš augant blogį kaip kirvį širdyse. Kas valandą, kas dieną apstulbina žinia, kad – kirvis į kamieną , o blogis – į mane. Justinas Marcinkevičius 1968 Iš straipsnio: Gyčio Padegimo atviras laiškas „Kur miršta medžiai, žūsta ir žmogus“
nunu    Ant, 2019-07-09 / 16:07
Šiandien ėjau brodvėjumi iš "moderniosios" dalies link šitų pasmerktųjų liepų. Tie medžiai tikrai dar visai gražiai atrodo. Pabandžiau įsivaizduoti - o kaip be jų? Kraupiai. O pažvelkite atidžiau, brangūs miestiečiai ir politikai, į tuos moderniuosius - jie dar neužaugo, o jau trūnija, kamieno ir šakų pro samanas nesimato, šakelės nuplikę, ir taip skurdutės lajos dar ir "skylėtos". Kiek jau metų jie čia vargsta, o apie pavėsį nė kalbos nėra. Ir nebus. Netrukus vėl taškysim šimtus tūkstančių ir šiems atsodinti. Viskas tvarkoje su tuo atsinaujinimu, bet - KODĖL BE MEDŽIŲ???
Hmm    Ant, 2019-07-09 / 16:09
Ne korupcija daugiausia žalos padaro valstybei, o kvailiai ir pataikūnai valdžioje.
viešinimo tvarka    Ant, 2019-07-09 / 16:16
"Yra nu­sta­tya vie­ši­ni­mo tvar­ka, mes ją iš­pil­dė­me, o jei­gu kas jos ne­pas­te­bė­jo ar lai­kė, kad rei­kia pa­kvies­ti in­di­vi­dua­liai, tai jau jų su­si­reikš­mi­ni­mo ly­gis." Bet tai, blyn, tokie proto bokštai gatavi su savo gerų darbų aprašymais ir prašymu balsuoti už juos pas žmogų į lovą įsigrūsti. Kažkaip neramu nepastebėtiem būti, ane.
Jo    Ant, 2019-07-09 / 16:16
Aš gyvenu šalia tų pasmerktųjų liepų, apėjau visus kaimynus, nė vienas nenori, kad jas nupjautų. Bet meras nori... Visas miestas išdraskytas su tais be reikalo gautais milijonais.
vaiknamio Buratinas - kerštingas.    Ant, 2019-07-09 / 16:27
Jei kas nežinojot, vaiknamio Buratinas - kerštingas.
Svečias    Ant, 2019-07-09 / 17:50
pilkas, nejaukus, niurus , iškapotas miesto centras. Nesinori , net pro jį eiti,taip ir einu ratais, kur dar žalumos yra. Pasodintos ,,šluotos" klaikios :( Labai gaila, netenka Šiauliai savo įvaizdžio, tampame išrikiuota, sulygiuota, cementine Šiaurės Korėja
Artas     Tre, 2019-07-10 / 08:30

In reply to by Svečias

Nuostabus atsinaujinantis miestas , su atsinaujinačiu centru. Laukiu nesulaukiu , kada sutvarkys ir galėsiu pasivaikščioti pro sutvarkytą su naujais ,tvarkingais augalais senąja bulvaro dalimi. Pasodinti medeliai tvarkingi, sukuria tvarkingo , švaraus miesto vaizdą. Labai džiaugiuosi , kad miestas įgauna tvarkingo, modernaus miesto įvaizdį , kaip yra daugumoje vakarų europos ir praktiškai visuose skandinavijos nedideliuose miestuose.
Viskas jus sensta    Tre, 2019-07-10 / 07:04
Atsinaujinimas butinas. Neziurekim po kojom, bet pazvelkim i prieki. Uzauginkim naujus medzius ir palikime ateities kartoms. Seni medziai kelia pavoju ir estetini vaizda gadina.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.