Seime pristatyta Kuršėnų menų mokyklos paroda

Kur­šė­nų me­nų mo­kyk­los nuo­tr.
Kur­šė­nų me­nų mo­kyk­los mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai Sei­me pri­sta­tė pa­ro­dą.

Šią sa­vai­tę Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų gru­pė Sei­me pri­sta­tė dai­lės spe­cia­ly­bės mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų dar­bų pa­ro­dą "Že­mai­ti­jai – 800".

Į Sei­mą vy­ko trys dai­lės mo­ky­to­jai, du suau­gu­sių­jų gru­pės na­riai bei tris­de­šimt 10–14 me­tų moks­lei­vių, ku­rie pa­ro­dai pa­tei­kė ke­ra­mi­kos dir­bi­nių ir te­mi­nių kom­po­zi­ci­jų. Jo­se mo­ki­niai vaiz­da­vo že­mai­čių žy­gius, jų ko­vas ir per­ga­les, ko­vi­nės ap­ran­gos de­ta­les, gink­lus. Jau­nuo­sius kū­rė­jus do­mi­no vė­lia­vos, žir­gų ana­to­mi­ja, is­to­ri­niai įvy­kiai, to kraš­to tra­di­ci­jos ir pa­pro­čiai, pa­go­ny­bės ir krikš­čio­ny­bės ženk­lai, pa­sa­kos ir le­gen­dos, gam­tos vaiz­dai ir mies­te­liai, že­mai­čių tau­ti­nio kos­tiu­mo spal­vos ir de­ta­lės, tar­mė ir teks­tai, žmo­nės – šo­kan­tys, šven­čian­tys, pa­mal­dūs. Mo­ky­to­jų kū­ry­bo­je at­si­spin­dė­jo tau­ti­nių raš­tų mo­ty­vai, se­no­lių au­gi­na­mų gė­lių gro­žis.

Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los bend­ruo­me­nei pui­kiai se­kė­si pri­sta­ty­ti mo­kyk­lą, pa­ro­dą, sa­vo kon­cer­ti­ne že­mai­tiš­kai at­lik­ta pro­gra­ma su­jau­din­ti klau­sy­to­jus. Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė sve­čiams iš Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los ap­ro­dė Sei­mo rū­mus, pa­pa­sa­ko­jo apie šios ins­ti­tu­ci­jos dar­bą.