Kompromisas - išsaugos penkis bulvaro medžius

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos au­to­rė, ar­chi­tek­tė As­ta Kiau­nie­nė tei­gia: lie­pos "at­gy­ve­no", iš­sau­go­ti ga­li­ma tik at­ski­rus me­džius "už gat­vės pe­ri­met­ro".
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko me­džių gy­nė­jams pa­ža­dė­tas pa­pil­do­mas pa­si­ta­ri­mas dėl Vil­niaus gat­vės bul­va­ro me­džių li­ki­mo. Komp­ro­mi­sas da­ro­mas iš­sau­go­ti pen­kis me­džius. "Tai joks komp­ro­mi­sas", – re­ziu­ma­vo me­džius nuo pjūk­lo gi­nan­tis sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas.

Apie skai­čius ir ver­ty­bes

Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pri­mi­nė, jog su­si­rink­ta dėl me­džių gy­nė­jams pa­ža­dė­tų ga­li­my­bių iš­sau­go­ti "vie­ną ki­tą" me­dį pri­sta­ty­mo.

Pri­mi­nė ir pjū­ties skai­čius: pa­gal re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą ša­li­na­mi 108 me­džiai, per­so­di­na­mi 2 me­džiai, iš­sau­go­mi 38 me­džiai. Nau­jų bus pa­so­din­ta: 175 me­džiai ir 6 krū­mai.

"Da­bar yra 148 me­džiai, o bus 213 me­džių plius 6 krū­mai", – ak­cen­ta­vo vi­ce­me­ras.

Siū­lo­ma so­din­ti 4–5 met­rų aukš­čio me­de­lius, ku­rių apim­tis met­ro aukš­ty­je 30–35 cm. Sa­vi­val­dy­bi­nin­kų ti­ki­ni­mu, esą tik­rai bus "di­de­li", "15 me­tų" – ne to­kie, kaip pa­so­din­ti po re­konst­ruk­ci­jos Var­po gat­vė­je, ku­rio­je ne vie­nas jau "nu­mi­ręs".

Me­džių gy­nė­jai tuš­čiai ban­dė įti­kin­ti sa­vi­val­dy­bi­nin­kus, jog bran­džių me­džių la­jos – ver­ty­bė. Ypač da­bar, kli­ma­to kai­tos są­ly­go­mis. Da­li­jo­si ži­nio­mis, jog bran­dus me­dis ge­ri­na oro ko­ky­bę net 80 met­rų spin­du­liu.

Pir­mą kar­tą vi­ce­me­ras pa­gar­si­no, kiek kai­nuos bul­va­ro me­džių kei­ti­mas. Vie­no me­džio su šak­ni­mis ša­li­ni­mas at­sieis 58–63 eu­rus, nau­jo so­di­ni­mas – 300–400 eu­rų.

"100 tūks­tan­čių eu­rų kai­nuos me­džių kei­ti­mas", – skai­čia­vo D. Griš­ke­vi­čius, pa­ly­gi­ni­mui pa­brėž­da­mas, jog "vi­so pro­jek­to ver­tė 6 mi­li­jo­nai eu­rų".

"Vie­nas ki­tas" – tai pen­ki

Re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rė ar­chi­tek­tė As­ta Kiau­nie­nė, ti­ki­no, jog dar sy­kį per­žiū­rė­jo žel­di­nių da­lį, ta­rė­si su dend­ro­lo­gais. Bet žiū­rė­jo "tik į at­ski­rus me­džius".

Gat­vės pe­ri­met­ru au­gan­čias lie­pas rei­kia pjau­ti – dėl "rit­mo", es­te­ti­nio vaiz­do, dėl po­že­mi­nių tink­lų kei­ti­mo. Ar­chi­tek­tės žo­džiais, tos lie­pos jau "at­gy­ve­no ir lo­giš­ka vis­ką su­tvar­ky­ti kar­tu".

"Kas už pe­ri­met­ro, ki­to­se erd­vė­se, ga­li bū­ti iš­sau­go­ta", – tei­gė ar­chi­tek­tė.

Pa­pil­do­mai iš­sau­go­ti ga­li­ma bū­tų 5 me­džius. Prie "Gai­džio" laik­ro­džio au­gan­tis vie­nin­te­lis toks mies­te kuk­me­dis bū­tų per­so­din­tas į Bo­ta­ni­kos so­dą. Iš­sau­go­tų nuo pjūk­lo vers­li­nin­kų so­din­tą eg­lę prie "IKI". Ti­kin­ta, jog iš 5 siū­lo­mų pa­pil­do­mai iš­sau­go­ti me­džių du yra blo­gos būk­lės, vie­nas į be­to­ną įau­gęs, pa­ju­di­nus bus pa­žeis­tas.

"Tai ar iš­sau­go­ti?" – klaus­ta me­džių gy­nė­jų. Bet at­sa­ko ne­su­lauk­ta. Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­kim Šiau­lių me­džius" na­riai ti­kė­jo­si, jog ne dvie­jų-tri­jų me­džių pro­ble­ma bus pri­sta­ty­ta, o es­mi­nė al­ter­na­ty­va.

Bet iš­gir­do vis kar­to­ja­mą ar­gu­men­tą, jog al­ter­na­ty­va – tai pro­jek­to stab­dy­mas, pra­ras­tas lai­kas ir pra­ras­ti eu­ro­pi­niai pi­ni­gai.

Trin­ke­lių kon­cep­ci­ja lai­mi

"Tos lie­pos dar 30 me­tų bus gy­vy­bin­gos – sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas tvir­ti­no, jog taip jam tei­gė bul­va­ro žel­di­nius ty­ręs dend­ro­lo­gas K. Auk­se­lis. – Pa­li­ki­te jas, o po 30 me­tų ki­ta kar­ta nu­spręs, ką da­ry­ti."

Jis rep­li­ka­vo, jog ke­li me­džiai – "joks komp­ro­mi­sas".

"Ar ne­ga­li­ma dėl is­to­ri­nės at­min­ties iš­lai­ky­ti bent vie­ną bul­va­ro ga­ba­lą to­kį, koks yra?" – klau­sė ini­cia­ty­vi­nės gru­pės pir­mi­nin­kas Alf­re­das Dau­lius.

"Ar ne­svars­tė­te al­ter­na­ty­vos – bul­va­ro me­džių kei­ti­mo at­kar­po­mis?" – klau­sė Vi­li­ja Ulins­ky­tė-Bal­zie­nė, is­to­ri­kė, Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus va­do­vė.

Ji no­rė­jo iš­girs­ti, ko­dėl ga­lu­ti­nis va­rian­tas ne­bu­vo vi­suo­me­nei vie­šai pri­sta­ty­tas? Ko­dėl at­si­sa­ky­ta žel­di­nių go­je­lio, iš pra­džių pro­jek­tuo­to "Gai­džio" laik­ro­džio aikš­tė­je? Vie­toj go­je­lio bus trin­ke­lės, žy­min­čios šio­je vie­to­je "pra­ras­tą pa­sta­tą", mat, čia ga­li­mas už­sta­ty­mas.

"Pro­jek­tas yra toks, koks yra", – skam­bė­jo vi­ce­me­ro D. Griš­ke­vi­čiaus at­sa­ky­mas.

"Lo­giš­ka da­ry­ti pa­gal pro­jek­tą, ar lauk­si­me, kol evo­liu­ciš­kai me­dis nu­mirs? Pa­lik­si­me, kaip yra 10–20 met­rų bul­va­ro, nei es­te­ti­kos ne­bus ir žmo­nės ne­sup­ras, ką da­rom?" – ar­gu­men­ta­vo An­ta­nas Bar­tu­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­minst­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Pats įvar­di­jo, jog "nu­ga­lė­jo trin­ke­lių, o ne go­je­lių kon­cep­ci­ja". Ta­čiau neat­me­tė: atei­ty­je ga­li lai­mė­ti ir "go­je­lių kon­cep­ci­ja".

Nu­ga­lė­jo trin­ke­lių, o ne go­je­lių kon­cep­ci­ja.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Vi­li­ja Ulins­ky­tė-Bal­zie­nė (antra iš dešinės), ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" na­rė, pra­šo jos ne­til­dy­ti ir at­sa­ky­ti, ar bu­vo svars­to­mos al­ter­na­ty­vos ma­si­niam me­džių kir­ti­mui?