Žlunga dalis direktorių konkursų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ket­vir­tį am­žiaus "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jai va­do­va­vęs Vy­tau­tas Gir­čius pa­lie­ka ne tik mo­kyk­lą, bet ir Šiau­lius.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko du iš aš­tuo­nių kon­kur­sų į švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų, ku­rie joms va­do­vau­ja 20 ir dau­giau me­tų, pa­rei­gas. Pir­mą kar­tą švie­ti­mo įstai­goms li­ko va­do­vau­ti dvi da­bar­ti­nės jų va­do­vės. Du kon­kur­sai neį­vy­ko. Be nuo­la­ti­nio di­rek­to­riaus lie­ka "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­ja ir Šiau­lių dai­lės mo­kyk­la. "Ju­ven­tos" di­rek­to­rius pa­lie­ka ne tik mo­kyk­lą, bet ir Šiau­lius.

Pir­mos dvi va­do­vės li­ko sa­vo pa­rei­go­se

Pa­si­kei­tus Švie­ti­mo įsta­ty­mui ir įtei­si­nus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų 5 me­tų ka­den­ci­jas, sa­vi­val­dy­bės šį­met bu­vo įpa­rei­go­tos pra­ves­ti kon­kur­sus į švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų, ku­rie dir­ba 20 ir dau­giau me­tų, pa­rei­gas. Šiau­liuo­se to­kie kon­kur­sai – aš­tuo­ni.

Va­kar kon­kur­są į lop­še­lio dar­že­lio "Eg­lu­tė" di­rek­to­rės pa­rei­gas lai­mė­jo vie­nin­te­lė da­ly­vė, da­bar­ti­nė jo va­do­vė Ri­ta Dau­ba­rie­nė. Ji šio­je įstai­go­je auk­lė­to­ja pra­dė­jo dirb­ti dar 1984 me­tais, o di­rek­to­riau­ja jau 26 me­tus. Šį­met R. Dau­ba­rie­nei mies­to Ta­ry­ba lai­ki­nai pa­ve­dė ei­ti dar ir lop­še­lio-dar­že­lio "Eg­lu­tė" di­rek­to­rės pa­rei­gas.

Pet­ro Avi­žo­nio cent­rui to­liau va­do­vaus Aud­rė Ur­bie­nė, šias pa­rei­gas ei­nan­ti jau 25 me­tus. Ji taip pat bu­vo vie­nin­te­lė kon­kur­so da­ly­vė.

Po praė­ju­sią sa­vai­tę įvy­ku­sių kon­kur­sų paaiš­kė­jo, kad nau­ji va­do­vai tvar­ky­sis lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se "Ąžuo­liu­kas" ir "Eg­lu­tė". Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad su­lauk­ta bent po vie­ną kan­di­da­tą. Vie­no dar­že­lio di­rek­to­rė pa­rei­na iš Šiau­lių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos.

Šia sa­vai­tę dar vyks kon­kur­sas į S. Dau­kan­to di­rek­to­riaus vie­tą.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus Per­so­na­lo ir vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Taut­vai­šie­nė in­for­ma­vo, kad kon­kur­sai į švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­gas vyks­ta ir dėl įvai­rių prie­žas­čių pa­si­trau­kus bu­vu­siems di­rek­to­riams. Ypač di­de­lė kai­ta iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų va­do­vų lyg­me­ny­je.

Šį mė­ne­sį dar bus ren­gia­mi Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los, o gruo­dį lop­še­lio dar­že­lio "Gluos­nis" va­do­vų kon­kur­sai.

Į dvi įstai­gas kon­kur­sai bu­vo at­šauk­ti. Nut­rauk­tas ne kar­tą ne­sėk­min­gai vy­kęs kon­kur­sas į Jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro (JTC) di­rek­to­riaus kė­dę. J. Taut­vai­šie­nė paaiš­ki­no, kad tai pa­da­ry­ta Švie­ti­mo sky­riaus pra­šy­mu, nes JTC ke­lia­si į nau­jas iš­nuo­mo­tas pa­tal­pas. Šiai ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gai jau ne pir­mus me­tus lai­ki­nai va­do­vau­ja Jau­nų­jų tu­ris­tų cent­ro di­rek­to­rius Ro­mual­das Pe­le­nis.

Lop­še­lio-dar­že­lio "Sau­lu­tė" di­rek­to­riaus kon­kur­sas nu­trauk­tas dėl ki­tų prie­žas­čių. Nuo rug­sė­jo 1 die­nos pa­si­kei­tė biu­dže­to biu­dže­to švie­ti­mui ski­ria­mų lė­šų skai­čia­vi­mo ir nau­do­ji­mo tvar­ka. Švie­ti­mo sky­rius in­for­ma­vo, kad 2019 me­tais švie­ti­mo įstai­goms ne­pa­kan­ka lė­šų ug­dy­mo pro­ce­sui or­ga­ni­zuo­ti ir val­dy­ti, šiuo me­tu ana­li­zuo­ja­ma si­tua­ci­ja dėl lė­šų op­ti­mi­za­vi­mo. Ta­čiau dėl šios prie­žas­ties kon­kur­sai į ki­tų dar­že­lių va­do­vų pa­rei­gas nu­trauk­ti ne­bu­vo.

Kon­kur­sai neį­vy­ko

A. Le­saus­kie­nė yra mi­nė­ju­si, kad Sa­vi­val­dy­bė kon­kur­suo­se ne­tu­ri iš ko pa­si­rink­ti, nes daž­niau­siai juo­se da­ly­vau­ja tik po vie­ną kan­di­da­tą, o kar­tais ne­su­lau­kia­ma nė vie­no.

Praė­ju­sią sa­vai­tę neį­vy­ko kon­kur­sai į Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los ir "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jos va­do­vus.

"Kreip­si­mės į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją dėl nau­jų di­rek­to­rių kon­kur­sų pa­skel­bi­mo. Tai už­trun­ka iki pu­sės me­tų. Kol kas skir­sim ki­tos mo­kyk­los di­rek­to­rių lai­ki­nai ei­ti pa­rei­gas", – aiš­ki­no de­par­ta­men­to di­rek­to­rė, pri­dū­ru­si, jog ne­si­no­ri mo­kyk­los pa­lik­ti vien su pa­va­duo­to­jais.

Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los il­ga­me­tė va­do­vė Ire­na Šliu­že­lie­nė kon­kur­se ne­be­da­ly­vau­ja. Anot A. Le­saus­kie­nės, di­rek­to­rė pa­no­ro lik­ti mo­ky­to­ja.

Pa­lie­ka ir "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­ją, ir Šiau­lius

Lapk­ri­čio 7 vie­ną Šiau­lių mies­to ta­ry­ba svars­tys spren­di­mą at­leis­ti iš pa­rei­gų "Ju­ven­tos" mo­kyk­los di­rek­to­rių Vy­tau­tą Gir­čių ša­lių su­si­ta­ri­mu. Jam bus iš­mo­kė­ta vie­no at­ly­gi­ni­mo dy­džio išei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja, nors ne­se­niai ša­lių su­si­ta­ri­mu at­leis­tam Šiau­lių uni­ver­si­te­ti­nės gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Sa­vi­val­dy­bė iš­mo­kė­jo 3 mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų.

Ta­me pa­čia­me spren­di­me "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jai lai­ki­nai va­do­vau­ti pa­ve­da­ma Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rei Di­na­rai Vit­ku­vie­nei.

Pa­kal­bi­no­me il­ga­me­tį "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rių Vy­tau­tą Gir­čių, ko­dėl pa­lie­ka mo­kyk­lą ir ne­be­da­ly­vau­ja kon­kur­se.

"Iš­si­ke­liu į Vil­nių. Se­niai su žmo­na (mu­zi­kos mo­ky­to­ja-aut.) pa­gal pa­sky­ri­mą at­vy­ko­me į Šiau­lius ir da­bar iš­va­žiuo­ja­me. Abu esa­me iš Klai­pė­dos kraš­to, bet stu­di­ja­vo­me Vil­niu­je. Mū­sų spren­di­mas, kad ne­gy­ven­si­me Šiau­liuo­se bu­vo se­nas. Klai­pė­da ar­ba Vil­nius. Ap­sis­to­jo­me, kad iš­vyks­ta­me į Vil­nių. Vai­kų tur­būt įta­ka, ku­rie gy­ve­na Vil­niu­je", – paaiš­ki­no di­rek­to­rius.

Jis sa­kė, kad jau tu­ri dar­bo pa­siū­ly­mą ir kol kas dirbs švie­ti­mo sis­te­mo­je va­do­vau­jan­tį dar­bą. V. Gir­čius sa­ko tu­rįs tiks­lą pa­si­trauk­ti iš švie­ti­mo sis­te­mos ir ti­ki­si, kad per lai­ką taip ir at­si­tiks.

Iš­vyks­ta jau įsi­bė­gė­jus moks­lo me­tams, nes taip "su­si­su­ko vi­sas ra­tas rei­ka­lų", tarp ku­rių ir na­mų par­da­vi­mas.

V. Gir­čius nei­gia, kad jo spren­di­mą pa­spar­ti­no pa­skelb­tas kon­kur­sas, ta­čiau jo dar­bo ter­mi­nas iki me­tų pa­bai­gos prie šio spren­di­mo pri­si­dė­jo.

Sei­mo na­rius bu­vo per­spė­ję – bus rū­pes­čių

Pak­laus­tas, kaip ver­ti­na švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų si­tua­ci­jos po­ky­čius, V. Gir­čius at­sa­kė: "Kad žmo­nės ne­da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se, tai ir yra įver­ti­ni­mas. Kai Sei­mas prii­mi­nė­jo šį įsta­ty­mą, mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­ja per­spė­jo Sei­mo na­rius, kad bus rū­pes­čių, bet po­li­ti­kai ne­si­klau­sė. Da­bar ša­ly­je yra per 200 mo­kyk­lų, ku­rie ne­tu­ri di­rek­to­rių. Gai­la, kad tarp jų bus ir "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­ja, ku­rią su mei­le ir ge­riau­siais pri­si­mi­ni­mais pa­lie­ku, nes nie­kas ne­da­ly­va­vo kon­kur­se".

Di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, kad "užau­gi­no" kom­pe­te­tin­gus, va­dy­bi­nę pa­tir­tį tu­rin­čius, mo­kyk­los bend­ruo­me­nės my­li­mus ir ger­bia­mus pa­va­duo­to­jus, ra­gi­no juos ei­ti į kon­kur­są, ta­čiau jie at­si­sa­kė, nes ži­no, kad atei­tų į lai­ki­ną dar­bo vie­tą ir tu­rė­tų pri­siim­ti la­bai daug at­sa­ko­my­bių.

Gruo­džio 1 die­ną bū­tų bu­vę 25 me­tai, kaip V. Gir­čius ta­po šios mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi. "Per daug. No­rė­jau išei­ti jau prieš 5 me­tus, ta­čiau ne­su­sik­los­tė".

Išei­nan­tis va­do­vas pa­lin­kė­tų nau­jam di­rek­to­riui pe­rim­ti mo­kyk­los vi­di­nę kul­tū­rą. Šios mo­kyk­los vei­das – mu­zi­ki­nis ug­dy­mas, mu­zi­ki­nė kul­tū­ra.

"Mu­zi­kos mo­ky­to­jai "Ju­ven­to­je" ne­skai­čia­vo va­lan­dų, ne­žiū­rė­jo eta­tų, dir­bo tol, kol ko­ky­biš­kai ge­rai pa­da­rė. Cho­rai, an­samb­liai, so­lis­tai Lie­tu­vo­je yra iš­gar­si­nę mo­kyk­lą, ją ži­no, kur be­nu­va­žiuo­tum. Tai yra mo­kyk­los vi­zi­ti­nė kor­te­lė. Lin­kė­čiau, kad taip bū­tų ir to­liau", – sa­kė V. Gir­čius.

Da­bar ša­ly­je yra per 200 mo­kyk­lų, ku­rie ne­tu­ri di­rek­to­rių.