Šiaulių katedroje minėtas dvigubas jubiliejus

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis minėjo 25-ąjį vyskupystės jubiliejų.
Sekmadienį Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedra buvo pilnutėlė – vyko Šiaulių vyskupijos ir vyskupo 25-ojo jubiliejaus minėjimas. Jubiliejus sutapo su Šeštinėmis – Kristaus žengimo į dangų švente, Išganytojas į dangų palydėtas iškilminga procesija.

Šv. Mišių aukoje dalyvavo kardinolas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, taip pat minintis sidabrinį vyskupystės jubiliejų, Šiaulių vyskupijos kunigai, vienuoliai.

E. Bartulis dėkojo Viešpačiui už vyskupijos įsteigimą prieš 25 metus, meldėsi už vyskupiją, visus kvietė ir toliau eiti ištikimybės ir meilės keliu.

„1996 metais Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupai posėdyje apsvarstė galimybę sukurti naują vyskupiją – Šaulių vyskupiją, – istoriją priminė kardinolas Sigitas Tamkevičius. – 1997-aisiais gegužės 28 dieną Šventasis tėvas Jonas Paulius II įsteigė Šiaulių vyskupiją, Šiaulių Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčiai suteikė katedros titulą ir pirmuoju Šiaulių vyskupu paskyrė Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorių kunigą Eugenijų Bartulį. Pradžioje naujasis vyskupas neturėjo nė kur galvos priglausti, gyveno klebonijos mažame kambarėlyje.“

1997 metų birželio 29 dieną kunigas Eugenijus Bartulis konsekruotas vyskupu, o liepos 13 dieną iškilmingai įžengė į Šiaulių katedros sostą. Pirmajam ganytojui teko didelis rūpestis steigti sielovadiniam darbui reikalingas institucijas: katechetikos, jaunimo, šeimos evangelizacijos centrus.

1997 metais buvo atgaivinti Kryžių kalno atlaidai, nuo 2000 metų kasmet Šiauliuose švenčiama Šeimų šventė.

Prie Kryžių kalno įsikūrė pranciškonų vienuolynas, po poros metų Palendriuose – benediktinų vienuolynas. 2002 metais Dievo kulto ir Sakramento kongregacija Šiaulių vyskupijos globėja patvirtino Švenčiausią Nekaltai Pradėtąją Mergelę Mariją.

Nuo 2003 metų rugsėjo gausūs piligrimų būriai dalyvauja žygyje Kryžių kalnas–Šiluva, organizuojami žygiai iš Šiaulių katedros į Kryžių kalną, iš Tytuvėnų į Šiluvą. 2009 metais pašventinta naujoji Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, joje nuolat vyksta Eucharistijos adoracija.

Iškilmėje giedojo katedros choras „Džiaugsmas“, vadovaujamas vargonininko Romualdo Juzukonio.

Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui prie altoriaus įteikta Šiaulių mokinių ir mokytojų konkurso „Šiaulių vyskupijos bažnyčios“ kūrybinių darbų knyga. Šiaulių vyskupijos katedros kancleris kunigas Rimantas Žaromskis perskaitė Premjerės Ingridos Šimonytės sveikinimą. Mišių pabaigoje Šiaulių vyskupas visus palaimino.

Po šv. Mišių katedroje dainavo operos solistai Liudas Mikalauskas, Ona Kolobovaitė, Egidijus Bavikinas, grojo Šiaulių pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Sigito Vaičiulionio.

Į nuotaikingą dainų programą įsijungė ir tikinčiųjų choras. Keletą dainų iškilmės dalyviai kartu su atlikėjais dainavo atsistoję. Kartu su operos solistais dainą „Palaimink, Dieve, mus“ sudainavo ir pats Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Po šv. Mišių ir koncerto šventė tęsėsi Šiaulių katedros šventoriuje, čia grojo Dainų muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Anatolijaus Kavaliauskio.