Šiaulių bulvare jau kertami medžiai

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Trečiadienio rytą senojoje bulvaro dalyje nupjautos pirmosios liepos.
Trečiadienio rytą šiauliečius pasitiko pjūklų garsai. Senojoje pėsčiųjų bulvaro dalyje pradėti pjauti medžiai. Grupė susirinkusių medžių gynėjų fiksavo krentančias liepas, buvo iškviesta policija. Vienas iš medžių saugotojų prisirakino prie medžio. Praeiviai ir palaikė medkirčius, ir piktinosi: "Gėda!".
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis dar birželį pa­si­ra­šė su­tar­tį su UAB "In­fes" dėl da­lies Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ir Va­sa­rio 16-osios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bų.

Ši įmo­nė bu­vo vie­nin­te­lė ran­gos dar­bų kon­kur­so da­ly­vė ir jį lai­mė­jo. Pa­si­ra­šius su­tar­tį su ran­go­vais, Vil­niaus gat­vės se­no­sios pės­čių­jų bul­va­ro da­lies at­nau­ji­ni­mo pradžia buvo numatyta lie­pos vi­du­ry­je. Tačiau vėliua sutarta darbus nukelti po Šiaulių miesto gimtadienio.

Bulvaro at­kar­pos nuo Til­žės gat­vės iki Drau­gys­tės pro­spek­to re­konst­ruk­ci­jos ver­tė – 4,9 mi­li­jo­no eu­rų (be PVM), į tą su­mą įskai­čiuo­tas ir Va­sa­rio 16-osios gat­vės at­nau­ji­ni­mas. Ji tu­ri bū­ti baig­ta per 6 mė­ne­sius, o bul­va­ro dar­bams ir am­fi­teat­rui skir­ta 19 mė­ne­sių. Vi­sa re­konst­ruk­ci­ja tu­ri bū­ti baig­ta 2021 me­tų va­sa­rą.