Politikų darbas matuojamas valdiškais pinigais?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ant­rą ka­den­ci­ją di­džiau­sias iš­mo­kas mies­to Ta­ry­bo­je ima frak­ci­jos "Dir­ba­me mies­tui" na­rys Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis Ber­žins­kas.
Į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą mies­tie­čių iš­rink­ti po­li­ti­kai ne­be­ga­li skųs­tis, kad dir­ba vien tik vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, o jų dar­bas nea­pa­mo­ka­mas. Jie iš­lei­džia ne­men­kas su­mas biu­dže­to pi­ni­gų taip va­di­na­mam "dar­bui su rin­kė­jais". Vie­ni iš­lei­džia tūks­tan­čius, ta­čiau ki­ti iš­vis ap­siei­na be val­diš­kų pi­ni­gų.

Po­li­ti­kams – dve­jos iš­mo­kos

28 Šiau­lių mies­to Ta­ry­bos na­riai, da­vę prie­sai­ką 2019 me­tų ba­lan­džio 9 die­ną, vien praė­ju­siais me­tais mies­to biu­dže­tui kai­na­vo per 80 tūks­tan­čių eu­rų. Čia – be me­ro ir dvie­jų vi­ce­me­rų.

Ta­ry­bos sek­re­to­ria­tas in­for­ma­vo, kad Ta­ry­bos na­riai ga­li gau­ti dve­jas iš­mo­kas.

Ta­ry­bos na­riams, iš­sky­rus me­rą ir me­ro pa­va­duo­to­ją, ap­mo­ka­ma už dar­bo lai­ką at­lie­kant Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas. Šis at­ly­gi­ni­mas ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal skel­bia­mą ša­lies vi­du­ti­nio mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mo dy­dį, įver­ti­nus fak­tiš­kai dirb­tą lai­ką. Tai va­lan­dos, ku­rias po­li­ti­kai pra­lei­džia Ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų, frak­ci­jų ir dar­bo gru­pių, taip pat vie­šo­jo Sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tų svars­ty­mo po­sė­džiuo­se pa­gal pro­to­ko­luo­se fik­suo­tą lai­ką.

Taip pat iki 40 va­lan­dų ap­mo­ka­ma ir už lai­ką, su­gaiš­tą ruo­šian­tis mi­nė­tiems po­sė­džiams, dir­bant su rin­kė­jais. Tą lai­ką Ta­ry­bos na­rys dek­la­ruo­ja as­me­niš­kai.

Be to, Ta­ry­bos na­riui mo­ka­mos iš­mo­kos su jo veik­la su­si­ju­sioms kan­ce­lia­ri­jos, pa­što, te­le­fo­no, in­ter­ne­to ry­šio, trans­por­to, biu­ro pa­tal­pų nuo­mos iš­lai­doms ap­mo­kė­ti.

Kas mė­ne­sį Ta­ry­bos na­riui ski­ria­ma ket­vir­ta­da­lio vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­mo­ka, už ku­rią at­si­skai­to­ma vie­ną kar­tą per ket­vir­tį.

Pa­si­žiū­rė­jus Sa­vi­val­dy­bės vie­šai skel­bia­mus duo­me­nis aki­vaiz­du, kad dau­gu­ma val­diš­kų eu­rų "su­te­ka" į iš­rink­tų į Ta­ry­bą po­li­ti­kų as­me­ni­nių au­to­mo­bi­lių ba­kus. Dar ne­ma­ža da­li­mi biu­dže­ti­nių iš­mo­kų po­li­ti­kų au­to­mo­bi­liai drau­džia­mi ir re­mon­tuo­ja­mi.

Ta­ry­bos na­riai taip pat per­ka kan­ce­lia­ri­nes pre­kes, ga­mi­na­si vi­zi­ti­nes kor­te­les, per­ka vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tus ar­ba su­mo­ka už tak­si pa­slau­gas, pa­den­gia ry­šių iš­lai­das. Vi­sa tai jiems esą rei­ka­lin­ga at­lie­kant Ta­ry­bos na­rio dar­bą.

"Čem­pio­nas" – G. Ber­ži­nis Ber­žins­kas

Jau ant­rą ka­den­ci­ją iš­mo­kų "čem­pio­nu" iš­lie­ka frak­ci­jos "Dir­ba­me mies­tui" na­rys Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis Ber­žins­kas. Per tris 2019 me­tų ket­vir­čius jis iš­lei­do 2694 eu­rus. Dau­gu­ma šių pi­ni­gų bu­vo pa­klo­ta už de­ga­lus. Ki­tos iš­lai­dos – au­to­mo­bi­lio tech­ni­nė prie­žiū­ra, re­mon­tas ir drau­di­mas bei kan­ce­lia­ri­nės prie­mo­nės.

"Kiek lei­džia įsta­ty­mas, tiek ir ap­mo­ka", – trum­pai pa­ko­men­ta­vo G. Ber­ži­nis Ber­žins­kas.

Po 2600 ir dau­giau val­diš­kų pi­ni­gų per­nai iš­lei­do dar ke­li po­li­ti­kai. Tai frak­ci­jos "Už Šiau­lius" na­rys Juo­zas Pab­rė­ža, so­cial­de­mok­ra­tas Gin­tau­tas Sit­ni­kas, "dar­bie­tė" Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė.

Jei pir­mus du ket­vir­čius po­li­ti­kų iš­lei­džia­mos su­mos bu­vo kiek ma­žes­nės, tai jau pa­sku­ti­nius tris 2019 me­tų mė­ne­sius po­li­ti­kai sten­gė­si dėl rin­kė­jų iš pe­ties – dau­giau nei po 900 eu­rų iš­lei­do de­vy­ni Ta­ry­bos na­riai. Prie jau mi­nė­tų po­li­ti­kų pri­si­jun­gė me­ro frak­ci­jos "Dir­ba­me mies­tui" na­riai Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis, Ir­man­tas Ku­kuls­kis, Vio­le­ta Lau­ga­lie­nė, kon­ser­va­to­rius Mar­ty­nas Šiur­kus, frak­ci­jos "Už Šiau­lius" at­sto­vas Pran­ciš­kus Tri­jo­nis.

Ne­daug nuo šių po­li­ti­kų sa­vo iš­lai­do­mis at­si­li­ko at­sto­vau­jan­tys "Dir­ba­me mies­tui" An­ta­nas Si­rei­ka, Iri­na Ba­ra­ba­no­va, Za­ki­ras Me­dži­do­vas, "Už Šiau­lius" frak­ci­ją at­sto­vau­jan­tis De­nis Mi­cha­len­ko, "vals­tie­tis" Vy­tau­tas Juš­kus, li­be­ra­las Vai­das Ba­cys.

Ma­žiau­sią su­mą per tris per­nykš­čius ket­vir­čius iš­lei­do frak­ci­jos "Dir­ba­me mies­tui" na­rė Ni­jo­lė Pras­ce­vi­čie­nė – 320 eu­rų. Mu­zi­kos pe­da­go­gė di­džią­ją da­lį iš­lei­do kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms, o pas rin­kė­jus va­žia­vo vie­šuo­ju trans­por­tu ar­ba ir tak­si – pa­den­gė šias iš­lai­das.

Iš­mo­kų vi­siš­kai nei­ma "dar­bie­tis" Ma­ri­jus Ve­lič­ka. Jis sa­ko ap­siei­nąs be val­diš­kų pi­ni­gų, pa­lie­kąs juos biu­dže­tui.

Gal tai reiš­kia, kad šis po­li­ti­kas ne­dir­ba su rin­kė­jais?

M. Ve­lič­ka ma­no, kad jis pa­kan­ka­mai daug lai­ko ski­ria šiam dar­bui.

"Pa­žiū­rė­ki­te, tie, ku­rie ima di­džiau­sias iš­mo­kas Ta­ry­bos po­sė­dy­je bur­nos ne­pra­ve­ria", – sa­kė Ta­ry­bos na­rys.

Da­lis iš­mo­kų – par­ti­jai

Vie­nin­te­lis Ta­ry­bos na­rys Ed­var­das Ža­ka­ris kiek­vie­ną ket­vir­tį 360 eu­rų ati­duo­da sa­vo par­ti­jai – tiek jam kai­nuo­ja Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Šiau­lių sky­riu­je nuo­mo­tis 30 kvad­ra­tų biu­ro pa­tal­pas.

E. Ža­ka­ris sa­ko nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se du kar­tus per mė­ne­sį prii­mi­nė­ja gy­ven­to­jus, kar­tais su­si­tin­ka su rin­kė­jais as­me­niš­kai su­si­de­ri­nus. Dar or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nu­kus, jei rei­kia pa­si­nau­do­ja ir sky­riaus sa­le. Po­li­ti­kas aiš­ki­no, kad į nuo­mą įei­na ir pa­tal­pų iš­va­ly­mas.

Ar sky­riaus Gar­bės pir­mi­nin­kas ne­ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti par­ti­jos pa­tal­po­mis ne­mo­ka­mai?

"Jei­gu vi­si par­tie­čiai pra­dės da­ry­ti ką no­ri... Yra po­zi­ci­ja, jei no­ri sa­va­ran­kiš­kos veik­los, tu­ri kaž­kiek už tai mo­kė­ti", – pa­ko­men­ta­vo E. Ža­ka­ris, pri­dur­da­mas, kad nuo­mos kai­na mi­ni­ma­li.

Pak­lau­sus, ar tai nė­ra par­ti­jos veik­los pa­rė­mi­mas val­diš­kais pi­ni­gais, po­li­ti­kas at­sa­kė: "Ką aš ži­nau, kaip čia įvar­dy­ti. Įs­ta­ty­mas tai lei­džia. Kai Sei­me bu­vau ir­gi tas pa­ts bu­vo – 30 kvad­ra­tų ap­mo­kė­da­vo".

E. Ža­ka­ris spė­jo, kad ki­ti Ta­ry­bos na­riai gal ne­prii­mi­nė­ja rin­kė­jų, jei ne­nuo­mo­ja pa­tal­pų.

LSDP Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Si­gi­ta Gin­ti­lai­tė paaiš­ki­no, jog E. Ža­ka­ris – vie­nin­te­lis, ku­riam sky­rius nuo­mo­ja pa­tal­pas. Ta­čiau ga­lė­tų iš­nuo­mo­ti ir ki­tiems, nes par­ti­nės pa­tal­pos yra di­de­lės.

Bran­giau­siai ap­mo­ka­mi po­li­ti­kai

Per praė­ju­sių me­tų tris ket­vir­čius už 28 po­li­ti­kų dar­bą įvai­riuo­se po­sė­džiuo­se ir pa­si­ren­gi­mą jiems iš mies­to biu­dže­to su­mo­kė­ta per 62 tūks­tan­čius eu­rų.

Dau­giau­siai per ket­vir­tį su­mo­kė­ta be­veik 1366 –1492 eu­rai. Tuo tar­pu kai ku­riems Ta­ry­bos na­riams te­ko tik 43 –106 eu­rai per ket­vir­tį.

Tarp bran­giau­siai ap­mo­ka­mų po­li­ti­kų – tos pa­čios pa­var­dės: Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis Ber­žins­kas, De­nis Mi­cha­len­ko, Juo­zas Pab­rė­ža, Za­ki­ras Me­dži­do­vas.

"Vals­tie­tis" Vy­tau­tas Juš­kus ir frak­ci­jos "Dir­ba­me mies­tui" at­sto­vas Eduar­das Bi­vai­nis yra at­si­sa­kę ap­mo­kė­ji­mo už po­sė­džiuo­se su­gaiš­tą lai­ką.

Komentarai

Nesikabinėkit    Pen, 2020-02-21 / 09:52
Beržinis ištratina tik pusę nurodytos sumos, kitą tratina Beržinskas.
miestietis    Pen, 2020-02-21 / 09:57
Palaikau M.Veličką dėl požiūrio į Tarybos narių prisemtas burnas per posėdžius ir niekaip nesuprantu- ar tokie išrinktieji iš prigimties yra belgai, ar nespėja reaguoti, ar per klaidą patekę sąrašuosna. Sakyčiau abuojūs, bet o tai pinigus tai pažįsta, vadinasi orientuojasi gyvenime, o tai kodėl salėje- ne, kuomet kitąkart atrodo ir akmuo prabiltų.
atsiliepkit, miesto gyventojai,     Pen, 2020-02-21 / 10:19
kurie dalyvavot susitikimuose su miesto tarybos nariais, ar bent girdėjote apie tokių rengimą?
miestietis    Pen, 2020-02-21 / 11:02
Pritardamas ankstesniems pasisakiusiems, noriu dar ir dar kartą pareikšti savo nusistebėjimą- jūs ką, nežinote kad pirmam prie bliūdo visada geresnis kąsnelis atitenka, ar tokie naivūs tebesate net ir 30-ais nepriklausomybės metais. Kiek valdžių berinktume, o viskas tik link socialinės atskirties ir teveda.
nėra ką pasakyti    Pen, 2020-02-21 / 12:28
nu ką, tyli vakarykščiai artiniai ir editukiniai su visokiomis pagarbomis etatininkai :)
Vantuzas    Pen, 2020-02-21 / 13:27
Tarp bran­giau­siai ap­mo­ka­mų po­li­ti­kų – tos pa­čios pa­var­dės: Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis Ber­žins­kas, De­nis Mi­cha­len­ko, Juo­zas Pab­rė­ža, Za­ki­ras Me­dži­do­vas. Ir Zakir miestietis? Baisu
Šluota    Pen, 2020-02-21 / 13:44
Tas su baltu golfiuku,berods kalėdu seniu daug metu buvo,bet tarybos posedžiuose gal seniu besmegeniu🤣,žodžio nepralemena,o kalėdu seniu budamas tai šustriakas buvo vajetau jetau
Betvarke    Pen, 2020-02-21 / 13:51
Anokie čia ir pinigai. Negi turi tarybos nariai dar ir primokėti, kad miestui dirba. Manyčiau viskas čia gerai. Į akis krinta kiek kiti aspektai, kad tie kas dar ne taip senai dėl šitų lėšų bene garsiausiai piktinosi dabar patys vieni lyderiu pagal išlaidas. Bene geriausiais to pvz, Martynas Šiurkus. Fu kaip negražu.
Aleks    Pen, 2020-02-21 / 16:23
Apie originalią stotelę Kuršėnuose jau girdėjo ir Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras. „Gera, šauni iniciatyva. Gerai, kad bendruomenė daro. Tik gal reikėjo ir stotelės šonus uždengti, kad nuo vėjo būtų galima apsisaugoti. Daugiau pretenzijų neturiu“, – komentavo jis. Šiaulai: ŽALIŪKIŲ, LIGONINĖS, PRISIKĖLIMO ir t.t. Šonus neuždengti
Żakaris..    Pen, 2020-02-21 / 21:54
Tai tamsta nuomokis už savus ir priiminek rinkejus . Dar jam maža
Medinis    Šeš, 2020-02-22 / 08:27
Nesunku paskaičiuot, kad Beržinis kas mėnesį važiuodamas "pas rinkėjus" sukaria virš 5000 km. A nebus tik įsukęs pavežėjo veiklos?
Gal..    Šeš, 2020-02-22 / 08:44

In reply to by Medinis

Gal galetu pateikti ataskaita.. keliones lapus.. vieta, kur susitikineja su rinkejais.., susitikimu temas, rinkeju pavardes..Ka berżini? Tai ir prasedes tada tau galvos sksusmas.. O paskui tavo dokumentelius i valstybes kontrole. A ne?
bate    Šeš, 2020-02-22 / 12:56
nėra jokių valdiškų, valstybės pinigų. Visi pinigai yra valstybės gyventojų.
Savas    Šeš, 2020-02-22 / 22:53
Esmė tame, kad mūsų miestą tik ir galime su Kuršėnais lygint. Baisus, nesivystantis, apleistas ir toliau baisėja. Bet man jau px ,- išvažiuoju 😃 Balsuokit už ką jus norit 😃 Rinkit tuos pačius ir varykit paskui mane 😃 Nes kito kelio jums nėra 😃
Su jais susidūręs    Sek, 2020-02-23 / 16:54
Anomalija čia paa jus komentaruose ir statistikoj. 1. BERŽINIS vienas iš Tarybos narių padėjo autosportą gelbėti,net laidas kuria..."išlaidusis" 2.BIVAINIS ,neįsikirtęs į reikalo esmę,kai prašymas jam organizuot tik susitikimą,tai ne tik jį nesuorganizuoja,bet ir stabdo jo idėjas,su savo aplinka pasityčioja...marazmas pilnas,bet gudriai lėšų " neima" 3.Medžidovas ir Griškevičius ,iš Savivaldos iš tų kur nebijo ir dalyvauja fb diabatuose,o gavę rimtų klausimų,pastabų neria į " tylos" krūmus .4. Mero Artūro aplinka sunkiai sureaguoja į miestuko problemraštus,vėluoja atsakymai arba išsisukama iš jų,kai rajono Meras Bezaras savaitės bėgy,randa net susitikimui laiko,jei tai liečia žmonių grupių problemytes.5. Kiti Savivaldoj nematomi,tylūs,abejingi,peršasi mintis kad tik užima senelių namų pastatą,kuomet sumažėjus gyventojų,reiktų Rajono Savivaldą jungti su Miesto ir formuoti bendrą kolektyvą.
E.Bivainis     Pir, 2020-02-24 / 12:27

In reply to by Su jais susidūręs

Pone Antanai Ž., na nebuvo ir nebus tų laidojimo namų Salduvės parke, užimančių 2 ha. Ir vandens motociklų verslui Talkšoj ne vieta. Tam yra Rėkyva. Net nematau apie ką čia diskutuoti turėtume. Tai jau galit arba susitaikyt su tokia mano pozicija, arba ir toliau “joti ant nubarytų arklių”. ;)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.