Išlaikytas brandos egzaminas

"Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­jai 1991-ųjų me­tų sau­sio įvy­kiai ne­bu­vo kaip per­kū­ni­ja žie­mą. Prieš mė­ne­sį įsteig­ta­me laik­raš­ty­je do­mi­na­vo karš­tos praė­ju­sio gruo­džio ir sau­sio pra­džios nau­jie­nos. 1991-ie­ji pra­si­dė­jo ša­ly­je kas­dien au­gan­čia įtam­pa.
Laik­raš­tis pra­si­dė­da­vo vals­ty­bės gy­ve­ni­mo ir iš­gy­ve­ni­mo te­mo­mis. Re­dak­ci­ja el­gė­si at­sa­kin­gai, to­dėl spe­cia­liai ne­bu­vo ieš­ko­ma sen­san­cin­gų nau­jie­nų, ne­pūs­ta bur­bu­lų, steng­ta­si ne­pras­naus­ti ak­tua­li­jų, vi­suo­me­nei svar­bių nau­jie­nų, no­rė­ta jas pa­ste­bi­mai pa­teik­ti, nors ga­li­my­bės ta­da bu­vo ga­na ri­bo­tos.

Sklan­dė gan­dai

"De­san­ti­nin­kai pa­si­ruo­šė" – vie­na iš pub­li­ka­ci­jų apie pla­nuo­ja­mas jau­nuo­lių, ven­gian­čių tar­ny­bos so­vie­tų ar­mi­jo­je, gau­dy­nes. Ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos bu­vo ma­žai, gan­dų gan­de­lių – per akis. Skai­ty­to­jai te­le­fo­nu pra­neš­da­vo re­dak­ci­jai, ką ma­tę, gir­dė­ję. In­for­muo­ta: į Šiau­lių Ga­ga­ri­no ka­ri­nį mies­te­lį at­va­žia­vo 12 tan­ke­čių, aš­tuo­ni sunk­ve­ži­miai "Ural" su de­san­ti­nin­kais.

"Žmo­nės pra­ne­ša, kad ka­ri­nin­kai ne­šio­ja šau­ki­mus ir rei­ka­lau­ja pa­si­ra­šy­ti (...) Kiek te­ko gir­dė­ti, pa­štui at­si­sa­kius ap­tar­nau­ti ko­mi­sa­ria­tus, jie da­bar šau­ki­mus ne­šio­ja pa­tys. Gy­ven­to­jų tei­gi­mu, kai ku­rio­se mies­to da­ly­se ci­vi­liai ap­si­ren­gę žmo­nės lau­žy­ta lie­tu­vių ar­ba ru­sų kal­ba klau­si­nė­ja, kur gy­ve­na šau­kia­mie­ji", – ra­šy­ta ko­res­pon­den­ci­jo­je "Ka­da grobs vai­ki­nus" (1991 01 11).

At­mos­fe­ra įkai­to. Ži­no­jo­me, kad, pa­ju­dė­jus de­san­ti­nin­kams, ir Šiau­liuo­se bus ver­žia­ma­si į val­džios pa­sta­tus, re­dak­ci­jas.

Sau­sio 11-ąją, penk­ta­die­nį, at­si­svei­ki­no­me, ne­ži­no­da­mi, ar vėl su­si­rink­si­me. (Da­lis re­dak­ci­jos žur­na­lis­tų gy­ve­no ne Šiau­liuo­se.) Kaip tik tą die­ną Šiau­liuo­se užim­tos kraš­to ap­sau­gos pa­tal­pos – bu­vęs DO­SAAF (su­ka­rin­ta so­vie­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja ar­mi­jai ir lai­vy­nui rem­ti). Tik po dau­ge­lio me­tų su­ži­no­ta, kad tai bu­vo mies­to val­džios ir ru­sų ar­mi­jos ka­riš­kių su­de­rin­ta ope­ra­ci­ja, nes Šiau­lių gar­ni­zo­nų va­dui rei­kė­jo už­grob­ti kaž­ką iš ofi­cia­lių įstai­gų.

Laik­raš­ty­je skelb­ta, kad šiau­lie­čiai kvie­čia­mi sau­go­ti Aukš­čiau­sią­ją Ta­ry­bą. Į Vil­nių iš­va­žia­vo "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tė Elo­na Ja­nu­ly­tė.

„Šiau­lių laik­raš­tis“ – per ke­lias va­lan­das

Sau­sio 13-osios nak­tį, pra­si­dė­jus Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos ir Te­le­vi­zi­jos bokš­to štur­mui, prie Šiau­lių sa­vi­val­dos pa­sta­to su­si­rin­ko mi­nia šiau­lie­čių. Žmo­nės pra­dė­jo rink­tis jau šeš­ta­die­nio va­ka­rą.

Šiau­liuo­se iš­veng­ta štur­mo, krau­jo. Sek­ma­die­nį ry­tą per ke­lias va­lan­das "Šiau­lių kraš­to" ir "Šiau­lių nau­jie­nų" žur­na­lis­tai, pa­de­dant mies­to Ta­ry­bai, pa­ren­gė sau­sio 13-osios įvy­kiams skir­tą lei­di­nį "Šiau­lių laik­raš­tis". Laik­raš­tis iš­spaus­din­tas "Tit­na­go" spaus­tu­vė­je 20 000 egz. ti­ra­žu ir ne­mo­ka­mai iš­pla­tin­tas.

Lei­di­ny­je pub­li­kuo­tas mies­to Ta­ry­bos Krei­pi­ma­sis į šiau­lie­čius, mi­tin­go da­ly­vių pa­reiš­ki­mas apie pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­vos val­džios struk­tū­ro­mis, krei­pi­ma­sis į Šiau­liuo­se tar­nau­jan­čius so­vie­tų ar­mi­jos ka­riš­kius. Ru­sų kal­ba iš­spaus­din­tas laiš­kas M. Gor­ba­čio­vui. Išs­paus­din­tas ir ka­ri­nę ag­re­si­ją smer­kian­tis LDDP mies­to ko­mi­te­to pa­reiš­ki­mas. Pa­ra­šiau re­por­ta­žą iš ne­ra­mios nak­ties prie Sa­vi­val­dy­bės.

In­for­ma­ci­ja – kaip duo­na

Sau­sio 15-osios "Šiau­lių kraš­te" vy­ra­vo juo­da ir bal­ta – ge­du­lo ir tvir­ty­bės spal­va. Pa­si­ro­dė rub­ri­ka "Pa­sa­ko­ja liu­di­nin­kai". Šiau­lių me­ras Ka­zi­mie­ras Ša­vi­nis tei­gė: " Šeš­ta­die­nio va­ka­ro įtam­pa ne­lei­do na­mo, dir­bo­me vi­si iki pir­mos va­lan­dos po vi­dur­nak­čio, o vos spė­ję pa­rei­ti na­mo, iš­gir­do­me... ir su­lė­kė­me vėl. Ban­dė­me su­si­siek­ti su per­mes­tais į Šiau­lius ka­riš­kiais – de­san­ti­nin­kais, bet jie ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė bend­rau­ti su ci­vi­liais. Šiau­lių ka­ri­nė įgu­la nuo vi­sų šių veiks­mų bu­vo at­jung­ta, bet "sa­vi", t. y. nuo­lat Šiau­liuo­se dir­ban­tys ka­riš­kiai, ėmė­si pa­dė­ti, at­lik­da­mi "tai­kos ba­lan­džio" mi­si­ją. Ka­ri­nin­ką de­san­ti­nin­kai priė­mė, bet į klau­si­mus at­sa­ki­nė­jo maž­daug taip: jei­gu bus įsa­ky­ta užim­ti, užim­si­me."

Nu­ti­lo te­le­vi­zi­ja, pri­ti­lo ra­di­jas, stri­go Vil­niaus spau­da. Sau­sio 11-ąją smo­gi­kai sos­ti­nė­je štur­ma­vo Spau­dos rū­mus, dau­ge­lis re­dak­ci­jų bu­vo su­nio­ko­tos, žur­na­lis­tai iš­va­ry­ti į gat­vę. Žmo­nės jau­tė in­for­ma­ci­jos ba­dą.

Sau­sio 15-ąją iš­leis­tas tik na­cio­na­li­nis dien­raš­tis "Res­pub­li­ka". "Šiau­lių kraš­tas" leis­tas ir sau­sio 16-ąją. Tą die­ną spaus­din­tas kru­vi­no­sios nak­ties liu­di­nin­kės Elo­nos Ja­nu­ly­tės, mū­sų tal­ki­nin­ko, fo­to­me­ni­nin­ko Ri­čar­do Dai­li­dės re­por­ta­žai.

"In­for­ma­ci­ja šian­dien – kaip duo­na", – taip pa­va­din­tas trum­pas in­ter­viu su Šiau­lių mies­to ta­ry­bos pir­mi­nin­ku Jo­nu Tru­čins­ku.

Mies­te są­ly­gi­nai ra­mu. Jei­gu stai­ga – aki­vaiz­di grės­mė: tan­kai, de­san­ti­nin­kai – kaip elg­tis šiau­lie­čiams, klaus­ta mies­to va­do­vo. "Ei­ti į gat­ves, ra­miai pa­si­ren­kant sau­gią vie­tą, veng­ti pa­vo­jaus gy­vy­bei, bet pa­ro­dy­ti, kad mū­sų daug, kad mes vie­nin­gi, ir bū­ti­nai vis­ką fik­suo­ti: fil­muo­ti, fo­tog­ra­fuo­ti, už­si­ra­šy­ti vis­ką mi­nu­tės ir fak­to tiks­lu­mu. Vis­ko to rei­kės, nes ir pa­ti bai­siau­sia pa­dė­tis tę­sis neil­gai. Ne­be 1940-ie­ji", – laik­raš­ty­je už­fik­suo­tas J.Tru­čins­ko paaiš­ki­ni­mas.

In­ter­viu bai­gė­si, nes su­skam­bo te­le­fo­nas: " Čia Šve­di­ja, Kris­ti­jans­ta­do mies­tas. Pra­šo­me in­for­ma­ci­jos..."

Sau­sio 16-osios laik­raš­tis iš­spaus­din­tas 20 000 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu, ku­ris la­bai grei­tai bu­vo iš­graibs­ty­tas.

Spe­cia­liai – Lie­tu­vai

Vil­nius ir vi­sa Lie­tu­va ruo­šė­si Sau­sio 13-osios au­kų lai­do­tu­vėms. Au­to­bu­sai su šiau­lie­čiais nuo Sau­lės laik­ro­džio aikš­tės iš­vy­ko 5 val. ry­to. Va­žia­vo ir du "Šiau­lių kraš­to" re­por­te­riai. Sau­sio 18-osios laik­raš­čio pa­grin­di­nė me­džia­ga – "Lais­vės ne­nu­žu­dy­si­te" – ak­to­riaus Juo­zo Bin­do­ko fo­to­re­por­ta­žas iš Sau­sio 13-osios žu­vu­sių­jų lai­do­tu­vių.

Sau­sio 19-ąją, "Šiau­lių kraš­tas", jau kaip "Spe­cia­lus lei­di­nys Lie­tu­vai", 41 tūks­tan­čio ti­ra­žu bu­vo pla­ti­na­mas Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Pa­ne­vė­žy­je.

Di­džių­jų ša­lies mies­tų skai­ty­to­jus tu­rė­jo su­do­min­ti kel­miš­kio žur­na­lis­to Kęs­tu­čio Lu­ko­šiaus in­ter­viu su LKP (TSKP) Kel­mės ko­mi­te­to pir­muo­ju sek­re­to­riu­mi Al­gi­man­tu Maks­vy­čiu.

Plat­for­mi­nin­kas at­vi­rai iš­dės­tė, kad, įsa­kius iš Vil­niaus, jis ga­li pa­si­nau­do­ti Šiau­liuo­se dis­lo­kuo­tais de­san­ti­nin­kais: "Šiau­liuo­se yra iš Ba­ku da­li­nys, ir juo mes tu­rim tei­sę pa­si­nau­do­ti, bet aš su Ma­čer­niu­mi kal­bė­jau, aš tuo da­li­niu am­žiais, kol dirb­siu, ne­pa­si­nau­do­siu, sa­kiau. (...) Skam­bi­nau penk­ta­die­nį (sau­sio 11d. – re­dak­ci­jos pa­sta­ba) ir pa­sa­kiau, kad šeš­ta­die­nį, sek­ma­die­nį aš nei mi­tin­gų, nei de­monst­ra­ci­jų ne­da­ry­siu ir ar­mi­jos į Kel­mės raj. tai tik­rai, nei kal­bos nė­ra... Už tai, kad be ma­nęs čia tos ar­mi­jos neį­ves. Taip yra su­tvar­ky­ta. Tik­tai mes bu­vo­me šeš­ta­die­nį pa­si­ta­ri­me 11.30 mū­sų zo­no­je. Mū­sų zo­na yra Kel­mės, Šiau­lių, Rad­vi­liš­kio, Jo­niš­kio raj. Ir aš at­si­sa­kiau, pas mus ar­mi­ja ne­rei­ka­lin­ga."

Dar jis tei­gė, kad vyks­ta pa­si­ta­ri­mai dėl ko­men­dan­to va­lan­dos įve­di­mo, bet jis esąs prieš, dar kar­tą pa­tvir­ti­no, jog Šiau­liuo­se jiems yra pa­val­dus ka­ri­nis da­li­nys. "Nie­ko nė­ra čia pa­sta­ty­ti prieš pa­štą, prieš ry­šių maz­gą ar­mi­ją, ir tik žmo­nėms pa­si­žiū­rė­ti."

Sau­go­ki­mės pro­vo­ka­to­rių ir kvai­lių

Vė­les­niuo­se "Šiau­lių kraš­to" nu­me­riuo­se taip pat ak­cen­tuo­tos Sau­sio 13-osios te­mos. Išs­paus­din­ti žmo­nių liu­di­ji­mai, žur­na­lis­tė Bi­ru­tė Žy­man­tie­nė pa­gal Juo­zo Bin­do­ko fil­muo­tą me­džia­gą pa­ren­gė pa­sa­ko­ji­mą iš Vil­niaus li­go­ni­nės, ku­rio­je bu­vo gy­do­mi su­žeis­tie­ji ("Tan­kas mus vi­jo­si", 1991 m. sau­sio 22 d.). Va­žiuo­ta ir į Ry­gą. Iš ten – Vy­tau­to Gai­žaus­ko ir Juo­zo Bin­do­ko pub­li­ka­ci­jos ("Ry­go­je – ir­gi Ge­du­las", 1991 01 24; "Ry­ga. Rau­do­na­sis kry­žius", 1991 01 25).

Re­dak­ci­ja ak­cen­ta­vo vie­ny­bės idė­jas, ra­gi­no ne­pa­si­duo­ti pro­vo­ka­ci­joms, ga­lin­čioms su­kel­ti tau­ti­nę ne­san­tai­ką. Ant sau­sio 18 d. nu­me­rio pus­la­pio iš­spaus­di­no­me šū­kį: "Reak­ci­ja puo­la. Sau­go­ki­mės pro­vo­ka­to­rių, kvai­lių. Ser­gė­ki­me ki­ta­tau­čius".

„Kro­va­voe vosk­re­sen­je“

Bai­gian­tis sau­siui re­dak­ci­ja iš­lei­do lei­di­nį ru­sų kal­ba "Kro­va­voe vosk­re­sen­je" ("Kru­vi­na­sis sek­ma­die­nis"). Tai – 8 pus­la­pių gau­siai iliust­ruo­tas lei­di­nys, pa­sa­ko­jan­tis apie kru­vi­ną­ją nak­tį Vil­niu­je.

"Šiau­lių kraš­te" pub­li­kuo­tus re­por­ta­žus, ko­res­pon­den­ci­jas iš Sau­sio 13-osios įvy­kių į ru­sų kal­bą iš­ver­tė mū­sų bend­ra­dar­bė, vė­liau laik­raš­čio žur­na­lis­tė Bi­ru­tė Žy­man­tie­nė.

"Tit­na­go" spaus­tu­vė­je iš­spaus­din­ti du spe­cia­laus lei­di­nio ti­ra­žai po 50 tūks­tan­čių eg­zemp­lio­rių. Di­džio­ji ti­ra­žo da­lis, pa­de­dant de­mok­ra­tiš­kom or­ga­ni­za­ci­jom, iš­pla­tin­ta Le­ning­ra­de, Ki­je­ve, ke­liuo­se Si­bi­ro mies­tuo­se, Ta­li­ne. Lei­di­nys pa­skleis­tas ir tarp Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių ru­siš­kai kal­ban­čių žmo­nių.

"Tie­są apie kru­vi­ną­jį sek­ma­die­nį tu­ri ži­no­ti vi­si. Fa­šis­tui ne­svar­bu, kas tu: lie­tu­vis, ru­sas, azer­bai­dža­nie­tis, gru­zi­nas", – to­kiais žo­džiais skai­ty­to­jams pri­sta­ty­tas uni­ka­lus lei­di­nys. Di­džiuo­ja­mės šiuo lei­di­niu – , kru­vi­nų­jų įvy­kiu do­ku­men­tu.

Iš­lai­ky­tas eg­za­mi­nas

Ypa­tin­go­mis sau­sio die­no­mis vos ant­rą sa­vo biog­ra­fi­jos mė­ne­sį skai­čiuo­jan­čio laik­raš­čio žmo­nės įro­dė ne tik pi­lie­ti­nę bran­dą, pro­fe­sio­na­lu­mą, no­rą ak­ty­viai da­ly­vau­ti įvy­kiuo­se, bet ir su­ge­bė­ji­mą veik­ti ne tik Šiau­liuo­se, ap­lin­ki­niuo­se mies­tuo­se, bet ir vi­so­je ša­ly­je, dar pla­čiau. Lie­tu­vos li­ki­mas spren­dė­si Vil­niu­je, Kau­ne, Šiau­liuo­se, Ry­go­je. Vi­sur to­mis die­no­mis bū­ta ir "Šiau­lių kraš­to". Karš­to­ji Sau­sio 13-osios ži­nia iš­pla­tin­ta ir už Lie­tu­vos ri­bų.

Dirb­ta ope­ra­ty­viai, ne­jau­čiant nuo­var­gio. Ieš­ko­ta ryš­kių de­ta­lių, kal­bin­ti Sau­sio įvy­kių da­ly­viai, nu­ken­tė­ju­sie­ji, po­li­ti­kai. To­mis die­no­mis tūks­tan­čiai žmo­nių pir­mą­kart paė­mė į ran­kas "Šiau­lių kraš­tą", ne­ma­ža da­lis jų ta­po mū­sų nuo­la­ti­niais skai­ty­to­jais. Kar­tu su Lie­tu­va ir laik­raš­tis iš­lai­kė bran­dos eg­za­mi­ną.

Komentarai

miestietis    Sek, 2020-01-12 / 10:28
Apie tuometinį, sužeisto vilko draskomą Sausio Vilnių, aš, kaip liudytojas, čia nesiplėsiu, bet jei kalbant apie tuometinius žiniasklaidos organus, tai alternatyvos atsiradimas "Raudonajai vėliavai"(Šiaulių naujienoms) tai miestui, be abejonės, išėjo į gerą. Ne iš karto prišilo rankose, bet jei kolektyvas labai nori ir stengiasi, tai rezultatas ateiti niekada neužtruks, ko nepasakysi apie užgesusį vinkelinį konkurentą. Dabar atėjo laikas vėl žiniasklaidoje viską perinstaliuoti, nes vis intensyviau beldžiasi elektroninė versija, popierius dar kažkiek pasilaikys, bet ateitis jau aiški, tad ką, bendrai paėmus, redakcijos turi brangiausio, tai- geras kolektyvas ir modernus bei toliaregiškas vadovas ir, žinoma, nesnaudžiantys akcininkai. Redakcijai linkiu nenuobodžios kasdienybės, linkiu dar ir neužsiangažavimo vienai krypčiai, daugiau objektyvumo ir visų spalvų matymo.
Šiaulietė    Tre, 2020-01-15 / 10:37
Didžiulė pagarba "Šiaulių krašto" redaktoriui, žurnalistams, o tokie laikraščio puslapiai kaip nuotraukose sulig kiekvienais mūsų laivės metais tampa vis didesne, labai svarbia ir saugotina vertybe. Gyvuokite dar daug metų!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.