Išlaikytas brandos egzaminas

"Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­jai 1991-ųjų me­tų sau­sio įvy­kiai ne­bu­vo kaip per­kū­ni­ja žie­mą. Prieš mė­ne­sį įsteig­ta­me laik­raš­ty­je do­mi­na­vo karš­tos praė­ju­sio gruo­džio ir sau­sio pra­džios nau­jie­nos. 1991-ie­ji pra­si­dė­jo ša­ly­je kas­dien au­gan­čia įtam­pa.
Laik­raš­tis pra­si­dė­da­vo vals­ty­bės gy­ve­ni­mo ir iš­gy­ve­ni­mo te­mo­mis. Re­dak­ci­ja el­gė­si at­sa­kin­gai, to­dėl spe­cia­liai ne­bu­vo ieš­ko­ma sen­san­cin­gų nau­jie­nų, ne­pūs­ta bur­bu­lų, steng­ta­si ne­pras­naus­ti ak­tua­li­jų, vi­suo­me­nei svar­bių nau­jie­nų, no­rė­ta jas pa­ste­bi­mai pa­teik­ti, nors ga­li­my­bės ta­da bu­vo ga­na ri­bo­tos.

Sklan­dė gan­dai

"De­san­ti­nin­kai pa­si­ruo­šė" – vie­na iš pub­li­ka­ci­jų apie pla­nuo­ja­mas jau­nuo­lių, ven­gian­čių tar­ny­bos so­vie­tų ar­mi­jo­je, gau­dy­nes. Ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos bu­vo ma­žai, gan­dų gan­de­lių – per akis. Skai­ty­to­jai te­le­fo­nu pra­neš­da­vo re­dak­ci­jai, ką ma­tę, gir­dė­ję. In­for­muo­ta: į Šiau­lių Ga­ga­ri­no ka­ri­nį mies­te­lį at­va­žia­vo 12 tan­ke­čių, aš­tuo­ni sunk­ve­ži­miai "Ural" su de­san­ti­nin­kais.

"Žmo­nės pra­ne­ša, kad ka­ri­nin­kai ne­šio­ja šau­ki­mus ir rei­ka­lau­ja pa­si­ra­šy­ti (...) Kiek te­ko gir­dė­ti, pa­štui at­si­sa­kius ap­tar­nau­ti ko­mi­sa­ria­tus, jie da­bar šau­ki­mus ne­šio­ja pa­tys. Gy­ven­to­jų tei­gi­mu, kai ku­rio­se mies­to da­ly­se ci­vi­liai ap­si­ren­gę žmo­nės lau­žy­ta lie­tu­vių ar­ba ru­sų kal­ba klau­si­nė­ja, kur gy­ve­na šau­kia­mie­ji", – ra­šy­ta ko­res­pon­den­ci­jo­je "Ka­da grobs vai­ki­nus" (1991 01 11).

At­mos­fe­ra įkai­to. Ži­no­jo­me, kad, pa­ju­dė­jus de­san­ti­nin­kams, ir Šiau­liuo­se bus ver­žia­ma­si į val­džios pa­sta­tus, re­dak­ci­jas.

Sau­sio 11-ąją, penk­ta­die­nį, at­si­svei­ki­no­me, ne­ži­no­da­mi, ar vėl su­si­rink­si­me. (Da­lis re­dak­ci­jos žur­na­lis­tų gy­ve­no ne Šiau­liuo­se.) Kaip tik tą die­ną Šiau­liuo­se užim­tos kraš­to ap­sau­gos pa­tal­pos – bu­vęs DO­SAAF (su­ka­rin­ta so­vie­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja ar­mi­jai ir lai­vy­nui rem­ti). Tik po dau­ge­lio me­tų su­ži­no­ta, kad tai bu­vo mies­to val­džios ir ru­sų ar­mi­jos ka­riš­kių su­de­rin­ta ope­ra­ci­ja, nes Šiau­lių gar­ni­zo­nų va­dui rei­kė­jo už­grob­ti kaž­ką iš ofi­cia­lių įstai­gų.

Laik­raš­ty­je skelb­ta, kad šiau­lie­čiai kvie­čia­mi sau­go­ti Aukš­čiau­sią­ją Ta­ry­bą. Į Vil­nių iš­va­žia­vo "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tė Elo­na Ja­nu­ly­tė.

„Šiau­lių laik­raš­tis“ – per ke­lias va­lan­das

Sau­sio 13-osios nak­tį, pra­si­dė­jus Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos ir Te­le­vi­zi­jos bokš­to štur­mui, prie Šiau­lių sa­vi­val­dos pa­sta­to su­si­rin­ko mi­nia šiau­lie­čių. Žmo­nės pra­dė­jo rink­tis jau šeš­ta­die­nio va­ka­rą.

Šiau­liuo­se iš­veng­ta štur­mo, krau­jo. Sek­ma­die­nį ry­tą per ke­lias va­lan­das "Šiau­lių kraš­to" ir "Šiau­lių nau­jie­nų" žur­na­lis­tai, pa­de­dant mies­to Ta­ry­bai, pa­ren­gė sau­sio 13-osios įvy­kiams skir­tą lei­di­nį "Šiau­lių laik­raš­tis". Laik­raš­tis iš­spaus­din­tas "Tit­na­go" spaus­tu­vė­je 20 000 egz. ti­ra­žu ir ne­mo­ka­mai iš­pla­tin­tas.

Lei­di­ny­je pub­li­kuo­tas mies­to Ta­ry­bos Krei­pi­ma­sis į šiau­lie­čius, mi­tin­go da­ly­vių pa­reiš­ki­mas apie pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­vos val­džios struk­tū­ro­mis, krei­pi­ma­sis į Šiau­liuo­se tar­nau­jan­čius so­vie­tų ar­mi­jos ka­riš­kius. Ru­sų kal­ba iš­spaus­din­tas laiš­kas M. Gor­ba­čio­vui. Išs­paus­din­tas ir ka­ri­nę ag­re­si­ją smer­kian­tis LDDP mies­to ko­mi­te­to pa­reiš­ki­mas. Pa­ra­šiau re­por­ta­žą iš ne­ra­mios nak­ties prie Sa­vi­val­dy­bės.

In­for­ma­ci­ja – kaip duo­na

Sau­sio 15-osios "Šiau­lių kraš­te" vy­ra­vo juo­da ir bal­ta – ge­du­lo ir tvir­ty­bės spal­va. Pa­si­ro­dė rub­ri­ka "Pa­sa­ko­ja liu­di­nin­kai". Šiau­lių me­ras Ka­zi­mie­ras Ša­vi­nis tei­gė: " Šeš­ta­die­nio va­ka­ro įtam­pa ne­lei­do na­mo, dir­bo­me vi­si iki pir­mos va­lan­dos po vi­dur­nak­čio, o vos spė­ję pa­rei­ti na­mo, iš­gir­do­me... ir su­lė­kė­me vėl. Ban­dė­me su­si­siek­ti su per­mes­tais į Šiau­lius ka­riš­kiais – de­san­ti­nin­kais, bet jie ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė bend­rau­ti su ci­vi­liais. Šiau­lių ka­ri­nė įgu­la nuo vi­sų šių veiks­mų bu­vo at­jung­ta, bet "sa­vi", t. y. nuo­lat Šiau­liuo­se dir­ban­tys ka­riš­kiai, ėmė­si pa­dė­ti, at­lik­da­mi "tai­kos ba­lan­džio" mi­si­ją. Ka­ri­nin­ką de­san­ti­nin­kai priė­mė, bet į klau­si­mus at­sa­ki­nė­jo maž­daug taip: jei­gu bus įsa­ky­ta užim­ti, užim­si­me."

Nu­ti­lo te­le­vi­zi­ja, pri­ti­lo ra­di­jas, stri­go Vil­niaus spau­da. Sau­sio 11-ąją smo­gi­kai sos­ti­nė­je štur­ma­vo Spau­dos rū­mus, dau­ge­lis re­dak­ci­jų bu­vo su­nio­ko­tos, žur­na­lis­tai iš­va­ry­ti į gat­vę. Žmo­nės jau­tė in­for­ma­ci­jos ba­dą.

Sau­sio 15-ąją iš­leis­tas tik na­cio­na­li­nis dien­raš­tis "Res­pub­li­ka". "Šiau­lių kraš­tas" leis­tas ir sau­sio 16-ąją. Tą die­ną spaus­din­tas kru­vi­no­sios nak­ties liu­di­nin­kės Elo­nos Ja­nu­ly­tės, mū­sų tal­ki­nin­ko, fo­to­me­ni­nin­ko Ri­čar­do Dai­li­dės re­por­ta­žai.

"In­for­ma­ci­ja šian­dien – kaip duo­na", – taip pa­va­din­tas trum­pas in­ter­viu su Šiau­lių mies­to ta­ry­bos pir­mi­nin­ku Jo­nu Tru­čins­ku.

Mies­te są­ly­gi­nai ra­mu. Jei­gu stai­ga – aki­vaiz­di grės­mė: tan­kai, de­san­ti­nin­kai – kaip elg­tis šiau­lie­čiams, klaus­ta mies­to va­do­vo. "Ei­ti į gat­ves, ra­miai pa­si­ren­kant sau­gią vie­tą, veng­ti pa­vo­jaus gy­vy­bei, bet pa­ro­dy­ti, kad mū­sų daug, kad mes vie­nin­gi, ir bū­ti­nai vis­ką fik­suo­ti: fil­muo­ti, fo­tog­ra­fuo­ti, už­si­ra­šy­ti vis­ką mi­nu­tės ir fak­to tiks­lu­mu. Vis­ko to rei­kės, nes ir pa­ti bai­siau­sia pa­dė­tis tę­sis neil­gai. Ne­be 1940-ie­ji", – laik­raš­ty­je už­fik­suo­tas J.Tru­čins­ko paaiš­ki­ni­mas.

In­ter­viu bai­gė­si, nes su­skam­bo te­le­fo­nas: " Čia Šve­di­ja, Kris­ti­jans­ta­do mies­tas. Pra­šo­me in­for­ma­ci­jos..."

Sau­sio 16-osios laik­raš­tis iš­spaus­din­tas 20 000 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu, ku­ris la­bai grei­tai bu­vo iš­graibs­ty­tas.

Spe­cia­liai – Lie­tu­vai

Vil­nius ir vi­sa Lie­tu­va ruo­šė­si Sau­sio 13-osios au­kų lai­do­tu­vėms. Au­to­bu­sai su šiau­lie­čiais nuo Sau­lės laik­ro­džio aikš­tės iš­vy­ko 5 val. ry­to. Va­žia­vo ir du "Šiau­lių kraš­to" re­por­te­riai. Sau­sio 18-osios laik­raš­čio pa­grin­di­nė me­džia­ga – "Lais­vės ne­nu­žu­dy­si­te" – ak­to­riaus Juo­zo Bin­do­ko fo­to­re­por­ta­žas iš Sau­sio 13-osios žu­vu­sių­jų lai­do­tu­vių.

Sau­sio 19-ąją, "Šiau­lių kraš­tas", jau kaip "Spe­cia­lus lei­di­nys Lie­tu­vai", 41 tūks­tan­čio ti­ra­žu bu­vo pla­ti­na­mas Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Pa­ne­vė­žy­je.

Di­džių­jų ša­lies mies­tų skai­ty­to­jus tu­rė­jo su­do­min­ti kel­miš­kio žur­na­lis­to Kęs­tu­čio Lu­ko­šiaus in­ter­viu su LKP (TSKP) Kel­mės ko­mi­te­to pir­muo­ju sek­re­to­riu­mi Al­gi­man­tu Maks­vy­čiu.

Plat­for­mi­nin­kas at­vi­rai iš­dės­tė, kad, įsa­kius iš Vil­niaus, jis ga­li pa­si­nau­do­ti Šiau­liuo­se dis­lo­kuo­tais de­san­ti­nin­kais: "Šiau­liuo­se yra iš Ba­ku da­li­nys, ir juo mes tu­rim tei­sę pa­si­nau­do­ti, bet aš su Ma­čer­niu­mi kal­bė­jau, aš tuo da­li­niu am­žiais, kol dirb­siu, ne­pa­si­nau­do­siu, sa­kiau. (...) Skam­bi­nau penk­ta­die­nį (sau­sio 11d. – re­dak­ci­jos pa­sta­ba) ir pa­sa­kiau, kad šeš­ta­die­nį, sek­ma­die­nį aš nei mi­tin­gų, nei de­monst­ra­ci­jų ne­da­ry­siu ir ar­mi­jos į Kel­mės raj. tai tik­rai, nei kal­bos nė­ra... Už tai, kad be ma­nęs čia tos ar­mi­jos neį­ves. Taip yra su­tvar­ky­ta. Tik­tai mes bu­vo­me šeš­ta­die­nį pa­si­ta­ri­me 11.30 mū­sų zo­no­je. Mū­sų zo­na yra Kel­mės, Šiau­lių, Rad­vi­liš­kio, Jo­niš­kio raj. Ir aš at­si­sa­kiau, pas mus ar­mi­ja ne­rei­ka­lin­ga."

Dar jis tei­gė, kad vyks­ta pa­si­ta­ri­mai dėl ko­men­dan­to va­lan­dos įve­di­mo, bet jis esąs prieš, dar kar­tą pa­tvir­ti­no, jog Šiau­liuo­se jiems yra pa­val­dus ka­ri­nis da­li­nys. "Nie­ko nė­ra čia pa­sta­ty­ti prieš pa­štą, prieš ry­šių maz­gą ar­mi­ją, ir tik žmo­nėms pa­si­žiū­rė­ti."

Sau­go­ki­mės pro­vo­ka­to­rių ir kvai­lių

Vė­les­niuo­se "Šiau­lių kraš­to" nu­me­riuo­se taip pat ak­cen­tuo­tos Sau­sio 13-osios te­mos. Išs­paus­din­ti žmo­nių liu­di­ji­mai, žur­na­lis­tė Bi­ru­tė Žy­man­tie­nė pa­gal Juo­zo Bin­do­ko fil­muo­tą me­džia­gą pa­ren­gė pa­sa­ko­ji­mą iš Vil­niaus li­go­ni­nės, ku­rio­je bu­vo gy­do­mi su­žeis­tie­ji ("Tan­kas mus vi­jo­si", 1991 m. sau­sio 22 d.). Va­žiuo­ta ir į Ry­gą. Iš ten – Vy­tau­to Gai­žaus­ko ir Juo­zo Bin­do­ko pub­li­ka­ci­jos ("Ry­go­je – ir­gi Ge­du­las", 1991 01 24; "Ry­ga. Rau­do­na­sis kry­žius", 1991 01 25).

Re­dak­ci­ja ak­cen­ta­vo vie­ny­bės idė­jas, ra­gi­no ne­pa­si­duo­ti pro­vo­ka­ci­joms, ga­lin­čioms su­kel­ti tau­ti­nę ne­san­tai­ką. Ant sau­sio 18 d. nu­me­rio pus­la­pio iš­spaus­di­no­me šū­kį: "Reak­ci­ja puo­la. Sau­go­ki­mės pro­vo­ka­to­rių, kvai­lių. Ser­gė­ki­me ki­ta­tau­čius".

„Kro­va­voe vosk­re­sen­je“

Bai­gian­tis sau­siui re­dak­ci­ja iš­lei­do lei­di­nį ru­sų kal­ba "Kro­va­voe vosk­re­sen­je" ("Kru­vi­na­sis sek­ma­die­nis"). Tai – 8 pus­la­pių gau­siai iliust­ruo­tas lei­di­nys, pa­sa­ko­jan­tis apie kru­vi­ną­ją nak­tį Vil­niu­je.

"Šiau­lių kraš­te" pub­li­kuo­tus re­por­ta­žus, ko­res­pon­den­ci­jas iš Sau­sio 13-osios įvy­kių į ru­sų kal­bą iš­ver­tė mū­sų bend­ra­dar­bė, vė­liau laik­raš­čio žur­na­lis­tė Bi­ru­tė Žy­man­tie­nė.

"Tit­na­go" spaus­tu­vė­je iš­spaus­din­ti du spe­cia­laus lei­di­nio ti­ra­žai po 50 tūks­tan­čių eg­zemp­lio­rių. Di­džio­ji ti­ra­žo da­lis, pa­de­dant de­mok­ra­tiš­kom or­ga­ni­za­ci­jom, iš­pla­tin­ta Le­ning­ra­de, Ki­je­ve, ke­liuo­se Si­bi­ro mies­tuo­se, Ta­li­ne. Lei­di­nys pa­skleis­tas ir tarp Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių ru­siš­kai kal­ban­čių žmo­nių.

"Tie­są apie kru­vi­ną­jį sek­ma­die­nį tu­ri ži­no­ti vi­si. Fa­šis­tui ne­svar­bu, kas tu: lie­tu­vis, ru­sas, azer­bai­dža­nie­tis, gru­zi­nas", – to­kiais žo­džiais skai­ty­to­jams pri­sta­ty­tas uni­ka­lus lei­di­nys. Di­džiuo­ja­mės šiuo lei­di­niu – , kru­vi­nų­jų įvy­kiu do­ku­men­tu.

Iš­lai­ky­tas eg­za­mi­nas

Ypa­tin­go­mis sau­sio die­no­mis vos ant­rą sa­vo biog­ra­fi­jos mė­ne­sį skai­čiuo­jan­čio laik­raš­čio žmo­nės įro­dė ne tik pi­lie­ti­nę bran­dą, pro­fe­sio­na­lu­mą, no­rą ak­ty­viai da­ly­vau­ti įvy­kiuo­se, bet ir su­ge­bė­ji­mą veik­ti ne tik Šiau­liuo­se, ap­lin­ki­niuo­se mies­tuo­se, bet ir vi­so­je ša­ly­je, dar pla­čiau. Lie­tu­vos li­ki­mas spren­dė­si Vil­niu­je, Kau­ne, Šiau­liuo­se, Ry­go­je. Vi­sur to­mis die­no­mis bū­ta ir "Šiau­lių kraš­to". Karš­to­ji Sau­sio 13-osios ži­nia iš­pla­tin­ta ir už Lie­tu­vos ri­bų.

Dirb­ta ope­ra­ty­viai, ne­jau­čiant nuo­var­gio. Ieš­ko­ta ryš­kių de­ta­lių, kal­bin­ti Sau­sio įvy­kių da­ly­viai, nu­ken­tė­ju­sie­ji, po­li­ti­kai. To­mis die­no­mis tūks­tan­čiai žmo­nių pir­mą­kart paė­mė į ran­kas "Šiau­lių kraš­tą", ne­ma­ža da­lis jų ta­po mū­sų nuo­la­ti­niais skai­ty­to­jais. Kar­tu su Lie­tu­va ir laik­raš­tis iš­lai­kė bran­dos eg­za­mi­ną.