Laisvės gynėjų diena prasidėjo žodžiu LAISVĖ

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Mies­to moks­lei­vių įžieb­to­mis žva­ke­lė­mis su­dė­lio­tas žo­dis LAIS­VĖ ne vie­ną va­lan­dą ži­bė­jo mies­to cent­re.
Sau­sio 13-to­ji – Lais­vės gy­nė­jų die­na – Šiau­liuo­se pra­si­dė­jo tra­di­ci­ne moks­lei­vių ak­ci­ja. Prie mies­to Sa­vi­val­dy­bės esan­čia­me skve­re su­si­rin­kę 27 mo­kyk­lų mo­ki­niai iš žva­ke­lių su­dė­lio­jo žo­dį „LAIS­VĖ“, taip dar kar­tą pa­ro­dy­da­mi, jog ver­ty­bės, gin­tos prieš 29 me­tus, svar­bios ir šian­dien, o už jas ko­vo­ję žmo­nės – ne­pa­mirš­ti.

Ko­vo­je už lais­vę ne­bu­vo ap­siei­ta be au­kų: kas­met mi­nė­da­mi šią die­ną pri­si­me­na­me 14 žu­vu­sių­jų ir šim­tus su­žeis­tų­jų. Žie­miš­ko­je prie­blan­do­je, Ran­ko­se lai­ky­da­mi de­gan­čias žva­ke­les, moks­lei­viai bei ren­gi­nio sve­čiai ty­los mi­nu­te pa­ger­bė Sau­sio 13-osios įvy­kių au­kų at­mi­ni­mą. Po to žva­ku­tės gu­lė ant že­mės, vie­ną po ki­tos su­da­ry­da­mos to­kį svar­bų žo­dį – „LAIS­VĖ“. Gar­bės sar­gy­bą ėjo Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos jau­nie­ji šau­liai. De­gan­čios žva­kės iš­si­ri­kia­vo mies­to Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to lan­guo­se.

Gra­žio­je tra­di­ci­nė­je at­min­ties ak­ci­jo­je su Šiau­lių mies­to jau­ni­mu da­ly­va­vo ir mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Ren­gi­nio me­tu skam­bė­jo „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jos bei Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos cho­ris­tų at­lie­ka­mos pa­trio­ti­nės dai­nos.

Komentarai

Tas saldus žodis LAISVĖ    Pir, 2020-01-13 / 17:52
Ar mes dėl tokios laisvės kovojome? Milijonas iš Lietuvos pabėgo tarp jų Šiauliečių 50000 tūkstančių ir tie moksleivei irgi Šiauliuose ko gero savęs nemato. Mat Šiaulių universitetas Centrinei Valdžiai,kaip ir nereikalingas. Nors po truputi Šiauliai keliasi,bet labai,labai sunkiai. Gaila,kad tiek metų. Buvome Šiaurės Lietuvos pramonės centras,o dabar esame Prekybos centrų centras,o kad juose pirkti,reikia dirbti. O visas vietas baigia užimti ukrainiečiai. Va tokie pamąstymai apie žodį "LAISVĖ"
Emilija     Pir, 2020-01-13 / 23:15
Kai visa savo esybe tikime tiesa ir laisve, tai užsiskaito žmogui po mirties. Tai – lyg turėti nugalėtojo mentalitetą.
Nėra apie ką rašyti kaime    Ant, 2020-01-14 / 08:11
Lygtai ankstesnės tos dienos prasidėdavo kitaip.
Prasidejas    Ant, 2020-01-14 / 08:54
ta atseit laisve-giliai briuselio subinej,viskas totaliai praskolinta ir tie moksleiviai irgi anu vaikai mokes skolas begalines,nieko savo neturint-nei jokios pramones,nei darbo,tik rusu kalba skamba gatvese kur bepasisuksi.....
Ramus    Ant, 2020-01-14 / 09:44
Palinkėčiau kiekvienam sau užduoti klausimą: kiek laiko ir kaip aš kovojau už Laisvę? Nes daug kas verkia kad laisvę turi duoti valdžia...Jei Laisvė priklauso nuo kokios nors partijos vado, tuomet tu esi VERGAS, kuriam reikia darbo.
Hm.    Ant, 2020-01-14 / 12:31
Nu bet įdomus vaidelis... Sovietinė pakyla padaryta ir tik žvakučių padėta pirmokiškai. Toks paminėjimas didmiesčio centre. Pasižiūrėkit gal kaip kituose miestuose pasistengė žmonės ir ten jautėsi, kad kažkas vyksta, kad įsimintina diena. O eglę jau seniai laikas nupuošt.
Hm.    Ant, 2020-01-14 / 12:33
Moksleiviai tai pasistengė. O kur Jūsų pavyzdys, ponai? Po savivaldybės langais jokio veiksmo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.