Savivaldybė buriuotojus "pervažiuos" motorine valtimi

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis paaiš­ki­no su­si­rin­ku­siems šiau­lie­čiams: "Eže­ras nė­ra jū­sų nuo­sa­vy­bė ir ne jū­sų bend­ruo­me­nės nuo­sa­vy­bė".
Šiau­lių bu­riuo­to­jai, pa­kvies­ti į mies­to Sa­vi­val­dy­bę dėl vyk­do­mo pro­jek­to prie Rė­ky­vos eže­ro, jau­tė­si nu­si­vy­lę: "Ko­dėl mus kvie­čiat, jei­gu vis­ką jau nu­spren­dėt?" To­je Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tė­je, kur bu­riuo­ti at­va­žiuo­ja mė­gė­jai ir spor­ti­nin­kai ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš už­sie­nio, iki me­tų pa­bai­gos tu­ri bū­ti įreng­ta mo­to­ri­nių val­čių nu­lei­di­mo vie­ta ir po­nto­ni­nis til­tas. Sa­vi­val­dy­bė jau pa­rin­ko dar­bų ran­go­vą. Bu­riuo­to­jai ne kar­tą mies­to va­do­vus ti­ki­no: ši vie­ta ne­tin­ka, nes kils pa­vo­jus ir jiems, ir čia spor­tuo­jan­tiems vai­kams.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bur­len­čių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Du­dė­nas ste­bė­jo­si: pro­jek­tas pa­reng­tas, ran­go­vas pa­rink­tas, kam kvies­ti bu­riuo­to­jus, jei­gu jų nuo­mo­nė net ne­rū­pi?
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Rė­ky­vos eže­ro plo­tas – apie 12 kvad­ra­ti­nių ki­lo­met­rų, o kran­to li­ni­ja – be­veik 15 ki­lo­met­rų. Bet Sa­vi­val­dy­bė val­čių nu­lei­di­mo vie­tą ir til­tą sta­ty­ti pa­si­rin­ko ša­lia jau esa­mo til­te­lio. Bu­riuo­to­jai sa­ko, jog tai kels pa­vo­jų.

Ti­kė­jo me­ro žo­džiu

Bu­riuo­to­jų bend­ruo­me­nė ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę bu­vo pa­kvies­ta į mies­to Sa­vi­val­dy­bės Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos po­sė­dį. Sa­lė­je be mies­tie­čių su­si­rin­ko 8 šios ta­ry­bos na­riai iš 11-os. Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ne­da­ly­va­vo, tą­dien jo dar­bot­var­kė­je bu­vo įra­šy­tas vi­zi­tas į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją. Me­rą pa­va­da­vo vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Bu­riuo­to­jai ste­bė­jo­si, ko­dėl me­ro nė­ra pri­sta­tant van­dens trans­por­to prie­mo­nių nu­lei­di­mo vie­tos į Rė­ky­vos eže­rą pro­jek­ti­nius spren­di­nius. Jie sa­kė, kad bū­tent A. Vi­soc­kas bu­vo su­tei­kęs vil­čių, jog bus pa­rink­ta ki­ta vie­ta prie eže­ro. Bu­riuo­to­jai me­rui ad­re­sa­vo raš­tą, ku­ria­me pri­mi­nė, kad dar 2017 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną bu­vo už­re­gist­ruo­tas pra­šy­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bai su ne­pri­ta­rian­čių­jų pa­ra­šais, o bu­riuo­to­jų klu­bo "Bu­rė" at­sto­vas Vir­gi­li­jus Balt­ru­šai­tis Ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­dės­tė ar­gu­men­tus, ko­dėl pa­rink­ta vie­ta ne­tin­ka.

"Jūs, me­re, as­me­niš­kai pa­ža­dė­jo­te, da­ly­vau­jant vi­ce­me­rui J. Sar­taus­kui, kad į tai at­si­žvelg­si­te ir bus pa­rink­ta ki­ta vie­ta", – ra­šo­ma raš­te me­rui A. Vi­soc­kui. Bu­riuo­to­jai pri­mi­nė ir per­nai vy­ku­sį su­si­rin­ki­mą, ku­ria­me be me­ro da­ly­va­vo ir ki­ti po­li­ti­kai. Ta­čiau bu­riuo­to­jų pa­siū­ly­mas pa­rink­ti ki­tą vie­tą li­ko neiš­girs­tas. Pro­jek­tas jau pa­reng­tas UAB "La­ni­da", dar­bų ran­go­vas taip pat iš­rink­tas – UAB "Viekš­nių ma­lū­nas". Prie eže­ro jau at­vež­ta ir gelž­be­to­ni­nių plokš­čių.

Sa­vi­val­dy­bės spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas sa­kė, kad pro­jek­tui yra gau­tas fi­nan­sa­vi­mas – 21 tūks­tan­tis eu­rų vals­ty­bės lė­šų, Sa­vi­val­dy­bė pri­si­de­da dar 9 tūks­tan­čiais. Esą bu­vo svars­ty­tos ki­tos vie­tos, ta­čiau jos ne­ti­ku­sios ar­ba dėl per di­de­lių kaš­tų, ar­ba dėl to, kad že­mė yra iš­nuo­mo­ta fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims.

Pa­rin­ko "spe­cia­lis­tai"

Pro­jek­to spren­di­nius pri­sta­tė pro­jek­to va­do­vas Juo­zas Mit­kus. Mo­to­ri­nių val­čių nu­lei­di­mo vie­tos plo­tis kran­te – 6 met­rai, ji bus įreng­ta nau­do­jant gelž­be­to­ni­nes plokš­tes, me­di­nio til­to ant po­nto­no il­gis – 11 met­rų, iki esa­mo ke­liu­ko, kur au­to­mo­bi­liai su prie­ka­bo­mis ga­lės pri­va­žiuo­ti, – 16 met­rų.

Nau­jas til­tas esą bus trum­pes­nis už ša­lia esan­tį spor­to mo­kyk­los "At­ža­ly­nas" bu­riuo­to­jų til­tą. Pro­jek­tuo­to­jai ti­ki­no, kad jo­kios ki­tos van­dens trans­por­to prie­mo­nės, pa­vyz­džiui, jach­tos, čia ne­plau­kios, to­dėl ir "pa­vo­jin­gu­mo ne­bus".

Bu­riuo­to­jai klau­sė: ko­dėl šio­je vie­to­je? Jie bu­vo pa­tei­kę ne vie­ną al­ter­na­ty­vą: pa­kran­tė prie so­di­nin­kų bend­ri­jos van­dens siurb­li­nės, ne­to­li AB "Rė­ky­va" – Lin­gai­lių gat­vės ga­le, pa­kran­tė prie bu­vu­sios pa­dan­gų re­mon­to ga­myk­los, Pa­ba­lių pa­kran­tė­je ar­ba Ba­čiū­nų pa­plū­di­my­je, kur žve­jai ren­gia spi­nin­ga­vi­mo ir ki­tas var­žy­bas.

"Tik už 30 met­rų yra "At­ža­ly­no" spor­to mo­kyk­los jau­nų­jų bu­riuo­to­jų švar­ta­vi­mo­si ir iš­plau­ki­mo til­te­lis. Jau­nie­ji bu­riuo­to­jai lais­va­lai­kiu tarp tre­ni­ruo­čių prie jo mau­do­si, žai­džia van­de­ny­je, – ra­šė me­rui A. Vi­soc­kui bu­riuo­to­jų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­riai. – Pa­gal sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, lai­vams su va­rik­liais drau­džia­ma plauk­ti ar­čiau kaip 50 met­rų nuo mau­dy­mo­si vie­tos. At­si­ti­kus ne­lai­mei tik­riau­siai at­sa­kys tre­ne­rė (...), o ne spor­to mo­kyk­los di­rek­to­rius (...)., su ku­riuo bu­vo de­rin­tas šis pro­jek­tas."

Pats "At­ža­ly­no" va­do­vas Gied­rius Snu­dai­tis su­si­rin­ku­sius ti­ki­no, jog nau­jas til­tas jiems ne­truk­dys. Bu­riuo­to­jai abe­jo­ja: tik­rai truk­dys, tą pri­pa­žįs­ta ir tre­ne­riai, ir vai­kų tė­ve­liai, bet di­rek­to­rius ne­ga­lįs "kal­bė­ti prieš Sa­vi­val­dy­bę". Ta­da vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad "vi­sų spe­cia­lis­tų ma­ny­mu, ta vie­ta bu­vo pa­si­rink­ta kaip ge­riau­sia."

Bu­riuo­to­jai klau­sė: ar tie "spe­cia­lis­tai" apie bu­ria­vi­mą ką nors ži­no?

Tai la­bai ne­tei­sin­ga. Jūs iš­ke­lia­te mo­to­ri­nes val­tis, nors net ne­ži­no­te, kiek jų yra Šiau­liuo­se, aukš­čiau už mū­sų bend­ruo­me­nės in­te­re­sus, už mū­sų eko­lo­giš­ką spor­tą.

"Jūs ne su tais spe­cia­lis­tais kon­sul­ta­vo­tės, – sa­kė bur­len­čių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Du­dė­nas. – Mes, bu­riuo­to­jai, esa­me žmo­nės, jūs da­ro­te prieš žmo­nes. Kaip iš­plauk­ti bu­riuo­to­jui į eže­rą tarp dvie­jų til­tų rai­de Z esant šiau­rės, pie­tų, piet­va­ka­rių vė­jui? Tai pra­ktiš­kai neį­ma­no­ma, vi­sa bend­ruo­me­nė ne­ten­ka ga­li­my­bės čia bu­riuo­ti."

Pa­vo­jus at­si­trenk­ti į til­tus

Bu­riuo­to­jai ti­ki­no, kad pui­ki vie­ta spor­tui bus su­nai­kin­ta. Jie klau­sė, ar Sa­vi­val­dy­bė ži­no, kiek Šiau­liuo­se yra re­gist­ruo­ta mo­to­ri­nių val­čių, koks yra šio sta­ti­nio po­rei­kis? Bu­riuo­to­jų bend­ruo­me­nė jun­gia apie 50 žmo­nių, be to, at­va­žiuo­ja vi­so re­gio­no, Lie­tu­vos bu­riuo­to­jai, nes Rė­ky­vos eže­ras dėl čia vy­rau­jan­čių vė­jų ir eže­ro dy­džio yra iš­skir­ti­nė vie­ta bu­riuo­ti, reng­ti tarp­tau­ti­nes bu­ria­vi­mo var­žy­bas.

"Tai la­bai ne­tei­sin­ga, – ap­gai­les­ta­vo sa­lė­je sė­din­tys šiau­lie­čiai. – Jūs iš­ke­lia­te mo­to­ri­nes val­tis, nors net ne­ži­no­te, kiek jų yra Šiau­liuo­se, aukš­čiau už mū­sų bend­ruo­me­nės in­te­re­sus, už mū­sų eko­lo­giš­ką spor­tą."

Bu­riuo­to­jai ban­dė že­mė­la­py­je pa­ro­dy­ti, ko­dėl bran­gi­na bū­tent šią vie­tą, ku­ri tin­ka ir geog­ra­fiš­kai, ir dėl vė­jo kryp­čių. Bu­riuo­to­jai ro­dė, kaip plau­kia bur­len­tė, ko­kia tra­jek­to­ri­ja už­fik­suo­ta pa­gal GPS.

Bur­len­čių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas A. Du­dė­nas vė­liau paaiš­ki­no, kad "bur­len­tė ne­plau­kia kaip ka­te­ris. Bur­len­tė plau­kia Z rai­de – į vie­ną pu­sę, į ki­tą".

"Išp­lauk­ti tarp dvie­jų til­tų pra­de­dan­čia­jam bus neį­ma­no­ma, o ir pro­fe­sio­na­lui neį­ma­no­ma, jei­gu pu­čia di­des­nis vė­jas. Grei­tis iš kar­to di­dė­ja, to­dėl tu trenk­sies į vie­ną ar­ba į ki­tą til­tą", – sa­kė A. Du­dė­nas.

Da­bar, kai to­je vie­to­je yra tik spor­to mo­kyk­los "At­ža­ly­nas" til­tas, jie ban­do iš­plauk­ti ir par­plauk­ti vie­na pu­se, pri­si­tai­ky­ti prie vie­nos kliū­ties. "Bet tarp dvie­jų kliū­čių...."

A. Dudė­nas pa­ti­ki­no, kad su bu­riuo­jan­čiais "At­ža­ly­no" vai­kais vie­ni ki­tus su­pran­ta. "Bet žmo­gui su ka­te­riu vi­siš­kai nu­si­spjau­ti, nes jis ne­sup­ran­ta, kas ta bur­len­tė. Plau­kia su ka­te­riu ir šau­kia: pa­si­trauk iš ke­lio! – ste­bi­si bu­riuo­to­jas. – Bur­len­tės ne­pa­suk­si taip leng­vai kaip vai­ro – į kai­rę ar į de­ši­nę. Yra tam tik­ros tra­jek­to­ri­jos pa­gal fi­zi­kos dės­nius". Jie ir da­bar sa­kė bren­dan­tys už til­to iki pa­žas­tų, kad ga­lė­tų iš­plauk­ti. Į kran­tą grįž­ta di­de­liu grei­čiu, bet dėl ga­li­mo su­si­dū­ri­mo su til­tais to ne­be­ga­lės da­ry­ti.

Po gin­čų dėl ne­tin­ka­mai pa­si­rink­tos vie­tos, vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius iš­gir­do bu­riuo­to­jų pa­siū­ly­mą – nau­ją til­tą bent pa­trauk­ti kuo to­liau į kai­rę, kad tar­pas tarp dvie­jų til­tų bū­tų pla­tes­nis.

Ga­li­my­bes pa­trauk­ti ri­bo­ja pa­vel­do zo­na dėl bu­vu­sios Rė­ky­vos dvar­vie­tės. Pro­jek­tuo­to­jai sa­kė, kad toks va­rian­tas ga­li­mas, nors de­ri­ni­mo pro­ce­sas ga­li už­truk­ti, o til­tas šie­met jau tu­ri sto­vė­ti. Ar šis "komp­ro­mi­sas" ką nors pa­keis? Anot bu­riuo­to­jų, ma­žai.

Di­rek­to­rius paaiš­ki­no

Į Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos po­sė­dį už­su­kęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pri­mi­nė, kad skir­tas fi­nan­sa­vi­mas yra tiks­li­nės pa­skir­ties – van­dens tel­ki­nių kran­tų ero­zi­jai ma­žin­ti.

"For­muo­ja­me vie­ną nu­lei­di­mo vie­tą, kad nau­do­tų­si jau pa­ruoš­ta, su­tvar­ky­ta vie­ta, o ne da­ry­tų val­čių nu­lei­di­mą vi­so­je eže­ro pa­kran­tės zo­no­je", – iš­sa­kė mo­ty­vus di­rek­to­rius, tai esą svar­bu ir dėl gais­rų pre­ven­ci­jos.

Di­rek­to­rius ne­lei­do bu­riuo­to­jams įsi­terp­ti su klau­si­mais. "Atk­rei­piu dė­me­sį, kad jūs neį­si­vaiz­duo­tu­mė­te: eže­ras nė­ra jū­sų nuo­sa­vy­bė ir ne jū­sų bend­ruo­me­nės nuo­sa­vy­bė. Į tą eže­rą įplauks nu­sta­ty­to­je vie­to­je vi­si žve­jai ir plau­kios. Kiek jie truk­dys – ki­tas rei­ka­las. Ar vai­ku­čiams truk­dys, ar jums, – aiš­ki­no A. Bar­tu­lis. – Jei­gu su­pra­to­te, kad čia ne jū­sų nuo­sa­vy­bė, ir jūs ne­tu­ri­te mo­no­po­lis­ti­nės tei­sės į ši­tą eže­rą bu­ria­vi­mui, va­di­na­si, pro­ble­mos nė­ra."

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prie bū­si­mos val­čių nu­lei­di­mo vie­tos jau at­vež­tos gelž­be­to­ni­nės plokš­tės.

Komentarai

Nu ir ka..?    Šeš, 2019-09-21 / 16:28
Ivyko monologas,, o ne diskusija..Tokie ju valdzios principai.. ha, ha, ha
Valdas    Sek, 2019-09-22 / 09:42
Ežeras nėra kelių buriuotojų nuosavybė. Labai gerai, kad atsiras nauja vieta motorinėms valtims
Xx    Sek, 2019-09-22 / 23:50
Va taip dirba miesto valdžia,visai nepaiso bendruomenės interesų...Šiaulių miesto bendruomenė,reikia kažka Jau daryt,verst tokia miesto valdžią,kiek paskutiniu metu nepasitenkinimo-auksiniu medelių projektas,nakvynės namu problemos,pabalių turgaus noras sunaikinti,kur beje teko skaityti,kad apie 500 darbo vietų netektų miesto gyventojai.Ar nelaikas kažką daryt???Miesto meras tapo caru,taip nebegali ilgiau tęstis!!!Ar zinot už kieno pinigus meras pietauja....už mokesčių mokėtojų!!!!!!!!!!!
verst-neverst    Pir, 2019-09-23 / 00:47
bet bent jau su gyventojais diskutuoti priverst - juk mes juos išrinkome, tai privalo ir dirbti mūsų labui ir naudai
nesuvokiu,     Pir, 2019-09-23 / 09:52
kodėl Šiauliuose taip viską reikia naikinti - medžius, turgus, pirtis, Jonio patoges , dar vaistines, be jokios prasmės ir meninės vertės centre kloti plyteles, išgujant iš miesto bet kokią savastį.
to aha    Ant, 2019-09-24 / 08:29
Tikrai, o ką veikia Rėkyvos bendruomenė, ten juk jų teritorija, negi jiems vien karpyti popieriukus terūpi?
Arturas Dudenas    Tre, 2019-09-25 / 17:56
Labai geras straipsnis atspindintis realia susirinkimo eiga ir atmosfera. Dekui zurnalistei Loreta KLICNER uz drasa ir aiskiai isdestyta tema.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.