Savivaldybė buriuotojus "pervažiuos" motorine valtimi

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis paaiš­ki­no su­si­rin­ku­siems šiau­lie­čiams: "Eže­ras nė­ra jū­sų nuo­sa­vy­bė ir ne jū­sų bend­ruo­me­nės nuo­sa­vy­bė".
Šiau­lių bu­riuo­to­jai, pa­kvies­ti į mies­to Sa­vi­val­dy­bę dėl vyk­do­mo pro­jek­to prie Rė­ky­vos eže­ro, jau­tė­si nu­si­vy­lę: "Ko­dėl mus kvie­čiat, jei­gu vis­ką jau nu­spren­dėt?" To­je Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tė­je, kur bu­riuo­ti at­va­žiuo­ja mė­gė­jai ir spor­ti­nin­kai ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš už­sie­nio, iki me­tų pa­bai­gos tu­ri bū­ti įreng­ta mo­to­ri­nių val­čių nu­lei­di­mo vie­ta ir po­nto­ni­nis til­tas. Sa­vi­val­dy­bė jau pa­rin­ko dar­bų ran­go­vą. Bu­riuo­to­jai ne kar­tą mies­to va­do­vus ti­ki­no: ši vie­ta ne­tin­ka, nes kils pa­vo­jus ir jiems, ir čia spor­tuo­jan­tiems vai­kams.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bur­len­čių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Du­dė­nas ste­bė­jo­si: pro­jek­tas pa­reng­tas, ran­go­vas pa­rink­tas, kam kvies­ti bu­riuo­to­jus, jei­gu jų nuo­mo­nė net ne­rū­pi?
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Rė­ky­vos eže­ro plo­tas – apie 12 kvad­ra­ti­nių ki­lo­met­rų, o kran­to li­ni­ja – be­veik 15 ki­lo­met­rų. Bet Sa­vi­val­dy­bė val­čių nu­lei­di­mo vie­tą ir til­tą sta­ty­ti pa­si­rin­ko ša­lia jau esa­mo til­te­lio. Bu­riuo­to­jai sa­ko, jog tai kels pa­vo­jų.

Ti­kė­jo me­ro žo­džiu

Bu­riuo­to­jų bend­ruo­me­nė ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę bu­vo pa­kvies­ta į mies­to Sa­vi­val­dy­bės Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos po­sė­dį. Sa­lė­je be mies­tie­čių su­si­rin­ko 8 šios ta­ry­bos na­riai iš 11-os. Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ne­da­ly­va­vo, tą­dien jo dar­bot­var­kė­je bu­vo įra­šy­tas vi­zi­tas į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją. Me­rą pa­va­da­vo vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Bu­riuo­to­jai ste­bė­jo­si, ko­dėl me­ro nė­ra pri­sta­tant van­dens trans­por­to prie­mo­nių nu­lei­di­mo vie­tos į Rė­ky­vos eže­rą pro­jek­ti­nius spren­di­nius. Jie sa­kė, kad bū­tent A. Vi­soc­kas bu­vo su­tei­kęs vil­čių, jog bus pa­rink­ta ki­ta vie­ta prie eže­ro. Bu­riuo­to­jai me­rui ad­re­sa­vo raš­tą, ku­ria­me pri­mi­nė, kad dar 2017 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną bu­vo už­re­gist­ruo­tas pra­šy­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bai su ne­pri­ta­rian­čių­jų pa­ra­šais, o bu­riuo­to­jų klu­bo "Bu­rė" at­sto­vas Vir­gi­li­jus Balt­ru­šai­tis Ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­dės­tė ar­gu­men­tus, ko­dėl pa­rink­ta vie­ta ne­tin­ka.

"Jūs, me­re, as­me­niš­kai pa­ža­dė­jo­te, da­ly­vau­jant vi­ce­me­rui J. Sar­taus­kui, kad į tai at­si­žvelg­si­te ir bus pa­rink­ta ki­ta vie­ta", – ra­šo­ma raš­te me­rui A. Vi­soc­kui. Bu­riuo­to­jai pri­mi­nė ir per­nai vy­ku­sį su­si­rin­ki­mą, ku­ria­me be me­ro da­ly­va­vo ir ki­ti po­li­ti­kai. Ta­čiau bu­riuo­to­jų pa­siū­ly­mas pa­rink­ti ki­tą vie­tą li­ko neiš­girs­tas. Pro­jek­tas jau pa­reng­tas UAB "La­ni­da", dar­bų ran­go­vas taip pat iš­rink­tas – UAB "Viekš­nių ma­lū­nas". Prie eže­ro jau at­vež­ta ir gelž­be­to­ni­nių plokš­čių.

Sa­vi­val­dy­bės spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas sa­kė, kad pro­jek­tui yra gau­tas fi­nan­sa­vi­mas – 21 tūks­tan­tis eu­rų vals­ty­bės lė­šų, Sa­vi­val­dy­bė pri­si­de­da dar 9 tūks­tan­čiais. Esą bu­vo svars­ty­tos ki­tos vie­tos, ta­čiau jos ne­ti­ku­sios ar­ba dėl per di­de­lių kaš­tų, ar­ba dėl to, kad že­mė yra iš­nuo­mo­ta fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims.

Pa­rin­ko "spe­cia­lis­tai"

Pro­jek­to spren­di­nius pri­sta­tė pro­jek­to va­do­vas Juo­zas Mit­kus. Mo­to­ri­nių val­čių nu­lei­di­mo vie­tos plo­tis kran­te – 6 met­rai, ji bus įreng­ta nau­do­jant gelž­be­to­ni­nes plokš­tes, me­di­nio til­to ant po­nto­no il­gis – 11 met­rų, iki esa­mo ke­liu­ko, kur au­to­mo­bi­liai su prie­ka­bo­mis ga­lės pri­va­žiuo­ti, – 16 met­rų.

Nau­jas til­tas esą bus trum­pes­nis už ša­lia esan­tį spor­to mo­kyk­los "At­ža­ly­nas" bu­riuo­to­jų til­tą. Pro­jek­tuo­to­jai ti­ki­no, kad jo­kios ki­tos van­dens trans­por­to prie­mo­nės, pa­vyz­džiui, jach­tos, čia ne­plau­kios, to­dėl ir "pa­vo­jin­gu­mo ne­bus".

Bu­riuo­to­jai klau­sė: ko­dėl šio­je vie­to­je? Jie bu­vo pa­tei­kę ne vie­ną al­ter­na­ty­vą: pa­kran­tė prie so­di­nin­kų bend­ri­jos van­dens siurb­li­nės, ne­to­li AB "Rė­ky­va" – Lin­gai­lių gat­vės ga­le, pa­kran­tė prie bu­vu­sios pa­dan­gų re­mon­to ga­myk­los, Pa­ba­lių pa­kran­tė­je ar­ba Ba­čiū­nų pa­plū­di­my­je, kur žve­jai ren­gia spi­nin­ga­vi­mo ir ki­tas var­žy­bas.

"Tik už 30 met­rų yra "At­ža­ly­no" spor­to mo­kyk­los jau­nų­jų bu­riuo­to­jų švar­ta­vi­mo­si ir iš­plau­ki­mo til­te­lis. Jau­nie­ji bu­riuo­to­jai lais­va­lai­kiu tarp tre­ni­ruo­čių prie jo mau­do­si, žai­džia van­de­ny­je, – ra­šė me­rui A. Vi­soc­kui bu­riuo­to­jų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­riai. – Pa­gal sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, lai­vams su va­rik­liais drau­džia­ma plauk­ti ar­čiau kaip 50 met­rų nuo mau­dy­mo­si vie­tos. At­si­ti­kus ne­lai­mei tik­riau­siai at­sa­kys tre­ne­rė (...), o ne spor­to mo­kyk­los di­rek­to­rius (...)., su ku­riuo bu­vo de­rin­tas šis pro­jek­tas."

Pats "At­ža­ly­no" va­do­vas Gied­rius Snu­dai­tis su­si­rin­ku­sius ti­ki­no, jog nau­jas til­tas jiems ne­truk­dys. Bu­riuo­to­jai abe­jo­ja: tik­rai truk­dys, tą pri­pa­žįs­ta ir tre­ne­riai, ir vai­kų tė­ve­liai, bet di­rek­to­rius ne­ga­lįs "kal­bė­ti prieš Sa­vi­val­dy­bę". Ta­da vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad "vi­sų spe­cia­lis­tų ma­ny­mu, ta vie­ta bu­vo pa­si­rink­ta kaip ge­riau­sia."

Bu­riuo­to­jai klau­sė: ar tie "spe­cia­lis­tai" apie bu­ria­vi­mą ką nors ži­no?

Tai la­bai ne­tei­sin­ga. Jūs iš­ke­lia­te mo­to­ri­nes val­tis, nors net ne­ži­no­te, kiek jų yra Šiau­liuo­se, aukš­čiau už mū­sų bend­ruo­me­nės in­te­re­sus, už mū­sų eko­lo­giš­ką spor­tą.

"Jūs ne su tais spe­cia­lis­tais kon­sul­ta­vo­tės, – sa­kė bur­len­čių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Du­dė­nas. – Mes, bu­riuo­to­jai, esa­me žmo­nės, jūs da­ro­te prieš žmo­nes. Kaip iš­plauk­ti bu­riuo­to­jui į eže­rą tarp dvie­jų til­tų rai­de Z esant šiau­rės, pie­tų, piet­va­ka­rių vė­jui? Tai pra­ktiš­kai neį­ma­no­ma, vi­sa bend­ruo­me­nė ne­ten­ka ga­li­my­bės čia bu­riuo­ti."

Pa­vo­jus at­si­trenk­ti į til­tus

Bu­riuo­to­jai ti­ki­no, kad pui­ki vie­ta spor­tui bus su­nai­kin­ta. Jie klau­sė, ar Sa­vi­val­dy­bė ži­no, kiek Šiau­liuo­se yra re­gist­ruo­ta mo­to­ri­nių val­čių, koks yra šio sta­ti­nio po­rei­kis? Bu­riuo­to­jų bend­ruo­me­nė jun­gia apie 50 žmo­nių, be to, at­va­žiuo­ja vi­so re­gio­no, Lie­tu­vos bu­riuo­to­jai, nes Rė­ky­vos eže­ras dėl čia vy­rau­jan­čių vė­jų ir eže­ro dy­džio yra iš­skir­ti­nė vie­ta bu­riuo­ti, reng­ti tarp­tau­ti­nes bu­ria­vi­mo var­žy­bas.

"Tai la­bai ne­tei­sin­ga, – ap­gai­les­ta­vo sa­lė­je sė­din­tys šiau­lie­čiai. – Jūs iš­ke­lia­te mo­to­ri­nes val­tis, nors net ne­ži­no­te, kiek jų yra Šiau­liuo­se, aukš­čiau už mū­sų bend­ruo­me­nės in­te­re­sus, už mū­sų eko­lo­giš­ką spor­tą."

Bu­riuo­to­jai ban­dė že­mė­la­py­je pa­ro­dy­ti, ko­dėl bran­gi­na bū­tent šią vie­tą, ku­ri tin­ka ir geog­ra­fiš­kai, ir dėl vė­jo kryp­čių. Bu­riuo­to­jai ro­dė, kaip plau­kia bur­len­tė, ko­kia tra­jek­to­ri­ja už­fik­suo­ta pa­gal GPS.

Bur­len­čių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas A. Du­dė­nas vė­liau paaiš­ki­no, kad "bur­len­tė ne­plau­kia kaip ka­te­ris. Bur­len­tė plau­kia Z rai­de – į vie­ną pu­sę, į ki­tą".

"Išp­lauk­ti tarp dvie­jų til­tų pra­de­dan­čia­jam bus neį­ma­no­ma, o ir pro­fe­sio­na­lui neį­ma­no­ma, jei­gu pu­čia di­des­nis vė­jas. Grei­tis iš kar­to di­dė­ja, to­dėl tu trenk­sies į vie­ną ar­ba į ki­tą til­tą", – sa­kė A. Du­dė­nas.

Da­bar, kai to­je vie­to­je yra tik spor­to mo­kyk­los "At­ža­ly­nas" til­tas, jie ban­do iš­plauk­ti ir par­plauk­ti vie­na pu­se, pri­si­tai­ky­ti prie vie­nos kliū­ties. "Bet tarp dvie­jų kliū­čių...."

A. Dudė­nas pa­ti­ki­no, kad su bu­riuo­jan­čiais "At­ža­ly­no" vai­kais vie­ni ki­tus su­pran­ta. "Bet žmo­gui su ka­te­riu vi­siš­kai nu­si­spjau­ti, nes jis ne­sup­ran­ta, kas ta bur­len­tė. Plau­kia su ka­te­riu ir šau­kia: pa­si­trauk iš ke­lio! – ste­bi­si bu­riuo­to­jas. – Bur­len­tės ne­pa­suk­si taip leng­vai kaip vai­ro – į kai­rę ar į de­ši­nę. Yra tam tik­ros tra­jek­to­ri­jos pa­gal fi­zi­kos dės­nius". Jie ir da­bar sa­kė bren­dan­tys už til­to iki pa­žas­tų, kad ga­lė­tų iš­plauk­ti. Į kran­tą grįž­ta di­de­liu grei­čiu, bet dėl ga­li­mo su­si­dū­ri­mo su til­tais to ne­be­ga­lės da­ry­ti.

Po gin­čų dėl ne­tin­ka­mai pa­si­rink­tos vie­tos, vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius iš­gir­do bu­riuo­to­jų pa­siū­ly­mą – nau­ją til­tą bent pa­trauk­ti kuo to­liau į kai­rę, kad tar­pas tarp dvie­jų til­tų bū­tų pla­tes­nis.

Ga­li­my­bes pa­trauk­ti ri­bo­ja pa­vel­do zo­na dėl bu­vu­sios Rė­ky­vos dvar­vie­tės. Pro­jek­tuo­to­jai sa­kė, kad toks va­rian­tas ga­li­mas, nors de­ri­ni­mo pro­ce­sas ga­li už­truk­ti, o til­tas šie­met jau tu­ri sto­vė­ti. Ar šis "komp­ro­mi­sas" ką nors pa­keis? Anot bu­riuo­to­jų, ma­žai.

Di­rek­to­rius paaiš­ki­no

Į Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos po­sė­dį už­su­kęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pri­mi­nė, kad skir­tas fi­nan­sa­vi­mas yra tiks­li­nės pa­skir­ties – van­dens tel­ki­nių kran­tų ero­zi­jai ma­žin­ti.

"For­muo­ja­me vie­ną nu­lei­di­mo vie­tą, kad nau­do­tų­si jau pa­ruoš­ta, su­tvar­ky­ta vie­ta, o ne da­ry­tų val­čių nu­lei­di­mą vi­so­je eže­ro pa­kran­tės zo­no­je", – iš­sa­kė mo­ty­vus di­rek­to­rius, tai esą svar­bu ir dėl gais­rų pre­ven­ci­jos.

Di­rek­to­rius ne­lei­do bu­riuo­to­jams įsi­terp­ti su klau­si­mais. "Atk­rei­piu dė­me­sį, kad jūs neį­si­vaiz­duo­tu­mė­te: eže­ras nė­ra jū­sų nuo­sa­vy­bė ir ne jū­sų bend­ruo­me­nės nuo­sa­vy­bė. Į tą eže­rą įplauks nu­sta­ty­to­je vie­to­je vi­si žve­jai ir plau­kios. Kiek jie truk­dys – ki­tas rei­ka­las. Ar vai­ku­čiams truk­dys, ar jums, – aiš­ki­no A. Bar­tu­lis. – Jei­gu su­pra­to­te, kad čia ne jū­sų nuo­sa­vy­bė, ir jūs ne­tu­ri­te mo­no­po­lis­ti­nės tei­sės į ši­tą eže­rą bu­ria­vi­mui, va­di­na­si, pro­ble­mos nė­ra."

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prie bū­si­mos val­čių nu­lei­di­mo vie­tos jau at­vež­tos gelž­be­to­ni­nės plokš­tės.