Meras Rėkyvos bendruomenei džiugių žinių neparvežė

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­ja.
Šiau­lių mies­to Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­ja re­konst­ruk­ci­jos ir spor­to sa­lės sta­ty­bos lau­kia jau iš­ti­sus de­šimt­me­čius. 2019 me­tais Sa­vi­val­dy­bė pa­ren­gė Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ir prie­sta­to sta­ty­bos tech­ni­nį pro­jek­tą. Mo­kyk­los re­konst­ruk­ci­ja su prie­sta­to sta­ty­ba kai­nuo­tų apie 4,5 mi­li­jo­no eu­rų.

Vy­riau­sy­bė Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je (VIP) pla­nuo­ja skir­ti fi­nan­sa­vi­mą da­li­mis. Rė­ky­vos bend­ruo­me­nė ne­ri­mau­ja, kad to­kiu bū­du pa­sta­to re­no­va­ci­ja už­truk­tų 5-6 me­tus, o vai­kams teks va­ži­nė­ti į ki­tas mo­kyk­las, ku­rios yra ge­ro­kai nu­to­lu­sios nuo Rė­ky­vos.

Rė­ky­vos se­niū­ni­ja kar­tu su pro­gim­na­zi­ja su­ra­šė švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rui Al­gir­dui Mon­ke­vi­čiui raš­tą, pri­dė­da­mi 467 su­rink­tus gy­ven­to­jų pa­ra­šus. Rė­ky­vos bend­ruo­me­nė pra­šo mi­nist­ro tar­pi­nin­kau­ti, kad pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas per 2-3 me­tus.

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius ant­ra­die­nį da­ly­va­vo su­si­ti­ki­me Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jo­je dėl ga­li­my­bių pa­spar­tin­ti Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jos in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą.

Po su­si­ti­ki­mo me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas di­de­lių vil­čių ne­puo­se­lė­jo. Jis "Šiau­lių kraš­tui" pa­ko­men­ta­vo, kad mi­nis­te­ri­ja šiais me­tais vi­siems ša­lies švie­ti­mo įstai­gų pro­jek­tams tu­ri vos 6,5 mi­li­jo­no eu­rų ir lai­ko­si po­zi­ci­jos ne­pra­dė­ti nau­jų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų.

Me­ras sa­kė su­pran­tąs to­kį mi­nis­te­ri­jos spren­di­mą ir džiau­gė­si, kad Re­ky­vos pro­gim­na­zi­jos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas vis dėl­to bu­vo įtrauk­tas į VIP pro­gra­mą. Šiems me­tams pro­gim­na­zi­jai nu­ma­ty­ti 139 tūks­tan­čiai eu­rų, o per ki­tus dve­jus me­tus ža­da­ma skir­ti dar po maž­daug 400 tūks­tan­čius.

Me­ras vy­lė­si, kad iš mi­nis­te­ri­jos pa­vyks per po­rą me­tų gau­ti 2 mi­li­jo­nus eu­rų, o li­ku­sią su­mą pri­dė­ti iš mies­to biu­dže­to.

Anot me­ro, su to­kiu fi­nan­sa­vi­mu įgy­ven­din­ti pro­jek­tą vi­sa apim­ti­mi – uto­pi­ja, to­dėl grei­čiau­siai kol kas bus ap­si­ri­bo­ta tik spor­to sa­lės sta­ty­ba.

Raš­te mi­nist­rui in­for­muo­ja­ma, kad Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 180 1–8 kla­sių moks­lei­vių, prieš­mo­kyk­li­nei kla­sei tie­siog ne­bė­ra vie­tos. Be­veik pu­sė moks­lei­vių – iš ap­lin­ki­nių so­dų bend­ri­jų. Mo­kyk­la įsi­kū­ru­si tri­juo­se bu­vu­sio Kar­pio dva­ro pa­sta­tuo­se. Juos kie­tu ku­ru šil­do trys at­ski­ros ka­ti­li­nės.