Meras Rėkyvos bendruomenei džiugių žinių neparvežė

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­ja.
Šiau­lių mies­to Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­ja re­konst­ruk­ci­jos ir spor­to sa­lės sta­ty­bos lau­kia jau iš­ti­sus de­šimt­me­čius. 2019 me­tais Sa­vi­val­dy­bė pa­ren­gė Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ir prie­sta­to sta­ty­bos tech­ni­nį pro­jek­tą. Mo­kyk­los re­konst­ruk­ci­ja su prie­sta­to sta­ty­ba kai­nuo­tų apie 4,5 mi­li­jo­no eu­rų.

Vy­riau­sy­bė Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je (VIP) pla­nuo­ja skir­ti fi­nan­sa­vi­mą da­li­mis. Rė­ky­vos bend­ruo­me­nė ne­ri­mau­ja, kad to­kiu bū­du pa­sta­to re­no­va­ci­ja už­truk­tų 5-6 me­tus, o vai­kams teks va­ži­nė­ti į ki­tas mo­kyk­las, ku­rios yra ge­ro­kai nu­to­lu­sios nuo Rė­ky­vos.

Rė­ky­vos se­niū­ni­ja kar­tu su pro­gim­na­zi­ja su­ra­šė švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rui Al­gir­dui Mon­ke­vi­čiui raš­tą, pri­dė­da­mi 467 su­rink­tus gy­ven­to­jų pa­ra­šus. Rė­ky­vos bend­ruo­me­nė pra­šo mi­nist­ro tar­pi­nin­kau­ti, kad pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas per 2-3 me­tus.

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius ant­ra­die­nį da­ly­va­vo su­si­ti­ki­me Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jo­je dėl ga­li­my­bių pa­spar­tin­ti Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jos in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą.

Po su­si­ti­ki­mo me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas di­de­lių vil­čių ne­puo­se­lė­jo. Jis "Šiau­lių kraš­tui" pa­ko­men­ta­vo, kad mi­nis­te­ri­ja šiais me­tais vi­siems ša­lies švie­ti­mo įstai­gų pro­jek­tams tu­ri vos 6,5 mi­li­jo­no eu­rų ir lai­ko­si po­zi­ci­jos ne­pra­dė­ti nau­jų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų.

Me­ras sa­kė su­pran­tąs to­kį mi­nis­te­ri­jos spren­di­mą ir džiau­gė­si, kad Re­ky­vos pro­gim­na­zi­jos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas vis dėl­to bu­vo įtrauk­tas į VIP pro­gra­mą. Šiems me­tams pro­gim­na­zi­jai nu­ma­ty­ti 139 tūks­tan­čiai eu­rų, o per ki­tus dve­jus me­tus ža­da­ma skir­ti dar po maž­daug 400 tūks­tan­čius.

Me­ras vy­lė­si, kad iš mi­nis­te­ri­jos pa­vyks per po­rą me­tų gau­ti 2 mi­li­jo­nus eu­rų, o li­ku­sią su­mą pri­dė­ti iš mies­to biu­dže­to.

Anot me­ro, su to­kiu fi­nan­sa­vi­mu įgy­ven­din­ti pro­jek­tą vi­sa apim­ti­mi – uto­pi­ja, to­dėl grei­čiau­siai kol kas bus ap­si­ri­bo­ta tik spor­to sa­lės sta­ty­ba.

Raš­te mi­nist­rui in­for­muo­ja­ma, kad Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 180 1–8 kla­sių moks­lei­vių, prieš­mo­kyk­li­nei kla­sei tie­siog ne­bė­ra vie­tos. Be­veik pu­sė moks­lei­vių – iš ap­lin­ki­nių so­dų bend­ri­jų. Mo­kyk­la įsi­kū­ru­si tri­juo­se bu­vu­sio Kar­pio dva­ro pa­sta­tuo­se. Juos kie­tu ku­ru šil­do trys at­ski­ros ka­ti­li­nės.

Komentarai

Sigitas    Pen, 2020-02-28 / 22:42
Gaila, bet ši mokykla labai graži, vasaromis tenka praeiti pro ją ir visada buvo malonu ja grožėtis, nuostabiai tvarkoma aplinka, domėjausi ir to pastato istorija, ji taip pat nuostabi, retas pastatas Šiauliuose galėtu tuo pasigirti. Nežinau, kaip ten viduje, bet manau, ji dar nesugrius daug metų, ačiū jos vadovams, iš jūsų pavyzdį galėtu imti bet kuri mokykla Šiauliuose !

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.