Šiauliečiai pramogavo Vandens šventėje

Vil­mos SUN­GAI­LĖS nuo­tr.
Van­dens šven­tės prie Rė­ky­vos eže­ro lan­ky­to­jai ak­ty­viai lei­do lai­ką.

Šeš­ta­die­nio po­pie­tę Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tė­je vy­ko tra­di­ci­nis Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro va­sa­ros ren­gi­nys – Van­dens šven­tė. Jo­je lai­ką lei­do tiek di­de­li, tiek ma­ži šven­tės da­ly­viai.

Vai­kai gau­dė mui­lo bur­bu­lus ir da­ly­va­vo spal­vų ir van­dens mū­šy­je, no­rin­tie­siems vei­dai bu­vo de­ko­ruo­ti spal­vin­gais pie­ši­niais. Šven­tės da­ly­viai ga­mi­no avia­mo­de­lius ir ait­va­rus kar­tu su meist­rais Vy­tau­tu Ste­po­na­vi­čiu­mi ir Ai­du Za­lo­ga.

Vai­kų ir suau­gu­sių­jų dė­me­sio su­lau­kė "En­ter VR" vir­tua­lios rea­ly­bės pra­mo­gos, o "Svei­ka­tos pa­la­pi­nė­je" lan­ky­to­jai ty­rė­si kū­no su­dė­ties ana­li­za­to­riu­mi. Ak­ty­vaus spor­to mė­gė­jai sa­vo jė­gas iš­ban­dė "Spor­to iš­šū­ky­je" ir da­ly­va­vo inst­ruk­to­rės Jur­gos Mi­ke­lio­nie­nės ves­to­je funk­ci­nė­je tre­ni­ruo­tė­je.

Ma­žų­jų dė­me­sį pri­kaus­tė "La­bai­teat­ro" mu­zi­ki­nis spek­tak­lis-žai­di­mas "Ap­link pa­sau­lį 2". Taip pat pa­si­ro­dė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro mu­zi­ki­nė gru­pė "Ty­kiai" ir Kra­kių kul­tū­ros cent­ro vo­ka­li­nė-inst­ru­men­ti­nė gru­pė "Kep­ti ze­fy­rai". No­rin­tie­ji pail­sė­ti, tie­sė­si ple­dus, iškylavo, šil­dė­si.

Vil­mos SUN­GAI­LĖS nuo­tr.
Šven­tės me­tu vy­ko spal­vų ir van­dens mū­šis.