Baigėsi renginių ciklas prie ežero

Vil­mos SUN­GAI­LĖS nuo­tr.
Butō šo­kio teat­ro "Oka­ru­kas" per­for­man­sas.
Ket­vir­ta­die­nį Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tė­je vy­ko pa­sku­ti­nis cik­lo "Ir eže­ras tu­ri au­sis" ren­gi­nys.

Va­ka­ras pra­si­dė­jo su­si­ti­ki­mu su do­ku­men­ti­nio fil­mo "Tarp že­mės ir dan­gaus" au­to­riu­mi bei re­ži­sie­riu­mi Eri­ku To­run­ta­je­vu ir fil­mo apie lie­tu­vi­šą re­pą per­žiū­ra. Mis­tiš­ką at­mos­fe­rą kū­rė butō šo­kio teat­ro "Oka­ru­kas" per­for­man­sas, jį at­li­ko lie­tu­vių kil­mės šo­kė­ja Sa­ku­ra­ko bei pran­cū­zas mu­zi­kan­tas Phil Von.

Ren­gi­nių cik­lą bai­gė hip­ho­po gru­pė "Des­po­tin Fam", gro­ju­si lai­ko pa­tik­rin­tus hi­tus bei sa­vo nau­jau­sio al­bu­mo kū­ri­nius.

Ren­gi­nių cik­las "Ir eže­ras tu­ri au­sis" pra­si­dė­jo pir­mą­ją rugp­jū­čio die­ną ir vy­ko ke­tu­ris mė­ne­sio ket­vir­ta­die­nius.

Ren­gi­niuo­se žiū­ro­vams bu­vo pri­sta­ty­tos įvai­rios eks­pe­ri­men­ti­nio me­no for­mos, poe­zi­ja, mu­zi­ka, teat­ras.

Vil­mos SUN­GAI­LĖS nuo­tr.
Do­ku­men­ti­nį fil­mą "Tarp že­mės ir dan­gaus" pri­sta­tė au­to­rius bei re­ži­sie­rius Eri­kas To­run­ta­je­vas.