Tęsiasi renginių ciklas prie ežero

Vil­mos SUN­GAI­LĖS nuo­tr.
Ren­gi­nys "Ir eže­ras tu­ri au­sis" prie Rė­ky­vos eže­ro – įvai­rių me­nų sin­te­zė.

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tė­je vy­ko ant­ra­sis Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mo cik­lo „Ir eže­ras tu­ri au­sis“ ren­gi­nys.

Šiau­lie­tis sle­me­ris Jo­va­ras Kelp­ša skai­tė „Lai­min­go ge­zo die­no­raš­čius“, ak­to­rius ir ra­šy­to­jas Juo­zo Ali­šaus­kas pri­sta­tė poe­ti­nį mo­nos­pek­tak­lį „Ko­zi­ris prie ozi­ro“.

Va­ka­rą bai­gė gru­pė „Frees­tarz“ (DJ Ma­ma­nia, Sa­nia Ban­gi­nis, Ja­ma).

Ki­tas cik­lo ren­gi­nys vyks rugp­jū­čio 22 die­ną. Eg­lė Nar­bu­tai­tė pri­sta­tys iš­traukč iš mu­zi­ki­nio per­for­man­so „Bliu­vė“, Mo­ni­ka Šal­ty­tė, Gin­tas Gas­ce­vi­čius, Gin­ta­ras Dzi­do­li­kas – „Trin­tu­ką prieš tik­ro­vę“, Žy­gi­man­tas Ku­dir­ka – skai­ty­mus UV švie­so­je ir gar­so efek­tus, kon­cer­tuos gru­pė „Wil­lie Va­lo“.