Į Rėkyvos mišką kibo ugnis

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prieš 13 va­lan­dą die­nos "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tai už­fik­sa­vo ki­tą­pus eže­ro į dan­gų ky­lan­čius tirš­tus dū­mus. Be­veik ne­bu­vo abe­jo­nės, jog de­ga miš­kas.

Ket­vir­ta­die­nį apie pie­tus ug­nia­ge­siams pra­neš­ta apie ga­li­mai de­gan­tį miš­ką Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tė­je.

Iki gais­ra­vie­tės ug­nia­ge­siai bu­vo pluk­do­mi ka­te­riu iš "Žal­gi­rio" jachtk­lu­bo, nes pri­va­žiuo­ti su ug­nia­ge­sių tech­ni­ka ga­li­my­bės ne­bu­vo.

Eže­ro pa­kran­tė­je, aukš­ta­pel­kė­je, 1,6 hek­ta­ro plo­te, de­gė miš­ko pa­klo­tė ir dur­pin­ga pie­va.

Ug­nia­ge­siams gais­rą ge­sin­ti pa­dė­jo ke­tu­ri Rė­ky­vos sa­va­no­riai ir pen­ki miš­ki­nin­kai.

Dėl tam­saus pa­ros lai­ko dar­bai bu­vo nu­trauk­ti, gais­ra­vie­tė­je li­ko bu­dė­ti ke­li spe­cia­lis­tai.

Penktadienio ry­tą ug­nia­ge­siai kar­tu su Rė­ky­vos sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių klu­bo na­riais dar kar­tą pa­tik­ri­no bu­vu­sio gais­ro ži­di­nius, kons­ta­tuo­ta, jog gais­ras už­ge­sin­tas.