Prieš Pabalių turgaus pardavimą protestuoja ir automobiliais

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
To­kie pla­ka­tai ant leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio, sto­vin­čio ne­to­li Sa­vi­val­dy­bės, bu­vo skir­ti per lan­gus be­si­dai­ran­čiai mies­to val­džiai.
Rug­sė­jo pra­džio­je Šiau­lių mies­to ta­ry­bai priė­mus spren­di­mą įtrauk­ti į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą UAB Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jų pa­ke­tą, tur­gaus pre­kiau­to­jai ėmė­si žy­gių, kad pri­va­ti­za­ci­ja bū­tų stab­do­ma.

Va­kar ke­lio­se jud­rio­se mies­to vie­to­se sto­vė­jo au­to­mo­bi­liai su pla­ka­tais:  "Me­re, ar jums rū­pi žmo­nės?", "Stop 500 dar­bo vie­tų su­nai­ki­ni­mui", "Stop tur­gaus par­da­vi­mui".

Tur­gaus pre­kiau­to­jai ini­ci­ja­vo ir elekt­ro­ni­nę pe­ti­ci­ją "prieš val­džios sa­vi­va­lę", po ku­ria jau su­rin­ko per 500 pa­ra­šų.

Ta­ry­bos spren­di­mas Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Klai­pė­dos ir Tau­ra­gės ap­skri­ty­se, lai­ki­nai ei­nan­čios Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se pa­rei­gas, Dai­vos Ke­re­keš rei­ka­la­vi­mu, tu­ri bū­ti pa­keis­tas ar­ba pa­nai­kin­tas. Šiau­lių mies­to Sa­vi­val­dy­bė ga­vo to­kį Vy­riau­sy­bės at­sto­vės tei­ki­mą.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė pri­mi­nė Sa­vi­val­dy­bei, kad UAB Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas mies­to Ta­ry­ba nu­spren­dė įtrauk­ti į Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą dar 2002 me­tais. 2003 me­tais Sa­vi­val­dy­bė at­si­žvel­gė į tur­gaus pre­kiau­to­jų mi­tin­ge iš­sa­ky­tus rei­ka­la­vi­mus ir bend­ro­vės pri­va­ti­za­vi­mą su­stab­dė.

Ka­dan­gi Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jos iš Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo iš­brauk­tos ne­bu­vo, o tik su­stab­dy­tas jų par­da­vi­mas, 2015 me­tais Vy­riau­sy­bė sa­vo nu­ta­ri­mu ak­ci­jų pa­ke­tą įtrau­kė į Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą.

To­liau tei­si­nę si­tua­ci­ją at­ski­ri tei­si­nin­kai trak­tuo­ja skir­tin­gai. Vie­ni aiš­ki­na, kad te­be­ga­lio­ja 2003 me­tų Ta­ry­bos spren­di­mas su­stab­dy­ti tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mą, ki­ti – kad tur­gaus ak­ci­jos jau yra įtrauk­tos į Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą.

Apie 500 Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jų ne­ri­mau­ja, kad par­da­vus įmo­nę, jie ar­ba ne­teks sa­vo dar­bo vie­tų, ar­ba pri­va­ti­nin­kas nu­sta­tys jiems ne­pa­ke­lia­mus įkai­nius už pre­ky­bos vie­tas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
To­kie pla­ka­tai ant leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio, sto­vin­čio ne­to­li Sa­vi­val­dy­bės, bu­vo skir­ti per lan­gus be­si­dai­ran­čiai mies­to val­džiai.