Iš valdžios bokšto: norit turgaus? Nusipirkit!

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Be­veik pu­sė tūks­tan­čio Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jų pra­šo ati­dė­ti įmo­nės pri­va­ti­za­ci­ją ir ne­pa­lik­ti jų be duo­nos.
"Įmo­nė nė­ra so­cia­li­nė prie­glau­da kaž­ko­kiems pre­ky­bi­nin­kams", – tėš­kė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jams, ku­rie ban­dė įti­kin­ti po­li­ti­kus ne­par­duo­ti UAB Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas. Pre­kiau­to­jai aiš­ki­no, kad iš šio tur­gaus mai­ti­na­si apie 2 000 žmo­nių – jie ir jų šei­mų na­riai. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ci­ta­vo įsta­ty­mus su punk­tais ir pa­punk­čiais: tur­gaus veik­la nė­ra sa­vi­val­dos funk­ci­ja. "O kur žmo­gus?" – klau­sė šiau­lie­čiai.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis dėl sa­vo dar­bo vie­tos išgy­ve­nan­tiems Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jams pa­reiš­kė, kad įmo­nė nė­ra so­cia­li­nė prie­glau­da „kaž­ko­kiems pre­ky­bi­nin­kams“.

Pra­šo ati­dė­ti pri­va­ti­za­vi­mą

Ki­tą sa­vai­tę Šiau­lių mies­to ta­ry­ba spręs, ar įtrauk­ti į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą UAB Pa­ba­lių tur­gaus 10 459 vie­ne­tus ak­ci­jų, ku­rių no­mi­na­li ver­tė 302 892 eu­rai. Ke­li šim­tai Pa­ba­lių tur­gu­je dir­ban­čių smul­kių­jų vers­li­nin­kų šią nau­jie­ną su­ži­no­jo iš ži­niask­lai­dos. Žmo­nės ėmė gin­ti sa­vo tei­ses, krei­pė­si į Ta­ry­bos na­rius, pra­šy­da­mi ne­priim­ti sku­bo­to spren­di­mo, kol ne­bus iš­spręs­tas jų veik­los tęs­ti­nu­mas.

"Mes ne­sa­me di­die­ji vers­li­nin­kai, ku­rie gal­būt me­rui ir di­rek­to­riui svar­bes­ni, bet mes taip pat mo­ka­me mo­kes­čius, ne­pra­šo­me Sa­vi­val­dy­bės pa­šal­pų ir ne­no­ri­me emig­ruo­ti", – ra­šo­ma krei­pi­me­si, po ku­riuo pa­ra­šus pa­dė­jo 459 pre­kiau­to­jai.

Už ak­ci­jas ti­ki­si gau­ti iki mi­li­jo­no

Spren­di­mo pri­va­ti­zuo­ti tur­gaus ak­ci­jas pro­jek­tas šią sa­vai­tę bu­vo svars­to­mas mies­to Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se. Švie­ti­mo kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ska­ti­na Sa­vi­val­dy­bę at­si­sa­ky­ti ūki­nės veik­los ob­jek­tų. Anot va­do­vo, tur­ga­vie­tė yra ta veik­la, ku­rios Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri vyk­dy­ti.

"Per 30 me­tų maž­me­ni­nė pre­ky­ba trans­for­ma­vo­si. Mies­te yra ne vie­nas tur­gus, ki­ti pre­ky­bos ob­jek­tai. Mes sa­ko­me, kad iš ši­to vers­lo no­ri­me išei­ti, te­gul juo už­sii­ma pri­va­ti­nin­kai", – dės­tė A. Bar­tu­lis.

Jis ne­su­tin­ka, kad pri­va­ti­zuo­jant Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas bū­tų įra­šy­ta nuo­sta­ta, kad po pri­va­ti­za­ci­jos ke­le­rius me­tus tur­gaus veik­la ne­si­keis­tų. Tai ne­va bū­tų dirb­ti­niai ap­ri­bo­ji­mai.

"Ne­jau­gi mi­li­jo­ną eu­rų in­ves­ta­vęs vers­li­nin­kas ki­tą die­ną tur­gų už­da­ry­tų? Aš ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju. Bet jis ga­li trans­for­muo­ti, to­bu­lin­ti veik­lą. Ma­no­me, kad pri­va­ti­nin­kas, įsi­gi­jęs ak­ci­jas, no­rės pa­si­tar­nau­ti mies­tui iš­plės­to­mis pa­slau­go­mis", – ti­ki­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Jis aiš­ki­no, kad bend­ro­vės tur­tas yra 530 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės, įver­ti­nus rin­kos da­lį, ak­ci­jų par­da­vi­mo kai­na auk­cio­ne ga­li svy­ruo­ti nuo 0,5 iki 1 mi­li­jo­no eu­rų. Nuo­sa­vos že­mės bend­ro­vė ne­tu­ri, ją nuo­mo­ja iš vals­ty­bės.

"Įmo­nė ne­tu­ri at­lik­ti so­cia­li­nių funk­ci­jų pre­ky­bi­nin­kams, ku­riems ge­ra ten pre­kiau­ti ir jie ne­no­ri pri­va­ti­za­ci­jos. Pri­va­ti­za­ci­jos pi­ni­gai įplauks į mies­to biu­dže­tą ir bus pa­nau­do­ti ki­toms mies­to reik­mėms", – tei­gė va­do­vas.

Jei iš jū­sų atim­tų duo­ną...

Ko­mi­te­te da­ly­va­vę Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jų at­sto­vai sun­kiai tram­dė emo­ci­jas.

Lie­tu­vos smul­kių­jų vers­li­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Val­do­nė Ja­nu­lie­nė tvir­ti­no, kad pre­ky­bi­nin­kai ne­kel­tų pre­ten­zi­jų, jei bū­tų už­tik­rin­ta, kad po pri­va­ti­za­ci­jos jie ir to­liau ga­lės ten pre­kiau­ti. Da­bar gi vers­li­nin­kas ką no­rės, tą ten ir pa­da­rys.

"Tei­sin­gai. Vie­šai par­duo­da­me ak­ci­jas, atei­na pri­va­ti­nin­kas, ku­ris tu­ri pi­ni­gų, tu­ri idė­jų vi­sa tai nu­per­ka ir pa­da­ro tai, ką no­ri pa­da­ry­ti", – pa­tvir­ti­no pre­kiau­to­jų nuo­gąs­ta­vi­mų pa­grįs­tu­mą Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Pre­kiau­to­jai pri­mi­nė, kad tur­ga­vie­tė­je pre­kiau­ja daug neį­ga­lių žmo­nių, pen­si­nin­kų, ku­rie taip pri­si­du­ria prie sa­vo skur­džių pa­ja­mų. Vy­rai skai­čia­vo, kad tur­gu­je pre­kiau­ja apie 500 žmo­nių, o kar­tu su šei­mos na­riais iš jo mai­ti­na­si apie 2 tūks­tan­čiai žmo­nių.

"Pir­miau­sia, tai mū­sų dar­bo vie­ta ir mū­sų duo­na. Įsi­vaiz­duo­ki­te, da­bar atei­tų ir iš jū­sų atim­tų jū­sų duo­ną, kaip jaus­tu­mė­tės?" – klau­sė įpy­kę vy­riai.

Jie pri­mi­nė, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma yra raš­tu pa­tvir­ti­nu­si ne­par­duo­ti pel­nin­gų Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių.

"Mes jus rin­ko­me, o jūs...", – nu­si­vy­lė smul­kie­ji vers­li­nin­kai.

"Bū­tu­mė­te į rin­ki­mus ėję su šū­kiais, kad par­duo­si­te žmo­nėms ak­tua­lius ob­jek­tus, ne­ma­nau, kad šian­dien bū­tu­mė­te tu­rė­ję dau­gu­mą", – spė­jo aso­cia­ci­jos at­sto­vė.

Pre­kiau­to­jai ma­no, jog po­li­ti­kams pir­miau­sia tu­rė­tų rū­pė­ti žmo­nės, o "ne kaip kuo grei­čiau pa­siim­ti pi­ni­gų kap­šą".

V. Ja­nu­lie­nė skai­čia­vo, kad 2018 me­ta­is bend­ro­vės pa­ja­mos pa­di­dė­jo, bet pel­nas su­ma­žė­jo, išau­go ad­mi­nist­ra­ci­nės iš­lai­dos. Ji siū­lė Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams pa­si­gi­lin­ti į įmo­nės val­dy­mą, ir jei jis ne­tin­ka­mas, keis­ti va­do­vą, o ne pa­lik­ti žmo­nes be pre­ky­bos vie­tų.

Šiau­lių sky­riaus va­do­vė ti­ki­no, kad pri­va­čiuo­se tur­guo­se sto­vi di­džiu­liai tuš­ti pre­ky­bi­niai plo­tai, nes žmo­nėms neį­kan­da­mi ten tai­ko­mi aukš­ti įkai­niai ir at­bai­do ky­lan­čios bend­ra­vi­mo pro­ble­mos.

Pa­ly­gi­ni­mui pa­teik­ti įkai­niai: Pa­ba­lių tur­gu­je pa­pras­ta pre­ky­bos vie­ta na­me­ly­je mė­ne­siui kai­nuo­ja apie 100 eu­rų. Pas pri­va­ti­nin­ką – apie 1 000 eu­rų.

"No­ri­te, kad mes bū­tu­me tar­nais, dirb­tu­me tik už mo­kes­čius?" – klau­sė smul­kie­ji vers­li­nin­kai ir ža­dė­jo sa­vo Bal­ti­jos ke­lią Šiau­liuo­se – ap­juos­ti ran­ko­mis tur­gų.

Tu­ri sa­vo pir­kė­ją

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ma­lik Aga­ma­li­jev klau­sė pre­kiau­to­jų, ar jie ne­no­rė­tų dirb­ti to­kiuo­se gra­žiuo­se pri­va­čiuo­se pa­vil­jo­nuo­se, kaip Ga­riū­nų tur­gu­je. Jam ant­ri­no vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius, pa­ste­bė­da­mas, kad da­bar pir­kė­jams ten­ka ei­ti pur­vy­nu.

Vy­rai tvir­ti­no, kad nė­ra pur­vy­nų, nes ta­kai išas­fal­tuo­ti. To­kios tur­ga­vie­tės yra vi­sa­me pa­sau­ly­je.

"Pa­tys par­si­ve­ža­me pre­kes, už vis­ką su­si­mo­ka­me ir dar mo­kes­čius mo­ka­me. Ir tie na­me­liai mū­sų pa­čių sta­ty­ti. Nie­ko jū­sų ne­pra­šo­me. Tik že­mės ga­ba­liu­ką duo­ki­te", – dės­tė pre­ky­bi­nin­kai, pra­šy­da­mi ne­va­ry­ti jų į emig­ra­ci­ją.

Jie ti­ki­no tu­rį sa­vo pir­kė­ją, o dar kur sa­vait­ga­liais gau­siai at­vyks­tan­tys ir mies­te pi­ni­gus pa­lie­kan­tys kai­my­nai lat­viai.

Pre­kiau­to­jams pa­siū­lė nu­si­pirk­ti tur­gų

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas M. Aga­ma­li­jev pri­mi­nė, kad ki­ti šiau­lie­čiai, ne­pa­ten­kin­ti bū­si­ma Nak­vy­nės na­mų kai­my­nys­te, sam­dė ad­vo­ka­tus, lei­do pi­ni­gus, krei­pė­si į teis­mą ir teis­mas at­me­tė jų skun­dą. Po­li­ti­kas siū­lė pre­kiau­to­jams pa­tau­py­ti pi­ni­gus. Ir ap­skri­tai, anot pir­mi­nin­ko, spren­džia­mas tik ak­ci­jų par­da­vi­mo klau­si­mas, o kal­bė­ti apie dar­bo vie­tų pra­ra­di­mą per anks­ti.

"At­ro­do keis­to­kai. Aš atė­jęs į kir­pyk­lą ne­pra­de­du aiš­kin­ti sa­vi­nin­kui, koks veid­ro­dis tu­rė­tų bū­ti prieš ma­ne", – pa­ly­gi­no A. Bar­tu­lis.

Lie­tu­vos smul­kių­jų vers­li­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos at­sto­vė V. Ja­nu­lie­nė pri­mi­nė A. Bar­tu­liui, kad dar 1997 me­tais G. Vag­no­riaus Vy­riau­sy­bė­je dirb­da­mas ūkio vi­ce­mi­nist­ru, jau bu­vo, jos tei­gi­mu, nu­si­sta­tęs prieš smul­kų­jį vers­lą.

"Man keis­ta, kad tiek me­tų praė­jus, jū­sų nuo­mo­nė apie smul­kų­jį vers­lą ne­pa­si­kei­tė. Aš ne vie­ną kar­tą da­ly­va­vau su ju­mis po­kal­by­je. Jūs esa­te la­bai nu­si­sta­tęs prieš smul­kų­jį vers­lą. Kas jus re­ko­men­da­vo į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas? Pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos at­sto­vai", – dės­tė or­ga­ni­za­ci­jos Šiau­lių sky­riaus va­do­vė, leis­da­ma su­pras­ti, kie­no in­te­re­sus at­sto­vau­ja di­rek­to­rius.

Ji kal­bė­jo, kad jau 15 me­tų va­do­vau­ja sky­riui ir vi­sa­da ras­da­vo bend­rą kal­bą su Sa­vi­val­dy­be, smul­kių­jų vers­li­nin­kų at­sto­vai bū­da­vo kvie­čia­mi į pa­si­ta­ri­mus. Da­bar ant­rą ka­den­ci­ją – jo­kių dar­bi­nių kon­ta­ktų. Sa­vi­val­dy­bė­je įsteig­ta Smul­kio­jo vers­lo rė­mi­mo ta­ry­ba, ku­rios su­dė­ty­je nė­ra nė vie­no smul­kio­jo vers­li­nin­ko, o jų in­te­re­sus ne­va at­sto­vau­ja pra­mo­ni­nin­kų at­sto­vai.

Bai­giant ap­ta­ri­nė­ti šį ak­tua­lų klau­si­mą, spren­di­mą pa­siū­lė M. Aga­ma­li­jev – su­si­mes­ti pre­kiau­to­jams po maž­daug po­rą tūks­tan­čių eu­rų ir iš Sa­vi­val­dy­bės nu­si­pirk­ti Pa­ba­lių tur­gų.

Bū­tu­mė­te į rin­ki­mus ėję su šū­kiais, kad par­duo­si­te žmo­nėms ak­tua­lius ob­jek­tus, ne­ma­nau, kad šian­dien bū­tu­mė­te tu­rė­ję dau­gu­mą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ta­ry­bos na­rys, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ma­lik Aga­ma­li­jev pa­siū­lė pre­kiau­to­jams (taip pat ir rin­kė­jams) su­si­mes­ti po du tūks­tan­čius eu­rų ir už mi­li­jo­ną nu­si­pirk­ti iš Sa­vi­val­dy­bės Pa­ba­lių tur­gų.