Iš valdžios bokšto: norit turgaus? Nusipirkit!

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Be­veik pu­sė tūks­tan­čio Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jų pra­šo ati­dė­ti įmo­nės pri­va­ti­za­ci­ją ir ne­pa­lik­ti jų be duo­nos.
"Įmo­nė nė­ra so­cia­li­nė prie­glau­da kaž­ko­kiems pre­ky­bi­nin­kams", – tėš­kė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jams, ku­rie ban­dė įti­kin­ti po­li­ti­kus ne­par­duo­ti UAB Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas. Pre­kiau­to­jai aiš­ki­no, kad iš šio tur­gaus mai­ti­na­si apie 2 000 žmo­nių – jie ir jų šei­mų na­riai. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ci­ta­vo įsta­ty­mus su punk­tais ir pa­punk­čiais: tur­gaus veik­la nė­ra sa­vi­val­dos funk­ci­ja. "O kur žmo­gus?" – klau­sė šiau­lie­čiai.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis dėl sa­vo dar­bo vie­tos išgy­ve­nan­tiems Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jams pa­reiš­kė, kad įmo­nė nė­ra so­cia­li­nė prie­glau­da „kaž­ko­kiems pre­ky­bi­nin­kams“.

Pra­šo ati­dė­ti pri­va­ti­za­vi­mą

Ki­tą sa­vai­tę Šiau­lių mies­to ta­ry­ba spręs, ar įtrauk­ti į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą UAB Pa­ba­lių tur­gaus 10 459 vie­ne­tus ak­ci­jų, ku­rių no­mi­na­li ver­tė 302 892 eu­rai. Ke­li šim­tai Pa­ba­lių tur­gu­je dir­ban­čių smul­kių­jų vers­li­nin­kų šią nau­jie­ną su­ži­no­jo iš ži­niask­lai­dos. Žmo­nės ėmė gin­ti sa­vo tei­ses, krei­pė­si į Ta­ry­bos na­rius, pra­šy­da­mi ne­priim­ti sku­bo­to spren­di­mo, kol ne­bus iš­spręs­tas jų veik­los tęs­ti­nu­mas.

"Mes ne­sa­me di­die­ji vers­li­nin­kai, ku­rie gal­būt me­rui ir di­rek­to­riui svar­bes­ni, bet mes taip pat mo­ka­me mo­kes­čius, ne­pra­šo­me Sa­vi­val­dy­bės pa­šal­pų ir ne­no­ri­me emig­ruo­ti", – ra­šo­ma krei­pi­me­si, po ku­riuo pa­ra­šus pa­dė­jo 459 pre­kiau­to­jai.

Už ak­ci­jas ti­ki­si gau­ti iki mi­li­jo­no

Spren­di­mo pri­va­ti­zuo­ti tur­gaus ak­ci­jas pro­jek­tas šią sa­vai­tę bu­vo svars­to­mas mies­to Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se. Švie­ti­mo kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ska­ti­na Sa­vi­val­dy­bę at­si­sa­ky­ti ūki­nės veik­los ob­jek­tų. Anot va­do­vo, tur­ga­vie­tė yra ta veik­la, ku­rios Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri vyk­dy­ti.

"Per 30 me­tų maž­me­ni­nė pre­ky­ba trans­for­ma­vo­si. Mies­te yra ne vie­nas tur­gus, ki­ti pre­ky­bos ob­jek­tai. Mes sa­ko­me, kad iš ši­to vers­lo no­ri­me išei­ti, te­gul juo už­sii­ma pri­va­ti­nin­kai", – dės­tė A. Bar­tu­lis.

Jis ne­su­tin­ka, kad pri­va­ti­zuo­jant Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas bū­tų įra­šy­ta nuo­sta­ta, kad po pri­va­ti­za­ci­jos ke­le­rius me­tus tur­gaus veik­la ne­si­keis­tų. Tai ne­va bū­tų dirb­ti­niai ap­ri­bo­ji­mai.

"Ne­jau­gi mi­li­jo­ną eu­rų in­ves­ta­vęs vers­li­nin­kas ki­tą die­ną tur­gų už­da­ry­tų? Aš ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju. Bet jis ga­li trans­for­muo­ti, to­bu­lin­ti veik­lą. Ma­no­me, kad pri­va­ti­nin­kas, įsi­gi­jęs ak­ci­jas, no­rės pa­si­tar­nau­ti mies­tui iš­plės­to­mis pa­slau­go­mis", – ti­ki­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Jis aiš­ki­no, kad bend­ro­vės tur­tas yra 530 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės, įver­ti­nus rin­kos da­lį, ak­ci­jų par­da­vi­mo kai­na auk­cio­ne ga­li svy­ruo­ti nuo 0,5 iki 1 mi­li­jo­no eu­rų. Nuo­sa­vos že­mės bend­ro­vė ne­tu­ri, ją nuo­mo­ja iš vals­ty­bės.

"Įmo­nė ne­tu­ri at­lik­ti so­cia­li­nių funk­ci­jų pre­ky­bi­nin­kams, ku­riems ge­ra ten pre­kiau­ti ir jie ne­no­ri pri­va­ti­za­ci­jos. Pri­va­ti­za­ci­jos pi­ni­gai įplauks į mies­to biu­dže­tą ir bus pa­nau­do­ti ki­toms mies­to reik­mėms", – tei­gė va­do­vas.

Jei iš jū­sų atim­tų duo­ną...

Ko­mi­te­te da­ly­va­vę Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jų at­sto­vai sun­kiai tram­dė emo­ci­jas.

Lie­tu­vos smul­kių­jų vers­li­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Val­do­nė Ja­nu­lie­nė tvir­ti­no, kad pre­ky­bi­nin­kai ne­kel­tų pre­ten­zi­jų, jei bū­tų už­tik­rin­ta, kad po pri­va­ti­za­ci­jos jie ir to­liau ga­lės ten pre­kiau­ti. Da­bar gi vers­li­nin­kas ką no­rės, tą ten ir pa­da­rys.

"Tei­sin­gai. Vie­šai par­duo­da­me ak­ci­jas, atei­na pri­va­ti­nin­kas, ku­ris tu­ri pi­ni­gų, tu­ri idė­jų vi­sa tai nu­per­ka ir pa­da­ro tai, ką no­ri pa­da­ry­ti", – pa­tvir­ti­no pre­kiau­to­jų nuo­gąs­ta­vi­mų pa­grįs­tu­mą Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Pre­kiau­to­jai pri­mi­nė, kad tur­ga­vie­tė­je pre­kiau­ja daug neį­ga­lių žmo­nių, pen­si­nin­kų, ku­rie taip pri­si­du­ria prie sa­vo skur­džių pa­ja­mų. Vy­rai skai­čia­vo, kad tur­gu­je pre­kiau­ja apie 500 žmo­nių, o kar­tu su šei­mos na­riais iš jo mai­ti­na­si apie 2 tūks­tan­čiai žmo­nių.

"Pir­miau­sia, tai mū­sų dar­bo vie­ta ir mū­sų duo­na. Įsi­vaiz­duo­ki­te, da­bar atei­tų ir iš jū­sų atim­tų jū­sų duo­ną, kaip jaus­tu­mė­tės?" – klau­sė įpy­kę vy­riai.

Jie pri­mi­nė, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma yra raš­tu pa­tvir­ti­nu­si ne­par­duo­ti pel­nin­gų Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių.

"Mes jus rin­ko­me, o jūs...", – nu­si­vy­lė smul­kie­ji vers­li­nin­kai.

"Bū­tu­mė­te į rin­ki­mus ėję su šū­kiais, kad par­duo­si­te žmo­nėms ak­tua­lius ob­jek­tus, ne­ma­nau, kad šian­dien bū­tu­mė­te tu­rė­ję dau­gu­mą", – spė­jo aso­cia­ci­jos at­sto­vė.

Pre­kiau­to­jai ma­no, jog po­li­ti­kams pir­miau­sia tu­rė­tų rū­pė­ti žmo­nės, o "ne kaip kuo grei­čiau pa­siim­ti pi­ni­gų kap­šą".

V. Ja­nu­lie­nė skai­čia­vo, kad 2018 me­ta­is bend­ro­vės pa­ja­mos pa­di­dė­jo, bet pel­nas su­ma­žė­jo, išau­go ad­mi­nist­ra­ci­nės iš­lai­dos. Ji siū­lė Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams pa­si­gi­lin­ti į įmo­nės val­dy­mą, ir jei jis ne­tin­ka­mas, keis­ti va­do­vą, o ne pa­lik­ti žmo­nes be pre­ky­bos vie­tų.

Šiau­lių sky­riaus va­do­vė ti­ki­no, kad pri­va­čiuo­se tur­guo­se sto­vi di­džiu­liai tuš­ti pre­ky­bi­niai plo­tai, nes žmo­nėms neį­kan­da­mi ten tai­ko­mi aukš­ti įkai­niai ir at­bai­do ky­lan­čios bend­ra­vi­mo pro­ble­mos.

Pa­ly­gi­ni­mui pa­teik­ti įkai­niai: Pa­ba­lių tur­gu­je pa­pras­ta pre­ky­bos vie­ta na­me­ly­je mė­ne­siui kai­nuo­ja apie 100 eu­rų. Pas pri­va­ti­nin­ką – apie 1 000 eu­rų.

"No­ri­te, kad mes bū­tu­me tar­nais, dirb­tu­me tik už mo­kes­čius?" – klau­sė smul­kie­ji vers­li­nin­kai ir ža­dė­jo sa­vo Bal­ti­jos ke­lią Šiau­liuo­se – ap­juos­ti ran­ko­mis tur­gų.

Tu­ri sa­vo pir­kė­ją

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ma­lik Aga­ma­li­jev klau­sė pre­kiau­to­jų, ar jie ne­no­rė­tų dirb­ti to­kiuo­se gra­žiuo­se pri­va­čiuo­se pa­vil­jo­nuo­se, kaip Ga­riū­nų tur­gu­je. Jam ant­ri­no vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius, pa­ste­bė­da­mas, kad da­bar pir­kė­jams ten­ka ei­ti pur­vy­nu.

Vy­rai tvir­ti­no, kad nė­ra pur­vy­nų, nes ta­kai išas­fal­tuo­ti. To­kios tur­ga­vie­tės yra vi­sa­me pa­sau­ly­je.

"Pa­tys par­si­ve­ža­me pre­kes, už vis­ką su­si­mo­ka­me ir dar mo­kes­čius mo­ka­me. Ir tie na­me­liai mū­sų pa­čių sta­ty­ti. Nie­ko jū­sų ne­pra­šo­me. Tik že­mės ga­ba­liu­ką duo­ki­te", – dės­tė pre­ky­bi­nin­kai, pra­šy­da­mi ne­va­ry­ti jų į emig­ra­ci­ją.

Jie ti­ki­no tu­rį sa­vo pir­kė­ją, o dar kur sa­vait­ga­liais gau­siai at­vyks­tan­tys ir mies­te pi­ni­gus pa­lie­kan­tys kai­my­nai lat­viai.

Pre­kiau­to­jams pa­siū­lė nu­si­pirk­ti tur­gų

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas M. Aga­ma­li­jev pri­mi­nė, kad ki­ti šiau­lie­čiai, ne­pa­ten­kin­ti bū­si­ma Nak­vy­nės na­mų kai­my­nys­te, sam­dė ad­vo­ka­tus, lei­do pi­ni­gus, krei­pė­si į teis­mą ir teis­mas at­me­tė jų skun­dą. Po­li­ti­kas siū­lė pre­kiau­to­jams pa­tau­py­ti pi­ni­gus. Ir ap­skri­tai, anot pir­mi­nin­ko, spren­džia­mas tik ak­ci­jų par­da­vi­mo klau­si­mas, o kal­bė­ti apie dar­bo vie­tų pra­ra­di­mą per anks­ti.

"At­ro­do keis­to­kai. Aš atė­jęs į kir­pyk­lą ne­pra­de­du aiš­kin­ti sa­vi­nin­kui, koks veid­ro­dis tu­rė­tų bū­ti prieš ma­ne", – pa­ly­gi­no A. Bar­tu­lis.

Lie­tu­vos smul­kių­jų vers­li­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos at­sto­vė V. Ja­nu­lie­nė pri­mi­nė A. Bar­tu­liui, kad dar 1997 me­tais G. Vag­no­riaus Vy­riau­sy­bė­je dirb­da­mas ūkio vi­ce­mi­nist­ru, jau bu­vo, jos tei­gi­mu, nu­si­sta­tęs prieš smul­kų­jį vers­lą.

"Man keis­ta, kad tiek me­tų praė­jus, jū­sų nuo­mo­nė apie smul­kų­jį vers­lą ne­pa­si­kei­tė. Aš ne vie­ną kar­tą da­ly­va­vau su ju­mis po­kal­by­je. Jūs esa­te la­bai nu­si­sta­tęs prieš smul­kų­jį vers­lą. Kas jus re­ko­men­da­vo į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas? Pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos at­sto­vai", – dės­tė or­ga­ni­za­ci­jos Šiau­lių sky­riaus va­do­vė, leis­da­ma su­pras­ti, kie­no in­te­re­sus at­sto­vau­ja di­rek­to­rius.

Ji kal­bė­jo, kad jau 15 me­tų va­do­vau­ja sky­riui ir vi­sa­da ras­da­vo bend­rą kal­bą su Sa­vi­val­dy­be, smul­kių­jų vers­li­nin­kų at­sto­vai bū­da­vo kvie­čia­mi į pa­si­ta­ri­mus. Da­bar ant­rą ka­den­ci­ją – jo­kių dar­bi­nių kon­ta­ktų. Sa­vi­val­dy­bė­je įsteig­ta Smul­kio­jo vers­lo rė­mi­mo ta­ry­ba, ku­rios su­dė­ty­je nė­ra nė vie­no smul­kio­jo vers­li­nin­ko, o jų in­te­re­sus ne­va at­sto­vau­ja pra­mo­ni­nin­kų at­sto­vai.

Bai­giant ap­ta­ri­nė­ti šį ak­tua­lų klau­si­mą, spren­di­mą pa­siū­lė M. Aga­ma­li­jev – su­si­mes­ti pre­kiau­to­jams po maž­daug po­rą tūks­tan­čių eu­rų ir iš Sa­vi­val­dy­bės nu­si­pirk­ti Pa­ba­lių tur­gų.

Bū­tu­mė­te į rin­ki­mus ėję su šū­kiais, kad par­duo­si­te žmo­nėms ak­tua­lius ob­jek­tus, ne­ma­nau, kad šian­dien bū­tu­mė­te tu­rė­ję dau­gu­mą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ta­ry­bos na­rys, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ma­lik Aga­ma­li­jev pa­siū­lė pre­kiau­to­jams (taip pat ir rin­kė­jams) su­si­mes­ti po du tūks­tan­čius eu­rų ir už mi­li­jo­ną nu­si­pirk­ti iš Sa­vi­val­dy­bės Pa­ba­lių tur­gų.

Komentarai

man    Ket, 2019-08-29 / 11:34
atrodo cia kyso akropolio,tilzes ir saules miesto ausys,... sekancios muges...didziausi konkurentai,pzv kodel as turiu moket 200e uz batus jei turgui nusiperku uz 30,arturiuk ka cia tu rezgi neaisku...
Pagaliau    Ket, 2019-08-29 / 11:42
Pagaliau zmones suprato.. pas buratino tik doreliai akyse.. jusu rupesciai jam iki vienos vietos..
vietinis    Ket, 2019-08-29 / 12:26

In reply to by Pagaliau

Jeigu jam tik "doreliai" būtų akyse, tai jis turgaus niekam neparduotų, nes pats ant jo uždėtų "leteną". O dabar už turgų gauti pinigai įkris į savivaldybės biudžetą. Kaip iš jo paimsi sau? Juk bus viešas aukcionas, viskas dokumentuota, čia niekaip sau į kišenę neįsimesi. Nerašinėkit, ko nesuprantat.
Staselė    Ket, 2019-08-29 / 13:07

In reply to by vietinis

Kažkokia medžidoviška logika. Tokiuose aukcionuose daugiausia ir nubyra... Per tarpinykus. Durneliai jūs durneliai, autų keturiems metams prisirinkote.😂
Klausimas    Ket, 2019-08-29 / 12:21
O kodėl prekeiviai mano, kad savininkas norės kitokios veiklos? Turgus - pelningas reikalas. O jei į savivaldybės funkcijas neįeina turgaus prekyba, tai ir negali tokios funkcijos vykdyti. Man įdomu, kas į turgaus savininkus taiko. Ot čia tai būtų šilta vietelė. Turgaus savininkas - tai ne valdininkėlis su smulkiais arbatpinigiais...
miestietis    Ket, 2019-08-29 / 12:48
Neabejoju, kad tai bene vienas iš paskutinių sasaldemokratų fortposto žlugimas ir, žmonės, jūs nebūkite lengvai suvedžiojami, taip kaip, jei tas objektas bus pelningas, tai niekas jo ir nenaikins. Čia, manau, suveikė vandeta išdavikams ir bestimpantiems raudonviršiams.
Aha    Ket, 2019-08-29 / 13:16
Kai sodų bendrijų atstovai su meru susitikę buvo tai anas pareiškė-sodai tai ne miestas... ir ate.Nors gyvenamoji vieta sode deklaruota kaip mieste.Dabar turgaus prekriviai nuo jo gaus per nosį.Kas pas merą saulę sekantis eilėj būt praspirtas iš šiauliečių gretų?
Artas    Ket, 2019-08-29 / 17:29
Vėl blogai , o sakykit kokiose didžiuosiuose miestuose be Šiaulių dar yra turgai savivaldybės nuosavybė ir visur jie kažkaip išgyvena , o ir aplamai žiūrint į vakarus nelabai kur bėra šmutkių turgūs. Manau ir Lt artimiausiu laiku jie išnyks.
radviliskietis    Ket, 2019-08-29 / 20:45
Radviliškio turgus privatus (***) ir nuo senų laikų niekas nedaryta, tik renkami mokesčiai už vietą. Turguje purvas, didžiulės duobės (jei būsite - atsargiai, nenusilaužkite kojos), viduje krūva mašinų, kai reikia išvažiuoti, važiuojam tiesiog ant pirkėjų, netvarka, dulkės.Taigi, privatizavus turgų, gali niekas nesikeisti, tik pabrangti vieta, kaip vaikščiojo pirkėjai po purvą, taip ir vaikščios.
Dd    Ket, 2019-08-29 / 22:05
Ponas Bartuli ar jau uzmirsot kaip i bankrota atvedet Pakruojo imone(pakruojis to neuzmirso),dabar siekiat atvesti i bankrota Siaulius??? Stai koks gaunas rezultatas kai i versla ziurima KURYBISKAI 😁😁😁 gal eikit jus eilerasciu rasyt,gal didesne nauda bus...
Z    Ket, 2019-08-29 / 22:37
Kaip slykciai skamba Bartulo pareiksti zodziai KAZKOKIEMS PREKYBININKAMS kurybiskai man skamba KAZKOKIE VALKATOS cia kazko nori is savivaldybes,slykstu ir koktu girdeti ir matyti sita zmogu...
Xx    Ket, 2019-08-29 / 22:42
Geriau fotografas su poetu Bartuliu imtusi bizniuko,fotografas fotografuoja,o Bartulis eiles deklamuoja,geresne nauda manau butu,stai ir versliukas,tiesa uz biznio plana neuzmirskit atsidekoti...
Šiaulietis    Ket, 2019-08-29 / 22:44
Administracijos direktorius A. Bartulis yra Šiaulių pramonininku asocijacijos narys kuri vienija stambaus verslo įmonės ir buvo pasiūlytas i šias pareigas.suprantama jis ir atstovauja šia asocijacija kuriai tikrai reikalingas už palankias salygas šis Pabaliu turgaus sklypas. Pradeda pardavineti miesto turtą lyg būtu asmeniškai jo, o ne miesto žmoniu šiauliečiu ant kuriu nuomonės nusispjauti.
Nuomone    Pen, 2019-08-30 / 07:47
Nu ka runkeliai, išsirinkot "Carą"? Tylėkit, ir klausykit (patarimas), o tai savo "drapanas" pardavinėsit prie kaimo parduotuvėlės :) administracijos direktorius teisus, užteks po tuos purvus braidyti, tegul verslas privatizuoja.
Buratinas ir baratulis    Pen, 2019-08-30 / 07:53
Tik interesai.. šita valdzia apie zmogu negalvoja. Dabar tik pradedam suprasti kad tie zmones mums netinka.. per velai pamateme. ivertinsim.
Jo    Pen, 2019-08-30 / 10:20
Tai ką išsirinkot? Ar jau supratot klaidą, ar neužtenka žiaurių akcijų prieš gyventojus ar dar reikia? Protestuoti ir dar kartą protestuoti!
Artas    Pen, 2019-08-30 / 11:48
Smagu kad išsirinkome žmogų su stuburu , kuris nepasiduoda verkiančių mergaičių sapalionėms , o tokie kaip turgūs išvis yra sovietinis palikimas , tegul eina dirbti , tie turginiai neverkę , ar nors vienoj išsivysčiusioje šalyje jūs matėt , kažkokių šmutkių turgus. Šaunuoliai miesto valdžia , kad valomės po truputį nuo sovietinio mastymo.
Xx    Pen, 2019-08-30 / 17:10

In reply to by Artas

Turgus-amziu tradicija,labai issivysciusiose salyse turgus gal ir nereikalingi...o ka Jus Lietuva skaitot labai issivysciusia salimi,nejuokinkit,didzioji dauguma dirba uz minimuma,mazas pajamas turintys ir eina i turgu,kad pigiau nusipirkti,kam man parduotuvej moket uz batus koki 170-200€,jeigu neblogesnius gali nusipirkt uz 50-70€(odinius)turguj.......
>>    Pen, 2019-08-30 / 13:04
atėjo mokesčių mokėtojai, rinkėjai pas išrinktus žmonėms tarnauti su prašymais... bet išrinktieji nežino, kad jų funkcija - tarnauti... jie nori ponauti.. mostelėjo ranka ir pavarė šalin tuos, kurie patys neįperka akcijų, kurie prašo... jiems patinka tie, kuriuos galima paspaust, pagrasint, o po to - už sutartą sumelę taikos sutartį pasirašyt...
...    Šeš, 2019-08-31 / 13:10
"Ta­ry­bos na­rys, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ma­lik Aga­ma­li­jev pa­siū­lė pre­kiau­to­jams (taip pat ir rin­kė­jams) su­si­mes­ti po du tūks­tan­čius eu­rų ir už mi­li­jo­ną nu­si­pirk­ti iš Sa­vi­val­dy­bės Pa­ba­lių tur­gų." Brangūs Šiauliečiai, ar nebūt pigiau susimesti ir paskelbti Interpeliaciją visai šiai per klaidą perrinktai Šaulių miesto valdžiai?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.