Politikai nusprendė – Pabalių turgaus akcijas parduos

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jai kar­tu su Ta­ry­bos na­riais gie­do­jo him­ną, ta­čiau val­dan­tie­ji jų ar­gu­men­tų neiš­gir­do.
Va­kar Šiau­lių mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos bul­do­ze­ris per­va­žia­vo tur­gaus pre­kiau­to­jų vil­tis iš­lai­ky­ti sa­vo dar­bo vie­tas Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je tur­ga­vie­tė­je. Me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko su­bur­ta po­li­ti­nė dau­gu­ma neiš­gir­do pre­kiau­to­jų ar­gu­men­tų. "Po ku­rio lai­ko jūs vis­ką su­pra­sit", – ža­dė­jo me­ras žmo­nėms.

Kaip stra­te­gi­nis klau­si­mas vir­to tech­ni­niu

Jau svars­tant Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kę me­ras A. Vi­soc­kas pa­reiš­kė, kad spren­di­mas, ku­ria­me juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta "įtrauk­ti į (...) Pri­va­ti­za­vi­mo ob­jek­tų są­ra­šą (...) už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės Pa­ba­lių tur­gaus 10 459 vie­ne­tų pa­pras­tų­jų var­di­nių bend­ro­vės ak­ci­jų, ku­rių bend­ra no­mi­na­lio­ji ver­tė 302 892,64 eu­rų" iš tie­sų reiš­kia vi­sai ką ki­tą. Me­ras ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ėmė įti­ki­nė­ti po­li­ti­kus, kad šis spren­di­mas api­ma tik ak­ci­jų ver­tės pa­tiks­li­ni­mą. Pa­si­ro­do, dar 2002 me­tais Ta­ry­ba bu­vo priė­mu­si spren­di­mą pri­va­ti­zuo­ti tur­gaus ak­ci­jas. Ši Ta­ry­ba esą tik tę­sia pra­dė­tą dar­bą, po 17 me­tų.

Opo­zi­ci­jo­je dir­ban­čius po­li­ti­kus to­kie vi­ra­žai ste­bi­no. Anot Gied­rės Men­do­zos Her­re­ros, ko­mi­te­te A. Bar­tu­lio pri­sta­ty­tas stra­te­gi­nis Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mas Ta­ry­bo­je stai­ga ta­po tech­ni­niu. Ji siū­lė ati­dė­ti klau­si­mo svars­ty­mą ir tin­ka­mai jį pa­reng­ti.

"Žmo­nėms pa­ro­dy­ta di­džiu­lė ne­pa­gar­ba", – ap­gai­les­ta­vo po­li­ti­kė.

Ko­mi­te­tuo­se A. Bar­tu­lis kal­bė­jo apie ob­jek­to įtrau­ki­mą pri­va­ti­za­ci­jai, vie­šai skel­bia­mo­je Ta­ry­bos me­džia­go­je – apie ga­lio­jan­čio spren­di­mo pa­kei­ti­mą ar ak­ci­jų ver­tės pa­tiks­li­ni­mą. Kai spren­di­mas jau bu­vo priim­tas, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vas Vy­tau­tas Juš­kus pri­si­pa­ži­no, kad net val­džios gal­voms apie se­nų spren­di­mų eg­zis­ta­vi­mą ži­no­ma ta­po tik die­ną ar dvi prieš po­sė­dį.

Per be­veik 2 va­lan­das vy­ku­sias dis­ku­si­jas vy­ko pai­nus ma­ni­pu­lia­vi­mas fak­tais. Esą Ta­ry­ba ne­ga­li tur­gaus ak­ci­jų iš­brauk­ti iš pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo, nes to ne­lei­džia tei­sės ak­tai, nors ta­me pa­čia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je ke­lis ob­jek­tus iš­brau­kė. Bu­vo aiš­ki­na­ma, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li vyk­dy­ti ūki­nės veik­los, nors ne­su­ge­bė­ta lo­giš­kai paaiš­kin­ti, ko­dėl Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės vyk­do sa­vi­val­dai ne­prik­lau­san­čias to­kias funk­ci­jas, kaip sta­ty­bos dar­bai ("Sau­lės do­mi­ni­ja"), tarp­mies­ti­niai per­ve­ži­mai ("Bus­tu­ras") ar­ba oro uos­to veik­la.

Kai ku­rie po­li­ti­kai siū­lė iš­lai­ky­ti Pa­ba­lių tur­gų Sa­vi­val­dy­bės ran­ko­se, ta­čiau skelb­ti kon­kur­są pri­va­čiam ope­ra­to­riui pa­rink­ti. Taip vei­kian­čios di­de­lės tur­ga­vie­tės Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je.

"Vi­du­ry mies­to tu­ri­me tu­ri­me di­džiu­lę te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je jau yra vi­sos ko­mu­ni­ka­ci­jos, pri­va­žia­vi­mai, ir sto­vi to­kia ply­nė ke­lių hek­ta­rų ne­nau­do­ja­ma. Tai yra nu­si­kal­ti­mas prieš vi­są mies­tą", – ban­dė įti­kin­ti po­li­ti­kus, kad tur­gaus te­ri­to­ri­ja yra ne­nau­do­ja­ma Ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis.

"Įsik­lau­sy­ki­te, žmo­nės!"

Po po­li­ti­nių de­ba­tų žo­džio su­lau­kė ir po­sė­dy­je su pla­ka­tais sė­dė­ju­sių Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jų at­sto­vas Mar­ty­nas Re­še­liaus­kas.

Jis ak­cen­ta­vo, kad per 400 pre­kei­vių pa­li­kus be pre­ky­bi­nio plo­to, jie bū­tų pri­vers­ti ieš­ko­ti vie­tos pre­ky­bos cent­ruo­se ar pri­va­čiuo­se tur­guo­se. At­si­ra­dus to­kiam po­rei­kiui plo­tų nuo­mos kai­na dar la­biau išaug­tų, o stam­bie­ji vers­li­nin­kai iš­loš­tų. O kur dė­tis sen­daik­čių, pa­dan­gų, įran­kių ar ki­tų spe­ci­fi­nio po­bū­džio pre­kių pre­kei­viams? Da­lis to­kių pre­kiau­to­ju nu­trauks veik­lą su­for­muo­da­mi nau­ją so­cia­li­nės pa­ra­mos pra­šy­to­jų gru­pę.

"Tur­gaus pre­kiau­to­jų vai­kų am­žius 10–30 me­tų. Jie ir taip daž­nai kal­ba apie emig­ra­ci­ją. Par­da­vus tur­gų, jie iš­va­žiuos tik­rai, aš jums sa­kau. Jūs įsi­klau­sy­kit, žmo­nės. Kvies­čiau bal­suo­ti var­dan žmo­nių, var­dan smul­kaus, o kar­tais ir la­bai smul­kaus, vers­lo. Bū­kit at­sa­kin­gi prieš atei­nan­čias kar­tas, – emo­cin­gai siū­lė šiau­lie­tis, pri­dū­ręs, kad kal­ba iš šir­dies. – Aš ne­pra­žū­siu, bet jū­sų są­ži­nė ga­li pra­žū­ti."

Ti­kė­ti me­ru ir svei­ku pro­tu?

Po pre­kiau­to­jo ar­gu­men­tų vy­ko bal­sa­vi­mas. 17 me­ro val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­rių bal­sa­vo "už", di­džio­ji jų da­lis pra­ty­lė­jo vi­sas dvi dis­ku­si­jų va­lan­das. Dis­ku­ta­vo tik me­ras, Do­mas Griš­ke­vi­čius ir Eduar­das Bi­vai­nis, Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis. Be­je, ab­so­liu­čios vie­ny­bės dau­gu­ma neiš­lai­kė: me­ro bend­ra­žy­gis Za­ki­ras Me­dži­do­vas bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo, o Vy­tau­tas Juš­kus su­si­lai­kė. Iš vi­so su­si­lai­kiu­sių bu­vo 6, o "prieš" bal­sa­vo 5.

"Ko­kią mo­kyk­lą rei­kia praei­ti, kad rink­tu­meis to­kią kryp­tį?", – po bal­sa­vi­mo klau­sė me­ro bei jo bend­ra­žy­gių Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė, ji siū­lė mies­to gal­vai pa­ruoš­ti sa­vo ko­man­dą, kad ne­da­ry­tų dau­giau to­kių klai­dų.

Me­ras A. Vi­soc­kas prie­kaiš­ta­vo, kad 2003 me­tais užuo­t pri­va­ti­za­vus Pa­ba­lių tur­gų, bu­vo par­duo­tas "Spe­cia­li­zuo­tas trans­por­tas", nors ką tik aiš­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li už­siim­ti ūki­ne veik­la.

A. Vi­soc­kas ti­ki­no, kad pri­va­ti­zuo­jant tur­gų bus įra­šy­tas rei­ka­la­vi­mas ne­keis­ti įmo­nės vei­kos ke­le­rius me­tus. Tuo tar­pu ko­mi­te­tuo­se klau­si­mą pri­sta­ti­nė­jęs di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad to­kių są­ly­gų ne­ga­li bū­ti, kad mi­li­jo­ną in­ves­ta­vęs vers­li­nin­kas pa­ts nu­spręs, ką to­liau da­ry­ti.

Tai kuo ti­kė­ti žmo­nėms?

"Ma­ni­mi", – ga­ran­ta­vo me­ras ir pri­dū­rė, kad pri­va­ti­za­vi­mo są­ly­gos bus su­ra­šy­tos re­mian­tis "svei­ku pro­tu".