Politikai nusprendė – Pabalių turgaus akcijas parduos

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jai kar­tu su Ta­ry­bos na­riais gie­do­jo him­ną, ta­čiau val­dan­tie­ji jų ar­gu­men­tų neiš­gir­do.
Va­kar Šiau­lių mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos bul­do­ze­ris per­va­žia­vo tur­gaus pre­kiau­to­jų vil­tis iš­lai­ky­ti sa­vo dar­bo vie­tas Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je tur­ga­vie­tė­je. Me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko su­bur­ta po­li­ti­nė dau­gu­ma neiš­gir­do pre­kiau­to­jų ar­gu­men­tų. "Po ku­rio lai­ko jūs vis­ką su­pra­sit", – ža­dė­jo me­ras žmo­nėms.

Kaip stra­te­gi­nis klau­si­mas vir­to tech­ni­niu

Jau svars­tant Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kę me­ras A. Vi­soc­kas pa­reiš­kė, kad spren­di­mas, ku­ria­me juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta "įtrauk­ti į (...) Pri­va­ti­za­vi­mo ob­jek­tų są­ra­šą (...) už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės Pa­ba­lių tur­gaus 10 459 vie­ne­tų pa­pras­tų­jų var­di­nių bend­ro­vės ak­ci­jų, ku­rių bend­ra no­mi­na­lio­ji ver­tė 302 892,64 eu­rų" iš tie­sų reiš­kia vi­sai ką ki­tą. Me­ras ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ėmė įti­ki­nė­ti po­li­ti­kus, kad šis spren­di­mas api­ma tik ak­ci­jų ver­tės pa­tiks­li­ni­mą. Pa­si­ro­do, dar 2002 me­tais Ta­ry­ba bu­vo priė­mu­si spren­di­mą pri­va­ti­zuo­ti tur­gaus ak­ci­jas. Ši Ta­ry­ba esą tik tę­sia pra­dė­tą dar­bą, po 17 me­tų.

Opo­zi­ci­jo­je dir­ban­čius po­li­ti­kus to­kie vi­ra­žai ste­bi­no. Anot Gied­rės Men­do­zos Her­re­ros, ko­mi­te­te A. Bar­tu­lio pri­sta­ty­tas stra­te­gi­nis Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mas Ta­ry­bo­je stai­ga ta­po tech­ni­niu. Ji siū­lė ati­dė­ti klau­si­mo svars­ty­mą ir tin­ka­mai jį pa­reng­ti.

"Žmo­nėms pa­ro­dy­ta di­džiu­lė ne­pa­gar­ba", – ap­gai­les­ta­vo po­li­ti­kė.

Ko­mi­te­tuo­se A. Bar­tu­lis kal­bė­jo apie ob­jek­to įtrau­ki­mą pri­va­ti­za­ci­jai, vie­šai skel­bia­mo­je Ta­ry­bos me­džia­go­je – apie ga­lio­jan­čio spren­di­mo pa­kei­ti­mą ar ak­ci­jų ver­tės pa­tiks­li­ni­mą. Kai spren­di­mas jau bu­vo priim­tas, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vas Vy­tau­tas Juš­kus pri­si­pa­ži­no, kad net val­džios gal­voms apie se­nų spren­di­mų eg­zis­ta­vi­mą ži­no­ma ta­po tik die­ną ar dvi prieš po­sė­dį.

Per be­veik 2 va­lan­das vy­ku­sias dis­ku­si­jas vy­ko pai­nus ma­ni­pu­lia­vi­mas fak­tais. Esą Ta­ry­ba ne­ga­li tur­gaus ak­ci­jų iš­brauk­ti iš pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo, nes to ne­lei­džia tei­sės ak­tai, nors ta­me pa­čia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je ke­lis ob­jek­tus iš­brau­kė. Bu­vo aiš­ki­na­ma, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li vyk­dy­ti ūki­nės veik­los, nors ne­su­ge­bė­ta lo­giš­kai paaiš­kin­ti, ko­dėl Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės vyk­do sa­vi­val­dai ne­prik­lau­san­čias to­kias funk­ci­jas, kaip sta­ty­bos dar­bai ("Sau­lės do­mi­ni­ja"), tarp­mies­ti­niai per­ve­ži­mai ("Bus­tu­ras") ar­ba oro uos­to veik­la.

Kai ku­rie po­li­ti­kai siū­lė iš­lai­ky­ti Pa­ba­lių tur­gų Sa­vi­val­dy­bės ran­ko­se, ta­čiau skelb­ti kon­kur­są pri­va­čiam ope­ra­to­riui pa­rink­ti. Taip vei­kian­čios di­de­lės tur­ga­vie­tės Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je.

"Vi­du­ry mies­to tu­ri­me tu­ri­me di­džiu­lę te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je jau yra vi­sos ko­mu­ni­ka­ci­jos, pri­va­žia­vi­mai, ir sto­vi to­kia ply­nė ke­lių hek­ta­rų ne­nau­do­ja­ma. Tai yra nu­si­kal­ti­mas prieš vi­są mies­tą", – ban­dė įti­kin­ti po­li­ti­kus, kad tur­gaus te­ri­to­ri­ja yra ne­nau­do­ja­ma Ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis.

"Įsik­lau­sy­ki­te, žmo­nės!"

Po po­li­ti­nių de­ba­tų žo­džio su­lau­kė ir po­sė­dy­je su pla­ka­tais sė­dė­ju­sių Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jų at­sto­vas Mar­ty­nas Re­še­liaus­kas.

Jis ak­cen­ta­vo, kad per 400 pre­kei­vių pa­li­kus be pre­ky­bi­nio plo­to, jie bū­tų pri­vers­ti ieš­ko­ti vie­tos pre­ky­bos cent­ruo­se ar pri­va­čiuo­se tur­guo­se. At­si­ra­dus to­kiam po­rei­kiui plo­tų nuo­mos kai­na dar la­biau išaug­tų, o stam­bie­ji vers­li­nin­kai iš­loš­tų. O kur dė­tis sen­daik­čių, pa­dan­gų, įran­kių ar ki­tų spe­ci­fi­nio po­bū­džio pre­kių pre­kei­viams? Da­lis to­kių pre­kiau­to­ju nu­trauks veik­lą su­for­muo­da­mi nau­ją so­cia­li­nės pa­ra­mos pra­šy­to­jų gru­pę.

"Tur­gaus pre­kiau­to­jų vai­kų am­žius 10–30 me­tų. Jie ir taip daž­nai kal­ba apie emig­ra­ci­ją. Par­da­vus tur­gų, jie iš­va­žiuos tik­rai, aš jums sa­kau. Jūs įsi­klau­sy­kit, žmo­nės. Kvies­čiau bal­suo­ti var­dan žmo­nių, var­dan smul­kaus, o kar­tais ir la­bai smul­kaus, vers­lo. Bū­kit at­sa­kin­gi prieš atei­nan­čias kar­tas, – emo­cin­gai siū­lė šiau­lie­tis, pri­dū­ręs, kad kal­ba iš šir­dies. – Aš ne­pra­žū­siu, bet jū­sų są­ži­nė ga­li pra­žū­ti."

Ti­kė­ti me­ru ir svei­ku pro­tu?

Po pre­kiau­to­jo ar­gu­men­tų vy­ko bal­sa­vi­mas. 17 me­ro val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­rių bal­sa­vo "už", di­džio­ji jų da­lis pra­ty­lė­jo vi­sas dvi dis­ku­si­jų va­lan­das. Dis­ku­ta­vo tik me­ras, Do­mas Griš­ke­vi­čius ir Eduar­das Bi­vai­nis, Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis. Be­je, ab­so­liu­čios vie­ny­bės dau­gu­ma neiš­lai­kė: me­ro bend­ra­žy­gis Za­ki­ras Me­dži­do­vas bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo, o Vy­tau­tas Juš­kus su­si­lai­kė. Iš vi­so su­si­lai­kiu­sių bu­vo 6, o "prieš" bal­sa­vo 5.

"Ko­kią mo­kyk­lą rei­kia praei­ti, kad rink­tu­meis to­kią kryp­tį?", – po bal­sa­vi­mo klau­sė me­ro bei jo bend­ra­žy­gių Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė, ji siū­lė mies­to gal­vai pa­ruoš­ti sa­vo ko­man­dą, kad ne­da­ry­tų dau­giau to­kių klai­dų.

Me­ras A. Vi­soc­kas prie­kaiš­ta­vo, kad 2003 me­tais užuo­t pri­va­ti­za­vus Pa­ba­lių tur­gų, bu­vo par­duo­tas "Spe­cia­li­zuo­tas trans­por­tas", nors ką tik aiš­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li už­siim­ti ūki­ne veik­la.

A. Vi­soc­kas ti­ki­no, kad pri­va­ti­zuo­jant tur­gų bus įra­šy­tas rei­ka­la­vi­mas ne­keis­ti įmo­nės vei­kos ke­le­rius me­tus. Tuo tar­pu ko­mi­te­tuo­se klau­si­mą pri­sta­ti­nė­jęs di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad to­kių są­ly­gų ne­ga­li bū­ti, kad mi­li­jo­ną in­ves­ta­vęs vers­li­nin­kas pa­ts nu­spręs, ką to­liau da­ry­ti.

Tai kuo ti­kė­ti žmo­nėms?

"Ma­ni­mi", – ga­ran­ta­vo me­ras ir pri­dū­rė, kad pri­va­ti­za­vi­mo są­ly­gos bus su­ra­šy­tos re­mian­tis "svei­ku pro­tu".

Komentarai

pats laikas    Pen, 2019-09-06 / 09:42
pats laikas STT prasisukti per "skaidruolių" valdžiukę Šiauliuose.
Liucija    Pen, 2019-09-06 / 10:09
Kodėl reikia parduoti pelningai dirbantį turgų ? Kodėl tas pelnas turi eiti į privatininko kišenę, o ne į miesto biudžetą? Rimtai pagalvojus, toks sprendimas kelia įvairių minčių, kam tai bus naudinga, gal tam, kuris dėl to labai stengiasi...?
Liucija    Pen, 2019-09-06 / 11:35
Galiu ir klysti, aš susidariau tokią nuomonę, kad meras neturi tvirtos, argumentuotos savo nuomonės, kad jo nuomonei įtakoja daug gudresni prisitaikėliai iš jo darbinės aplinkos... Gėda klausytis jo "balselio", gėda...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.