Politiniai šachmatai su Pabalių turgaus privatizavimu

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Tur­gaus pre­kiau­to­jų pro­tes­tų, pi­ke­tų, pra­šy­mų stab­dy­ti Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mą mies­to val­džia ne­gir­di.
Aist­ros dėl Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­mos UAB Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo ne­rims­ta. Lapk­ri­čio 7 die­ną šis klau­si­mas ir vėl grįš į mies­to Ta­ry­bos po­sė­dį. Tur­gaus pre­kiau­to­jai ban­do įti­kin­ti po­li­ti­kus stab­dy­ti pri­va­ti­za­vi­mą. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai ban­do jiems pa­dė­ti.

Val­džia per­gud­ra­vo pa­ti sa­ve

Rug­sė­jo 5 die­ną mies­to Ta­ry­ba, ne­pai­sy­da­ma tur­gaus pre­kiau­to­jų su­rink­tų pa­ra­šų, pro­tes­tų, pa­si­sa­ky­mų, val­dan­čio­sios dau­gu­mos bal­sais priė­mė spren­di­mą įtrauk­ti į Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą tur­gaus ak­ci­jas, ku­rių no­mi­na­lio­ji ver­tė be­veik 400 tūks­tan­čių eu­rų.

Po­sė­dy­je tuo­met ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad spren­di­mas pri­va­ti­zuo­ti tur­gaus ak­ci­jas yra priim­tas dar 2002 me­tais, o rug­sė­jo 5 die­ną tik tiks­li­na­ma ak­ci­jų no­mi­na­lio­ji ver­tė. Nors 2003 me­tais Ta­ry­ba, at­si­žvel­gu­si į tur­gaus pre­kiau­to­jų rei­ka­la­vi­mus, pri­va­ti­za­vi­mą su­stab­dė, tur­gaus iš pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo neišb­rau­kė.

Sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vy­ko ap­dum­ti akių jos spren­di­mus pri­žiū­rin­čiai Vy­riau­sy­bės at­sto­vei Klai­pė­dos ir Tau­ra­gės ap­skri­ty­se, lai­ki­nai ei­nan­čiai Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se pa­rei­gas, Dai­vai Ke­re­keš. Ji at­siun­tė tei­ki­mą, kad Sa­vi­val­dy­bė ant­rą kar­tą priė­mė spren­di­mą įtrauk­ti ak­ci­jas į Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą ir toks spren­di­mas prieš­ta­rau­ja tei­sės ak­tams. Rei­ka­lau­ja­ma per mė­ne­sį spren­di­mą pa­nai­kin­ti ar­ba pa­keis­ti.

Val­dan­tie­ji dė­lio­ja šach­ma­tus to­liau – lapk­ri­čio 7 die­nos Ta­ry­bos po­sė­džiui tei­kia­mas siū­ly­mas pa­nai­kin­ti 2002 ir 2003 me­tų spren­di­mus, pa­lie­kant ga­lio­ti priim­tą­jį šių me­tų rug­sė­jo 5 die­ną.

Svars­tant šio spren­di­mo pro­jek­tą Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, taip ir li­ko neaiš­ku, ko­kį spren­di­mą val­dan­tie­ji siū­lo pa­lik­ti: ar pa­tiks­lin­ti ak­ci­jų ver­tę, ar ak­ci­jas įtrauk­ti į Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Bet šių ak­ci­jų pa­ke­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dar 2015 me­tais yra įtrauk­tas į to­kį są­ra­šą.

Šiau­lių val­džia ma­no, kad pri­va­ti­za­vus tur­gaus ak­ci­jas, pri­va­ti­nin­kas su­tvar­ky­tų "Pa­ba­lių tur­gaus" te­ri­to­ri­ją.

"Vi­du­ry mies­to tu­ri­me tu­ri­me di­džiu­lę te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je jau yra vi­sos ko­mu­ni­ka­ci­jos, pri­va­žia­vi­mai, ir sto­vi to­kia ply­nė ke­lių hek­ta­rų ne­nau­do­ja­ma. Tai yra nu­si­kal­ti­mas prieš vi­są mies­tą", – val­dan­čių­jų at­sto­vas Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis prieš dau­giau nei mė­ne­sį ban­dė įti­kin­ti po­li­ti­kus, kad tur­gaus te­ri­to­ri­ja yra tuš­čia ir ne­nau­do­ja­ma, nors ja­me pre­kiau­ja apie 500 žmo­nių.

Tuo tar­pu tur­gaus pre­kiau­to­jai rei­ka­lau­ja stab­dy­ti pri­va­ti­za­vi­mą. Ak­cen­tuo­ja­ma, kad ke­lis šim­tus pre­kei­vių pa­li­kus be pre­ky­bi­nio plo­to, jie bū­tų pri­vers­ti ieš­ko­ti vie­tos pre­ky­bos cent­ruo­se ar pri­va­čiuo­se tur­guo­se. At­si­ra­dus to­kiam po­rei­kiui plo­tų nuo­mos kai­na dar la­biau išaug­tų, stam­bie­ji vers­li­nin­kai iš­loš­tų, o smul­kūs dirb­tų tik mo­kes­čiams. O kur dė­tis sen­daik­čių, pa­dan­gų, įran­kių ar ki­tų spe­ci­fi­nio po­bū­džio pre­kių pre­kei­viams? Da­lis to­kių pre­kiau­to­jų nu­trauk­tų veik­lą su­for­muo­da­mi nau­ją so­cia­li­nės pa­ra­mos pra­šy­to­jų gru­pę.

Pri­va­ti­za­vi­mą stab­dy­ti ban­do opo­zi­ci­jos at­sto­vai

Du opo­zi­ci­jos at­sto­vai Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė ir Ma­ri­jus Ve­lič­ka pa­ren­gė ki­tą spren­di­mo pro­jek­tą – iš­brauk­ti iš Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios UAB "Pa­ba­lių tur­gaus" ak­ci­jas ir pa­nai­kin­ti vi­sus spren­di­mus, su­si­ju­sius su įmo­nės pri­va­ti­za­vi­mu.

Šis klau­si­mas kol kas Ta­ry­bos dar­bot­var­kė­je yra pa­pil­do­mas. Ar jį svars­ty­ti, Ta­ry­ba dar tu­rės bal­suo­ti. Me­ro pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­mais Vir­gi­ni­ja Mic­ka­vi­čie­nė ne­de­ri­no to­kio spren­di­mo, mo­ty­vuo­da­ma, kad nė­ra nu­sta­ty­ta nė vie­na tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ta są­ly­ga, dėl ko tur­gaus ak­ci­jas bū­tų ga­li­ma iš­brauk­ti iš Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo. Lai­ki­nai ei­nan­tis Ta­ry­bos sek­re­to­riaus pa­rei­gas Ar­nas Il­gaus­kas siū­lo po­li­ti­kams esant nei­gia­mai tei­si­nin­ko iš­va­dai neįt­rauk­ti klau­si­mo į Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kę.

"Daug bend­ra­vo­me su tur­gu­je dir­ban­čiais žmo­nė­mis. Ko­dėl mies­tas ne­ga­li tu­rė­ti tur­gaus? Tais pa­čiais įsta­ty­mais re­mian­tis gel­bė­jo­me "Ži­bu­rio kny­gy­ną", gel­bė­ja­me Šiau­lių oro uos­tą. Nors šios įmo­nės dir­bo nuo­sto­lin­gai", – pik­ti­no­si vie­na spren­di­mo pro­jek­to ren­gė­jų D. Mar­tin­kie­nė

Ji pri­mi­nė, kad "Ži­bu­rio kny­gy­nui" Ta­ry­ba di­di­no įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą, kei­tė di­rek­to­rių, sky­rė pi­ni­gų to pa­ties tur­gaus są­skai­ta.

"Ban­dė­me gel­bė­ti. Čia nie­ko ne­rei­kia gel­bė­ti. 10 me­tų is­to­ri­ja ro­do, kad tur­gus yra pel­nin­gas. Rei­kia tik ne­truk­dy­ti dirb­ti. Jei va­do­vai ma­no, kad į tur­gų rei­kia in­ves­tuo­ti, tai te­gul nei­ma iš jo di­vi­den­dų, ir jis su­si­tvar­kys", – siū­lė D. Mar­tin­kie­nė.

Ji ste­bė­jo­si, ko­dėl už­si­mo­ta atim­ti duo­ną iš maž­daug 500 tur­gu­je dir­ban­čių žmo­nių.

"Ir jau nie­kaip ne­sup­ran­tu, kaip tei­si­nin­kai ga­li ra­šy­ti sa­vo vi­zas prieš įsta­ty­mo rai­dę. Bet tai pa­lik­si­me įver­tin­ti ki­toms ins­ti­tu­ci­joms", – mįs­lin­gai kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rė.

Ji siū­lė pa­ban­dy­ti vi­sus ga­li­mus va­rian­tus, kaip ban­dy­ta su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­mis. Į tur­gų pri­trauk­ta žmo­nių iš Lat­vi­jos, ku­rie at­ve­ža į mies­tą pi­ni­gų. Pre­kiau­jan­tys žmo­nės pa­tys su­si­tvar­kė inf­rast­ruk­tū­rą, su­si­sta­tė pa­vė­si­nes, tu­ri dar­bą, mo­ka mo­kes­čius. Po­li­ti­kė sa­kė ne­ran­dan­ti nė vie­nos prie­žas­ties, dėl ko rei­kė­tų tur­gų pri­va­ti­zuo­ti.

D. Mar­tin­kie­nė ne­spė­lio­ja, ar pa­vyks Ta­ry­bo­je su­lauk­ti pa­lai­ky­mo. Ji pa­sa­ko­jo, kad Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te ne­no­rė­ta jai leis­ti pri­sta­ty­ti pa­reng­to klau­si­mo, nes jis yra pa­pil­do­mas ir jo esą vis tiek ne­bus dar­bot­var­kė­je.

"Tik per triukš­mą pa­vy­ko pri­sta­ty­ti. Sup­ra­tau, kad vis­kas jau yra su­si­tar­ta", – ap­gai­les­ta­vo po­li­ti­kė.

Tur­gaus pre­kiau­to­jai to­liau dės­to sa­vo ar­gu­men­tus ko­mi­te­tuo­se, ta­čiau ar kas juos iš­girs?

Ko­dėl mies­tas ne­ga­li tu­rė­ti tur­gaus? Tais pa­čiais įsta­ty­mais re­mian­tis gel­bė­jo­me "Ži­bu­rio kny­gy­ną", gel­bė­ja­me Šiau­lių oro uos­tą.