Politiniai šachmatai su Pabalių turgaus privatizavimu

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Tur­gaus pre­kiau­to­jų pro­tes­tų, pi­ke­tų, pra­šy­mų stab­dy­ti Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mą mies­to val­džia ne­gir­di.
Aist­ros dėl Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­mos UAB Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo ne­rims­ta. Lapk­ri­čio 7 die­ną šis klau­si­mas ir vėl grįš į mies­to Ta­ry­bos po­sė­dį. Tur­gaus pre­kiau­to­jai ban­do įti­kin­ti po­li­ti­kus stab­dy­ti pri­va­ti­za­vi­mą. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai ban­do jiems pa­dė­ti.

Val­džia per­gud­ra­vo pa­ti sa­ve

Rug­sė­jo 5 die­ną mies­to Ta­ry­ba, ne­pai­sy­da­ma tur­gaus pre­kiau­to­jų su­rink­tų pa­ra­šų, pro­tes­tų, pa­si­sa­ky­mų, val­dan­čio­sios dau­gu­mos bal­sais priė­mė spren­di­mą įtrauk­ti į Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą tur­gaus ak­ci­jas, ku­rių no­mi­na­lio­ji ver­tė be­veik 400 tūks­tan­čių eu­rų.

Po­sė­dy­je tuo­met ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad spren­di­mas pri­va­ti­zuo­ti tur­gaus ak­ci­jas yra priim­tas dar 2002 me­tais, o rug­sė­jo 5 die­ną tik tiks­li­na­ma ak­ci­jų no­mi­na­lio­ji ver­tė. Nors 2003 me­tais Ta­ry­ba, at­si­žvel­gu­si į tur­gaus pre­kiau­to­jų rei­ka­la­vi­mus, pri­va­ti­za­vi­mą su­stab­dė, tur­gaus iš pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo neišb­rau­kė.

Sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vy­ko ap­dum­ti akių jos spren­di­mus pri­žiū­rin­čiai Vy­riau­sy­bės at­sto­vei Klai­pė­dos ir Tau­ra­gės ap­skri­ty­se, lai­ki­nai ei­nan­čiai Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se pa­rei­gas, Dai­vai Ke­re­keš. Ji at­siun­tė tei­ki­mą, kad Sa­vi­val­dy­bė ant­rą kar­tą priė­mė spren­di­mą įtrauk­ti ak­ci­jas į Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą ir toks spren­di­mas prieš­ta­rau­ja tei­sės ak­tams. Rei­ka­lau­ja­ma per mė­ne­sį spren­di­mą pa­nai­kin­ti ar­ba pa­keis­ti.

Val­dan­tie­ji dė­lio­ja šach­ma­tus to­liau – lapk­ri­čio 7 die­nos Ta­ry­bos po­sė­džiui tei­kia­mas siū­ly­mas pa­nai­kin­ti 2002 ir 2003 me­tų spren­di­mus, pa­lie­kant ga­lio­ti priim­tą­jį šių me­tų rug­sė­jo 5 die­ną.

Svars­tant šio spren­di­mo pro­jek­tą Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, taip ir li­ko neaiš­ku, ko­kį spren­di­mą val­dan­tie­ji siū­lo pa­lik­ti: ar pa­tiks­lin­ti ak­ci­jų ver­tę, ar ak­ci­jas įtrauk­ti į Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Bet šių ak­ci­jų pa­ke­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dar 2015 me­tais yra įtrauk­tas į to­kį są­ra­šą.

Šiau­lių val­džia ma­no, kad pri­va­ti­za­vus tur­gaus ak­ci­jas, pri­va­ti­nin­kas su­tvar­ky­tų "Pa­ba­lių tur­gaus" te­ri­to­ri­ją.

"Vi­du­ry mies­to tu­ri­me tu­ri­me di­džiu­lę te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je jau yra vi­sos ko­mu­ni­ka­ci­jos, pri­va­žia­vi­mai, ir sto­vi to­kia ply­nė ke­lių hek­ta­rų ne­nau­do­ja­ma. Tai yra nu­si­kal­ti­mas prieš vi­są mies­tą", – val­dan­čių­jų at­sto­vas Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis prieš dau­giau nei mė­ne­sį ban­dė įti­kin­ti po­li­ti­kus, kad tur­gaus te­ri­to­ri­ja yra tuš­čia ir ne­nau­do­ja­ma, nors ja­me pre­kiau­ja apie 500 žmo­nių.

Tuo tar­pu tur­gaus pre­kiau­to­jai rei­ka­lau­ja stab­dy­ti pri­va­ti­za­vi­mą. Ak­cen­tuo­ja­ma, kad ke­lis šim­tus pre­kei­vių pa­li­kus be pre­ky­bi­nio plo­to, jie bū­tų pri­vers­ti ieš­ko­ti vie­tos pre­ky­bos cent­ruo­se ar pri­va­čiuo­se tur­guo­se. At­si­ra­dus to­kiam po­rei­kiui plo­tų nuo­mos kai­na dar la­biau išaug­tų, stam­bie­ji vers­li­nin­kai iš­loš­tų, o smul­kūs dirb­tų tik mo­kes­čiams. O kur dė­tis sen­daik­čių, pa­dan­gų, įran­kių ar ki­tų spe­ci­fi­nio po­bū­džio pre­kių pre­kei­viams? Da­lis to­kių pre­kiau­to­jų nu­trauk­tų veik­lą su­for­muo­da­mi nau­ją so­cia­li­nės pa­ra­mos pra­šy­to­jų gru­pę.

Pri­va­ti­za­vi­mą stab­dy­ti ban­do opo­zi­ci­jos at­sto­vai

Du opo­zi­ci­jos at­sto­vai Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė ir Ma­ri­jus Ve­lič­ka pa­ren­gė ki­tą spren­di­mo pro­jek­tą – iš­brauk­ti iš Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios UAB "Pa­ba­lių tur­gaus" ak­ci­jas ir pa­nai­kin­ti vi­sus spren­di­mus, su­si­ju­sius su įmo­nės pri­va­ti­za­vi­mu.

Šis klau­si­mas kol kas Ta­ry­bos dar­bot­var­kė­je yra pa­pil­do­mas. Ar jį svars­ty­ti, Ta­ry­ba dar tu­rės bal­suo­ti. Me­ro pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­mais Vir­gi­ni­ja Mic­ka­vi­čie­nė ne­de­ri­no to­kio spren­di­mo, mo­ty­vuo­da­ma, kad nė­ra nu­sta­ty­ta nė vie­na tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ta są­ly­ga, dėl ko tur­gaus ak­ci­jas bū­tų ga­li­ma iš­brauk­ti iš Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo. Lai­ki­nai ei­nan­tis Ta­ry­bos sek­re­to­riaus pa­rei­gas Ar­nas Il­gaus­kas siū­lo po­li­ti­kams esant nei­gia­mai tei­si­nin­ko iš­va­dai neįt­rauk­ti klau­si­mo į Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kę.

"Daug bend­ra­vo­me su tur­gu­je dir­ban­čiais žmo­nė­mis. Ko­dėl mies­tas ne­ga­li tu­rė­ti tur­gaus? Tais pa­čiais įsta­ty­mais re­mian­tis gel­bė­jo­me "Ži­bu­rio kny­gy­ną", gel­bė­ja­me Šiau­lių oro uos­tą. Nors šios įmo­nės dir­bo nuo­sto­lin­gai", – pik­ti­no­si vie­na spren­di­mo pro­jek­to ren­gė­jų D. Mar­tin­kie­nė

Ji pri­mi­nė, kad "Ži­bu­rio kny­gy­nui" Ta­ry­ba di­di­no įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą, kei­tė di­rek­to­rių, sky­rė pi­ni­gų to pa­ties tur­gaus są­skai­ta.

"Ban­dė­me gel­bė­ti. Čia nie­ko ne­rei­kia gel­bė­ti. 10 me­tų is­to­ri­ja ro­do, kad tur­gus yra pel­nin­gas. Rei­kia tik ne­truk­dy­ti dirb­ti. Jei va­do­vai ma­no, kad į tur­gų rei­kia in­ves­tuo­ti, tai te­gul nei­ma iš jo di­vi­den­dų, ir jis su­si­tvar­kys", – siū­lė D. Mar­tin­kie­nė.

Ji ste­bė­jo­si, ko­dėl už­si­mo­ta atim­ti duo­ną iš maž­daug 500 tur­gu­je dir­ban­čių žmo­nių.

"Ir jau nie­kaip ne­sup­ran­tu, kaip tei­si­nin­kai ga­li ra­šy­ti sa­vo vi­zas prieš įsta­ty­mo rai­dę. Bet tai pa­lik­si­me įver­tin­ti ki­toms ins­ti­tu­ci­joms", – mįs­lin­gai kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rė.

Ji siū­lė pa­ban­dy­ti vi­sus ga­li­mus va­rian­tus, kaip ban­dy­ta su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­mis. Į tur­gų pri­trauk­ta žmo­nių iš Lat­vi­jos, ku­rie at­ve­ža į mies­tą pi­ni­gų. Pre­kiau­jan­tys žmo­nės pa­tys su­si­tvar­kė inf­rast­ruk­tū­rą, su­si­sta­tė pa­vė­si­nes, tu­ri dar­bą, mo­ka mo­kes­čius. Po­li­ti­kė sa­kė ne­ran­dan­ti nė vie­nos prie­žas­ties, dėl ko rei­kė­tų tur­gų pri­va­ti­zuo­ti.

D. Mar­tin­kie­nė ne­spė­lio­ja, ar pa­vyks Ta­ry­bo­je su­lauk­ti pa­lai­ky­mo. Ji pa­sa­ko­jo, kad Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te ne­no­rė­ta jai leis­ti pri­sta­ty­ti pa­reng­to klau­si­mo, nes jis yra pa­pil­do­mas ir jo esą vis tiek ne­bus dar­bot­var­kė­je.

"Tik per triukš­mą pa­vy­ko pri­sta­ty­ti. Sup­ra­tau, kad vis­kas jau yra su­si­tar­ta", – ap­gai­les­ta­vo po­li­ti­kė.

Tur­gaus pre­kiau­to­jai to­liau dės­to sa­vo ar­gu­men­tus ko­mi­te­tuo­se, ta­čiau ar kas juos iš­girs?

Ko­dėl mies­tas ne­ga­li tu­rė­ti tur­gaus? Tais pa­čiais įsta­ty­mais re­mian­tis gel­bė­jo­me "Ži­bu­rio kny­gy­ną", gel­bė­ja­me Šiau­lių oro uos­tą.

Komentarai

dar nuo     Pen, 2019-10-25 / 10:52
viduramžių laikų turgūs būdavo pagrindinė žmonių susitikimų ir bendravimų vieta. tai socialinis objektas, būtinas miestui. Kodėl taip žiauriai elgiamasi su miestiečiais?
Aidas    Pen, 2019-10-25 / 12:33
Niekas i tuos pabalius nebevaziuoja,tas turgus tik vaizda gadina,nereikalingas jis ten
to aidui    Pen, 2019-10-25 / 12:50
pamėgintumėte ten nuvažiuoti šeštadienį, pamatytumėte, kad nėra kur musei nutūpti, o kiek svečių sulaukiame iš Latvijos. Gal kas paskaičiavo kiek jie palieka pinigėlių?
Artas    Pen, 2019-10-25 / 13:28
Kiek surprantu savivaldybė nori apie 0,5 mil euriuku už turgų , o verkiančių mergaičių dirbančių turguje 500 tai kas jiems neleidžia susimesti po 1000 nuspirkti tą turgelį ir darykit ką norit , ar prekiaukit , ar pomidorus auginkit , tai bus jūsų pačių nuosavybė , galėsit išvis be mokesčio veiklą vykdyti .
Ir tas..    Pen, 2019-10-25 / 15:44
Ir tas piljokelis vepezuoja dar .. sedetum kišeneje ir bokala kilnotum..
Apolonija    Pen, 2019-10-25 / 17:01
Kokia valdžią išsirinkom tą ir turim. Greit viską parduos, kas dar įmanoma parduoti, kad tik savo kišenes papildytų. Žmogus lieka paskutinėje vietoje.
Jonelis    Pen, 2019-10-25 / 17:52
Suprantu darzoviu, zuvu turgu. Tokiu yra visam pasauly. Bet kam reikalingas smutkiu turgus????
Jonas    Šeš, 2019-10-26 / 00:46
mero komanda galėtų atsiprašytų žmonių, kad suklaidino juos prieš rinkimus. Žinojo, kad yra nevykėlių (miesto problemas spręsti) suburta grupė (iš garbingų savo srities žmonių). Bet jūs ir dirbkite savo darbą švietimo, kultūros ir sporto srityse. Versle, viešajame administravime ir miesto problemų sprendimuose ne nuliai, o totalūs minusai. Apie teisės viršenybę meras kalba, bet pats galimai kasdien pažeidžia teisę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.