Turgaus prekiautojams Savivaldybė leido protestuoti prie universiteto

Pa­ba­lių tur­gaus nuo­tr.
Pa­ba­lių tur­gaus pre­kei­viai ket­vir­ta­die­nį ren­gia pro­tes­to ak­ci­ją.
Rug­sė­jo 5 die­ną Šiau­lių mies­to ta­ry­ba svars­tys, ar įtrauk­ti į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą UAB Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas, pri­klau­san­čias mies­to Sa­vi­val­dy­bei. Šią die­ną 9 va­lan­dą ry­to Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jai ža­da ap­juos­ti tur­gų gy­va gran­di­ne, o 10 va­lan­dą rink­tis į pro­tes­to ak­ci­ją P. Vi­šins­kio gat­vė­je (prie Šiau­lių uni­ver­si­te­to).

Šią vie­tą pre­kiau­to­jams nu­ro­dė pa­ti Sa­vi­val­dy­bė iš­duo­da­ma lei­di­mą. Ma­si­nių ren­gi­nių de­ri­ni­mo Šiau­lių mies­te ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė As­ta Le­saus­kie­nė paaiš­ki­no, kad P. Vi­šins­kio gat­vė pro­tes­to ak­ci­jai pa­rink­ta to­dėl, kad "mies­to cent­re ne­la­bai dau­giau yra kur reng­ti, nes ap­lin­kui vyks­ta dar­bai".

Tur­gaus pre­kiau­to­jai ža­da įsi­kur­ti kuo ar­čiau Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro, kad bū­tų la­biau ma­to­mi ir gir­di­mi.

Smul­kie­ji vers­li­nin­kai bai­mi­na­si, kad pa­si­kei­tus tur­gaus sa­vi­nin­kui, ne­liks jų dar­bo vie­tų. Prieš ke­le­tą die­nų jie krei­pė­si į Ta­ry­bos na­rius, pra­šy­da­mi ne­pri­tar­ti spren­di­mo pro­jek­tui par­duo­ti tur­gaus ak­ci­jas ar­ba ati­dė­ti šį klau­si­mą, kol tur­gaus pre­kiau­to­jų si­tua­ci­ja bus aiš­kiau api­brėž­ta. Po pra­šy­mu pa­si­ra­šė 459 tur­gaus pre­kei­viai.

Komentarai

Zuzana    Tre, 2019-09-04 / 12:20
Nesąmonė, kodėl prie universiteto, kodėl ne Pakruojo gatvėje prie Nakvynės namų ?
Viena turgu jau sunaikino    Tre, 2019-09-04 / 18:51
...centrinis turgus po mokesciu inspekciju reformu dabar merdeja...antrame aukste nebuvo imanoma praeiti pro saldymo vitrinas,tiek buvo prekeiviu...siuo metu centrinis turgus labiau panasus I gedulo namus..jokio triuksmo ir siurmulio..prekeiviu liko manau koks 10 - 15 % is buvusio kiekio..saldymo vitrinos isveztos..ir tarp likusiu irengtos dirbtiniu palmiu alejos:)) ..pabaliu turgus irgi merdeja, nieko jame irgi nevyksta..truputi treciadieni ir geras pusdienis sestadieni...likusias dienas turgaus teritorija tuscia...tai turgaus parodija..o ne turgus...tad nera ko jo saugoti..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.