Turgaus privatizacija gali atimti darbą šimtams šeimų

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Lie­tin­gą tre­čia­die­nio ry­tą pir­kė­jų Pa­ba­lių tur­gu­je ne­daug.
Rug­sė­jo 5 die­ną Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba spręs, ar par­duo­ti UAB Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas. Apie tai dau­ge­lis tur­gaus pre­kiau­to­jų sa­kė su­ži­no­ję tik iš spau­dos. Vie­ni ne­ri­mau­ja, kad pri­va­ti­za­vus tur­gų kils nuo­mos kai­nos, ki­ti – kad tur­gaus, o tuo pa­čiu ir jų dar­bo vie­tos, iš vi­so ne­liks.

Par­duos, kol pel­nin­gas?

Pa­ba­lių tur­gus dir­ba pel­nin­gai, bet, pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio, įmo­nę ge­riau­sia par­duo­ti, kol ji yra pel­nin­ga.

Siū­lo­ma par­duo­ti 10 459 vie­ne­tus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių bend­ro­vės ak­ci­jų, ku­rių no­mi­na­li ver­tė – 302 892 eu­rai.

Mies­to Ta­ry­bai pri­ta­rus par­duo­ti ak­ci­jas, spren­di­mas bus tei­kia­mas Tur­to ban­kui, kad Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios ak­ci­jos bū­tų įtrauk­tos į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą, ku­rį tvir­ti­na Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė. Jai są­ra­šą pa­tvir­ti­nus, ak­ci­jas bus ga­li­ma par­duo­ti.

Bai­mi­na­si brang­sian­čios nuo­mos ir ne­dar­bo

Lie­tin­gą tre­čia­die­nio ry­tą Pa­ba­lių tur­gu­je pre­kiau­to­jų ne­daug, pir­kė­jų – taip pat. Ar­tė­jant vi­dur­die­niui dau­ge­lis pre­kiau­to­jų, ne­be­si­ti­kė­da­mi su­lauk­ti pir­kė­jų, jau krau­na­si pre­kes. Pa­kal­bi­nus apie gre­sian­tį tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mą, pre­kiau­to­jai vie­nin­gi – ge­ro ne­bus.

25 me­tus tur­gu­je dra­bu­žiais pre­kiau­jan­ti Re­na­ta įsi­ti­ki­nu­si, kad par­da­vus įmo­nės ak­ci­jas ne­bus jo­kių ga­ran­ti­jų, kad tur­gus iš­liks, o lik­vi­da­vus tur­gų, ne­be­liks ir dar­bo vie­tos. Pa­sak mo­ters, ne­re­tai tur­gu­je pre­kiau­ja ir žmo­na, ir vy­ras, va­di­na­si, ne­te­kus dar­bo vie­tos, ne vie­na šei­ma lik­tų vi­siš­kai be pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio.

"Ne­ma­žai pre­kiau­to­jų yra vy­res­nio am­žiaus ir su­si­ras­ti dar­bą bū­tų la­bai sun­ku", – sa­ko Re­na­ta.

Ne­to­lie­se taip pat dra­bu­žiais pre­kiau­ja Ni­jo­lė Ka­ri­naus­kie­nė. Mo­te­ris yra neį­ga­li, tur­gu­je pre­kiau­ja jau apie 30 me­tų ir taip pri­si­du­ria prie neį­ga­lu­mo pen­si­jos. Mo­te­ris la­biau­siai bai­mi­na­si, kad at­si­ra­dus pri­va­ti­nin­kui kils nuo­mos kai­nos.

Kal­bin­ti tur­gaus pre­kiau­to­jai pri­klau­so­mai nuo pre­ky­bi­nės vie­tos dy­džio mo­ka nuo 45 iki 120 eu­rų per mė­ne­sį.

Blo­gai bū­tų, jei­gu da­bar iš­mes­tų. Ta­da – tik emig­ra­ci­ja. Po in­sul­to tik vie­na ran­ka ga­liu dirb­ti. Kur ki­tur su­si­ra­siu dar­bą? Čia yra ma­no duo­na.

"Jei­gu ženk­liai kils nuo­mos kai­nos, mū­sų pel­nas tik­rai nė­ra toks, kad ga­lė­tu­me iš­si­lai­ky­ti. Pa­gal­vo­ki­te, kiek žmo­nių ne­teks dar­bo", – sa­ko pre­kiau­to­ja.

Dau­giau kaip 15 me­tų tur­gu­je pre­kiau­jan­tys Ro­si­mas ir Rai­mon­da Af­rai­lo­vai sa­ko ne­sup­ran­tan­tys mies­to val­džios ir ža­da pro­tes­tuo­ti prieš lei­di­mą par­duo­ti Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čias Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas.

"Ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se vals­ty­bė iš­lai­ko tur­gų, o pas mus vis­ką no­ri­ma ati­duo­ti į pri­va­ti­nin­kų ran­kas", – ste­bi­si Ro­si­mas.

Pre­kiau­to­jų įsi­ti­ki­ni­mu, spren­di­mas par­duo­ti ak­ci­jas su­žlug­dys tur­gų, pri­va­ti­nin­kui pa­kė­lus nuo­mos kai­nas iš­si­laks­tys pre­kiau­to­jai ir tur­gaus ne­liks.

"Pa­tys su­si­kū­rė­me dar­bo vie­tas, mo­ka­me mo­kes­čius, pa­šal­pų ne­pra­šo­me. Blo­gai, kad val­džia ne­pa­lai­ko pre­kiau­to­jų", – sa­ko Ro­si­mas.

Be­veik 20 me­tų nau­do­tais dvi­ra­čiais ir sen­daik­čiais pre­kiau­jan­tis Egi­di­jus Pi­ke­lis žvel­gia op­ti­mis­tiš­kai. Pa­sak vy­ro, jau ne kar­tą bu­vo kal­bų, kad pri­va­ti­zuos tur­gų, bet kal­bos ir lik­da­vo kal­bo­mis. Egi­di­jus vi­lia­si, kad ir šį kar­tą vis­kas baig­sis tik kal­bo­mis.

"Jei­gu at­si­ras sa­vi­nin­kas, gal ne­bus blo­giau. Ypa­tin­gų są­ly­gų mums ne­rei­kia, svar­bu, kad bū­tų vie­tos ir kad tur­gus mies­te bū­tų. Jei­gu čia ne­liks tur­gaus, va­žiuo­sim į ki­tus mies­tus pre­kiau­ti. Juk rei­kia dirb­ti. Sun­ku da­bar, su­ma­žė­ję ir pir­kė­jų, ir par­da­vė­jų, ne­ma­žai iš­va­žia­vo į už­sie­nį", – pa­sa­ko­ja Egi­di­jus.

Po in­sul­to neį­ga­lus li­kęs Al­gi­man­tas Bu­čiū­nas sa­ko neį­si­vaiz­duo­jan­tis, kur rei­kė­tų ei­ti ieš­ko­ti dar­bo, jei­gu ne­lik­tų tur­gaus, grei­čiau­siai tek­tų emig­ruo­ti. Tur­gu­je šeš­ta­die­niais pre­kiau­ja ir Al­gi­man­to žmo­na.

"Pa­sis­ta­tė­me kios­kus, ka­me­ras įsi­ren­gė­me, blo­gai bū­tų, jei­gu da­bar iš­mes­tų. Ta­da – tik emig­ra­ci­ja. Po in­sul­to tik vie­na ran­ka ga­liu dirb­ti. Kur ki­tur su­si­ra­siu dar­bą? Čia yra ma­no duo­na. Tur­gu­je pre­kiau­ju nuo 12 me­tų", – sa­ko vy­ras.

Al­gi­man­tas ste­bi­si, ko­dėl rei­kia par­duo­ti įmo­nės, ku­ri ne­ša pel­ną, ak­ci­jas, ir vi­lia­si, kad tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mui ne­bus pri­tar­ta.

"Pri­va­ti­nin­kas to­kių įkai­nių ne­lai­kys"

UAB Pa­ba­lių tur­gaus di­rek­to­rius Žyd­rū­nas Au­gus­ti­nas tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo sa­kė ne­no­rįs ko­men­tuo­ti: "Aš esu tik sam­do­mas dar­buo­to­jas. Yra sa­vi­nin­kas, jis ir spren­džia, ką da­ry­ti. O pre­ky­bi­nin­kai, jei­gu ma­to pro­ble­mą, tu­ri ei­ti kal­bė­ti su Ta­ry­bos na­riais, jie spren­džia, kas rei­ka­lin­ga mies­tui, ir kas – ne."

Pa­sak va­do­vo, pri­va­ti­zuo­ti tur­gų siek­ta jau ne kar­tą. Tie­sa, ta­da įmo­nė dir­bo nuo­sto­lin­gai. Pas­ta­rai­siais me­tais, pa­sak Ž. Au­gus­ti­no, tur­gus ne­ša pel­ną. Pa­vyz­džiui, per­nai Sa­vi­val­dy­bei su­mo­kė­ta 70 tūks­tan­čių eu­rų di­vi­den­tų, kai vi­sos Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės kar­tu su­dė­jus – 240 tūks­tan­čių eu­rų.

"Mū­sų įmo­nė ne vien pel­ną ne­ša, bet spren­džia ir so­cia­li­nes pro­ble­mas. Tai – ir "star­ta­pas" (vers­lo pra­džia), pre­kiau­ja pas mus ir neį­ga­lie­ji, ir pa­gy­ve­nę žmo­nės. Atė­jęs pri­va­tus vers­las to­kių įkai­nių, ko­kie yra da­bar, ne­lai­kys. Pa­si­žiū­rė­ję į ki­tus tur­gus, to­kių kai­nų ne­ra­si­te", – sa­ko Ž. Au­gus­ti­nas.

Pa­sak di­rek­to­riaus, tur­gu­je pre­kiau­ja apie 300 nuo­la­ti­nių pre­kiau­to­jų, ir dar tiek pat bū­na "se­zo­ni­nių". Vien­kar­ti­nis "bi­lie­tas" pre­kiau­ti iš au­to­mo­bi­lio kai­nuo­ja 6 eu­rus, prie pre­kys­ta­lio – 1,5 eu­ro. Nuo­la­ti­niai pir­kė­jai tu­ri iš­si­pir­kę ati­tin­ka­mus pre­ky­bi­nius plo­tus ir mo­ka nuo 30 iki 100 ar dau­giau eu­rų per mė­ne­sį.