Nerimas gali būti grėsmingesnis už koronavirusą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tė psi­cho­lo­gė Vai­da Li­sie­nė ra­gi­na gy­ven­to­jus neį­si­leis­ti į sa­vo min­tis emo­ci­nę ir fi­zi­nę or­ga­niz­mo būk­lę griau­nan­čios bai­mės.
Ne­pai­sant to, kad Lie­tu­vo­je kro­na­vi­ru­sas kol kas diag­no­zuo­tas vie­nam žmo­gui, pa­ni­ka pa­sė­ta. Gy­ven­to­jai šluo­ja par­duo­tu­vių ir vais­ti­nių len­ty­nas, ir, gal­vo­da­mi apie sa­vii­zo­lia­ci­ją, ruo­šia­si "blo­giau­siam".
Šiau­lie­tė psi­cho­lo­gė Vai­da LI­SIE­NĖ ra­mi­na: la­biau nei pa­ti li­ga, svei­ka­tai grės­min­ges­nė vi­suo­ti­nė pa­ni­ka, ku­rios pa­sek­mės jaut­res­niems gy­ven­to­jams ga­li bū­ti liūd­nos.

Vis­kas "už gry­ną pi­ni­gą"

– Pa­sit­vir­ti­nus ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jui Šiau­liuo­se, mies­tas ta­po tar­si raup­suo­tu. Šiau­lie­čiams pa­ta­ria­ma kuo ma­žiau mig­ruo­ti iš "sa­vo te­ri­to­ri­jos", re­ko­men­duo­ja­ma at­sa­ky­ti vie­šų ren­gi­nių, ap­ri­bo­ti su­si­ti­ki­mus. Pa­na­šu, kad ne­si­liau­jan­čios kal­bos apie ty­kan­čius pa­vo­jus gra­si­na rim­tais ne­ga­la­vi­mais ir be ko­ro­na­vi­ru­so?

– Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka daž­nai iš­girs­ti pa­juo­ka­vi­mų, o kar­tais net ir la­bai rim­tų pa­svars­ty­mų, kad Šiau­liai ta­po "Lie­tu­vos ko­ro­na­vi­ru­so sos­ti­ne", "pa­vo­jaus epi­cent­ru". Daž­nas žmo­gus ne tik Šiau­liuo­se, bet ir vi­so­je ša­ly­je apim­tas di­de­lio ne­ri­mo, bai­mės, kuo ir ka­da vis­kas baig­sis.

Ste­bint si­tua­ci­ją su­si­da­ro min­tis, jog vi­suo­me­nę jau­di­na ne pa­ti ko­ro­na­vi­ru­so grės­mė, o ke­lia­ma pa­ni­ka.

Pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis žo­dis "ko­ro­na" ta­po be­ne po­pu­lia­riau­siu dau­ge­ly­je paieš­kų sis­te­mų. Žmo­nės do­mi­si li­gos simp­to­mais, gy­dy­mu, pa­pli­ti­mu vi­sa­me pa­sau­ly­je, mir­tin­gu­mu. Gy­ven­to­jai tar­si "pum­puo­ja­mi" di­de­liu in­for­ma­ci­jos srau­tu.

Ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ne­ma­ža da­lis šios in­for­ma­ci­jos ne vi­sai tei­sin­ga, ne­pag­rįs­ta jo­kiais moks­li­niais ty­ri­mais, gy­dy­to­jų, ki­tų kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų re­ko­men­da­ci­jo­mis.

Esu tik­ra, kad da­li­mi in­for­ma­ci­jos apie ko­ro­na­vi­ru­są ir juo ga­li­mai už­si­krė­tu­sius žmo­nes sie­kia­ma di­din­ti vi­suo­me­nės ažio­ta­žą, su­kel­ti (kar­tais net pro­vo­kuo­ti!) stip­rias skai­ty­to­jų, žiū­ro­vų reak­ci­jas. Įsi­jun­gus te­le­vi­zo­rių, at­si­ver­tus in­ter­ne­ti­nius po­rta­lus sun­ku at­ras­ti vie­tos, kur ne­bū­tų apie tai kal­ba­ma. Sup­ran­tu, tai įspė­ja. Ta­čiau tuo pa­čiu ir ska­ti­na vi­suo­me­nės pa­ni­ką. Nor­ma­lu, kad ne­ri­mą, bai­mę daž­nai iš­gy­ve­na­me dėl da­ly­kų, ku­rių ne­sup­ran­ta­me, ku­riuos ma­žai pa­žįs­ta­me ir ku­rie mums nau­ji, ne­pa­tir­ti, ne­ži­no­mi, neiš­tir­ti.

Taip pat ir su ko­ro­na­vi­ru­su. Pa­sau­lis dar tik aiš­ki­na­si tiks­lią jo kil­mę, ban­do at­ras­ti vais­tus, ku­rie pa­gel­bė­tų jau ser­gan­tiems žmo­nėms. O kol aiš­ki­na­si, daug kas "apau­ga" įvai­riais mi­tais, ne­bū­to­mis is­to­ri­jo­mis, ku­rias pa­ni­ką iš­gy­ve­nan­tys žmo­nės "prii­ma už gry­ną pi­ni­gą".

– Šluo­ja­mos par­duo­tu­vės ir vais­ti­nės: ma­ka­ro­nai, kruo­pos, vei­do kau­kės, de­zin­fe­kuo­jan­tys skys­čiai. Gal tik­rai me­tas ruoš­tis sa­vii­zo­lia­ci­jai?

– Vi­siems ge­rai ži­no­mas po­sa­kis – at­sar­ga gė­dos ne­da­ro. Pa­ti pa­ste­biu, kad kai ku­rie klien­tai, ne­svar­bu, ko­kio jie am­žiaus, at­si­ne­ša įvai­rių šluos­čių, de­zin­fek­ci­nio skys­čio, daž­nas atei­na su ap­sau­gi­nė­mis vei­do kau­kė­mis, pa­sa­ko­ja, kad šiuo me­tu daž­nai plau­na­si ran­kas.

Šau­nu, kad žmo­nės sten­gia­si, lai­ko­si hi­gie­nos, ban­do ap­sau­go­ti sa­ve, šei­mos na­rius. Ta­čiau su daž­nu at­vy­ku­siu pa­juo­kau­ja­me, pa­svars­to­me, kad ele­men­ta­rios hi­gie­nos rei­kė­tų lai­ky­tis ne tik dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės, o kas­dien.

Ma­ža to, daž­nai žmo­nės pa­si­tel­kia į pa­gal­bą įvai­rias prie­mo­nes, kar­tais net ne­sup­ras­da­mi jų rea­lios pa­skir­ties ir nau­dos. Tai grei­čiau­siai su­si­ję su vi­suo­me­nės "ban­ga" ir di­džiu­liu no­ru ap­sau­go­ti sa­ve bet ko­kia kai­na, nes "taip da­ro vi­si". Štai vie­na mo­te­ris, at­vy­ku­si pas ma­ne, ne­se­niai pa­si­gy­rė pi­giai nu­si­pir­ku­si tris dė­žu­tes vei­do kau­kių: gal pra­vers! Pra­dė­jo­me kal­bė­ti apie jų ap­sau­gą. Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no, kad kau­kių ne­nau­do­ja, tu­ri tik at­sar­gai, nes "dau­ge­lis pa­sau­ly­je taip sau­go­si".

La­bai pa­na­šias ten­den­ci­jas ga­li­ma pa­ste­bė­ti kal­bant apie mais­to pro­duk­tus. Iš par­duo­tu­vių len­ty­nų ma­siš­kai šluo­ja­mos kruo­pos, ma­ka­ro­nai, kon­ser­vuo­ti ga­mi­niai. Ta­čiau vėl­gi kiek­vie­nam svar­bu pa­klaus­ti sa­vęs "dėl ko aš tai da­rau?". Esa­me iš­gy­ve­nę ne vie­ną sun­kų lai­ko­tar­pį, kri­zę, ta­čiau tuo me­tu par­duo­tu­vių len­ty­nų nie­kas ne­šla­vė...

Ar tik­rai rei­kia pa­ni­kuo­ti?

– Ko­kia pa­ni­kos ža­la?

– Kal­bant apie pa­ni­ką, svar­bu ak­cen­tuo­ti, kad ją iš­gy­ve­nan­tis žmo­gus daž­nai jau­čia vi­są puokš­tę emo­ci­jų, jas kont­ro­liuo­ti jam da­ro­si sun­ku: bai­mę, ne­ri­mą, įtam­pą.

Su­si­dū­rus su ne­ma­lo­nia emo­ci­ja, daž­niau­siai su­si­kon­cent­ruo­ja­ma į su­dė­tin­gos si­tua­ci­jos spren­di­mą, ta­čiau, si­tua­ci­jai už­si­tę­sus il­ges­nį lai­ką ir žmo­gų kan­ki­nant ne­ži­no­my­bei, ga­li at­si­ras­ti pa­ni­ka. Rei­kia pa­brėž­ti, kad dau­ge­ly­je si­tua­ci­jų ra­mus žmo­gaus el­ge­sys, si­tua­ci­jos priė­mi­mas tam­pa stip­riau­sia kiek­vie­no mū­sų ap­sau­ga. Jei pa­dė­tį "ka­tast­ro­fi­zuo­ja­me", di­de­lė ti­ki­my­bė, kad tai at­si­lieps mū­sų gy­ve­ni­mo ko­ky­bei – tiek fi­zi­nei, tiek emo­ci­nei svei­ka­tai.

Taip pat ir dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Žvel­giant į Šiau­lius, kaip "ne­sau­gų" mies­tą, ga­li tap­ti sun­ku dirb­ti, bend­rau­ti su žmo­nė­mis, at­lik­ti ele­men­ta­rius kas­die­nius dar­bus, pa­vyz­džiui, nuei­ti į par­duo­tu­vę, nu­ves­ti vai­ką į dar­že­lį, iš bib­lio­te­kos pa­siim­ti kny­gą, ap­si­lan­ky­ti ki­no teat­re ir pan. Jau­si­mės ne­sau­gūs, bet ar tik­rai to­kie esa­me?

Pa­ni­ka rea­li grės­mė ir fi­zi­nei žmo­gaus svei­ka­tai. Tur­būt ne vie­ną kar­tą esa­me gir­dė­ję, ko­kius svei­ka­tos su­tri­ki­mus su­ke­lia il­gai trun­kan­ti stre­si­nė si­tua­ci­ja. Mū­sų kū­nas ir min­tys yra la­bai su­si­ję. Tik kiek­vie­nas "ser­ga" sa­vaip.

Kal­bos apie ko­ro­na­vi­ru­są pa­sta­ruo­ju me­tu neap­len­kė nei vie­no žmo­gaus, šei­mos, dar­bo­vie­tės. Kai bu­vo nu­sta­ty­tas at­ve­jis Šiau­liuo­se, te­ko su­lauk­ti ži­nu­čių iš už­sie­nio – ar­ti­mie­ji tei­ra­vo­si, kaip gy­ve­na­me, ar nie­ko ne­trūks­ta. Tai ke­lia šyp­se­ną, ka­dan­gi gy­ve­ni­mas tę­sia­si, ne­sus­to­ja mies­te su­si­rgus vie­nam žmo­gui.

Vi­sai ne­se­niai te­ko kal­bė­tis su vie­nu su­ne­ri­mu­siu bend­ra­dar­biu, ku­ris pa­sa­ko­jo, jog ruo­šia­si "blo­giau­siam", per­ka mais­to pro­duk­tus, de­zin­fek­ci­nes prie­mo­nes, esant di­des­niam už­si­krė­tu­sių­jų skai­čiui, mąs­to apie iš­vy­ki­mą iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos, apie sa­vo šei­mos izo­lia­ci­ją ar­ba ap­gy­ven­di­ni­mą to­li nuo mies­to.

To­kių pa­vyz­džių ne vie­nas ir ne du. Daž­nai sa­vo ar­ti­mo­je dar­bo, pa­žįs­ta­mų žmo­nių ap­lin­ko­je iš­girs­tu pa­na­šių pa­svars­ty­mų. To­kiais at­ve­jais la­bai įdo­mu ir svar­bu su žmo­gu­mi pa­si­kal­bė­ti apie jo di­džiau­sias bai­mes, iš­siaiš­kin­ti, kiek jos pa­grįs­tos, kiek tam įta­kos tu­ri vi­suo­me­nės spau­di­mas, kad "bus blo­gai".

Kar­tais pa­si­gi­li­nus į si­tua­ci­ją pa­ma­tai, kad ji nė­ra to­kia kri­ti­nė, kaip at­ro­do iš pir­mo žvilgs­nio. Juk daug da­ly­kų gy­ve­ni­me pri­klau­so ne nuo pa­čios si­tua­ci­jos su­dė­tin­gu­mo, o nuo mū­sų po­žiū­rio į ją.

Komentarai

miestietis    Ant, 2020-03-03 / 13:07
Pas mus žmogeliai yra labai paprasti- jei gąsdina, tai ir bijo, ir nejaugi visi bus tokie protingi, kaip Lisienė. Mūsuose, kai kuriems dundukams, negali pasakyti, kad, pvz. šis- konoravirusas ar praeito amžiaus pradžioje buvęs ispankos virusas(apie 50 mln. aukų ir daugiau) kildinamas iš Kinijos, tai tuojau kaltina rasizmu ir manęs užčiaupimu. Bemoksliai ir tiek dalis visuomenės ir ką čia bepridursi. Gal kartais tikrai lengviau gyvenasi atsipūtusiems.
Visas pasaulis    Ant, 2020-03-03 / 14:21
Visas pasaulis naudoja veido apsaugines kaukes, bet psichologė - "kau­kių ne­nau­do­ja, tu­ri tik at­sar­gai". Visas pasaulis jas naudoja, milijonai žmonų gatvėse su jomis, tik lietuviai - ne. Lietuvoje šios kaukės nuo viruso "neapsaugo", nes jų nėra. Ministras Veryga tikina, kad jos reikalingos tik užsikrėtusiems žmonėms, kad neužkrėstu sveikųjų. Ar tikrai tik taip ?
to visas pasaulis     Ant, 2020-03-03 / 14:53

In reply to by Visas pasaulis

Aiskiai sakoma per visur, kad neapsaugos visos tos kaukes. simtai zmoniu ir kruopas sluoja nuo lidlo lentynu. o kas jas valgo? kam ju reikia? galesit priduoti veliau i parduotuves 😀
medike    Ant, 2020-03-03 / 15:48
pati dirbu irgi ligoninė. žmones vagia kaukes, dezinfekuojancius skyscius. Panika tikrai per didele ir nenormaliai neadekvati. Kartais net juokinga.
diedas    Ant, 2020-03-03 / 18:13
aš tai to viruso nebijau ir daugėlis jo nebijo. Bijau tik to, kad panikiorai kaip komentatorius "visas pasaulis", išluos lentynas ir mirsim iš bado. Be to mielas "visas pasaulis" ir internete yra informacijos apie kaukių nauda, nebūtina vien LT teliką spoksot, kurie skleidžia paniką. Per karą panikiorus šaudydavo. Bet dabar ne karas:D
miestietis    Tre, 2020-03-04 / 11:52
Aš jau pasimečiau, nes mokslo galvos sako vieną tiesą, o vat štai iš miesto galvos gauname kitą žinią- „Griežtai rekomenduoja imtis visų būtinų prevencinių veiksmų ir sustiprinti masinio susibūrimo patalpų vėdinimą, valymą, dezinfekciją, sudaryti sąlygas dezinfekuoti rankas, užtikrinti prieš ir po renginių lankytojų informavimą apie asmens higienos priemones, apsaugančias nuo viruso plitimo“, – teigiama Artūro Visocko rašte. Meras taip pat informavo, kad keičiantis situacijai dėl koronaviruso paplitimo, gali būti uždrausti ir privatūs renginiai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.