Meras – apie gėrį, direktorius – apie problemas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Me­ras Ar­tū­ras VI­SOC­KAS: Šiau­liai vis ryš­kiau "pe­rei­na į au­gi­mo fa­zę ir pa­sie­kė tei­gia­mą gy­ven­to­jų skai­čiaus au­gi­mą."
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis at­si­skai­tė mies­to Ta­ry­bai už 2018 me­tus. Tik ne tai, su ku­ria dir­bo praė­ju­siais me­tais, o nau­jai iš­rink­tai ta­ry­bai, ku­rios be­veik du treč­da­liai na­rių per­nai gal net ne­gal­vo­jo apie po­li­ti­ko dar­bą. Ta­ry­ba abiem ata­skai­toms pri­ta­rė, nors vie­to­mis jos prieš­ta­ra­vo vie­na ki­tai.

Atas­kai­ta su prieš­ta­ra­vi­mais

"Mū­sų vi­sų pa­stan­go­mis 2018 me­tais Šiau­liai ju­dė­jo tin­ka­ma kry­ti­mi. Šias pa­stan­gas pa­ste­bė­jo ir eks­per­tai iš ša­lies", – pra­dė­jo ata­skai­tą me­ras ir kaip pa­vyz­dį nu­ro­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) sa­vi­val­dy­bių rei­tin­guo­se Šiau­liams skir­tą tre­čią vie­tą.

Mar­ty­nas Šiur­kus pa­klau­sė me­ro, kaip sieks dar ge­res­nių ro­dik­lių, nors kai ku­rios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pro­gra­mos nuo­sta­tos prieš­ta­rau­ja LLRI tai­ko­miems kri­te­ri­jams, me­ras at­sa­kė: "Ne­bus leng­va ap­lenk­ti Vil­nių ir Klai­pė­dą".

A. Vi­soc­kas daž­nai kri­ti­kuo­da­vo LLRI ty­ri­mo me­to­di­ka, esą ji neats­pin­di rea­ly­bės ir lai­ko­si li­be­ra­lių nuo­sta­tų.

"Išk­reip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tė, į tuos in­dek­sus gal ir ne­rei­kė­tų la­bai su­si­fo­ku­suo­ti, bet sma­gu, kad ap­len­kė­me Kau­ną", – pa­tvir­ti­no sa­vo nuo­sta­tas me­ras.

Pris­ta­ty­da­mas ata­skai­tą me­ras, Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, ak­cen­ta­vo, kad Šiau­liai vis ryš­kiau "pe­rei­na į au­gi­mo fa­zę ir pa­sie­kė tei­gia­mą gy­ven­to­jų skai­čiaus au­gi­mą". Tai esą liu­di­ja, kad žmo­nės vis la­biau pa­ti­ki Šiau­lių mies­to po­ten­cia­lu ir nu­spren­džia sa­vo atei­tį sie­ti su Šiau­liais.

Ta­ry­bos na­rys Ed­var­das Ža­ka­ris pa­žymėjo, kad Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio pa­reng­to­je ata­skai­to­je įra­šy­ta, jog gy­ven­to­jų skai­čius 2018 me­tais 0,5 pro­cen­to su­ma­žė­jo. Po­li­ti­kas tei­ra­vo­si me­ro, ar gy­ven­to­jų au­gi­mas vyks­ta nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų są­skai­ta, ar lai­ki­nų gy­ven­to­jų, už­sie­nie­čių, są­skai­ta?

A. Vi­soc­kas sa­kė rė­mę­sis Sa­vi­val­dy­bės re­gist­ru. Jis pri­pa­ži­no, kad Lie­tu­vos re­gist­re skai­čiai yra ki­to­kie. "Į mies­to gy­ve­ni­mą įsi­lie­jo daug uk­rai­nie­čių, jei­gu no­rė­tu­mė­te iš­girs­ti to­kį at­sa­ky­mą", – pri­pa­ži­no me­ras.

Me­rui ne­pa­tin­ka sta­tis­ti­ka, tu­ri sa­vo skai­čių

Tarp nu­veik­tų reikš­min­gų dar­bų A. Vi­soc­kas pa­var­di­jo Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės už­baig­tą ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą, cent­ri­nės mies­to gat­vės re­konst­ruk­ci­ją, vyk­do­mus Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus.

"Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­ti AB "Šiau­lių ener­gi­ja" lai­ko­ma pa­vyz­džiu vi­sai Lie­tu­vai, kaip rei­kia tvar­ky­tis su ši­lu­mos ūkiu. Vi­sa tai ska­ti­na žmo­nes kur­tis Šiau­liuo­se", – da­ro iš­va­dą mies­to gal­va.

Pab­rėž­da­mas, kad ne vi­si svar­būs dar­bai yra ma­to­mi, ak­cen­ta­vo, kad Šiau­liai ga­li di­džiuo­tis drau­gys­te su už­sie­nio par­tne­riais. Pa­var­di­jęs mies­te ap­si­lan­kiu­sius už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­do­rius, Šiau­lių mies­to par­tne­rių, su ku­riais sie­ja ila­me­tės bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tys, ne­pa­mi­nė­jo.

Kaip vie­ną ryš­kes­nių sa­vi­val­dy­bės nuo­pel­nų įvar­di­jo ame­ri­kie­čių kam­pa­ni­jos "In­tus Win­dows" spren­di­mą in­ves­tuo­ti Šiau­liuo­se.

Me­ras ne kar­tą prie­kaiš­ta­vo Sta­tis­ti­kos de­par­ta­me­ntui už ofi­cia­lią sta­tis­ti­ką, ku­ri ne­va neat­sin­di Šiau­lių au­gi­mo. Pa­vyz­džiui, 2018 me­tų tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų au­gi­mo Sta­tisk­ti­kos de­par­ta­men­tas ne­ro­do.

A. Vi­soc­ko ne­džiu­gi­na fak­tas, kad mies­te di­dė­ja ne­dar­bo ly­gis, nors vers­las tei­gia, kad dar­bo ran­kų trūks­ta. Pa­mi­nė­jęs, kad mies­te ky­la dar­bo už­mo­kes­tis, me­ras čia sa­vo nuo­pel­nų neįž­vel­gė. Dar­bo už­mo­kes­tis au­ga vi­so­je ša­ly­je.

Gied­rė Men­do­za He­re­rra pri­mi­nė, kad me­ras ne kar­tą spau­do­je mi­nė­jo, jog praė­ju­siais me­tais Šiau­liuo­se bu­vo su­kur­ta per 6 000 dar­bo vie­tų. Atas­kai­to­je yra len­te­lė, ku­ri ro­do kad dar­bo vie­tų skai­čius tarp 2017 ir 2018 me­tų ski­ria­si tik 63. "Ar čia arit­me­ti­nė klai­da, ar tos dar­bo vie­tos neu­žim­tos?"

Me­rą ir vėl ste­bi­no Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to skai­čiai.

"Ir aš už­da­viau klau­si­mą ata­skai­tos ren­gė­jams. Yra spar­čiai au­gan­čios dar­bo vie­tos, bet aš ne­tu­riu ofi­cia­laus šal­ti­nio. Ma­no ata­skai­to­je tu­ri bū­ti nu­ro­dy­tas ofi­cia­lus šal­ti­nis. Dar­bo vie­tos ku­ria­mos, ta­čiau apie tai sta­tis­ti­kos len­te­lės pra­dės ro­dy­ti po ko­kio pus­me­čio", – ža­dė­jo A. Vi­soc­kas.

Atas­kai­tos pri­sta­ty­mo gy­ven­to­jams ne­bus

Pa­reiš­kęs, kad jo ata­skai­tą su­da­ro 28 la­pai, me­ras su­dė­lio­jo kai ku­riuos ak­cen­tus. Mies­to Ta­ry­bos ir ko­mi­te­tų veik­lą pri­sta­tė per po­sė­džių lan­ko­mu­mą ir spren­di­mų skai­čių. Apie dar­bo ko­ky­bę ne­kal­bė­jo.

Pris­ta­tęs bu­vu­sios Ta­ry­bos na­rių fi­nan­si­nius rei­ka­lus, jis iš­sky­rė Gin­ta­rą Ka­ra­le­vi­čių, Alf­re­dą Lan­kaus­ką ir Vi­lių Ale­liū­ną, ku­rie ga­lė­jo nau­do­tis Ta­ry­bos na­rio iš­mo­ko­mis, bet ne­si­nau­do­jo.

Nusp­ren­dęs, kad vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo dar­bus ma­to ir jau­čia gy­ven­to­jai, apie juos ne­kal­bė­jo. Me­rui pa­si­ro­dė svar­bes­nis fak­tas, kad au­ga su­si­do­mė­ji­mas sa­vi­val­dy­bės "Fa­ce­book" pus­la­piu, in­ter­ne­ti­niu tink­la­la­piu bei Ta­ry­bos po­sė­džių trans­lia­ci­jo­mis.

Pri­mi­nęs, kad gar­bės pi­lie­čiu per­nai pa­tvir­ti­nas pra­mo­ni­nin­kas Sta­nis­lo­vas Gru­šas, me­ras pa­kar­to­jo jo nuo­pel­nus mies­tui: "Ži­no­me jo Fren­ke­lio ro­žy­ną, me­ce­na­vi­mą. Žmo­gus nuo 1990 me­tų (jo dir­ban­čių­jų vi­du­ti­nis skai­čius 2 000 ar­ba dau­giau) yra iš­mo­kė­jęs vi­sas al­gas."

E. Ža­ka­ris pri­pa­ži­no, kad su­dė­tin­ga ver­tin­ti me­ro ata­skai­tą, kai daug ką ži­nai tik iš bend­rų vie­šų ži­nių. Jis ne­nei­gė, kad mies­te pa­da­ry­ta daug ge­rų dar­bų, ta­čiau prie­kaiš­ta­vo, jog ne­pa­kan­ka­mai pa­dir­bė­ta, kad Šiau­liai ne­pra­ras­tų sa­va­ran­kiš­ko uni­ver­si­te­to.

Pap­ras­tai tą pa­čią die­ną po dar­bo va­lan­dų me­ro ata­skai­ta bū­da­vo pri­sta­to­ma ir vi­suo­me­nei, ta­čiau į to­kį pri­sta­ty­mą at­vyk­da­vo vos ke­li mies­tie­čiai. A. Vi­soc­kui toks pri­sta­ty­mas at­ro­do fik­ty­vus, to­dėl šį­met at­ski­ro su­si­ti­ki­mo su gy­ven­to­jais ne­bus. Ta­čiau jei gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nės pa­gei­dau­tų, me­ras į su­si­ti­ki­mą at­vyk­tų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ak­cen­ta­vo pro­ble­mas

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­tanas Bar­tu­lis sa­vo ata­skai­to­je kal­bė­jo apie pro­ble­mas, ne­lei­du­sias iki ga­lo per­nai sėk­min­gai su­val­dy­ti mies­to fi­nan­sų.

Mies­tas tu­rė­jo 134 mi­li­jo­nų eu­rų biu­dže­tą, prieš me­tus – 114 mi­li­jo­nų. A. Bar­tu­lis ak­cen­ta­vo, kad 20 mi­li­jo­nų eu­rų au­gi­mą rei­kė­jo su­val­dy­ti. Jis iš­sky­rė sep­ty­nias sri­tis, ku­rio­se ne­pa­vy­ko pa­siek­ti tiks­lų.

Vie­na iš prie­žas­čių – pro­jek­tuo­to­jai pa­žei­dė 2018 me­tų ter­mi­nus ar­ba at­li­ko dar­bus ne­ko­ky­biš­kai, o klai­dų tai­sy­mas atė­mė mė­ne­sius.

Pa­na­šių bė­dų kė­lė ir kai ku­rios ran­go­vų or­ga­ni­za­ci­jos.

"Ne­tu­ri iš­tek­lių, pai­ma pro­jek­tus, o kai rei­kia at­lik­ti dar­bus, paaiš­kė­ja, kad "kel­nės per trum­pos". Pi­ni­gai skir­ti, mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mas prieš mies­tą ir Ta­ry­bą yra", – sa­kė di­rek­to­rius.

Tech­ni­niai eks­per­tai tu­ri pre­ten­zi­jų dėl dar­bų ko­ky­bės, ran­go­vai ne­spė­jo su­t­var­ky­ti vi­sų do­ku­men­tų.

Bė­dų ad­mi­nist­ra­ci­jai ke­lia ir ne­są­ži­nin­gi vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sų da­ly­viai, įvel­da­mi sa­vi­val­dy­bę į il­gai trun­kan­čias tei­si­nes pro­ce­dū­ras, teis­mus, pra­ran­dant pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui skir­tą lai­ką.

A. Bar­tu­lis pri­pa­ži­no, kad bu­vo trū­ku­mų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­be, tai lė­mė pro­jek­tų vė­la­vi­mus.

"Ne­pa­vy­kio pil­nai su­komp­lek­tuo­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dėl ma­žų ne­kon­ku­ren­cin­gų at­ly­gi­ni­mų. Ir šian­dien tu­ri­me ne­pil­ną ko­man­dą. Kiek mak­si­ma­liai ga­li pa­da­ry­ti, tiek pa­da­ro. O ir esa­ma ko­man­da da­ro klai­dų, jas ana­li­zuo­ja­me, ke­lia­mi kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mai. Iš už­sa­ko­vo pu­sės nė­ra su­val­dy­ta tai, kaip tu­ri bū­ti su­val­dy­ti", – sa­vik­ri­tiš­kai ver­ti­no Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Jis ak­cen­ta­vo, kad ran­gos kon­kur­sus ten­ka skelb­ti po ke­lis kar­tus, nes nea­tei­na da­ly­vių.

Sa­vi­val­dy­bė per­nai sky­rė "Bus­tu­rui" per 2 mi­li­jo­nus eu­rų nau­jiems 12 au­to­bu­sų įsi­gy­ti, ta­čiau juos pa­vy­ko nu­pirk­ti tik šių me­tų pra­džio­je. Per­nai ne­pa­nau­do­ti 2 mi­li­jo­nai eu­rų per­kel­ti į šiuos me­tus.

Prie­kaiš­ta­vo dėl dvi­gu­bų stan­dar­tų

Po­li­ti­kai klau­sė di­rek­to­riaus, kaip jam se­ka­si ma­žin­ti gy­ven­to­jams ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą, ko­dėl ma­žė­ja ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pa­slau­gų tei­kė­jų, ar di­rek­to­rius pa­ts to­bu­li­na sa­vo va­dy­bi­nius įgū­džius ir ki­tų klau­si­mų.

Bu­vęs A. Bar­tu­lio pa­va­duo­to­jas, da­bar Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Ve­lič­ka pa­klau­sė, ko­dėl tai­ko dvi­gu­bus stan­dar­tus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams. Jis pa­mi­nė­jo, jog skan­da­li­ngo­je ko­rup­ci­jos by­lo­je fi­gū­ruo­ja tri­jų mies­to mo­kyk­lų va­do­vės: Spor­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ir­ma Ab­ro­ma­vi­čie­nė, Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jos Ing­ri­da Maz­ri­mie­nė ir bu­vu­si "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Aud­ro­nė Is­pi­ryan. Pa­rei­gas pra­ra­do tik pa­sta­ro­ji, o ki­tos dvi dir­ba to­liau.

Po­li­ti­kas pa­žymėjo, kad Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė pri­pa­ži­no ėmu­si ky­šį iš pa­slau­gų tei­kė­jo, su­mo­kė­jo bau­dą ir nuo baus­mės at­leis­ta pa­gal lai­da­vi­mą, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mų ne­su­lau­kė.

"Mes ne­sa­me pro­ce­so ša­lis ir ne­ve­da­me iki­teis­mi­nio ty­ri­mo. Gau­da­vo­me mi­ni­ma­lią in­for­ma­ci­ją. Tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja ne­lei­do mums priim­ti spren­di­mų. Ga­liu tik nu­steb­ti, iš kur jūs taip ge­rai in­for­muo­tas", – pa­reiš­kė A. Bar­tu­lis.

M. Ve­lič­kai pri­mi­nus, kad apie šios by­los ei­gą in­for­ma­vo be­veik vi­sa ša­lies ži­niask­lai­da, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­reiš­kė, kad ši in­for­ma­ci­ja gal ir tei­sin­ga, ta­čiau straips­niai jam nė­ra priim­ti­nas šal­ti­nis.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­kams tai pa­si­ro­dė kaip di­rek­to­riaus ir bu­vu­sio pa­va­duo­to­jo san­ty­kių aiš­ki­ni­ma­sis.