Medžių gynėjai į Prezidentą kreipėsi atviru laišku

Dai­niaus La­bu­čio (EL­TA) nuo­tr.
Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas (cent­re) hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė fi­lo­so­fė Sa­lo­mė­ja Jast­rums­ky­tė ir gru­pės "Sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas Alf­re­das Dau­lius va­kar da­ly­va­vo spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Sei­me.
Va­kar Sei­me spau­dos kon­fe­ren­ci­ją "Ko­mi­te­ti­nė bau­džia­va ir ma­si­nės mies­tų me­džių žu­dy­nės" su­ren­gęs Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas ir me­džių gy­nė­jai at­vi­ru laiš­ku krei­pė­si į Pre­zi­den­tą. Sei­mo na­rių te­ma ne­su­do­mi­no. "Tai dar ne pa­sku­ti­nis mū­šis", – tei­gė A. Sė­jū­nas.

Me­džiai – vie­ša­sis gė­ris

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo Sa­lo­mė­ja Jast­rums­ky­tė, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė, fi­lo­so­fė ir Alf­re­das Dau­lius, gru­pės "Sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas.

Kar­tu su A.Sė­jū­nu jie gar­si­no ne vien Šiau­liams ak­tua­lią ma­si­nės bran­džių me­džių pjū­ties pro­ble­mą.

S. Jast­rums­ky­tė per­skai­tė at­vi­rą laiš­ką Pre­zi­den­tui, ku­riuo pra­šo­ma at­kreip­ti dė­me­sį į dest­ruk­ty­vią me­džių nai­ki­ni­mo ban­gą, be­si­ri­tan­čią per vi­są Lie­tu­vą.

Laiš­ko au­to­rių žo­džiais, taip nai­ki­na­mas Lie­tu­vos ta­pa­tu­mas – na­tū­ra­li stip­ri gam­ta, pa­žei­džia­mas pa­ma­ti­nis žmo­gaus ir gam­tos ry­šys. Jie klau­sia: "Ar ge­ro­vės vals­ty­bė ga­li bū­ti ku­ria­ma to­kiu pa­grin­du?" Ar ge­ro­vės vals­ty­bė ga­li bū­ti ku­ria­ma, "kai rei­kia bi­jo­ti sa­vi­val­dy­bės veiks­mų?"

"Iš es­mės ko­va vyks­ta ne už pa­vie­nį me­dį – už vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą, – sa­kė fi­lo­so­fė. – Ne me­džiai, o žmo­nės yra tai­ki­ny­je. Pa­si­kė­si­ni­mas į me­džius yra žmo­gaus ap­lin­kos api­plė­ši­mas."

Ak­cen­tuo­ta, jog "me­džiai yra vie­ša­sis gė­ris", "eko­sis­te­mos da­lis" ir jų li­ki­mas ne­ga­li bū­ti ati­duo­tas vien sa­vi­val­dy­bėms au­to­no­miš­kai spręs­ti.

Me­džių gy­nė­jai skai­čiuo­ja, jog Šiau­lių mies­to cent­ri­nė­je da­ly­je vyk­dant vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tus pjau­na­ma 1 000 bran­džių me­džių. Nau­ji me­de­liai pa­so­din­ti ne­ko­ky­biš­ki, ap­sa­ma­no­jusiais ka­mie­nais, re­tų la­jų ir skurs­ta ne­pri­žiū­ri­mi.

A. Dau­lius ci­ta­vo gau­tą Cent­ri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros at­sa­ky­mą su nu­ro­dy­to­mis me­de­lių ir žel­di­nių so­di­ni­mo su­mo­mis pa­gal Šiau­liuo­se vyk­do­mus gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tus. Pa­gar­si­no ir skai­čia­vi­mus, jog Vil­niaus gat­vės bul­va­re vie­no me­džio so­di­ni­mas kai­nuos 1 230 eu­rų, o P. Vi­šins­kio gat­vės vie­no­je at­kar­po­je – 1 608 eu­rus.

"Tai auk­si­niai me­de­liai", – sa­kė A. Dau­lius, pa­si­da­ly­da­mas, jog in­ter­ne­te ra­do skel­bi­mą, jog vie­nas iš Lie­tu­vos me­de­ly­nų 3–4 met­rų aukš­čio lie­pas par­duo­da už 30 eu­rų, o pa­skam­bi­nęs su­ži­no­jo, jog ir virš 4 met­rų aukš­čio ga­li par­duo­ti – už 45 eu­rus (su PVM).

"Esa­me ab­sur­do si­tua­ci­jo­je, – pik­ti­no­si A. Sė­jū­nas. – Kas vyks­ta mū­sų vals­ty­bė­je? Kas da­ro­si su mū­sų pro­tais? Sus­tab­dy­kim me­džių kir­ti­mą ir iš­lai­da­vi­mą. Šiau­liuo­se tam iš­leis mi­li­jo­ną eu­rų, per­kel­ki­te tuos pi­ni­gus na­mų kie­mams tvar­ky­ti."

Jis pri­mi­nė, jog prieš du mė­ne­sius krei­pė­si į Fi­nan­sų, Vi­daus rei­ka­lų, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jas, Cent­ri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą, "du kar­tus – į Prem­je­rą" . Bet, jo žo­džiais, vyks­ta tik "su­si­ra­ši­nė­ji­mas", "ei­na­me ra­tu".

"Klau­si­mas Sei­mui: "Ar ne­ma­to­te, kas vyks­ta? – klau­sė sig­na­ta­ras. – Grįž­ta­me į bau­džia­vą – nie­kas žmo­nių ne­klau­so. At­si­pei­kė­kim ir pra­dė­kim kur­ti vals­ty­bę – jums į pa­gal­bą atei­na vi­suo­me­nė."

"Tai ne pa­sku­ti­nis mū­sų mū­šis, – pa­ti­ki­no A. Sė­jū­nas, baig­da­mas spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me, ir ją tu­rė­da­mas min­ty­je dar ta­rė: – Ačiū už su­teik­tą ga­li­my­bę, ku­rios dar iš mū­sų nea­tė­mė­te."

Nė vie­nas Sei­mo na­rys spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ne­pa­si­ro­dė. Kon­fe­ren­ci­ja vy­ko 11 va­lan­dą ir bu­vo trans­liuo­ja­ma in­ter­ne­tu, "You­Tu­be" pa­sky­ro­je.

Pre­zi­den­tū­ro­je šiau­lie­čiai už­re­gist­ra­vo sa­vo at­vi­rą laiš­ką Pre­zi­den­tui Gi­ta­nui Nau­sė­dai.

"Ti­ki­mės, kad bū­si­me iš­girs­ti, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" A. Dau­lius. – Me­džių pro­ble­ma yra vals­ty­bės pro­ble­ma, su ku­ria nė ne­ži­no­ma, ką da­ry­ti."

Sig­na­las – ap­tar­ti ir Sei­me

Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė, ku­ri yra rink­ta vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir šiau­lie­čių, "Šiau­lių kraš­tui" ap­gai­les­ta­vo, jog dėl užim­tu­mo ne­ga­lė­jo bū­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Bet pa­ti­ki­no, jog į iš­kel­tą pro­ble­mą reak­ci­ja bus.

"Vi­liuo­si, kad Ap­lin­kos ko­mi­te­te ir Sei­mo val­dy­bo­je ap­tar­si­me, ką ga­li­me pa­da­ry­ti, ir kad mus iš­girs­Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja. Tai tik­rai ne vien Šiau­lių pro­ble­ma," – pa­brė­žė Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja.

"Iš mies­to me­ro gir­džiu, kad vie­toj nu­kirs­tų me­džių bus pa­so­din­ta nau­jų me­džių, bet, ma­nau, jog kiek­vie­nu at­ve­ju rei­kia įsi­gi­li­ni­mo, gal ga­li­ma ki­taip iš­spręs­ti, kiek įma­no­ma, se­nus me­džius iš­sau­go­ti? – svars­tė po­li­ti­kė. – Pa­vyz­džiui, Kur­šė­nuo­se taip pat bu­vo pa­si­kė­si­ni­mo vi­sus me­džius iš­pjau­ti, bet me­ras pa­siū­lė se­nus me­džius iš­sau­go­ti, o nau­jus so­din­ti ša­lia jų."

Iš es­mės ko­va vyks­ta ne už pa­vie­nį me­dį – už vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Ne me­džiai, o žmo­nės yra tai­ki­ny­je.