Medžių gynėjai į Prezidentą kreipėsi atviru laišku

Dai­niaus La­bu­čio (EL­TA) nuo­tr.
Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas (cent­re) hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė fi­lo­so­fė Sa­lo­mė­ja Jast­rums­ky­tė ir gru­pės "Sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas Alf­re­das Dau­lius va­kar da­ly­va­vo spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Sei­me.
Va­kar Sei­me spau­dos kon­fe­ren­ci­ją "Ko­mi­te­ti­nė bau­džia­va ir ma­si­nės mies­tų me­džių žu­dy­nės" su­ren­gęs Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas ir me­džių gy­nė­jai at­vi­ru laiš­ku krei­pė­si į Pre­zi­den­tą. Sei­mo na­rių te­ma ne­su­do­mi­no. "Tai dar ne pa­sku­ti­nis mū­šis", – tei­gė A. Sė­jū­nas.

Me­džiai – vie­ša­sis gė­ris

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo Sa­lo­mė­ja Jast­rums­ky­tė, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė, fi­lo­so­fė ir Alf­re­das Dau­lius, gru­pės "Sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas.

Kar­tu su A.Sė­jū­nu jie gar­si­no ne vien Šiau­liams ak­tua­lią ma­si­nės bran­džių me­džių pjū­ties pro­ble­mą.

S. Jast­rums­ky­tė per­skai­tė at­vi­rą laiš­ką Pre­zi­den­tui, ku­riuo pra­šo­ma at­kreip­ti dė­me­sį į dest­ruk­ty­vią me­džių nai­ki­ni­mo ban­gą, be­si­ri­tan­čią per vi­są Lie­tu­vą.

Laiš­ko au­to­rių žo­džiais, taip nai­ki­na­mas Lie­tu­vos ta­pa­tu­mas – na­tū­ra­li stip­ri gam­ta, pa­žei­džia­mas pa­ma­ti­nis žmo­gaus ir gam­tos ry­šys. Jie klau­sia: "Ar ge­ro­vės vals­ty­bė ga­li bū­ti ku­ria­ma to­kiu pa­grin­du?" Ar ge­ro­vės vals­ty­bė ga­li bū­ti ku­ria­ma, "kai rei­kia bi­jo­ti sa­vi­val­dy­bės veiks­mų?"

"Iš es­mės ko­va vyks­ta ne už pa­vie­nį me­dį – už vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą, – sa­kė fi­lo­so­fė. – Ne me­džiai, o žmo­nės yra tai­ki­ny­je. Pa­si­kė­si­ni­mas į me­džius yra žmo­gaus ap­lin­kos api­plė­ši­mas."

Ak­cen­tuo­ta, jog "me­džiai yra vie­ša­sis gė­ris", "eko­sis­te­mos da­lis" ir jų li­ki­mas ne­ga­li bū­ti ati­duo­tas vien sa­vi­val­dy­bėms au­to­no­miš­kai spręs­ti.

Me­džių gy­nė­jai skai­čiuo­ja, jog Šiau­lių mies­to cent­ri­nė­je da­ly­je vyk­dant vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tus pjau­na­ma 1 000 bran­džių me­džių. Nau­ji me­de­liai pa­so­din­ti ne­ko­ky­biš­ki, ap­sa­ma­no­jusiais ka­mie­nais, re­tų la­jų ir skurs­ta ne­pri­žiū­ri­mi.

A. Dau­lius ci­ta­vo gau­tą Cent­ri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros at­sa­ky­mą su nu­ro­dy­to­mis me­de­lių ir žel­di­nių so­di­ni­mo su­mo­mis pa­gal Šiau­liuo­se vyk­do­mus gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tus. Pa­gar­si­no ir skai­čia­vi­mus, jog Vil­niaus gat­vės bul­va­re vie­no me­džio so­di­ni­mas kai­nuos 1 230 eu­rų, o P. Vi­šins­kio gat­vės vie­no­je at­kar­po­je – 1 608 eu­rus.

"Tai auk­si­niai me­de­liai", – sa­kė A. Dau­lius, pa­si­da­ly­da­mas, jog in­ter­ne­te ra­do skel­bi­mą, jog vie­nas iš Lie­tu­vos me­de­ly­nų 3–4 met­rų aukš­čio lie­pas par­duo­da už 30 eu­rų, o pa­skam­bi­nęs su­ži­no­jo, jog ir virš 4 met­rų aukš­čio ga­li par­duo­ti – už 45 eu­rus (su PVM).

"Esa­me ab­sur­do si­tua­ci­jo­je, – pik­ti­no­si A. Sė­jū­nas. – Kas vyks­ta mū­sų vals­ty­bė­je? Kas da­ro­si su mū­sų pro­tais? Sus­tab­dy­kim me­džių kir­ti­mą ir iš­lai­da­vi­mą. Šiau­liuo­se tam iš­leis mi­li­jo­ną eu­rų, per­kel­ki­te tuos pi­ni­gus na­mų kie­mams tvar­ky­ti."

Jis pri­mi­nė, jog prieš du mė­ne­sius krei­pė­si į Fi­nan­sų, Vi­daus rei­ka­lų, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jas, Cent­ri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą, "du kar­tus – į Prem­je­rą" . Bet, jo žo­džiais, vyks­ta tik "su­si­ra­ši­nė­ji­mas", "ei­na­me ra­tu".

"Klau­si­mas Sei­mui: "Ar ne­ma­to­te, kas vyks­ta? – klau­sė sig­na­ta­ras. – Grįž­ta­me į bau­džia­vą – nie­kas žmo­nių ne­klau­so. At­si­pei­kė­kim ir pra­dė­kim kur­ti vals­ty­bę – jums į pa­gal­bą atei­na vi­suo­me­nė."

"Tai ne pa­sku­ti­nis mū­sų mū­šis, – pa­ti­ki­no A. Sė­jū­nas, baig­da­mas spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me, ir ją tu­rė­da­mas min­ty­je dar ta­rė: – Ačiū už su­teik­tą ga­li­my­bę, ku­rios dar iš mū­sų nea­tė­mė­te."

Nė vie­nas Sei­mo na­rys spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ne­pa­si­ro­dė. Kon­fe­ren­ci­ja vy­ko 11 va­lan­dą ir bu­vo trans­liuo­ja­ma in­ter­ne­tu, "You­Tu­be" pa­sky­ro­je.

Pre­zi­den­tū­ro­je šiau­lie­čiai už­re­gist­ra­vo sa­vo at­vi­rą laiš­ką Pre­zi­den­tui Gi­ta­nui Nau­sė­dai.

"Ti­ki­mės, kad bū­si­me iš­girs­ti, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" A. Dau­lius. – Me­džių pro­ble­ma yra vals­ty­bės pro­ble­ma, su ku­ria nė ne­ži­no­ma, ką da­ry­ti."

Sig­na­las – ap­tar­ti ir Sei­me

Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė, ku­ri yra rink­ta vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir šiau­lie­čių, "Šiau­lių kraš­tui" ap­gai­les­ta­vo, jog dėl užim­tu­mo ne­ga­lė­jo bū­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Bet pa­ti­ki­no, jog į iš­kel­tą pro­ble­mą reak­ci­ja bus.

"Vi­liuo­si, kad Ap­lin­kos ko­mi­te­te ir Sei­mo val­dy­bo­je ap­tar­si­me, ką ga­li­me pa­da­ry­ti, ir kad mus iš­girs­Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja. Tai tik­rai ne vien Šiau­lių pro­ble­ma," – pa­brė­žė Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja.

"Iš mies­to me­ro gir­džiu, kad vie­toj nu­kirs­tų me­džių bus pa­so­din­ta nau­jų me­džių, bet, ma­nau, jog kiek­vie­nu at­ve­ju rei­kia įsi­gi­li­ni­mo, gal ga­li­ma ki­taip iš­spręs­ti, kiek įma­no­ma, se­nus me­džius iš­sau­go­ti? – svars­tė po­li­ti­kė. – Pa­vyz­džiui, Kur­šė­nuo­se taip pat bu­vo pa­si­kė­si­ni­mo vi­sus me­džius iš­pjau­ti, bet me­ras pa­siū­lė se­nus me­džius iš­sau­go­ti, o nau­jus so­din­ti ša­lia jų."

Iš es­mės ko­va vyks­ta ne už pa­vie­nį me­dį – už vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Ne me­džiai, o žmo­nės yra tai­ki­ny­je.

Komentarai

miestietis    Ant, 2019-10-08 / 08:17
Gru­pės "Sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" veiksmus, dėl racionalių finansinių išteklių panaudojimo, aš palaikau, taip kaip, palaikau ir dėl tinkamų medžių parinkimo miesto centrui, bet nesutinku su ta grupe tuo aspektu, kad dėl neprižiūrėtų liepų būtų stabdomas miesto centro atnaujinimo procesas.Tiesa, dar labai pergyvenu dėl tos jaunos mergaitės- aktyvistės, jei neklystu A** J. sveikatos būklės, nes labai mane sukrėtė jos klyksmai. Gal žinote kokia jos sveikatos būklė, ar atsigavo, ar nereikia pagalbos?
Svečias    Ant, 2019-10-08 / 08:28
viena filosfė, kitas politikas, o trečias neturintis ką veikti ir jie nurdinėja, kas turi būti daroma, o kas ne.... 0 profesionalumo tuo klausimu, nei ekspertai, dendrologai...niekas... Tikiuosi nesustabdys darbų medverkiai
Švonderis svečiui    Ant, 2019-10-08 / 09:19
Bet savivaldybėje, kiek "expertų"??? Vienas buvęs bedarbis, kitas fotografas, ir būrelis mokytojėlių :)))))
Augustė    Ant, 2019-10-08 / 09:29
juk niekas ir nekalba apie projekto sustabdymą, o tik apie jo koregavimą, paliekant neiškirstus sveikus medžius, juos apgenėjant ir sutvarkant. Aš dar pasisakyčiau ir už arkų išsaugojimą, nes tai tapo šios pėsčiųjų gatvės savitumu, todėl nebūtina jų griauti, tuo labiau, kad kokių nors mažosios architektūros akcentų projekte nenumatyta.
augustei    Ant, 2019-10-08 / 09:42

In reply to by Augustė

Arkos - visiška beskonybė, atsiradusi laikinai, nepatvari ir neilgaamžė. Toliau - ne visi medžiai bus iškirsti, tas buvo pasakyta daugybę kartų, tik kas nenori - tas negirdi.
klausimas    Ant, 2019-10-08 / 09:35
O kodėl jie nutarė kalbėti mūsų vardu? Kas juos delegavo? Dauguma miestiečių palaiko pertvarką mieste, bet neturi laiko nei prie medžių raišiotis, nei piketuose stovėti, nei po seimus lakstyti. Aš, mano kaimynai, bendradarbiai pečiais traukom - kas jie tokie, kodėl sprendžia už mus, ką jie sau įsivaizduoja? Kas jiems leido? Ar mūsų visų pritarimą turi, ar tik savo fb burbulo patiktukus? Gal jau laikas sustabdyt tuos neadekvačius "kovotojus"?
nulis    Ant, 2019-10-08 / 09:37
Man nesvarbu, kur jie ten eina ir ką šneka tuščiai auditorijai (pirmą kartą džiaugiuosi Seimo narių reakcija). Man svarbu, kad miesto tvarkymo darbai nesustotų dėl šitų niektauzų.
Kazys suvalkietis    Ant, 2019-10-08 / 12:14

In reply to by nulis

Esi tikras nulis! Aš nemačiau niekur šitų brangių importinių liepų virtusių tikrais medžiais. O sveikų medžių kelmų daug kur regėjau. O kaip tamstai atrodo 1600 EUR už mažą liepaitę?
miestietis    Ant, 2019-10-08 / 09:42
Kuomet statybininkai išraus bulvarą, tuomet toms senoms liepom jau tikrai bus kaput, na, o jau tuomet tikrai bus achtung- gelbėkit ant viso urbi et orbi !!!
    Ant, 2019-10-08 / 09:43
Gal jau neišprotėkim ir mielieji medžių gynėjai, nusiimkite savo lapų akinius ir pažiūrėkite į realybę, kiek žmonių laukia atsinaujinimo... Nebūkite egoistais, siekdami tik savo tikslų!
Vaidis    Ant, 2019-10-08 / 09:55
Kas per įprotis skaičiuoti svetimus pinigus? Ne už tavo, ne už mano ir ne už miesto pinigus tie medžiai kertami ir sodinami. Europa duoda - Europa pasiima. Ji taip vysto savo biznį, kad Europos medžių augintojai turėtų pajamų. Ir kad mes darbo turėtumėm, kad darbininkai algas gautų ir šeimas išlaikytų.
Šiauliu problema..    Ant, 2019-10-08 / 09:56
Šiaulių problema -tai GAIDYS sedintis ....O apie ka rašau - visi supranta
Pavan    Ant, 2019-10-08 / 09:56
Tie kurie išvien su "Šiaulių grietinėlė" ir nori, kad neliktų medžių, avinų banda be išminties, šokanti pagal mero grojama dūdelę. Uždėje ranką ant širdies paklauskit, nuoširdžiai kiek tik galite, "KAS AŠ ESU?", gal ateis atsakymas, kad esate daugiau nei vien kūnas, protas, emocijos..... Mes nenorim, kad miestas neatsinaujintų, norim, kad atsinaujintų, išsaugant Liepas. Primelavo visiem, kad būtina iškirsti, kad tik kuo greičiau įsisavintų europėlės pinigėlius, kad lengviau viską nuo 0 tvarkyt. Manot jiems rūpi miestiečių gerovė? Jiems rūpi tik pinigai ir valdžia. Nieko tokio, kvepuosim betonu, kol dar daugumos miestiečių protas nėra apšviestas... Ateis laikas kai dauguma bus žmonių su išmintim, ir visi likę, piktadariai, bus demaskuoti, atsisuks viskas bumerangu.
lota    Ant, 2019-10-08 / 10:22

In reply to by Pavan

Ar nemanot kad ta laksčiusi neadekvatė, apsirūkęs " medverkys" prisirakinęs medžio ir kita maža saujė stagnatorių - tai ne visų miestiečių nuomonė ,kokią teisę turite už visus kalbėti ? Jums medžiai rūpi - nejuokinkit..Geriau piketuokit ten,kur reikia, kad ir dėl miškų iškirtimo, ten tikrai reikia skelbti aliarmą.tikrai kad kelios peraugusios liepos išgelbės ekologiją, išgrynins orą - komedijos...
darbinyks    Ant, 2019-10-08 / 10:41
Ar tie žygeiviai į seimą žino, kas po tų medžių šaknimis? Pakloti nauji vamzdžiai ir buvo iškapotos tų medžių šaknys iš apačios per vidurį ir iš kraštų. Stipriai iškapotos, kitaip vamzdžių pakloti nebuvo įmanoma. Pats dirbau, labai gerai žinau. Porą metų tie medžiai dar pastovėtų, pavegetuotų, o paskui nudžiūtų. Tai čia yra pirma priežastis, kodėl jas reikia nukirsti. Kad brangiai perka naujus medžius, tai aš tik džiaugiuosi, nes iš tų projekto pinigų mums algas moka. Nebūtų to brangaus projekto, nežinau, ką dirbčiau. Gal eičiau pas Sėjūną, Daulių ar Jastrumskytę prašyti, kad įdarbintų pas save už tokią pat algą, kokią gaunu dabar. Žinokit, ne minimumas, užtat man taip pikta ant tų isterikų, kad peza bele kur bele ką, o naudos iš tų pezalų jokios, tik kenkimas. Patys nesirūpina, iš ko žmonėms gyventi reikia, kaip darbo vietų reikia, tik save reklamuoja ir didelius patriotus vaidina. Ta filosofė mokės už mano vaikų mokslą, jeigu aš darbo neteksiu? Pikta žiūrėt ir klausyt. Nusitaikė į žmones... Tai jūs nusitaikėt į žmones, į paprastus darbininkus, tokius kaip aš ir kiti, kur prie gatvių remonto dirba. Tai jūs kėsinatės atimti mūsų uždarbį. Ar turit sąžinės?
Ti darbinyks    Tre, 2019-10-09 / 04:31

In reply to by darbinyks

Jeigu būtum darbinyks rašytum su klaidom neparašytum tokio ilgo smegenų pudrinimo teksto, nes tau išsilavinimo trūktų ir neskaitytum šito straipsnio nes tau pofik būtų. Panašu jog esi savivaldybės darbinyks, ir db tau šikna dega už liepaičių aferą
kaimynas    Ant, 2019-10-08 / 10:41
Kaimynai, kas jums visiems pasidarė? Jūsų vartotojiškumas jau per visus galus sunkiasi? Kada pagaliau išmoksit kažką naujinti nenaikinant to kas yra dar ilgam vertingo? Ar jums dar vis "Internacionalas" ausyse teskamba? Berods jau nuo tų visko griovimo ir ant pamatų statymo jau išsivadavome dar 1990... ar dar ne?
kaimynui    Ant, 2019-10-08 / 10:54

In reply to by kaimynas

Kaimyne, liepa - labai trumpaamžis medis, minkštas. Miške gali išgyventi porą šimtų metų, mieste - niekaip. 50 - 70 maksimum. Toliau,. Kaip įsivaizduojat naujinimą, neatsisakant to, kas atgyveno? Pakeist plyteles, nupjaut šakeles ir nudažyt fasadą? Tiek fantazija tetraukia? Pagal jūsų mąstymą, tai centrinėje aikštėje po šiai dienai tebestovėtų medinės žydų krautuvikės, tik naujai padažytos, gatvė tebebūtų lauko akmenim grįsta ir vietoj automobilių stovėjimo aikštelės būtų atitvarai arkliams pririšti :)))))))
To kaimynui    Tre, 2019-10-09 / 04:35

In reply to by kaimynui

O tau ziuriu svarbu mašina visur pastatyti kaip kokei kalei teritorija myzalais pazymeti... tiksiuosi ant tavo masinos uzgrius nauja pasodinta liepa....
miestietis    Ant, 2019-10-08 / 10:42
Šiaulių saugotojų grupės aktyvistai tegul nesitiki Vilniaus pagalbos, nes jei sužinotu, kiek yra nuplanuota iškirsti medžių Kalnų parke ir kitur, tai jiems viso vaistinių validolio neužtektu, pasakysiu skaičių apytiksliai- tūkstančiai! Bet prašau- tik nesakykite tos informacijos A.J., o tai bus paskui reikalų.
Klausimas    Ant, 2019-10-08 / 11:01
Ar visi šiauliškiai delegavo tuos atstovus į Seimą? Kodėl nevyksta miesto tvarkymo darbai? Mieste kažkokia suirutė, anarchija.
miestietis    Ant, 2019-10-08 / 11:07
Pabaigai. Vietoje tos, medžių saugotojų grupės, nelogiškos(vietomis kenkėjiškos) veiklos vykdymo, noriu jai patarti nukreipti savo iniciatyvas daug naudingesne linkme, tai yra, surengti plataus rato diskusiją, pavadinimu- kokių naujų medžių reikia bulvarui? Vot čia tai būtų veikla reikalinga ir produktyvi.
Eik tik    Ant, 2019-10-08 / 13:58

In reply to by miestietis

šieno ravėt, sude tu. Ir kitą puse bulvaro užpilt pigiu, galimai, kaip visada, išvogtu asfaltu. :D).Vietoje to, kad sureaguoti į sveiko proto balsą, dar varot ant tikrųjų Lietuvos patriotų. Čia tau ne koks bambalinis pragertom smegenim sako, čia - žmonės su neprasta, išskirtine biografija jums vardina kokią niekšybę darot. Negalvokit kad amžinai bus taip, kad darysit nusikaltimus, o visi apsimes kad taip turi būt ir galvelėm linksės. Ne ruskio laikai
Pamąstymui    Ant, 2019-10-08 / 11:34
Kas trukdo bulvaro renovacijos darbams, teismo sprendimu turėtų atsakyti už sugaišintą laiką ir padarytus nepatogumus miestiečiams. Savivalė.
Donata pamąstymui    Ant, 2019-10-08 / 11:57

In reply to by Pamąstymui

labai pritariu tokiai minčiai. Aktyvistų pavardės žinomos, reikia paskaičiuoti prastovų kainą ir išieškoti iš jų per teismą. Galės tada filosofė pafilosofuot apie medį ir žmogų.
EU parama baigiasi    Ant, 2019-10-08 / 12:56

In reply to by Donata pamąstymui

kitos progos gali ir nebūti, todėl skaičiuokite viską ir nuo pradžių: Šiaulių oro uostą ir LEZ'ą, Frenkelio fabriką, universitetą, areną. Uždarytas gamyklas ir iškeltas iš miesto institucijas. Dar suskaičiuokite tūkstančius iš čia pasiplovusių ir jų atstovus, iš nuotraukų ant reklaminių stulpų, pasakojančius apie meilę šiam miestui. Kai baigsite skaičiuoti, nepamirškite išeidami šviesą išjungti.
Vakar    Ant, 2019-10-08 / 14:10
Ekstra naujiena prie elelktros tinklų pjauni medžiai ir nė vieno medžio gynėjo. KUR dingę? VISI? Kodėl jūsų nėra? A? KODĖL? Kur visi? A visiems PYT,PYT(keiksmažodis). Niekam neįdomu. 13:15val. Šiandien. 19m.10mėn.08d. Be pagarbos medžių gynėjams. :?(

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.