Liepų pjūtis prasidėjo su maršu ir policija

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Išguldyti pirmieji bulvaro medžiai. Bulvare iš viso pjaunami 109 medžiai, kai kurie iš jų augo 80–90 metų, atlaikė karą, bet ne pjūklą.
Va­kar ry­tą Šiau­liuo­se, ne­re­konst­ruo­to­je Vil­niaus gat­vės bul­va­ro da­ly­je, pra­dė­tos pjau­ti lie­pos. Kren­tan­čių svei­kų me­džių vaiz­das pik­ti­no praei­vius: "Gė­da! Pi­ni­gų plo­vi­mas!'' Pro­tes­tuo­ti sto­jo dvi de­šim­tys mies­tie­čių, o vie­nas me­džių gy­nė­jas pri­si­ri­šo prie lie­pos. Šis in­ci­den­tas pjū­tį lai­ki­nai su­stab­dė. Te­ri­to­ri­ja bu­vo ap­sup­ta po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

Su mar­šu

10 va­lan­dą ry­to kri­to pir­mo­sios lie­pos iš 109 me­džių, ku­rie pjau­na­mi dėl bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos.

Prie ap­tver­tos sta­ty­bų aikš­te­lės vie­nas po ki­to per pus­va­lan­dį su­si­rin­ko apie 20 me­džių gy­nė­jų. Atė­jo me­džių gin­ti ir Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas.

Praei­viai pik­ti­no­si vaiz­du. Pjūk­lų fo­ne lyg ty­čia nu­griau­dė­jo dū­dų or­kest­ro mar­šas. Ki­ta­me bul­va­ro ga­le pra­si­dė­jo sa­va­no­rių būs­ti­nės ati­da­ry­mo iš­kil­mės. Į jas ei­da­mas vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius ap­len­kė me­džių pjū­ties vie­tą ir pro­tes­tuo­to­jus.

"Kai vi­sas pa­sau­lis su­si­rū­pi­nęs kli­ma­to kai­ta, Šiau­liuo­se ker­ta­me bran­džius me­džius – mes ker­ta­me ša­ką, ant ku­rios pa­tys sė­di­me", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" šiau­lie­tis Mar­ty­nas.

"Ši­ta pjū­tis at­vė­rė di­de­lę žaiz­dą, – tei­gė di­zai­ne­ris Vi­lius Pu­ro­nas. – Iš es­mės tai pro­jek­ta­vi­mo bro­kas. Ga­li­ma bu­vo pa­lik­ti svei­kų bran­džių me­džių sa­le­les. Bet nuei­ta ki­tu ke­liu."

"Kas da­ro­si?! Tai pi­ni­gų plo­vi­mas, trin­ke­lių biz­nis, – pik­ti­no­si Vir­gi­ni­ja Stan­ke­vi­čie­nė. – Kau­ne per re­konst­ruk­ci­jas me­džius gra­žiai ap­ri­ša ir iš­sau­go, o čia kiek jau iš­pjo­vė – tuš­čias mies­tas. Gro­žė­si­mės trin­ke­lė­mis."

"Kai nai­ki­na­mos ža­lio­sios erd­vės, mes pri­va­lom sto­vė­ti po tais me­džiais – pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją tu­ri­me gin­ti ap­lin­ką nuo nei­gia­mo po­vei­kio. Kau­nie­čiai gy­nė sa­vo me­džius pri­si­ra­kin­da­mi prie jų ir Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas išaiš­ki­no, jog jie ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų",– pa­brė­žė Aus­tė Juo­za­pai­ty­tė, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" na­rė.

"O aš esu už nau­jus me­džius, tie se­nie­ji blo­gai ge­nė­ti, pa­žeis­ti, – at­si­lie­pė į "Šiau­lių kraš­to" klau­si­mus ir vie­nas pjū­ties gy­nė­jas Gin­ta­ras. – Da­bar vie­nin­te­lis rei­ka­la­vi­mas – kad čia bū­tų pa­so­din­ti to­kio pat dy­džio me­džiai, kaip pir­mo­je bul­va­ro da­ly­je."

Me­džių gy­nė­jai pa­tys iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, kad pa­dė­tų iš­siaiš­kin­ti, ar tei­sė­tai vyks­ta me­džių pjū­tis. Ne tik dėl to, kad kren­ta svei­kos lie­pos, bet ir dėl ne­si­bai­gu­sio si­tua­ci­jos nag­ri­nė­ji­mo aukš­čiau­sio­se val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se. Į šiau­lie­čių pro­tes­tą yra su­rea­guo­ta ir Vy­riau­sy­bė­je, ir Pre­zi­den­tū­ro­je.

Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog pik­čiau­sia, kad Sa­vi­val­dy­bė vi­siš­kai tai ig­no­ruo­ja.

Jis pa­brė­žė, jog mi­nis­te­ri­jos pro­ble­mą aiš­ki­na­si Prem­je­ro pa­ve­di­mu. Apie tai in­for­muo­ja Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio raš­tai, ad­re­suo­ti ir mies­to Sa­vi­val­dy­bei.

Ant­ra­die­nį me­džių gy­nė­jai pa­si­džiau­gė, jog ga­vo Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio raš­tą, ku­riuo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, tarp jų – mies­to Sa­vi­val­dy­be, pa­ve­da­ma iš­tir­ti si­tua­ci­ją ir, jei­gu rei­kės, pa­reng­ti Vy­riau­sy­bės spren­di­mo pro­jek­tą. O tre­čia­die­nį iš ry­to pra­si­dė­jo pjū­tis.

" Ar Lie­tu­vo­je cent­ri­nė val­džia ką nors reiš­kia? Ar Šiau­liai nė­ra Lie­tu­vos mies­tas?" – klau­sė A. Dau­lius.

Kai "Šiau­lių kraš­tas", pa­skam­bi­nęs vi­ce­me­rui D. Griš­ke­vi­čiui, klau­sė, kaip Sa­vi­val­dy­bė rea­guos į Prem­je­ro pa­ve­di­mų raš­tus, iš­gir­do: "Pa­gal įsta­ty­mą per 20 dar­bo die­nų tu­ri­me at­sa­ky­ti. Bet tai ab­so­liu­čiai nie­ko ne­kei­čia – pa­ts Die­vas ga­li ra­šy­ti."

Pa­rei­gū­nai fik­sa­vo įvy­kį

At­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai už už­da­rų du­rų su­si­ti­ko su ran­go­vo at­sto­vu UAB "In­fes" pro­jek­to va­do­vu Jor­da­nu Pi­ke­liu. Po to me­džių gy­nė­jus in­for­ma­vo, jog dar­bams lei­di­mai yra duo­ti, ir per­spė­jo ste­bė­sian­tys, kad ne­bū­tų pa­žeis­ta vie­šo­ji tvar­ka.

Ta­čiau me­džių gy­nė­jai įžen­gė į sta­ty­bos aikš­te­lę, o vie­nas iš jų pri­si­ra­ki­no prie lie­pos. Dar­bai su­sto­jo, į bul­va­rą at­sku­bė­jo pa­pil­do­mos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos – net pen­ki po­li­ci­jos eki­pa­žai.

"Už­si­ra­šė mū­sų var­dus ir pa­var­des, iš­kvies tik­riau­siai ap­klau­sai," – svars­tė A. Dau­lius.

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai Gai­lu­tė Smag­riū­nie­nė re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog ko­mi­sa­ria­tas įvy­kį už­fik­sa­vo ir to­liau ren­ka me­džia­gą.

"Įver­ti­nus fak­tų vi­su­mą paaiš­kės, ar bus im­ta­si san­kci­jų, ar ne", – sa­kė G. Smag­riū­nie­nė.

Ir pa­bai­gai – mu­zi­ka

Me­džių pjo­vė­jai iš­pjo­vė pen­kias lie­pas ir su­sto­jo. To­liau tik tvar­kė ša­kas iš­vež­ti. Vie­nas iš jų, neiš­ken­tęs praei­vių ir me­džių gy­nė­jų prie­kaiš­tų, at­rė­žė: "Aš ga­liu tuos me­džius nu­ge­nė­ti, jie svei­ki, bet ga­vau už­sa­ky­mą pjau­ti."

Ran­go­vų at­sto­vas J. Pi­ke­lis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog dar­bus pri­va­lo stab­dy­ti, jei­gu iš­ky­la pa­vo­jus žmo­nėms. To­dėl iš­kvie­tė sta­ty­bos prie­žiū­ros at­sto­vus fik­suo­ti si­tua­ci­ją. Bet neį­var­di­jo, ar dar­bus ati­dės.

"Dar­buo­to­jai pa­ty­rė stre­są dėl to pro­tes­to, o mes tu­ri­me dirb­ti, vyk­dy­ti pro­jek­tą pa­gal nu­sta­ty­tus ter­mi­nus", – pa­brė­žė pro­jek­to va­do­vas.

Pa­va­ka­re veiks­mas per­si­kė­lė prie "Gai­džio" laik­ro­džio. Čia pa­skli­do mu­zi­ka. Vie­nas jau­nas vy­ras iš sa­vo au­to­mo­bi­lio lei­do liau­dies dai­nas apie me­džius. "Jei­gu kirs­ti me­džius, tai su mu­zi­ka", – pa­reiš­kė jis, ir, kaip ki­ti me­džių gy­nė­jai, pa­te­ko į pa­rei­gū­nų aki­ra­tį.

Ši­ta pjū­tis at­vė­rė di­de­lę žaiz­dą. Iš es­mės tai pro­jek­ta­vi­mo bro­kas. Ga­li­ma bu­vo pa­lik­ti svei­kų bran­džių me­džių sa­le­les.

Komentarai

miestietis    Ket, 2019-09-26 / 08:37
Dar ir dar kartą kartoju- prieš atsodinant bulvarą naujais medžiais, reikalingas platus suinteresuotos visuomenės ir dendrologų forumas, idant prie naujų trinkelių, nauji medžiai neatrodytu šimtamečiais suvargėliais.
Donata    Ket, 2019-09-26 / 09:04
Pirmiausia, neimkite pavyzdžiu Kauno. Ten irgi rakinosi prie medžių, ir visokias peticijas rašė, o medžius, kur buvo suplanuota, iškirto, kur nebuvo suplanuota kirsti - paliko. Žinokit, kaip yra numatyta, taip ir bus. Visi šitie projektai ne Šiaulių savivaldybėje po kilimu tvirtinti, vyriausybėje apie juos žinoma, pritarta ir veiksmai palaiminti. Kas sako, kad čia pinigai plaunami, tai nesupranta visai nieko. Tie pinigai - miesto tvarkymas, darbininkų algos ir kylanti Šiaulių ekonominė vertė. Vis replikuojat, kad Šiauliuose darbo vietos nekuriamos, o kai jos sukuriamos - šiuo atveju dirbti prie miesto rekonstrukcijos, tai tą vargšą darbininką paskutiniais žodžiais koliojat, nors jis tik dirba savo darbą ir namo parneš algą. Kaip reikia neturėti ką veikti, kad užsiimtum tokiais niekais.
Toli siekiančios išvados    Ket, 2019-09-26 / 09:12
Paskutiniaisiais metais Lietuva ieško savo identiteto. Kas mes, iš kur ir kur einame. Šis medžių naikinimas leidžia plačiau pamatyti perspektyvas. Atsirado pinigų, reikia įsisavinti. Matyt, pinigai šiaip neskiriami, reikia “kriterijus atitikti”. Ir atitinkam. Kaip ponui patogiau. Puikūs projektuotojai puikiai suprojektuoja, puikūs rangovai puikiai įgyvendina. Tvarkos bei švaros išsiilgę estetai “iš liaudies” ploja atsistoję ir šeimininkas jokių pretenzijų neturi. Taip joms ir reikia, toms kreivoms, snarglėtoms, nesveikoms liepoms. Ir čia iškyla klausimas, o jei ne medžius - jei žmones vardan aukštesnio gėrio? Atsakymas akivaizdus, jokių problemų. Juo labiau tai jau buvo, o jei buvo kartą, gali pasikartoti ir vėl. Kažkiek, žinoma, teks pavargti, kad vėliau sukurti istoriją, kuria netikės niekas ir netgi mes, bet visuomet yra galimybė, kai išnaudotos visos kitos - apsimesti įvykių auka iki kito karto.
///    Ket, 2019-09-26 / 09:18

In reply to by Toli siekiančios išvados

O dabar išversk į žmonių kalbą, nes nė velnio nesupratau. Ir kodėl sakai, kad po neujų medžių pasodinimo ateis žmonių naikint? Ar tu sveiko proto?
Valdemaras    Ket, 2019-09-26 / 09:15
Padarė mieste cirką, darbininkam kokia itampą sukėlė. Durneliai galvoja, kad čia vyriausybė ką tai spręas, stabdys, bet niekas nieko nepsręsir nestabdys, nes viskas jau senai nutarta. Nebesicirkinkit ir duokit žmonėms dirbt, kuo greičiau poadirbs, tuo greičiau tvarkingas miestas paliks.
miestietis    Ket, 2019-09-26 / 09:16
Dar tokios nesąmonės neteko niekur skaityti, kaip komentaro pavadinimu- toli siekiančios išvados.Haliucinacijos, ne kitaip.
šitas    Ket, 2019-09-26 / 09:25
Protestuotojai, pasirodo, turi iš ko nusisamdyti transportą su įgarsinimo aparatūra... Gerai gyvena, tik klausimas: o kas finansuoja šituos protestus? Nes už dyką, iš meilės medžiams, tokia aparatūra po miestą nevažinėja.
miestietis    Ket, 2019-09-26 / 09:28
Prie medžių temos pridėsiu dar vieną, kuri mane jaudina toje bulvaro istorijoje. Labai prašau projekto vykdytojų iš naujo pergalvoti senų šviestuvų klausimą, nes jie pagaminti iš draudžiamos asbesto ir cemento medžiagos. Nors ir kalbama, kad į tuos penkiapirščius sudės ar tai ledus, ar tai halogenus, bet jų dizainas yra nediskutuotinai pasenęs, ir kaip sakiau, dar ir su esminiu trūkumu- ekologiniu, kas nūdien yra labai aktualu.
Uzsieniete    Ket, 2019-09-26 / 10:44

In reply to by miestietis

Medžius pjauna nors jie yra sveiki ir naudingi žmonėms, valo orą jog žmonėms būtų kuo kvėpuoti, o va tuos asbestinius šviestuvų stulpus palieka,jie juk kenkia žmonių sveikatai.Kur LOGIKA???
Staselė    Ket, 2019-09-26 / 09:36
Keistas tas gyvenimas: savižudis džiaugiasi, kad turi darbą ir algą gaus, kurios tikrai neužteks ne tik kvėpavimo sistemos vėžio gydimui, bet ir šių ligų prevencijai.
miestietis    Ket, 2019-09-26 / 09:45
Susidarė tokia mano nuomonė, kad komentatoriai- toli siekiančios išvados ir Staselė, varžosi dėl kvailiausio komentaro prizo. Aš jiems abiems skirčiau dvi pirmąsias vietas, be jokių ilgų ir varginančių diskusijų. Kas sekantis į kompaniją tiems kosmonautams?
Ramus    Ket, 2019-09-26 / 09:57
Aš nematau nė vienos politinės partijos pareiškimo ta tema. Žaliųjų, Darbo, Tvarkos-teisingumo? Net Mindaugo Gervaldo, net Žilvino Razmino niekur nesimato, tik pavargęs Sėjūnas iš kažkurios partijos? Juk politinės partijos šiuo metu užsisakė įstatymo pataisos iki 4 proc. barjero finansavimui gauti? Kas žino kokį nors stebuklą išskyrus ,,miesto užbetonavimas"? Laukiat rinkimų, tada kaip garliaviniai rėksit ,,Visockas nuodija"? Kalbėkit dabar, rašykit čia. Universiteto protai kodėl tyli? Seimo nariai? Jau seniai reikėjo visame tame dalyvauti, bet visi gyveno savo komforto zonose.
?    Ket, 2019-09-26 / 11:26

In reply to by Ramus

O ko čia rėkti? Vienus medžius nupjaus, kitus pasodins. Protingi žmonės čia nemato reikalo kištis. Tegu kiekvienas dirba savo darbą. Kad neatsodintų, tai sakyčiau, gal ir negerai. Bet kiek skaičiau, tai dar daugiau atsodins augalų, negu išnaikins, tik kitose vietose. Tai kam tą šaršalą kelti?
Siauliai    Ket, 2019-09-26 / 11:18
Išpjove medžius, sekantis žingsnis gyventojų Šiauliuose mažėjimas. Nors jų ir taip mažai Šiauliuose likę. Nepatraukli vieta jau Šiauliai.
miestiečiu    Ket, 2019-09-26 / 11:23
Buvo švonderius Zokniose, dabar Švonderius Šiauliose! Švonderis – tai namų valdybos darbuotojas, kuris buvo šventai įtikėjęs, kad užstojus naujiems laikams žinomas profesorius Preobraženskis, medicinos mokslų šviesulys privalo užleisti savo butą, vadinamąjį gyvenamąjį plotą, naujų laikų hegemonui, t. t.
Pone mere    Ket, 2019-09-26 / 12:16
Gėda, kad kadaise mano tėvas buvo tamstos dėstytoju. Gėda, kad jis niekada jums nepasakė nė vieno blogo žodžio. O vertėjo.
šiaulietis    Ket, 2019-09-26 / 14:11
Žmonės bijo kalbėti. Kas dirba savivaldybėje, kas mokykloje, kas darželyje. Pakalbėk garsiai, kad liepų gaila, ir gali tekti išeiti iš darbo. Tai taip ir tyli, galvas nuleidę kinkuoja, kad nieko nepadarysi. Vis dar posovietinė karta, bijanti valdžios susidorojimo...
esu šiaulietė    Ket, 2019-09-26 / 21:59
man gėda ir skaudu, kad tokie bjaurūs dalykai dedasi mano mieste. dėl atkatų ir pinigų kažkam į kišenę( nepaneigsit to, aferistai) bjaurojat miestą. Buvau užsienyje, tai pilna gražiausių didelių šimtamečių liepų, kaštonų, uosių ir kitokių medžių aikštėse, skveruose, gatvėse, jie saugojami ir vertinami. Mūsų švonderiai(sutinku su prieš tai rašiusiu) gali tik viską naikinti, ką sukūrė mūsų miesto senieji gyventojai. Sakot, ką paliksim jaunimui , ateičiai? Tą ką mums paliko buvę šiauliečiai - didelius aukštus medžius, teikiančius pavėsį karštą dieną, žalumą. Gailą ir sunku žiūrėti į subjaurotas gatves su šluotražiais sudžiūvusiais, kai eini gatve ir tarp įkaitusių mūrų negali pasislėpti medžių pavėsyje.
Siaulietis     Pen, 2019-09-27 / 01:52
Svarbiausia buvo pastatyt 3 ekipazus su mirgalkem gatvej ir trugdyt eisma ir taip siauroj gatvej.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.