Liepų pjūtis prasidėjo su maršu ir policija

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Išguldyti pirmieji bulvaro medžiai. Bulvare iš viso pjaunami 109 medžiai, kai kurie iš jų augo 80–90 metų, atlaikė karą, bet ne pjūklą.
Va­kar ry­tą Šiau­liuo­se, ne­re­konst­ruo­to­je Vil­niaus gat­vės bul­va­ro da­ly­je, pra­dė­tos pjau­ti lie­pos. Kren­tan­čių svei­kų me­džių vaiz­das pik­ti­no praei­vius: "Gė­da! Pi­ni­gų plo­vi­mas!'' Pro­tes­tuo­ti sto­jo dvi de­šim­tys mies­tie­čių, o vie­nas me­džių gy­nė­jas pri­si­ri­šo prie lie­pos. Šis in­ci­den­tas pjū­tį lai­ki­nai su­stab­dė. Te­ri­to­ri­ja bu­vo ap­sup­ta po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

Su mar­šu

10 va­lan­dą ry­to kri­to pir­mo­sios lie­pos iš 109 me­džių, ku­rie pjau­na­mi dėl bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos.

Prie ap­tver­tos sta­ty­bų aikš­te­lės vie­nas po ki­to per pus­va­lan­dį su­si­rin­ko apie 20 me­džių gy­nė­jų. Atė­jo me­džių gin­ti ir Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas.

Praei­viai pik­ti­no­si vaiz­du. Pjūk­lų fo­ne lyg ty­čia nu­griau­dė­jo dū­dų or­kest­ro mar­šas. Ki­ta­me bul­va­ro ga­le pra­si­dė­jo sa­va­no­rių būs­ti­nės ati­da­ry­mo iš­kil­mės. Į jas ei­da­mas vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius ap­len­kė me­džių pjū­ties vie­tą ir pro­tes­tuo­to­jus.

"Kai vi­sas pa­sau­lis su­si­rū­pi­nęs kli­ma­to kai­ta, Šiau­liuo­se ker­ta­me bran­džius me­džius – mes ker­ta­me ša­ką, ant ku­rios pa­tys sė­di­me", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" šiau­lie­tis Mar­ty­nas.

"Ši­ta pjū­tis at­vė­rė di­de­lę žaiz­dą, – tei­gė di­zai­ne­ris Vi­lius Pu­ro­nas. – Iš es­mės tai pro­jek­ta­vi­mo bro­kas. Ga­li­ma bu­vo pa­lik­ti svei­kų bran­džių me­džių sa­le­les. Bet nuei­ta ki­tu ke­liu."

"Kas da­ro­si?! Tai pi­ni­gų plo­vi­mas, trin­ke­lių biz­nis, – pik­ti­no­si Vir­gi­ni­ja Stan­ke­vi­čie­nė. – Kau­ne per re­konst­ruk­ci­jas me­džius gra­žiai ap­ri­ša ir iš­sau­go, o čia kiek jau iš­pjo­vė – tuš­čias mies­tas. Gro­žė­si­mės trin­ke­lė­mis."

"Kai nai­ki­na­mos ža­lio­sios erd­vės, mes pri­va­lom sto­vė­ti po tais me­džiais – pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją tu­ri­me gin­ti ap­lin­ką nuo nei­gia­mo po­vei­kio. Kau­nie­čiai gy­nė sa­vo me­džius pri­si­ra­kin­da­mi prie jų ir Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas išaiš­ki­no, jog jie ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų",– pa­brė­žė Aus­tė Juo­za­pai­ty­tė, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" na­rė.

"O aš esu už nau­jus me­džius, tie se­nie­ji blo­gai ge­nė­ti, pa­žeis­ti, – at­si­lie­pė į "Šiau­lių kraš­to" klau­si­mus ir vie­nas pjū­ties gy­nė­jas Gin­ta­ras. – Da­bar vie­nin­te­lis rei­ka­la­vi­mas – kad čia bū­tų pa­so­din­ti to­kio pat dy­džio me­džiai, kaip pir­mo­je bul­va­ro da­ly­je."

Me­džių gy­nė­jai pa­tys iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, kad pa­dė­tų iš­siaiš­kin­ti, ar tei­sė­tai vyks­ta me­džių pjū­tis. Ne tik dėl to, kad kren­ta svei­kos lie­pos, bet ir dėl ne­si­bai­gu­sio si­tua­ci­jos nag­ri­nė­ji­mo aukš­čiau­sio­se val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se. Į šiau­lie­čių pro­tes­tą yra su­rea­guo­ta ir Vy­riau­sy­bė­je, ir Pre­zi­den­tū­ro­je.

Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog pik­čiau­sia, kad Sa­vi­val­dy­bė vi­siš­kai tai ig­no­ruo­ja.

Jis pa­brė­žė, jog mi­nis­te­ri­jos pro­ble­mą aiš­ki­na­si Prem­je­ro pa­ve­di­mu. Apie tai in­for­muo­ja Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio raš­tai, ad­re­suo­ti ir mies­to Sa­vi­val­dy­bei.

Ant­ra­die­nį me­džių gy­nė­jai pa­si­džiau­gė, jog ga­vo Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio raš­tą, ku­riuo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, tarp jų – mies­to Sa­vi­val­dy­be, pa­ve­da­ma iš­tir­ti si­tua­ci­ją ir, jei­gu rei­kės, pa­reng­ti Vy­riau­sy­bės spren­di­mo pro­jek­tą. O tre­čia­die­nį iš ry­to pra­si­dė­jo pjū­tis.

" Ar Lie­tu­vo­je cent­ri­nė val­džia ką nors reiš­kia? Ar Šiau­liai nė­ra Lie­tu­vos mies­tas?" – klau­sė A. Dau­lius.

Kai "Šiau­lių kraš­tas", pa­skam­bi­nęs vi­ce­me­rui D. Griš­ke­vi­čiui, klau­sė, kaip Sa­vi­val­dy­bė rea­guos į Prem­je­ro pa­ve­di­mų raš­tus, iš­gir­do: "Pa­gal įsta­ty­mą per 20 dar­bo die­nų tu­ri­me at­sa­ky­ti. Bet tai ab­so­liu­čiai nie­ko ne­kei­čia – pa­ts Die­vas ga­li ra­šy­ti."

Pa­rei­gū­nai fik­sa­vo įvy­kį

At­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai už už­da­rų du­rų su­si­ti­ko su ran­go­vo at­sto­vu UAB "In­fes" pro­jek­to va­do­vu Jor­da­nu Pi­ke­liu. Po to me­džių gy­nė­jus in­for­ma­vo, jog dar­bams lei­di­mai yra duo­ti, ir per­spė­jo ste­bė­sian­tys, kad ne­bū­tų pa­žeis­ta vie­šo­ji tvar­ka.

Ta­čiau me­džių gy­nė­jai įžen­gė į sta­ty­bos aikš­te­lę, o vie­nas iš jų pri­si­ra­ki­no prie lie­pos. Dar­bai su­sto­jo, į bul­va­rą at­sku­bė­jo pa­pil­do­mos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos – net pen­ki po­li­ci­jos eki­pa­žai.

"Už­si­ra­šė mū­sų var­dus ir pa­var­des, iš­kvies tik­riau­siai ap­klau­sai," – svars­tė A. Dau­lius.

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai Gai­lu­tė Smag­riū­nie­nė re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog ko­mi­sa­ria­tas įvy­kį už­fik­sa­vo ir to­liau ren­ka me­džia­gą.

"Įver­ti­nus fak­tų vi­su­mą paaiš­kės, ar bus im­ta­si san­kci­jų, ar ne", – sa­kė G. Smag­riū­nie­nė.

Ir pa­bai­gai – mu­zi­ka

Me­džių pjo­vė­jai iš­pjo­vė pen­kias lie­pas ir su­sto­jo. To­liau tik tvar­kė ša­kas iš­vež­ti. Vie­nas iš jų, neiš­ken­tęs praei­vių ir me­džių gy­nė­jų prie­kaiš­tų, at­rė­žė: "Aš ga­liu tuos me­džius nu­ge­nė­ti, jie svei­ki, bet ga­vau už­sa­ky­mą pjau­ti."

Ran­go­vų at­sto­vas J. Pi­ke­lis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog dar­bus pri­va­lo stab­dy­ti, jei­gu iš­ky­la pa­vo­jus žmo­nėms. To­dėl iš­kvie­tė sta­ty­bos prie­žiū­ros at­sto­vus fik­suo­ti si­tua­ci­ją. Bet neį­var­di­jo, ar dar­bus ati­dės.

"Dar­buo­to­jai pa­ty­rė stre­są dėl to pro­tes­to, o mes tu­ri­me dirb­ti, vyk­dy­ti pro­jek­tą pa­gal nu­sta­ty­tus ter­mi­nus", – pa­brė­žė pro­jek­to va­do­vas.

Pa­va­ka­re veiks­mas per­si­kė­lė prie "Gai­džio" laik­ro­džio. Čia pa­skli­do mu­zi­ka. Vie­nas jau­nas vy­ras iš sa­vo au­to­mo­bi­lio lei­do liau­dies dai­nas apie me­džius. "Jei­gu kirs­ti me­džius, tai su mu­zi­ka", – pa­reiš­kė jis, ir, kaip ki­ti me­džių gy­nė­jai, pa­te­ko į pa­rei­gū­nų aki­ra­tį.

Ši­ta pjū­tis at­vė­rė di­de­lę žaiz­dą. Iš es­mės tai pro­jek­ta­vi­mo bro­kas. Ga­li­ma bu­vo pa­lik­ti svei­kų bran­džių me­džių sa­le­les.