"Demokratija" Šiauliuose: žemdirbiams neleista rengti protesto akcijos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Antanas Bar­tu­lis ne­da­vė lei­di­mo ra­jo­no ūki­nin­kams su­va­žiuo­ti su trak­to­riais prie Vil­niaus gat­vė­je įsi­kū­ru­sios ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės.
Pla­nuo­ja­ma, kad šian­dien 11 va­lan­dą į mies­tų ir mies­te­lių gat­ves iš­rie­dės ke­li tūks­tan­čiai trak­to­rių. Žem­dir­biai no­ri at­kreip­ti dė­me­sį į jų kri­ti­nę si­tua­ci­ją, ku­rią dar pa­blo­gin­ti gra­si­na nau­ji mo­kes­ti­niai įsta­ty­mai. Ak­ci­jos vyks dau­ge­ly­je vie­to­vių, ta­čiau Šiau­liuo­se ak­ci­jai ne­duo­tas lei­di­mas. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis at­si­sa­kė iš­duo­ti lei­di­mą ra­jo­no ūki­nin­kams su­reng­ti ak­ci­ją prie ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės.

Siū­lo "pre­ten­zi­jas" reikš­ti ki­tur

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis at­sa­ky­me Šiau­lių kraš­to ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kui Rai­mun­dui Juk­ne­vi­čiui pa­ra­šė, kad mies­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pri­ta­ria žem­dir­bių or­ga­ni­zuo­ja­mai įspė­ja­ma­jai pro­tes­to ak­ci­jai ir lei­di­mas jai iš­duo­da­mas ne­bus. Di­rek­to­rius nuo­gąs­tau­ja, kad dėl gau­saus trans­por­to ju­dė­ji­mo mies­te su­si­da­rys eis­mo spūs­tys, taip pat kils par­ka­vi­mo pro­ble­mų ša­lia ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Vil­niaus gat­vė­je.

A. Bar­tu­lis paaiš­ki­no, kad neiš­duo­da­mas lei­di­mo pro­tes­to ak­ci­jai, va­do­va­vo­si dviem mo­ty­vais.

"Žem­dir­bių ini­cia­ty­va da­ry­ti pi­ke­tą, kur mies­to gy­ven­to­jai jo­kia for­ma nė­ra su­si­ję su jų rei­ka­la­vi­mais. Mies­tie­čiai ne­pri­va­lo tu­rė­ti 4 va­lan­dų spūs­tis ir ju­dė­ji­mo ap­ri­bo­ji­mus, vien dėl to, kad žem­dir­biai nu­ta­rė pa­de­monst­ruo­ti sa­vo ga­lią ir atei­ti prie ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės, ku­ri tų klau­si­mų vi­sai net ne­spren­džia. Jų pa­grin­di­nis da­ly­kas yra su vals­ty­bės biu­dže­to svars­ty­mu su­si­ję da­ly­kai. Tai Pre­zi­den­to, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės klau­si­mai. Te­gul te­nai sa­vo pre­ten­zi­jas reiš­kia", – dės­tė sa­vo po­žiū­rį A. Bar­tu­lis.

Anot di­rek­to­riaus, ki­tas da­ly­kas – ko­dėl rei­kia sa­vo ga­lią de­monst­ruo­ti mies­to cent­re?

"Da­bar tik vyks­ta ga­lios de­monst­ra­vi­mas ir vi­sai ne­svar­bu, kad mies­tui že­mės ūkio ap­mo­kes­ti­ni­mas nė­ra jo sri­tis, o tu­ri ken­tė­ti mies­tas. Jei no­ri kal­bė­ti ir tu­ri ką pa­sa­ky­ti, at­va­žiuok su nor­ma­liu trans­por­tu ir kal­bėk. Kur ak­cen­tas – ar su kuo at­va­žiuo­ti, ar ką pa­sa­ky­ti", – sa­kė di­rek­to­rius.

Trak­to­riams į mies­tą įva­žiuo­ti ne­drau­džia­ma

Lei­di­mo ak­ci­jai pra­šęs Šiau­lių kraš­to ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Juk­ne­vi­čius "Šaiu­lių kraš­tui" paaiš­ki­no, kad ne­ga­vus ak­ci­jai lei­di­mo, ji vyks neor­ga­ni­zuo­tai.

"Iš anks­to bu­vo­me už­sa­kę ak­ci­jos at­ri­bu­ti­ką. Nors bu­vo pa­skelb­ta, kad ak­ci­ją už­drau­dė, Lie­tu­vos pi­lie­čiai ga­li reikš­ti sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus. Jie tą ga­li da­ry­ti sa­va­ran­kiš­kai, kaip kiek­vie­nas iš­ma­no. Tų, ku­rie pa­lai­kys tą ak­ci­ją, bus daug. Ka­dan­gi ko­lo­na vyks neor­ga­ni­zuo­ta, įta­riu, kad trak­to­rių bus vi­sur", – sa­kė R. Juk­ne­vi­čius.

Jis pa­brė­žė, kad trak­to­rius, kaip trans­por­to prie­mo­nė, ten, kur eis­mo tai­syk­lės ne­drau­džia, ga­li va­žiuo­ti. Trak­to­rius ga­li bū­ti su rek­la­ma, nes rek­la­mos ka­bin­ti ant trans­por­to prie­mo­nės įsta­ty­mai taip pat ne­drau­džia. Ak­ci­jos lai­kas, da­ta pa­skelb­ta vi­sos ša­lies mas­tu.

O dėl A. Bar­tu­lio spren­di­mo neiš­duo­ti ak­ci­jai lei­di­mo tei­sė­tu­mo pir­mi­nin­kas ža­da kreip­tis į ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą, jau vyks­ta kon­sul­ta­ci­jos su ad­vo­ka­tu.

R. Juk­ne­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad spren­di­mą dėl lei­di­mo ak­ci­jai reng­ti tu­rė­jo iš­duo­ti ne vie­nas­me­niš­kai mies­to Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, o ko­mi­si­ja, ku­rios dar­be da­ly­vau­ja po­li­ci­jos at­sto­vai, ki­ti spe­cia­lis­tai, at­sa­kin­gi už vie­šą­ją tvar­ką.

Žem­dir­bių at­sto­vas pa­sa­ko­jo, kad per tris die­nas nuo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo, di­rek­to­riui ne­suk­vie­tus ko­mi­si­jos, jis pa­ts nu­va­žia­vo į po­li­ci­ją. Ka­dan­gi ak­ci­jos da­ly­viai su trak­to­riais no­rė­jo va­žiuo­ti ten, kur eis­mas drau­džia­mas, or­ga­ni­za­to­riams bu­vo pa­tar­ta kreip­tis į Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją. Esą ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ža­dė­jo klau­si­mus su­de­rin­ti, bet jau ki­tą die­ną pir­mi­nin­kas ga­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­tą, kad ak­ci­ja ne­bus lei­džia­ma.

"Čia pa­žeis­ti įsta­ty­mai. To­kių akib­rokš­tų, kad taip ne­si­skai­ty­tų su žmo­nė­mis, ku­rie no­ri iš­reikš­ti sa­vo va­lią, tu­rė­tų ne­bū­ti. Taip mes pra­ran­da­me Lie­tu­vo­je de­mok­ra­ti­ją", – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė R. Juk­ne­vi­čius.

Jo ži­nio­mis, dau­giau sa­vi­val­dy­bių, ku­rios bū­tų ak­ci­ją už­drau­du­sios, ša­ly­je nė­ra. Tik Kau­ne te­ko keis­ti marš­ru­tą, nes ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į ūki­nin­kų no­rus.

Jei no­ri kal­bė­ti ir tu­ri ką pa­sa­ky­ti, at­va­žiuok su nor­ma­liu trans­por­tu ir kal­bėk.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių kraš­to ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas R. Juk­ne­vi­čius ma­no, kad to­kiais drau­di­mais, ko­kius de­monst­ruo­ja Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, pra­ran­da­ma Lie­tu­vo­je de­mok­ra­ti­ja.

Komentarai

Tubukas    Ant, 2019-11-26 / 09:12
Pabugo Bartulis ir visa sutve? Jei jusu neliecia, tai ko neskirt leidimo? O dabar ir jus jau paliete. Ot politikieriai :)
Artas    Ant, 2019-11-26 / 09:19
Man irgi įdomu kaip miestas susijęs su žemdirbių problemomis arba kaip mes miestiečiai galim žemdirbiams padėti , bet iš kitos pusės ne taip jau blogai tie žemdirbiai ir gyvena tuo labiau jų atstovai dabar valdžioje ,gal reiktų Naisiuose ar Baisogaloj rinktis , o ne miestuose.
Vaciukas    Ant, 2019-11-26 / 09:42

In reply to by Artas

O duona iš kur ant tamstos stalo atsiranda? Pieną ne žemdirbys už 11 centų priverstas supirkėjui parduoti? Neblogai gyvena magnatai, trąšų pardavėjai, supirkėjai ir perpardavinėtojai, paprastas žemdirbys tuoj į darbo biržą bus priverstas eiti. Visame pasaulyje visuomenė solidarizuojasi su žemdirbiais, nes puikiai suvokia, kad tuoj viską valgys iš miltelių, tik Lietuvoje žmonės kiršinami ir priešinami.
Artaa    Ant, 2019-11-26 / 11:37

In reply to by Vaciukas

Na matai kas jam moka 11 cnt as ar kokios " Pieno žvaigždės" aš moku apie 1 eur tai kodėl prie to euro aš turiu dar mieste su traktoriais lenktyniauti , tegul nepatogumus kelia perdirbejams , valdžiai o ne savo klientams kurie ta jų pieną ar duoną perka .
Artui    Ant, 2019-11-26 / 12:27

In reply to by Artaa

tu ir turi pirmas pajusti to streiko nepatogumą, tame tarpe ir valdžios atstovai. Bet jeigu išskiri carą iš bendros minios, žinoma pagal tave, deputate, pilietinis karas turi vykti "kažkur žemai", nepasiekiant karūnos.
Artas    Ant, 2019-11-26 / 15:50

In reply to by Artui

Kodėl žemai , kaip tik tegul šauna į aukštumas t.y. seimas , naisiai , baisogalą , ž.ū ministeriją , o jei jau nori į miestą tai tegul būna malonūs išsivaro savo apdulkėjusius džipus už 100000 tūkst. užsipila žalio dyzeliuko ir atvažiuoja prie savivaldybės , kai į Akropolį varo nevažiuoja gi su šūdinais batais apsimauna lakierkas ir tada tarsimės ką mes jiems galim padėti ir kiek jie mokesčių sumokėjo , kad asfasltuotais keliais nori su traktoriais važinėti.
Vaciuk,    Ant, 2019-11-26 / 22:20

In reply to by Vaciukas

aš, miestietis, maisto produktus perku visa kaina, kurą perku su pilnu akcizu, moku visus mokesčius. Pats iš manęs neperki trašų, žaliavinio pieno man neparduodi, kitos žemės ūkio produkcijos taip pat ir nori man sukelti gyvenime dar nepatogumų, užgriozdindamas miestą savo traktoriais. Man atrodo, kad esi skystablauzdis, jei savo galią gali tik prieš miestiečius parodyti. Juk puikiai žinai iš ko brangiai trašas perki, kam žaliavinę produkciją už centus parduodi, tai pirmyn tau žinomais adresais, o ne stok skersai kelio žmonėms, sumokantiems visą kainą.
Juokdariai    Tre, 2019-11-27 / 10:35

In reply to by Vaciukas

Mokate juokingus mokescius, gaunate subsidijas jei blogas derlius... Juokinga gal man protestuoti kai statybos projekto samata sukyla is pirmines i kosmine ir nieko neuzdirbu ir prasyti valstybes pagalbos, o duona atsiranda is porduotuves jei tiksliau, o medz. Jei paruosti tikrai ne is jusu 😂😂, taip kad tikrai nenumirsiu jei visi jus sustabdysite veikla, taip kad nusiraminkite ir pradekite moketi mokescius kaip visi. Klounai..
Gėda ūž tokius nevykėlius    Tre, 2019-11-27 / 07:59

In reply to by Artas

Kaip miestas susijęs su žemdirbių problemomis? Kvailiau komentatorius ir negalėjo parašyti. Čia ir kvailiui turėtų būti aišku - tai įdomu iš kur miestiečiai maistą gauna? Šiauliai nuskambėjo vakar per visą Lietuvą, tiksliau mužikiška valdžia neduodama leidimo žemdirbiams- kokia gėda...
Balamuc    Ant, 2019-11-26 / 09:30
O būtų gėjų paradas - Bartulis iškart uždegtų žalią šviesą!
suskinas    Ant, 2019-11-26 / 09:43
vo blyn, traktoriaus zenklas atsiras ne tik po seimo viesbuciu, bet ir daugelyje vietu LT siandien
jeee    Ant, 2019-11-26 / 09:53
myliu - nemyliu, leisiu - neleisiu. Ir čia kalba tie žalieji, kuriuos rinkome?
Giliai pažengusi šizofrenija    Ant, 2019-11-26 / 10:07
Gatvės užkemšamos, sudaromos spūstys ir piliečiams nepatogumai sukeliami tuomet kai organizuojamos protesto akcijos, tačiau miesto gimtadienio parado metu piliečiai patiria išimtinai teigiamus išgyvenimus. Taip nutinka todėl, kad “demokratija” Lietuvoje yra riboto vartojimo produktas ir kam, kiek, kada jos skirti sprendžia valdžios atstovai, kurie apie šalies konstituciją, kaip pagrindinį tiesioginio veikimo įstatymą turi savo atskirą nuomonę.
Šiaulietis    Ant, 2019-11-26 / 11:34
Nepaisant direktoriaus pocizijos - 11:30 pilnas miestas traktorių. Bartulis nebe bachūras :)
Siaulietis    Ant, 2019-11-26 / 14:16
PRITARIU Bartuliui. nors jo ir nemėgstu. Uzkniso ukininkai milijonieriai.
Svečias,     Ant, 2019-11-26 / 15:50
Vėl verkia ūkininkai, vėl jiems blogai, Suvienodinti visiems mokesčius, netaikyti dyzelino lengvatų, ūkininkus paremti kitomis priemonėmis. Bet valdžia silpna, kompetencijos stoka tik didina nusivilima lt
Vakar    Ant, 2019-11-26 / 17:49
Man tai išvis protu nesuvokiama. Prie ko Šiaulių miesto savivaldybė? Ar ji perka pieną? ar kitą žemės ūkio produkciją? Prie ko čia išvis Šiaulių miestas? Tegul važiuoja prie seimo ar prie vyriausybės? Ko Šiauliuose važinėja traktoriai? Ar Šiaulių meras turi rūpintis? Šiaulių rajono ūkinininkais. Nesuvokiu. Garbės žodis. Su pagarba mieli miestiečiai.
ass    Ant, 2019-11-26 / 17:50
Tai jei kaimiečiam į miestą negalima važiuoti, gal pats Bartulis po darbo irgi į Ginkūnus nebesuk, tu kaime nepageidaujamas.
Vakar    Ant, 2019-11-26 / 18:15

In reply to by ass

Prie ko miesto valdžia ir prie ko rajono valdžia? Ar rajono valdžia renka ir Šiaulių miesto gyventojai? Šiaulių rajono ūkininkai turi būti ramūs,nes juk centrinėje valdžioje Šiaulių rajono Viršininkas Gerbiamas Karbauskis. Jūs man tai galite paaiškinti? Kas sugebės man tą paaiškinti? a?
Jo majo    Ant, 2019-11-26 / 18:22
Prie ko miestas tai juk valstieciai valdzioj ira tai varykit pas ramuna visi su savo traktoriais ir pasakokit savo varganas bedas tai juk jis atsako uz valstiecius o gal jusu nepripazysta kumeciu tai visi pas ramuna varykit jisai tai gerai laikosi ir dar jus smaugia su trasom su zemes nuoma bankrotas sakot supirks ramunas su. Stanciku tas jusu zemes ir.bus tvarks
bate    Ant, 2019-11-26 / 19:49
kad žmonės pradėjo jūdėt tai gerai. Tik klausimas ar bebuvo jau reikalingas tas protestas, nes jau buvo nutarta mokesčių nedidinti. O vienas iš protesto organizatorių konservatorius A. Macijauskas. Ir čia plitikų karai...
Galvoju    Tre, 2019-11-27 / 08:26
Ukininkai gal net didesne nelaime nei gaisras Alytuje? Tai agresyvi saika ir rinkimuose renka tik "gelbetojus". Svarbiausia turtingi, izulus ir pabaisos.
Arunas    Tre, 2019-11-27 / 13:06
Tai siauliu tarybos valdanciojoj daugumoj vasltieciai sedi. Vicemeras Alijosius, teatro direktorius . Tai ko tyli sitie pseudopolitikieriai? Ju kolegos seime ukininkams mokescius kelia

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.