Kelyje – 137 radviliškiečių traktoriai

Laimos AGANAUSKIENĖ nuo­tr.
Pa­si­da­bi­nę šū­kiais, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no žem­dir­biai pri­si­jun­gė prie ša­ly­je vy­ku­sios pro­tes­to ak­ci­jos.
Ti­kė­da­mie­si, kad val­džia iš­girs jų lū­kes­čius, ne­bes­maugs žem­dir­bių nau­jais mo­kes­čiais, va­kar į pro­tes­to ak­ci­ją iš­va­žia­vo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ūki­nin­kai ir že­mės ūkio bend­ro­vių at­sto­vai.
Ke­ly­je Pa­ne­vė­žys-Šiau­liai rie­dė­jo 137 jų trak­to­riai.
As­me­ni­nė nuo­tr.
Pro­tes­to ak­ci­jo­je da­ly­va­vęs Še­du­vos kraš­to ūki­nin­kas Re­na­tas Ri­ma­vi­čius: "Jau se­niai rei­kė­jo pro­tes­tuo­ti. Ne­pa­dės ši ak­ci­ja – ke­lią į Vil­nių ži­nom".

Pro­tes­to ak­ci­jo­je – ir rad­vi­liš­kie­čiai

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no žem­dir­bių trak­to­riai pro­tes­to ak­ci­jai dar prieš de­šim­tą ėmė rink­tis prie An­ta­niš­kių miš­ko. Ir ten esan­čio­je aikš­te­lė­je, ir pa­lei ke­lią jų iš­si­ri­kia­vo ge­ro­kai per šim­tą.

Už trak­to­rių vai­ro sė­dė­jo ir pa­tys ūki­nin­kai, ir jų sam­do­mi dar­bi­nin­kai. Kai ku­rių ūkių sa­vi­nin­kai į ak­ci­ją at­siun­tė net po ke­lias trans­por­to prie­mo­nes.

Dau­giau­sia už­sie­nie­tiš­ki, ke­li – "Be­la­ru­sai", su krau­tu­vais ir be jų link mies­to trak­to­riai pa­ju­dė­jo apie pu­sę 12-os. Sank­ry­žo­se trak­to­rių ko­lo­nos jau lau­kė pa­si­ren­gę re­gu­liuo­ti eis­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Apie tai, ka­da ir ku­ria link­me ju­dės pro­tes­tuo­jan­tys žem­dir­biai, iš anks­to bu­vo pra­neš­ta Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

Rad­vi­liš­kio kraš­to žem­dir­bių pro­tes­to ak­ci­ja nu­si­drie­kė ke­liu A9 Panevėžys–Šiauliai per Rad­vi­liš­kio mies­tą, ju­dė­jo link mies­to ri­bą už­bai­gian­čios žie­di­nės san­kry­žos ir, ją ap­va­žia­vę, grį­žo at­gal.

Kai ku­rie trak­to­riai va­žia­vo kas­kart įjung­da­mi gar­si­nį sig­na­lą, dau­gu­ma jų bu­vo pa­puoš­ti tris­pal­vė­mis bei vė­lia­vo­mis su Vy­čiu, ky­šo­jo ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vė­lia­vų.

Dau­ge­lio ka­bi­no­se už stik­lų bu­vo už­kiš­ti pla­ka­tai. Dau­giau­sia – ra­šy­ti ran­ka, su už­ra­šais: "Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta", Nai­kin­da­mi kai­mą, ge­ro­vės ne­su­kur­si­me", "Mes jus mai­ti­na­me".

Ne vie­ną pla­ka­tą puo­šė ir pir­mą­jį pro­tes­to ak­ci­jų eta­pą sim­bo­li­zuo­jan­tis ža­lios spal­vos kry­žius.

Trak­to­rių ko­lo­na eis­mą ties san­kry­žo­mis kiek trik­dė – ei­nan­tiems pės­čio­mis bei va­žiuo­jan­tiems au­to­mo­bi­liais te­ko lauk­ti, kol pra­va­žiuos pro­tes­tuo­to­jai, ta­čiau di­de­lių spūs­čių ne­su­si­da­rė.

Ūki­nin­kas: "Taip blo­gai prie jo­kios val­džios dar ne­bu­vo"

Ūki­nin­kus į pro­tes­to ak­ci­ją at­va­žia­vęs iš­ly­dė­ti ra­jo­no Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Alf­re­das Juo­za­pa­vi­čius re­dak­ci­jai sa­kė, jog ra­jo­ne dėl ak­ci­jos jo­kių pro­ble­mų ne­bu­vo.

"Iš anks­to bu­vo su­de­rin­tas va­žia­vi­mo marš­ru­tas, iš­duo­ti rei­kia­mi lei­di­mai", – sa­kė ve­dė­jas.

Še­du­vos kraš­te ūki­nin­kau­jan­tis Re­na­tas Ri­ma­vi­čius pa­ti­ki­no nė aki­mir­kai ne­dve­jo­jęs, ar va­žiuos į pro­tes­to ak­ci­ją. Da­ly­va­vęs ir pir­ma­ja­me žem­dir­bių pro­tes­to ak­ci­jos eta­pe, kai lau­kuo­se prie ke­lių bu­vo sta­to­mi ža­lie­ji kry­žiai, jis iš­vai­ra­vo sa­vo trak­to­rių ir į ke­lią.

400 hek­ta­rų kar­tu su bro­liu dir­ban­čio ūki­nin­ko tei­gi­mu, pro­tes­tuo­ti jau rei­kė­jo pra­dė­ti prieš tre­jus me­tus, kai žem­dir­biai pa­ju­to ne tik gam­tos siųs­tas ne­gan­das, bet ir val­džios spau­di­mą vis nau­jais mo­kes­čiais.

"Vyks­ta pa­si­ty­čio­ji­mas iš žem­dir­bių. Val­džia tik dek­la­ruo­ja apie pa­ra­mą, ta­čiau nu­ty­li tai, kiek gau­na mū­sų pi­ni­gų į biu­dže­tą dėl di­di­na­mų ir nau­jų mo­kes­čių.

Dek­la­ra­vu­si apie 9 mi­li­jo­nų eu­rų pa­ra­mą prieš tre­jus me­tus dėl lie­tin­gų orų nu­ken­tė­ju­siems žem­dir­biams, ji pa­mir­šo pa­sa­ky­ti, kad iš mū­sų dėl ki­tą­met dau­giau nei tris kar­tus pa­di­din­to že­mės mo­kes­čio su­rin­ko 65 mi­li­jo­nus įplau­kų.

Mums skau­du, kad dėl to esa­me prie­ši­na­mi su vi­suo­me­ne – ne­va, duo­na, mė­sa, pie­nas brangs­ta, o jie, mi­li­jo­nie­riai, tik de­juo­ja.

Ne­de­juo­ja­me mes, bet da­bar pa­ro­dėm, kad mo­kam, rei­ka­lui esant ir su­si­telk­ti, pa­ro­dy­ti sa­vo vie­ny­bę. To­kia žem­dir­bių vie­ny­bė bu­vo gal tik 2003 me­tais, kai trak­to­riais bu­vo už­sta­ty­tas Via Bal­tic ke­lias.

Džiau­giuo­si dėl su­si­vie­ni­ju­sių ra­jo­no ūki­nin­kų. Vi­sa­da mes, rad­vi­liš­kie­čiai, bu­vo­me tar­si pa­si­slė­pę po la­pais. Bet šian­dien leng­viau pa­sa­kyt iš ku­rių vie­to­vių ne­bu­vo iš­va­žiuo­ta į ak­ci­ją, ne­gu, kas jo­je da­ly­va­vo", – re­dak­ci­jai sa­kė jau­nas ūki­nin­kas R. Ri­ma­vi­čius.

R. Ri­ma­vi­čiaus tei­gi­mu, ir ra­jo­ne že­mės mo­kes­tis bu­vo su­ma­žin­tas tik dėl to, kad ra­jo­no ūki­nin­kai su­si­vie­ni­jo į ūki­nin­kų są­jun­gą ir iš­reiš­kė sa­vo po­zi­ci­ją.

"Mums dar taip blo­gai nie­ka­da ne­bu­vo, kaip da­bar, val­dant "vals­tie­čiams". Da­bar­ti­nė po­li­ti­ka to­kia, kad, re­gis, no­ri­ma vi­siš­kai su­nai­kin­ti smul­kiuo­sius žem­dir­bius, nes dvie­jų hek­ta­rų ūki­nin­kui mo­kes­čiai "Sod­rai" ga­li siek­ti 500 eu­rų. Ar tai yra pro­to ri­bo­se? Pas­kui ateis jau vi­du­ti­nio­kų, to­kių kaip aš, ei­lė", – su kar­tė­liu kal­bė­jo R. Ri­ma­vi­čius.