Traktoriais – prieš valdžios buldozerį

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Nors ak­ci­ja vy­ko neor­ga­ni­zuo­tai, žem­dir­biai su trak­to­riais su­va­žia­vo į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kie­mą, ku­ris spe­cia­liai bu­vo pa­lik­tas tuš­čias. trak­to­riai savivaldybeje3.jpg
Kai vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­ko įspė­ja­mo­ji žem­dir­bių pro­tes­to ak­ci­ja, Šiau­liuo­se mies­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ne­da­vė ra­jo­no žem­dir­biams lei­di­mo su­si­rink­ti į ak­ci­ją, ta­čiau ji vy­ko neor­ga­ni­zuo­tai. 11 va­lan­dą į Šiau­lius iš įvai­rių pu­sių trau­kė trak­to­rių ko­lo­nos su at­ri­bu­ti­ka. "Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta" – daž­niau­siai su­tik­tas už­ra­šas.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta" – ka­bė­jo už­ra­šas ant daž­no trak­to­riaus.

Ap­su­kę ke­le­tą ra­tų mies­to gat­vė­mis, ku­rio­mis lei­džia­mas sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mas, žem­dir­biai apie 13 va­lan­dą su sa­vo tech­ni­ka vis dėl­to su­rie­dė­jo į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kie­mą, ku­rio aikš­te­lė bu­vo pa­lik­ta lais­va nuo pat ry­to, kad pro­tes­tuo­to­jai ga­lė­tų su­va­žiuo­ti ir iš­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją tai­kio­je ak­ci­jo­je dėl žem­dir­bių si­tua­ci­jos Lie­tu­vo­je. Iš­ri­kiuo­ta aikš­te­lė­je tech­ni­ka eis­mo ne­truk­dė, pro­tes­tuo­to­jus ste­bė­jo po­li­ci­jos eki­pa­žai.

Šiau­lių ra­jo­no va­do­vai pa­si­ti­ko su­va­žia­vu­sius ūki­nin­kus. Me­ras An­ta­nas Be­za­ras, pa­ts daug me­tų ūki­nin­kau­jan­tis Šiau­lių ra­jo­ne, tei­gė, kad žem­dir­biai pri­va­lo tu­rė­ti ga­li­my­bę iš­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją, nors jų si­tua­ci­ja ne­la­bai pri­klau­so nuo Šiau­lių ra­jo­no val­džios spren­di­mų.

Žem­dir­bių at­sto­vai kal­bė­jo, kad juos žlug­do ke­ti­ni­mai di­din­ti mo­kes­čius ir skau­di­na vi­suo­me­nės po­žiū­ris esą jie gy­ve­na leng­va­to­mis. Ke­lis de­šimt­me­čius Šiau­lių ra­jo­ne prie Gruz­džių ūki­nin­kau­jan­tis Edas Sas­naus­kas tei­gė, kad žem­dir­biai šia ak­ci­ja no­ri pa­ro­dy­ti, jog nė­ra iš­lai­ky­ti­niai. Ko­kias žem­dir­biai tu­ri leng­va­tas, iš­sky­rus dy­ze­li­niam ku­rui – klau­sė ūki­nin­kas. "Mes pra­si­sko­li­nę ban­kams, trak­to­riai ban­kams už­sta­ty­ti. Kas to­liau?“.

Ūki­nin­kai kal­bė­jo, kad jų tiks­las – siek­ti, kad į mo­kes­čius bū­tų pa­si­žiū­rė­ta sis­te­miš­kai, dis­ku­tuo­jant ir ma­tant, kaip mo­kes­čiai at­si­lieps kon­ku­ren­cin­gu­mui, kaip Lie­tu­vos žem­dir­biai ga­lės kon­ku­ruo­ti su ki­tų Eu­ro­pos ša­lių ūki­nin­kais! Bu­vo pa­ste­bė­ta, kad į Lie­tu­vą jau da­bar ga­li lais­vai įva­žiuo­ti grū­dai iš Uk­rai­nos, kur rei­ka­la­vi­mai ir sa­vi­kai­na yra vi­sai ki­ti, nei Lie­tu­vo­je. Bu­vo per­spė­ta, kad eks­pe­ri­men­tai su Lie­tu­vos kai­mu at­si­rūgs ne tik žem­dir­biams, bet ir vi­sai ša­lies vi­suo­me­nei.

Šiau­lių kraš­to ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Juk­ne­vi­čius kal­bė­jo, kad žem­dir­biai ta­po po­li­ti­kos įkai­tais. Tie žem­dir­biai, ku­rie šian­dien yra Sei­me, ne­ga­li ap­gin­ti ki­tų, nes jiems aki­mirks­niu bū­tų pri­ki­ša­ma, kad gi­na sa­vo as­me­ni­nius in­te­re­sus.

„To­kios ak­ci­jos, pa­si­ro­do, rei­ka­lin­gos, nes žem­dir­bių pa­gei­da­vi­mai Sei­me iš­girs­ti“, – kal­bė­jo me­ras An­ta­nas Be­za­ras.

Jis sa­kė, jog įta­ko­ti Šiau­lių mies­to va­do­vų spren­di­mo ne­leis­ti su trak­to­riais įva­žiuo­ti į mies­tą, ne­ga­lė­jo, ta­čiau vi­si žem­dir­biai bu­vo lau­kia­mi Sa­vi­val­dy­bės kie­me ir spe­cia­liai jiems bu­vo pa­lik­tas lais­vas kie­mas.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vams bu­vo įteik­ti ak­ci­jo­je da­ly­va­vu­sių žem­dir­bių pa­ra­šai su rei­ka­la­vi­mais at­si­žvelg­ti į žem­dir­bių si­tua­ci­ją ir ne­di­din­ti mo­kes­čių.

Tai­ki Šiau­lių ra­jo­no žem­dir­bių ak­ci­ja bu­vo pa­ly­dė­ta da­ly­va­vu­sių­jų plo­ji­mais. Iš­sis­kirs­ty­da­mi pro­tes­tuo­to­jai iš­si­ne­šė ir at­si­vež­tą ža­lią „gra­bą“, ku­ris sim­bo­li­za­vo mirš­tan­tį kai­mą.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos at­sto­vė spau­dai Gai­lu­tė Smag­riū­nie­nė in­for­ma­vo, kad po­li­ci­ja neuž­fik­sa­vo jo­kių eis­mo in­ci­den­tų, ku­riuos bū­tų su­kė­lę į mies­tą su­va­žia­vę trak­to­riai. Ak­ci­ja bu­vo ste­bi­ma ir fil­muo­ja­ma, po­li­ci­ja įver­tins su­rink­tą me­džia­gą ir spręs, ar ne­bu­vo pa­žeis­tas Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mas.

 

Apie tai, kaip vyko akcija kituose apskrities rajonuose, skaitykite šios dienos "Šiaulių krašto" laikraštyje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nuo Kur­šė­nų at­va­žiuo­jan­ti trak­to­rių ko­lo­na įva­žia­vu­si į Šiau­lius to­liau rie­dė­jo Vil­niaus, S. Dau­kan­to gat­vė­mis.

Komentarai

Buratinas    Tre, 2019-11-27 / 08:22
Kam tos karvės, kai pieno yra parduotuvėje? Kam tie medžiai, kai yra miškai?
kike    Tre, 2019-11-27 / 08:22
Kiek tonų diz kuro ūkininkai vakar paleidote vėjais. Akivaizdu, jums kuras kaip vanduo, netaupot, nes labai pigus. O nepatogumus sukėlėt tik niekuo dėtiems vairuotojams. Eiti protestuoti prie seimo bijot, guminės kulkos kerta skaudžiai, a ne.
Jadze    Tre, 2019-11-27 / 09:30
Niekaip negaliu suprasti, kodel valstieciai protestuoja patys pries save, pries savo partija, kuria issirinko, kuri netik juos, bet ir visa Lietuva valdo? Turite tai, ko norejote, tai dziaukites, o ne protestuokite.
Iš Lieporių    Tre, 2019-11-27 / 10:27
Mačiau, vakar važiavo pro Akropolį. Oi kokie prabangūs jų traktoriai, matosi turtingi žmonės. O su tais žaliais kryžiais ar tik neprisišauks jie Dievo nemalonės, jau peržengtos visos padorumo ribos
Tcakant    Tre, 2019-11-27 / 10:49
O, mėšliuko vis tik reikėjo atvežti, ir ypač prie Seimo, ir Vyriausybės ;)
kike    Tre, 2019-11-27 / 11:53
Nebežino ūkininkai kaip beišsidirbinėti. Pasiuntė traktoristus į kelią, kaip ir šiandien, savininkai fūristus. Patys Tojotose ir Mersėse sėdi ir kikena.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.