Protestavo ir rajono Tarybos narys

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės gat­vė­se pro­tes­ta­vo dau­giau kaip pus­šim­tis Ak­me­nės ra­jo­no ūki­nin­kų, va­žiuo­da­mi trak­to­riais.
Ūki­nin­kų pro­tes­to ak­ci­jos da­ly­viai ant­ra­die­nį Nau­jo­sios Ak­me­nės gat­vė­mis ke­lis ra­tus su­ko su dau­giau kaip 40 ra­ti­nių trak­to­rių.
Vai­ra­vo ir Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ūki­nin­kas Ge­das Ado­mai­tis. Vie­nin­te­lis iš Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, nors jų ten apie de­šimt ūki­nin­kų, že­mės sa­vi­nin­kų.
Vytauto RUŠKIO nuotr.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ūki­nin­kas Ge­das Ado­mai­tis – vie­nin­te­lis iš ra­jo­no val­džios vai­ra­vo trak­to­rių kar­tu su pro­tes­tuo­to­jais.

Prie kiek­vie­no trak­to­riaus bu­vo pri­tvir­tin­ti ryš­kias­pal­viai už­ra­šai, skel­bian­tys, kad ūki­nin­kai gy­ve­na sko­lo­se, ne­no­ri tap­ti pa­šal­pi­nin­kais.

Ko­lo­nos prie­ky­je trak­to­rius ve­žė ke­lių met­rų aukš­čio kry­žių su ge­du­lo juos­te­le ir tris­pal­vę. Iš pa­skos rie­dan­ti vie­nų tech­ni­ka ir­gi plaz­dė­jo vė­lia­vo­mis.

G. Ado­mai­tis, pa­na­šu,  kaip Ta­ry­bos na­rys, va­žia­vo kar­tu su pir­mai­siais pro­tes­tuo­to­jais.

Va­žiuo­da­mas mies­to gat­vė­mis ste­bė­jo praei­vių reak­ci­ją, kaip jau­ni­mas ran­ko­mis ro­do pa­lai­ky­mo ženk­lus, o vy­res­nie­ji – abe­jin­ges­ni.

"Ap­mau­du, kad mies­to gy­ven­to­jai yra su­prie­šin­ti su ūki­nin­kais, at­seit, pa­žiū­rė­kit, pil­nas kie­mas tech­ni­kos, dau­gy­bė pa­sta­tų, o esą skur­džiai gy­ve­na, – pa­brė­žė G. Ado­mai­tis. – Bet tai nė­ra koks ge­ro gy­ve­ni­mo po­žy­mis, o tik prie­mo­nė že­mės ūkiui plė­to­ti. At­ro­do, lyg ne­svar­bu, kiek tas ūki­nin­kas tu­ri sko­lų, kad trak­to­rių val­do li­zin­go pa­grin­dais".

Pa­sak ūki­nin­ko, Lie­tu­va pa­grįs­tai džiau­gia­si, jog did­mies­čiuo­se ky­la nau­ji dau­gia­bu­čiai na­mai, tuo tar­pu kai­me ūkių sta­ty­bos yra re­te­ny­bė.

"Įsu­ki į daž­no ūki­nin­ko kie­mą, ir iš­kart vos ne į mėš­lo krū­vą įli­pi – ne iš to­kio jau ge­ro gy­ve­ni­mo", – tei­gė G. Ado­mai­tis.

G. Ado­mai­tis, pir­mą ka­den­ci­ją iš­rink­tas į ra­jo­no Ta­ry­bą, net jo­je pa­ju­to prie­šiš­ku­mą. Kai ku­rie ko­le­gos lyg prie­kaiš­tau­ja: jūs ge­rai gy­ve­na­te.

Ti­ki­si, kad pro­tes­to ak­ci­ja pa­ska­tins su­pra­tin­gu­mą tarp mies­to ir kai­mo.

Iš 130 hek­ta­rų gy­ve­nan­tis G. Ado­mai­tis ne­ban­dė skai­čiuo­ti, ar iš­gy­ven­tų, jei že­mės ūkis ne­tek­tų leng­va­tų.

"Da­bar vie­nas tiks­las – pa­ko­vo­ti už sa­ve, ne­ver­ta gaiš­ti lai­ko skai­čiuo­jant kas bū­tų, jei­gu bū­tų, – sa­kė ūki­nin­kas.

Ki­ti jo ko­le­gos pa­tiks­li­no, kad pro­duk­ci­jos sa­vi­kai­na ga­li pa­di­dė­ti apie 30 eu­rų nuo kiek­vie­no hek­ta­ro že­mės už su­do­ro­tą der­lių.