Protestavo ir rajono Tarybos narys

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės gat­vė­se pro­tes­ta­vo dau­giau kaip pus­šim­tis Ak­me­nės ra­jo­no ūki­nin­kų, va­žiuo­da­mi trak­to­riais.
Ūki­nin­kų pro­tes­to ak­ci­jos da­ly­viai ant­ra­die­nį Nau­jo­sios Ak­me­nės gat­vė­mis ke­lis ra­tus su­ko su dau­giau kaip 40 ra­ti­nių trak­to­rių.
Vai­ra­vo ir Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ūki­nin­kas Ge­das Ado­mai­tis. Vie­nin­te­lis iš Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, nors jų ten apie de­šimt ūki­nin­kų, že­mės sa­vi­nin­kų.
Vytauto RUŠKIO nuotr.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ūki­nin­kas Ge­das Ado­mai­tis – vie­nin­te­lis iš ra­jo­no val­džios vai­ra­vo trak­to­rių kar­tu su pro­tes­tuo­to­jais.

Prie kiek­vie­no trak­to­riaus bu­vo pri­tvir­tin­ti ryš­kias­pal­viai už­ra­šai, skel­bian­tys, kad ūki­nin­kai gy­ve­na sko­lo­se, ne­no­ri tap­ti pa­šal­pi­nin­kais.

Ko­lo­nos prie­ky­je trak­to­rius ve­žė ke­lių met­rų aukš­čio kry­žių su ge­du­lo juos­te­le ir tris­pal­vę. Iš pa­skos rie­dan­ti vie­nų tech­ni­ka ir­gi plaz­dė­jo vė­lia­vo­mis.

G. Ado­mai­tis, pa­na­šu,  kaip Ta­ry­bos na­rys, va­žia­vo kar­tu su pir­mai­siais pro­tes­tuo­to­jais.

Va­žiuo­da­mas mies­to gat­vė­mis ste­bė­jo praei­vių reak­ci­ją, kaip jau­ni­mas ran­ko­mis ro­do pa­lai­ky­mo ženk­lus, o vy­res­nie­ji – abe­jin­ges­ni.

"Ap­mau­du, kad mies­to gy­ven­to­jai yra su­prie­šin­ti su ūki­nin­kais, at­seit, pa­žiū­rė­kit, pil­nas kie­mas tech­ni­kos, dau­gy­bė pa­sta­tų, o esą skur­džiai gy­ve­na, – pa­brė­žė G. Ado­mai­tis. – Bet tai nė­ra koks ge­ro gy­ve­ni­mo po­žy­mis, o tik prie­mo­nė že­mės ūkiui plė­to­ti. At­ro­do, lyg ne­svar­bu, kiek tas ūki­nin­kas tu­ri sko­lų, kad trak­to­rių val­do li­zin­go pa­grin­dais".

Pa­sak ūki­nin­ko, Lie­tu­va pa­grįs­tai džiau­gia­si, jog did­mies­čiuo­se ky­la nau­ji dau­gia­bu­čiai na­mai, tuo tar­pu kai­me ūkių sta­ty­bos yra re­te­ny­bė.

"Įsu­ki į daž­no ūki­nin­ko kie­mą, ir iš­kart vos ne į mėš­lo krū­vą įli­pi – ne iš to­kio jau ge­ro gy­ve­ni­mo", – tei­gė G. Ado­mai­tis.

G. Ado­mai­tis, pir­mą ka­den­ci­ją iš­rink­tas į ra­jo­no Ta­ry­bą, net jo­je pa­ju­to prie­šiš­ku­mą. Kai ku­rie ko­le­gos lyg prie­kaiš­tau­ja: jūs ge­rai gy­ve­na­te.

Ti­ki­si, kad pro­tes­to ak­ci­ja pa­ska­tins su­pra­tin­gu­mą tarp mies­to ir kai­mo.

Iš 130 hek­ta­rų gy­ve­nan­tis G. Ado­mai­tis ne­ban­dė skai­čiuo­ti, ar iš­gy­ven­tų, jei že­mės ūkis ne­tek­tų leng­va­tų.

"Da­bar vie­nas tiks­las – pa­ko­vo­ti už sa­ve, ne­ver­ta gaiš­ti lai­ko skai­čiuo­jant kas bū­tų, jei­gu bū­tų, – sa­kė ūki­nin­kas.

Ki­ti jo ko­le­gos pa­tiks­li­no, kad pro­duk­ci­jos sa­vi­kai­na ga­li pa­di­dė­ti apie 30 eu­rų nuo kiek­vie­no hek­ta­ro že­mės už su­do­ro­tą der­lių.

Komentarai

kike    Tre, 2019-11-27 / 16:51
Jokios pagarbos ir jokio palaikymo. Tik eismui trukdėte ir tiek. O kryžius statyti palaukėse iš vis kvaila. Dar reikėjo patiems, kaip Kristui, prisikalti. Būtų įdomiau.
chi    Tre, 2019-11-27 / 21:26
šiaip geri žmonės tie Adomaičiai ir tėvai, ir broliai, daug dirba, dėl to ir gyvena....
Puikus žmogus, bet    Ket, 2019-11-28 / 10:56
kodėl dalyvauja šitame politinime spektaklyje. Šalį valdo valstiečiai žalieji ir protestuoja prieš valdžią valstiečiai žalieji ? Vicemeras Martinaitis savo tiesiogines transliacijas rengia . Gal visa tai siekiant nukreipti rajono gyventojų dėmesį nuo rajono problemų ?
Bronius    Pen, 2019-11-29 / 09:32
tie kurie komentuoja ir yra viskuom nepatenkinti,yra pavyduoliai ir tingyniai, kurie nėra dirbe sunkaus darbo, atidirba nuo 8 iki 17 dantis sukande ir tai dejuoja, kad daug ir sunkiai dirba. Visi dejuoja kad Lietuvoj blogai sunku gyventi mokesčiai dideli ir t.t tai eikit protestuokit jeigu tiek blogai ir neverkit,ūkininkai padare protesta ir jau iškarto tragedija kažkokia, nes visi pavydi
Mėšlo krūva    Sek, 2019-12-01 / 19:01
Tai apsileidimo požymis, o ne skurdo. O ūkininkams turėtų būti gėda nuolat stovėti su atkišta ranka, kaip varganiems elgetoms. Ypač kai gyvenimas rodo kitokį vaizdelį. Tokių atkištrankių niekas negerbė, negerbia ir negerbs.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.